ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

     Suttanipate tatiyassa mahavaggassa dasamam kokalikasuttam 2-
   [384]  10  Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati  jetavane  anathapindikassa  arame . atha kho kokaliko
bhikkhu  yena  bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva
ekamantam  nisidi . ekamantam nisinno kho kokaliko bhikkhu bhagavantam
etadavoca   papiccha  bhante  sariputtamoggallana  papikanam
icchanam vasangatati.
   [385]  Evam  vutte bhagava kokalikam bhikkhum etadavoca ma
hevam  kokalika  ma  hevam  kokalika  pasadehi  kokalika
sariputtamoggallanesu  cittam  pesala  sariputtamoggallanati .
Dutiyampi kho kokaliko bhikkhu bhagavantam etadavoca kincapi me bhante bhagava
saddhayiko paccayiko atha kho papiccha va 3- sariputtamoggallana
@Footnote: 1 Po. panupetam saranangate . Yu. .. saranagate . 2 Po. Yu. sabbatthavaresu
@kokaliyasuttantipi kokaliyotipi dissanti . 3 Po. ca.
Papikanam  icchanam  vasangatati  .  dutiyampi  kho bhagava kokalikam
bhikkhum  etadavoca ma hevam kokalika ma hevam kokalika pasadehi
kokalika sariputtamoggallanesu cittam pesala sariputtamoggallanati.
Tatiyampi  kho  kokaliko  bhikkhu  bhagavantam  etadavoca kincapi me
bhante  bhagava  saddhayiko  paccayiko  atha  kho  papiccha  va
sariputtamoggallana   papikanam   icchanam   vasangatati  .
Tatiyampi  kho bhagava kokalikam bhikkhum etadavoca ma hevam kokalika
ma  hevam  kokalika  pasadehi  kokalika  sariputtamoggallanesu
cittam pesala sariputtamoggallanati.
   {385.211} Atha kho kokaliko bhikkhu utthayasana bhagavantam
abhivadetva  padakkhinam  katva  pakkami  .  acirapakkantasseva 1-
kokalikassa bhikkhuno sasapamattahi 2- pilakahi sabbo kayo phuttho 3-
ahosi  .  sasapamattiyo hutva muggamattiyo ahesum . muggamattiyo
hutva  kalayamattiyo  ahesum . kalayamattiyo hutva kolatthimattiyo
ahesum  . kolatthimattiyo hutva kolamattiyo ahesum . kolamattiyo
hutva amalakamattiyo ahesum. Amalakamattiyo hutva veluvasalatukamattiyo
ahesum  .  veluvasalatukamattiyo  hutva villamattiyo 4- ahesum .
Villamattiyo hutva pabhijjimsu . pubbanca lohitanca paggharimsu . Atha kho
kokaliko bhikkhu tenevabadhena kalamakasi. Kalakato 5- ca kokaliko
bhikkhu  padumanirayam  6-  upapajjati  sariputtamoggallanesu  cittam
@Footnote: 1 Ma. Yu. acirapakkantassa ca . 2 Ma. Yu. sasapamattihi . 3 Ma. phutho . 4 Po.
@billamattiyo. Ma. Yu. billamattiyo .. . 5 Po. Ma. kalankato . 6 Po.
@padumaniraye. Ma. padumam nirayam.
Aghatetva.
   {385.212}  Atha kho brahma sahampati abhikkantaya rattiya
abhikkantavanno  kevalakappam  jetavanam  obhasetva  yena  bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
atthasi  .  ekamantam  thito  kho  brahma  sahampati  bhagavantam
etadavoca  kokaliko  bhante  bhikkhu kalakato kalakato ca bhante
kokaliko  bhikkhu  padumanirayam  upapanno  sariputtamoggallanesu cittam
aghatetvati  .  idamavoca  brahma  sahampati idam vatva [1]-
padakkhinam  katva tatthevantaradhayi . atha kho bhagava tassa rattiya
accayena  bhikkhu  amantesi  imam  bhikkhave  rattim brahma sahampati
abhikkantaya   rattiya   .pe.  idamavoca  bhikkhave  brahma
sahampati idam vatva [2]- padakkhinam katva tatthevantaradhayiti.
   [386]  Evam  vutte  annataro  bhikkhu  bhagavantam etadavoca
kivadigham  nu  kho  bhante  padumaniraye  ayuppamananti  . digham kho
bhikkhu  padumaniraye  ayuppamanam  tam  na  sukaram  sankhatum ettakani
vassani  iti  va  ettakani  vassasatani  iti  va  ettakani
vassasahassani  iti  va  ettakani  vassasatasahassani iti vati .
Sakka pana bhante upamam katunti. Sakka bhikkhuti bhagava avoca
   {386.213} seyyathapi bhikkhu visatikhariko kosalako tilavaho
tato puriso vassasatassa [3]- vassasahassassa vassasatasahassassa accayena
ekamekam tilam uddhareyya khippataram kho so bhikkhu visatikhariko kosalako
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. bhagavantam abhivadetva . 3 Po. Ma. Yu. accayena.
Tilavaho  imina  upakkamena [1]- pariyadanam gaccheyya na tveva
eko  abbudo  nirayo  seyyathapi  bhikkhu  visati  abbuda niraya
evameko  nirabbudo  nirayo  seyyathapi  bhikkhu  visati  nirabbuda
niraya  evameko  ababo  nirayo  seyyathapi  bhikkhu  visati
ababa  niraya  evameko  ahaho  nirayo  seyyathapi bhikkhu visati
ahaha  niraya  evameko  atato  nirayo  seyyathapi  bhikkhu
visati  atata  niraya  evameko  kumudo  nirayo seyyathapi bhikkhu
visati  kumuda  niraya  evameko  sogandhiko  nirayo  seyyathapi
bhikkhu  visati  sogandhika  niraya  evameko  uppalako  nirayo
seyyathapi  bhikkhu  visati  uppalaka  niraya  evameko  pundariko
nirayo  seyyathapi  bhikkhu  visati  pundarika  niraya  evameko
padumo  nirayo  padumam  2-  kho pana bhikkhu nirayam kokaliko bhikkhu
upapanno sariputtamoggallanesu cittam aghatetvati
        idamavoca bhagava idam vatvana sugato
         athaparam etadavoca sattha
   [387] |387.1084| Purisassa hi jatassa kuthari jayate mukhe
             yaya chindati attanam      balo dubbhasitam bhanam.
  |387.1085| Yo nindiyam pasamsati
             tam va nindati yo pasamsiyo
             vicinati mukhena so kalim
@Footnote: 1 Ma. Yu. parikkhayam . 2 Po. padume kho pana bhikkhu niraye.
             Kalina tena sukham na vindati.
  |387.1086| Appamatto ayam kali 1-
             yo akkhesu dhanapparajayo
             (sabbassapi sahapi attana)
             ayameva mahattaro kali
             yo sugatesu manam padosaye.
  |387.1087| Satam sahassanam nirabbudanam
             chattimsa 2- ca panca ca abbudani
             yamariyagarahi nirayam upeti
             vacam mananca panidhaya papakam.
  |387.1088| Abhutavadi nirayam upeti
             yo vapi katva na karomiti 3- caha
             ubhopi te pecca sama bhavanti
             nihinakamma manuja hi 4- parattha.
  |387.1089| Yo appadutthassa narassa dussati
             suddhassa posassa ananganassa
             tameva balam pacceti papam
             sukhumo rajo pativatamva khitto.
  |387.1090| Yo lobhagune 5- anuyutto
             so vacasa paribhasati anne
@Footnote: 1 Po. kali. 2 Ma. chattimsati panca ca. 3 Ma. karomi caha. 4 Ma. Yu. hisaddo
@natthi. 5 Po. kamagunehi.
             Asaddho kadariyo avadannu
             macchari pesuniyasmim 1- anuyutto.
  |387.1091| Mukhadugga vibhutamanariya
             bhunahata 2- papaka dukkatakari
             purisanta 3- kali avajate
             ma bahubhanidha nerayikosi.
  |387.1092| Rajamakirasi 4- ahitaya
             sante garahasi kibbissakari 5-
             bahuni [6]- duccaritani caritva
             gacchasi kho papatam cirarattam.
  |387.1093| Na hi nassati kassaci kammam
             eti ha tam labhateva suvami
             dukkham mando paraloke
             attani passati kibbissakari.
  |387.1094| Ayosankusamahatatthanam
             tinhadharam ayasulamupeti
             atha tattam ayogulasannibham
             bhojanamatthi tatha patirupam.
  |387.1095| Na hi vaggu vadanti vadanta
             nabhijavanti na tanamupenti
@Footnote: 1 Po. pesuniyanca. Ma. pesuniyam. 2 Ma. Yu. bhunahu. 3 Po. purisantimaalajatamahu.
@4 Ma. rajamakirasi . 5 Ma. Yu. kibbisakari . 6 Yu. bahuni ca.
             Angare santhate senti 1-
             agginisamam pajjalitam pavisanti 2-.
  |387.1096| Jalena ca onahiyana
             tattha hananti ayomayakutehi
             andham va timisamayanti
             tam vitatam [3]- yatha mahikayo.
  |387.1097| Atha lohamayam pana kumbhim
             agginisamam pajjalitam pavisanti
             paccanti hi tasu cirarattam
             agginisamasu samuppilavasa 4-.
  |387.1098| Atha pubbalohitamisse
             tattha kim paccati 5- kibbissakari
             yam yandisatam adhiseti
             tattha kilissati samphussamano.
  |387.1099| Pulavavasathe salilasmim
             tattha kim paccati kibbissakari
             gantum na hi tiramapatthi
             sabbasama hi samantakapalla 6-.
  |387.1100| Asipattavanam 7- pana tinham
             tam pavisanti samucchinnagatta
@Footnote: 1 Ma. sayanti. 2 Po. sabbatthavaresu aggi nisam pajjalitam. Ma. ginisampajjalitam.
@3 Ma. Yu. hi . 4 Ma. .. pilavate. Yu. .. pilalaso . 5 Po. tattha kilissati.
@6 Po. samantaphulla. 7 Po. asitavanam punnatinnam.
             Jivham balisena gahetva
             aracayaracaya vihananti 1-.
  |387.1101| Atha vettaranim pana duggam
             tinhadharam khuradharamupenti 2-
             tattha manda papatanti
             papakara 3- papani katva 4-.
  |387.1102| Khadanti hi tattha rudante
             sama sabala kakolagana ca
             sona singala patigijjha
             kulala vayasa ca vitudanti.
  |387.1103| Kiccha vatayam idha vutti
             yam jano passati 5- kibbissakari
             tasma idha jivitasese
             kiccakaro siya naro na ca majje 6-.
  |387.1104| Te ganita viduhi tilavaha
             ye padume niraye upanita
             nahutani hi kotiyo panca bhavanti
             dvadasa kotisatani punanna 7-.
  |387.1105| Yava dukkha niraya idha vutta
             tatthapi tava ciram vasitabbam
@Footnote: 1 Po. arapaya viharanti. Ma. arajayarajaya ... . 2 Ma. tinhadharakhura ....
@3 Ma. Yu. papakara. 4 Ma. Yu. karitva . 5 Ma. phusati. 6 Po. na pamajjare.
@Ma. na appamajje. 7 Po. punanne.
              Tasma sucipesalasadhugunesu
              vacam manam pakatam 1- parirakkheti.
                 Kokalikasuttam dasamam.
                     ---------



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 458-466. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=9512&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=9512&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=384&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=263              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=384              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=6830              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=6830              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]