ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Dasamasikkhapadam
   [70] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena ayasmato
upanandassa   sakyaputtassa   upatthako   mahamatto  ayasmato
upanandassa  sakyaputtassa  dutena  civaracetapanam  pahesi  imina
civaracetapanena civaram cetapetva ayyam upanandam civarena acchadehiti.
Athakho  so  duto  yenayasma  upanando  sakyaputto tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  upanandam  sakyaputtam  etadavoca  idam kho
bhante  ayasmantam  uddissa  civaracetapanam  abhatam  patigganhatu
ayasma civaracetapananti.
   {70.1}  Evam  vutte  ayasma  upanando  sakyaputto tam
dutam  etadavoca  na  kho  mayam  avuso civaracetapanam patigganhama
civaranca   kho   mayam  patigganhama  kalena  kappiyanti  .
Evam  vutte  so  duto  ayasmantam upanandam sakyaputtam etadavoca
atthi panayasmato koci veyyavaccakaroti . tena kho pana samayena
annataro  upasako  aramam  agamasi  kenacideva  karaniyena .
Athakho  ayasma  upanando  sakyaputto  tam dutam etadavoca eso
kho  avuso  upasako  bhikkhunam  veyyavaccakaroti  . athakho so
duto  tam  upasakam  sannapetva  yenayasma upanando sakyaputto
Tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam  upanandam sakyaputtam etadavoca
yam  kho bhante ayasma veyyavaccakaram niddisi sannatto so maya
upasankamatu ayasma kalena civarena tam acchadessatiti [1]-.
   {70.2} Tena kho pana samayena 2- ayasma upanando sakyaputto
tam upasakam na kinci avacasi . dutiyampi kho so mahamatto ayasmato
upanandassa  sakyaputtassa  santike  dutam  pahesi  paribhunjatu  ayyo
tam civaram icchama mayam ayyena tam civaram paribhuttanti . dutiyampi kho
ayasma  upanando  sakyaputto  tam  upasakam na kinci avacasi .
Tatiyampi  kho  so  mahamatto  ayasmato  upanandassa sakyaputtassa
santike  dutam  pahesi  paribhunjatu  ayyo  tam  civaram icchama mayam
ayyena tam civaram paribhuttanti.
   {70.3}  Tena  kho  pana  samayena  nigamassa  3-  samayo
hoti  . nigamena 4- ca katika kata hoti yo paccha agacchati
pannasambaddhoti   5-   .   athakho   ayasma   upanando
sakyaputto  yena  so  upasako  tenupasankami  upasankamitva
tam  upasakam etadavoca attho me avuso civarenati . ajjunho
@Footnote: 1 Ma. Yu. tena kho pana samayena so mahamatto ayasmato upanandassa sakyaputtassa
@santike dutam pahesi paribhunjatu ayyo tam civaram icchama mayam ayyena tam civaram
@paribhuttanti . 2 Ma. Yu. athakho . 3 Ma. Yu. negamassa . 4 Ma. Yu. negamena.
@5 Ma. Yu. pannasam baddhoti. evamuparipi.
Bhante  agamehi  ajja  nigamassa  samayo nigamena ca katika kata
hoti  yo  paccha  agacchati  pannasambaddhoti  .  ajjeva  me
avuso  civaram dehiti ovattikaya paramasi . athakho so upasako
ayasmata   upanandena  sakyaputtena  nippiliyamano  ayasmato
upanandassa  sakyaputtassa  civaram  cetapetva  paccha  agamasi .
Manussa tam upasakam etadavocum kissa tvam ayya 1- paccha agato
pannasam jinositi.
   {70.4} Athakho so upasako tesam manussanam etamattham arocesi.
Manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  mahiccha  ime  samana
sakyaputtiya  asantuttha  nayimesam  sukaram  veyyavaccampi  katum  katham
hi  nama  upanando  sakyaputto  upasakena  ajjunho  bhante
agamehiti  vuccamano  nagamessatiti  2-  .  assosum kho bhikkhu
tesam   manussanam  ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam  .
Ye  te  bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti khiyanti vipacenti
katham  hi  nama  ayasma  upanando  sakyaputto  upasakena
ajjunho  bhante  agamehiti  vuccamano  nagamessatiti  3- .
Athakho  te  bhikkhu bhagavato etamattham arocesum . saccam kira tvam
upananda  upasakena  ajjunho  bhante  agamehiti  vuccamano
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayyo . 2 Yu. katham hi nama upasakena ... vuccamana nagamissantiti.
@3 Yu. nagamissatiti.
Nagamesiti  .  saccam  bhagavati  .  vigarahi buddho bhagava katham hi
nama  tvam  moghapurisa  upasakena  ajjunho  bhante  agamehiti
vuccamano  nagamessasi  netam  moghapurisa appasannanam va pasadaya
pasannanam  va  bhiyyobhavaya  .pe.  evanca  pana  bhikkhave imam
sikkhapadam uddiseyyatha
   {70.5}  bhikkhum  paneva uddissa raja va rajabhoggo va
brahmano  va  gahapatiko  va  dutena  civaracetapanam  pahineyya
imina  civaracetapanena  civaram  cetapetva  itthannamam  bhikkhum
civarena acchadehiti . so ce duto tam bhikkhum upasankamitva evam
vadeyya  idam  kho  bhante ayasmantam uddissa civaracetapanam abhatam
patigganhatu  ayasma  civaracetapananti  .  tena  bhikkhuna  so
duto  evamassa  vacaniyo  na  kho  mayam  avuso  civaracetapanam
patigganhama  civaranca  kho  mayam  patigganhama kalena kappiyanti .
So  ce  duto  tam  bhikkhum evam vadeyya atthi panayasmato koci
veyyavaccakaroti  .  civaratthikena  bhikkhave bhikkhuna veyyavaccakaro
niddisitabbo  aramiko  va  upasako  va  eso kho avuso
bhikkhunam  veyyavaccakaroti  .  so  ce  duto  tam veyyavaccakaram
sannapetva  tam  bhikkhum upasankamitva evam vadeyya yam kho bhante
ayasma  veyyavaccakaram  niddisi  sannatto  so  maya upasankamatu
ayasma  kalena  civarena  tam  acchadessatiti  .  civaratthikena
bhikkhave   bhikkhuna  veyyavaccakaro  upasankamitva  dvittikkhattum
Codetabbo saretabbo attho me avuso civarenati. Dvittikkhattum
codayamano  sarayamano 1- tam civaram abhinipphadeyya iccetam kusalam
no  ce  abhinipphadeyya  catukkhattum  pancakkhattum  chakkhattuparamam  2-
tunhibhutena  uddissa  thatabbam  catukkhattum  pancakkhattum  chakkhattuparamam
tunhibhuto  uddissa  titthamano  tam  civaram  abhinipphadeyya  iccetam
kusalam no ce abhinipphadeyya tato ce uttarim vayamamano tam civaram
abhinipphadeyya  nissaggiyam  pacittiyam  no ce abhinipphadeyya yatassa
civaracetapanam abhatam tattha samam va gantabbam duto va pahetabbo
yam  kho  tumhe  ayasmanto  bhikkhum uddissa civaracetapanam pahinittha
na tam tassa bhikkhuno kinci attham anubhoti yunjantayasmanto sakam ma
vo sakam vinassati 3-. Ayam tattha samiciti.
   [71]  Bhikkhum  paneva uddissati bhikkhussatthaya bhikkhum arammanam
@Footnote: 1 codiyamano sariyamanoti pathanti. tam na yujjati. na hi ime patha
@kammavacaka. te ce kammavacaka siyum veyyavaccakaroti padam abhinipphadeyyati
@pade katta siya. evam sante paliya ukkamo bhaveyya. tato param hi bhikkhusaddo
@abhinipphadeyyati padesu katta. kankhavitaraniyampi kattubhavena vannita.
@vicaretva gahetabbam . 2 chakkhattumparamantipi pathanti . 3 vinassitipi pathanti.
Karitva bhikkhum acchadetukamo . raja nama yo koci rajjam kareti.
Rajabhoggo nama yo koci ranno bhattavetanaraho 1-. Brahmano
nama  jatiya  brahmano  .  gahapatiko  nama thapetva rajanam
rajabhoggam  brahmanam  avaseso  gahapatiko  nama  . civaracetapanam
nama  hirannam va suvannam va mani va mutta va masaragallam va
phaliko  va  2-  .  imina  civaracetapanenati paccupatthitena .
Cetapetvati parivattetva. Acchadehiti dajjehi.
   {71.1} So ce duto tam bhikkhum upasankamitva evam vadeyya idam kho
bhante  ayasmantam  uddissa  civaracetapanam  abhatam  patigganhatu
ayasma  civaracetapananti  .  tena  bhikkhuna so duto evamassa
vacaniyo  na  kho  mayam  avuso civaracetapanam patigganhama civaranca
kho mayam patigganhama kalena kappiyanti . so ce duto tam bhikkhum
evam  vadeyya  atthi  panayasmato  koci  veyyavaccakaroti .
Civaratthikena   bhikkhave   bhikkhuna  veyyavaccakaro  niddisitabbo
aramiko va upasako va eso kho avuso bhikkhunam veyyavaccakaroti.
Na  vattabbo  tassa  dehiti  va  so  va nikkhipissati so va
parivattissati  3-  so  va  cetapessatiti . so ce duto tam
@Footnote: 1 sabbattha bhattavetanaharoti dissati . 2 Ma. Yu. masaragallam va phaliko vati
@ime patha natthi . 3 Ma. Yu. sabbattha parivattissatiti dissati.
Veyyavaccakaram  sannapetva  tam  bhikkhum upasankamitva evam vadeyya
yam  kho bhante ayasma veyyavaccakaram niddisi sannatto so maya
upasankamatu  ayasma  kalena  civarena  tam  acchadessatiti .
Civaratthikena   bhikkhave  bhikkhuna  veyyavaccakaro  upasankamitva
dvittikkhattum codetabbo saretabbo attho me avuso civarenati.
Na vattabbo dehi me civaram ahara me civaram parivattehi 1- me civaram
cetapehi  me civaranti . dutiyampi vattabbo tatiyampi vattabbo .
Sace  abhinipphadeti  iccetam  kusalam  no  ce abhinipphadeti tattha
gantva  tunhibhutena  uddissa  thatabbam  na  asane  nisiditabbam
na  amisam  patiggahetabbam  na  dhammo  bhasitabbo  .  kimkarana
agatositi  pucchamano  2-  janahi  avusoti vattabbo . sace
asane  va  nisidati  amisam  va  patigganhati dhammam va bhasati
thanam  bhanjati  .  dutiyampi  thatabbam  tatiyampi  thatabbam  catukkhattum
codetva  catukkhattum  thatabbam  pancakkhattum  codetva  dvikkhattum
thatabbam  chakkhattum  codetva  na  thatabbam  .  tato ce uttarim
vayamamano  tam  civaram  abhinipphadeti  payoge  dukkatam  patilabhena
nissaggiyam  hoti  nissajjitabbam  sanghassa  va  ganassa va puggalassa
va  .  evanca  pana  bhikkhave  nissajjitabbam  .pe.  idam
@Footnote: 1 sabbattha parivattehiti dissati . 2 sabbattha pucchiyamanoti dissati.
Me  bhante  civaram  atirekatikkhattum codanaya atirekachakkhattum thanena
abhinipphaditam  nissaggiyam  imaham  sanghassa  nissajjamiti  .pe.
Dadeyyati  .pe.  dadeyyunti  .pe.  ayasmato  dammiti . no
ce  abhinipphadeyya  yatassa  civaracetapanam  abhatam  tattha  samam
va  gantabbam  duto  va  pahetabbo yam kho tumhe ayasmanto
bhikkhum  uddissa  civaracetapanam  pahinittha  na tam tassa bhikkhuno kinci
attham  anubhoti  yunjantayasmanto  sakam  ma vo sakam vinassati .
Ayam tattha samiciti ayam tattha anudhammata.
   [72]  Atirekatikkhattum  codanaya  atirekachakkhattum  thane 1-
atirekasanni  abhinipphadeti  nissaggiyam  pacittiyam  .  atirekatikkhattum
codanaya  atirekachakkhattum  thane  vematiko  abhinipphadeti nissaggiyam
pacittiyam  .  atirekatikkhattum  codanaya  atirekachakkhattum  thane
unakasanni  abhinipphadeti  nissaggiyam  pacittiyam  .  unakatikkhattum
codanaya  unakachakkhattum  thane  atirekasanni  apatti  dukkatassa .
Unakatikkhattum  codanaya  unakachakkhattum  thane  vematiko  apatti
dukkatassa   .   unakatikkhattum  codanaya  unakachakkhattum  thane
unakasanni anapatti.
   [73]  Anapatti  tikkhattum  codanaya  chakkhattum  thanena
unakatikkhattum  codanaya  unakachakkhattum  thanena  acodiyamano  deti
@Footnote: 1 sabbattha thanenati dissati.
Samiko codetva deti 1- ummattakassa adikammikassati.
          Dasamasikkhapadam nitthitam 2-.
          Civaravaggo 3- pathamo.
             -------
             Tassuddanam
     dasekaratti maso ca 4-  dhovapanam 5- patiggaho
     annatakanca uddissa 6-  ubhinnam dutakena cati 7-.
             -------
@Footnote: 1 Ma. Yu. samika codetva denti . 2 Ma. rajasikkhapadam nitthitam dasamam.
@3 Ma. Yu. kathinavaggo . 4 Ma. ubbhatam kathinam tini . 5 Ma. Yu. dhovananca.
@6 Ma. Yu. annatakani tineva . 7 Yu. itisaddo natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 54-62. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=926&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=926&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=70&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=70              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=4247              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=4247              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]