ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

           Pañcamo paramaṭṭhakasuttaniddeso
   [146] Paramanti diṭṭhīsu paribbasāno
           yaduttariṃ kurute jantu loke
           hīnāti aññe tato sabbamāha
           tasmā vivādāni avītivatto.
   [147]  Paramanti diṭṭhīsu paribbasānoti santeke samaṇabrāhmaṇā
diṭṭhigatikā  te  dvāsaṭṭhiyā  diṭṭhigatānaṃ  aññataraññataraṃ  diṭṭhigataṃ
idaṃ  paramaṃ aggaṃ seṭṭhaṃ viseṭṭhaṃ pāmokkhaṃ uttamaṃ pavaranti gahetvā
uggahetvā  gaṇhitvā  parāmasitvā  abhinivisitvā  sakāya  sakāya
diṭṭhiyā  vasanti  saṃvasanti  āvasanti  parivasanti . yathā āgārikā
vā  gharesu  vasanti sāpattikā vā āpattīsu vasanti sakilesā vā
kilesesu  vasanti  evameva  santeke  samaṇabrāhmaṇā  diṭṭhigatikā
te  dvāsaṭṭhiyā  diṭṭhigatānaṃ  aññataraññataraṃ  diṭṭhigataṃ  idaṃ  paramaṃ
aggaṃ seṭṭhaṃ viseṭṭhaṃ pāmokkhaṃ uttamaṃ pavaranti gahetvā uggahetvā
gaṇhitvā  parāmasitvā  abhinivisitvā  sakāya  sakāya diṭṭhiyā vasanti
saṃvasanti 1- āvasanti parivasantīti paramanti diṭṭhīsu paribbasāno.
   [148]  Yaduttariṃ  kurute jantu loketi yadanti yaṃ . uttariṃ
kuruteti  uttariṃ  karoti  aggaṃ  seṭṭhaṃ  viseṭṭhaṃ  pāmokkhaṃ uttamaṃ
@Footnote: 1 Ma. pavasanti.
Pavaraṃ  karoti  .  ayaṃ  satthā  sabbaññūti  uttariṃ  karoti  aggaṃ
seṭṭhaṃ  viseṭṭhaṃ  pāmokkhaṃ  uttamaṃ  pavaraṃ  karoti  ayaṃ  dhammo
svākkhāto  ayaṃ  gaṇo  supaṭipanno  ayaṃ  diṭṭhi  bhaddikā  ayaṃ
paṭipadā  supaññattā  ayaṃ  maggo  niyyānikoti  uttariṃ  karoti
aggaṃ  seṭṭhaṃ  viseṭṭhaṃ  pāmokkhaṃ  uttamaṃ  pavaraṃ karoti nibbatteti
abhinibbatteti  .  jantūti  satto  naro .pe. manujo . loketi
apāyaloke .pe. Āyatanaloketi yaduttariṃ kurute jantu loke.
   [149]  Hīnāti  aññe  tato  sabbamāhāti attano satthāraṃ
dhammakkhānaṃ  gaṇaṃ  diṭṭhiṃ  paṭipadaṃ  maggaṃ ṭhapetvā sabbe parappavāde
khipati  ukkhipati  parikkhipati  so  satthā  na  sabbaññū  dhammo  na
svākkhāto  gaṇo  na  supaṭipanno  diṭṭhi  na  bhaddikā  paṭipadā
na  supaññattā  maggo  na  niyyāniko  natthettha  suddhi  vā
visuddhi  vā  parisuddhi  vā mutti vā vimutti vā parimutti vā na
tattha  1- sujjhanti vā visujjhanti vā parisujjhanti vā muccanti vā
vimuccanti  vā  parimuccanti  vā  hīnā  nihīnā  omakā  lāmakā
jatukkā  parittāti  evamāha evaṃ katheti evaṃ bhaṇati evaṃ dīpayati
evaṃ voharatīti hīnāti aññe tato sabbamāha.
   [150] Tasmā vivādāni avītivattoti tasmā 2- taṃkāraṇā taṃhetu
tappaccayā  taṃnidānā  diṭṭhikalahāni  diṭṭhibhaṇḍanāni  diṭṭhiviggahāni
diṭṭhivivādāni  diṭṭhimedhagāni  avītivatto  anatikkanto  asamatikkantoti
@Footnote: 1 Ma. natthettha . 2 Ma. tasmāti.
Tasmā vivādāni avītivatto. Tenāha bhagavā
           paramanti diṭṭhīsu paribbasāno
           yaduttariṃ kurute jantu loke
           hīnāti aññe tato sabbamāha
           tasmā vivādāni avītivattoti.
   [151] Yadattanī passati ānisaṃsaṃ
           diṭṭhe sute sīlavate mute vā
           tadeva so tattha samuggahāya
           nihīnato passati sabbamaññaṃ.
   [152]  Yadattanī  passati ānisaṃsaṃ diṭṭhe sute sīlavate mute
vāti  yadattanīti  yaṃ  attani . attā vuccati diṭṭhigataṃ . attano
diṭṭhiyā  dve  ānisaṃse passati diṭṭhadhammikañca ānisaṃsaṃ samparāyikañca
ānisaṃsaṃ.
   {152.1} Katamo diṭṭhiyā diṭṭhadhammiko ānisaṃso . yaṃdiṭṭhiko
satthā  hoti  taṃdiṭṭhikā  sāvakā  honti taṃdiṭṭhikaṃ satthāraṃ sāvakā
sakkaronti garukaronti 1- mānenti pūjenti apacitiṃ karonti 2- labhanti
ca    tatonidānaṃ   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
ayaṃ diṭṭhiyā diṭṭhadhammiko ānisaṃso.
   {152.2} Katamo diṭṭhiyā samparāyiko ānisaṃso. Ayaṃ diṭṭhi alaṃ
nāgattāya  vā  supaṇṇattāya  vā  yakkhattāya vā asurattāya vā
@Footnote: 1 Ma. garuṃ karonti. 2 Po. Ma. apacitiṃ karontīti natthi.
Gandhabbattāya  vā  mahārājattāya  vā indattāya vā brahmattāya
vā  devattāya  vā  ayaṃ diṭṭhi alaṃ suddhiyā visuddhiyā parisuddhiyā
muttiyā  vimuttiyā  parimuttiyā  imāya  diṭṭhiyā  sujjhanti visujjhanti
parisujjhanti   muccanti  vimuccanti  parimuccanti  imāya  diṭṭhiyā
sujjhissāmi  visujjhissāmi  parisujjhissāmi  muccissāmi  vimuccissāmi
parimuccissāmīti 1- āyatiṃ phalapāṭikaṅkhī hoti. Ayaṃ diṭṭhiyā samparāyiko
ānisaṃso. Attano diṭṭhiyā ime dve ānisaṃse passati.
   {152.3}  Diṭṭhasuddhiyāpi  dve ānisaṃse passati sutasuddhiyāpi
dve  ānisaṃse  passati  sīlasuddhiyāpi  dve  ānisaṃse  passati
vattasuddhiyāpi  dve  ānisaṃse  passati  mutasuddhiyāpi dve ānisaṃse
passati diṭṭhadhammikañca ānisaṃsaṃ samparāyikañca ānisaṃsaṃ.
   {152.4} Katamo mutasuddhiyā diṭṭhadhammiko ānisaṃso. Yaṃdiṭṭhiko
satthā  hoti  taṃdiṭṭhikā  sāvakā  honti  .pe.  ayaṃ mutasuddhiyā
diṭṭhadhammiko ānisaṃso.
   {152.5} Katamo mutasuddhiyā samparāyiko ānisaṃso. Ayaṃ diṭṭhi
alaṃ nāgattāya vā .pe. ayaṃ mutasuddhiyā samparāyiko ānisaṃso .
Mutasuddhiyāpi ime dve ānisaṃse passati dakkhati oloketi nijjhāyati
upaparikkhatīti yadattanī passati ānisaṃsaṃ diṭṭhe sute sīlavate mute vā.
   [153] Tadeva so tattha samuggahāyāti tadevāti taṃ diṭṭhigataṃ.
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo natthi.
Tatthāti  sakāya  diṭṭhiyā  sakāya  khantiyā  sakāya  ruciyā sakāya
laddhiyā  . samuggahāyāti idaṃ paramaṃ aggaṃ seṭṭhaṃ viseṭṭhaṃ pāmokkhaṃ
uttamaṃ  pavaranti  gahetvā  uggahetvā  gaṇhitvā  parāmasitvā
abhinivisitvāti tadeva so tattha samuggahāya.
   [154]  Nihīnato passati sabbamaññanti aññaṃ satthāraṃ dhammakkhānaṃ
gaṇaṃ diṭṭhiṃ paṭipadaṃ maggaṃ hīnato nihīnato omakato lāmakato jatukkato
parittato  [1]-  passati  dakkhati  oloketi nijjhāyati upaparikkhatīti
nihīnato passati sabbamaññaṃ. Tenāha bhagavā
           yadattanī passati ānisaṃsaṃ
           diṭṭhe sute sīlavate mute vā
           tadeva so tattha samuggahāya
           nihīnato passati sabbamaññanti.
   [155] Taṃ vāpi ganthaṃ kusalā vadanti
           yaṃ nissito passati hīnamaññaṃ
           tasmā hi diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā
           sīlabbataṃ bhikkhu na nissayeyya.
   [156] Taṃ vāpi ganthaṃ kusalā vadantīti kusalāti ye te khandhakusalā
dhātukusalā   āyatanakusalā   paṭiccasamuppādakusalā  satipaṭṭhānakusalā
sammappadhānakusalā   iddhippādakusalā   indriyakusalā   balakusalā
bojjhaṅgakusalā   maggakusalā   phalakusalā   nibbānakusalā   te
@Footnote: 1 Ma. dissati. sabbattha īdisameva.
Kusalā  evaṃ  vadanti gantho eso lambanaṃ 1- etaṃ bandhanaṃ etaṃ
palibodho  esoti  evaṃ  vadanti evaṃ kathenti evaṃ bhaṇanti evaṃ
dīpayanti evaṃ voharantīti taṃ vāpi ganthaṃ kusalā vadanti.
   [157] Yaṃ nissito passati hīnamaññanti yaṃ nissitoti yaṃ satthāraṃ
dhammakkhānaṃ  gaṇaṃ  diṭṭhiṃ  paṭipadaṃ  maggaṃ  nissito sannissito allīno
upagato  ajjhosito  adhimutto  .  passati  hīnamaññanti  aññaṃ
satthāraṃ dhammakkhānaṃ gaṇaṃ diṭṭhiṃ paṭipadaṃ maggaṃ hīnato nihīnato omakato
lāmakato jatukkato parittato passati dakkhati oloketi nijjhāyati [2]-
upaparikkhatīti yaṃ nissito passati hīnamaññaṃ.
   [158] Tasmā hī diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā sīlabbataṃ bhikkhu na nissayeyyāti
tasmā taṃkāraṇā taṃhetu tappaccayā taṃnidānā diṭṭhaṃ vā diṭṭhasuddhiṃ vā
sutaṃ vā sutasuddhiṃ vā mutaṃ vā mutasuddhiṃ vā sīlaṃ vā sīlasuddhiṃ vā vattaṃ
vā  vattasuddhiṃ  vā  na  nissayeyya  na gaṇheyya na parāmaseyya
nābhiniviseyyāti  3- tasmā hi diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā sīlabbataṃ bhikkhu
na nissayeyya. Tenāha bhagavā
           taṃ vāpi ganthaṃ kusalā vadanti
           yaṃ nissito passati hīnamaññaṃ
           tasmā hi diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā
           sīlabbataṃ bhikkhu na nissayeyyāti.
@Footnote: 1 Ma. lagganaṃ. 2 Ma. upanijjhāyati. 3 Ma. nābhiniveseyyāti.
   [159] Diṭṭhiṃpi lokasmi 1- na kappayeyya
           ñāṇena vā sīlavatena vāpi
           samoti attānamanūpaneyya
           hīno na maññetha visesi vāpi.
   [160]  Diṭṭhiṃpi lokasmi na kappayeyya ñāṇena vā sīlavatena
vāpīti   aṭṭhasamāpattiñāṇena   vā   pañcābhiññāñāṇena   vā
micchāñāṇena vā sīlena vā vattena vā sīlavattena vā diṭṭhiṃ na
kappayeyya na janeyya na sañjaneyya na nibbatteyya nābhinibbatteyya.
Lokasminti  apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke
āyatanaloketi  diṭṭhiṃpi  lokasmi  na  kappayeyya  ñāṇena  vā
sīlavatena vāpi.
   [161]  Samoti  attānamanūpaneyyāti sadisohamasmīti attānaṃ na
upaneyya jātiyā vā gottena vā kolaputtikena vā vaṇṇapokkharatāya
vā dhanena vā ajjhenena vā kammāyatanena vā sippāyatanena vā
vijjaṭṭhānena  vā  sutena  vā  paṭibhāṇena  vā  aññataraññatarena
vā vatthunāti samoti attānamanūpaneyya.
   [162]  Hīno na maññetha visesi vāpīti hīnohamasmīti attānaṃ
na  upaneyya  jātiyā  vā  gottena vā .pe. aññataraññatarena
vā  vatthunā  seyyohamasmīti  attānaṃ  na  upaneyya jātiyā vā
gottena  vā  .pe.  aññataraññatarena  vā  vatthunāti  hīno na
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. lokasmiṃ.
Maññetha visesi vāpi. Tenāha bhagavā
           diṭṭhiṃpi lokasmi na kappayeyya
           ñāṇena vā sīlavatena vāpi
           samoti attānamanūpaneyya
           hīno na maññetha visesi vāpīti.
   [163] Attaṃ pahāya anupādiyāno
           ñāṇepi 1- so nissaya 2- no karoti
           sa ve viyattesu na vaggasārī
           diṭṭhiṃpi so na pacceti kiñci.
   [164]  Attaṃ pahāya anupādiyānoti attaṃ pahāyāti attadiṭṭhiṃ
pahāya . attaṃ pahāyāti gāhaṃ 3- pahāya. Attaṃ pahāyāti taṇhāvasena
diṭṭhivasena  gahitaṃ  parāmaṭṭhaṃ  abhiniviṭṭhaṃ  ajjhositaṃ  adhimuttaṃ  pahāya
pajahitvā  vinodetvā  byantīkatvā  4-  anabhāvaṅgamitvā  5- .
Attaṃ  pahāya  anupādiyānoti  catūhi  upādānehi  anupādiyamāno
aggaṇhamāno   aparāmasamāno   anabhinivisamānoti  attaṃ  pahāya
anupādiyāno.
   [165]  Ñāṇepi  so nissaya no karotīti aṭṭhasamāpattiñāṇe
vā  pañcābhiññāñāṇe  vā  micchāñāṇe  vā  taṇhānissayaṃ  vā
diṭṭhinissayaṃ  vā  na  karoti na janeti na sañjaneti na nibbatteti
nābhinibbattetīti ñāṇepi so nissaya no karoti.
@Footnote: 1 Po. Ma. ñāṇenapi. 2 Ma. nissayaṃ. 3 Yu. attagahaṃ. 4 Po. Ma. byantiṃ karitvā.
@5 Ma. anabhāvaṅgametvā.
   [166] Sa ve viyattesu na vaggasārīti sa ve vavatthitesu bhinnesu
dvejjhāpannesu   dveḷhakajātesu  nānādiṭṭhikesu  nānākhantikesu
nānārucikesu     nānāladdhikesu     nānādiṭṭhinissayanissitesu
chandāgatiṃ  gacchantesu  dosāgatiṃ  gacchantesu  mohāgatiṃ  gacchantesu
bhayāgatiṃ  gacchantesu  na  chandāgatiṃ  gacchati  na  dosāgatiṃ  gacchati
na  mohāgatiṃ  gacchati  na  bhayāgatiṃ  gacchati  na rāgavasena gacchati
na  dosavasena  gacchati  na mohavasena gacchati na mānavasena gacchati
na  diṭṭhivasena  gacchati  na  uddhaccavasena gacchati na vicikicchāvasena
gacchati  na  anusayavasena  gacchati  na  vaggehi  dhammehi  yāyati
niyyāyati 1- vuyhati saṃhariyatīti sa ve viyattesu na vaggasārī.
   [167] Diṭṭhiṃpi so na pacceti kiñcīti tassa dvāsaṭṭhīdiṭṭhigatāni
pahīnāni  samucchinnāni  vūpasantāni  paṭippassaddhāni  abhabbuppattikāni
ñāṇagginā  daḍḍhāni so kiñci diṭṭhigataṃ na pacceti na paccāgacchatīti
diṭṭhiṃpi so na pacceti kiñci. Tenāha bhagavā
           attaṃ pahāya anupādiyāno
           ñāṇepi so nissaya no karoti
           sa ve viyattesu na vaggasārī
           diṭṭhiṃpi so na pacceti kiñcīti.
   [168] Yassūbhayante paṇidhīdha natthi
           bhavābhavāya idha vā huraṃ vā
@Footnote: 1 Ma. niyyati.
           Nivesanā tassa na santi keci
           dhammesu niccheyya samuggahītaṃ.
   [169]  Yassūbhayante  paṇidhīdha  natthi bhavābhavāya idha vā huraṃ
vāti  yassāti  arahato  khīṇāsavassa  .  antāti  phasso  eko
anto  phassasamudayo  dutiyo anto . atītaṃ eko anto anāgataṃ
dutiyo anto . sukhā vedanā eko anto dukkhā vedanā dutiyo
anto . nāmaṃ eko anto rūpaṃ dutiyo anto . cha ajjhattikāni
āyatanāni  eko anto cha bāhirāni āyatanāni dutiyo anto .
Sakkāyo  eko  anto  sakkāyasamudayo  dutiyo  anto . paṇidhi
vuccati taṇhā yo rāgo sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ.
Bhavābhavāyāti   bhavābhavāya   kammabhavāya  punabbhavāya  kāmabhavāya
kammabhavāya  kāmabhavāya  punabbhavāya  rūpabhavāya  kammabhavāya  rūpabhavāya
punabbhavāya   arūpabhavāya   kammabhavāya   arūpabhavāya   punabbhavāya
punappunaṃ  bhavāya  punappunaṃ  gatiyā  punappunaṃ  upapattiyā  punappunaṃ
paṭisandhiyā  punappunaṃ  attabhāvābhinibbattiyā . idhāti sakattabhāvo .
Hurāti  parattabhāvo  .  idhāti  sakarūpavedanāsaññāsaṅkhāraviññāṇaṃ .
Hurāti pararūpavedanāsaññā saṅkhāra viññāṇaṃ .  idhāti cha ajjhattikāni
āyatanāni . hurāti cha bāhirāni āyatanāni . idhāti manussaloko.
Hurāti devaloko . Idhāti kāmadhātu. Hurāti rūpadhātu arūpadhātu. Idhāti
Kāmadhātu rūpadhātu. Hurāti arūpadhātu.
   {169.1} Yassūbhayante paṇidhīdha natthi bhavābhavāya idha vā huraṃ vāti
yassa ubho ante bhavābhavāya idha vā huraṃ vā paṇidhi natthi na saṃvijjati
nupalabbhati   pahīnā   samucchinnā   vūpasantā   paṭippassaddhā
abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhāti  yassūbhayante  paṇidhīdha  natthi
bhavābhavāya idha vā huraṃ vā.
   [170] Nivesanā tassa na santi kecīti nivesanāti dve nivesanā
taṇhānivesanā  ca  diṭṭhinivesanā  ca  .pe.  ayaṃ  taṇhānivesanā
.pe.  ayaṃ  diṭṭhinivesanā  .  tassāti  arahato  khīṇāsavassa .
Nivesanā  tassa na santīti na santi na saṃvijjanti nupalabbhanti pahīnā
samucchinnā  vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā
daḍḍhāti nivesanā tassa na santi keci.
   [171]  Dhammesu  niccheyya samuggahītanti dhammesūti dvāsaṭṭhiyā
diṭṭhigatesu . niccheyyāti nicchinitvā vinicchinitvā vicinitvā pavicinitvā
tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā [1]- odhiggāho
vilaggāho  varaggāho  koṭṭhāsaggāho  uccayaggāho samuccayaggāho
idaṃ  saccaṃ  tacchaṃ  tathaṃ  bhūtaṃ  yāthāvaṃ  aviparītanti gahitaṃ parāmaṭṭhaṃ
abhiniviṭṭhaṃ  ajjhositaṃ  adhimuttaṃ  natthi  [2]-  na saṃvijjati nupalabbhati
pahīnaṃ  samucchinnaṃ  vūpasantaṃ  paṭippassaddhaṃ  abhabbuppattikaṃ  ñāṇagginā
daḍḍhanti dhammesu niccheyya samuggahītaṃ. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Ma. samuggahītanti. 2 Po. Ma. na santi na saṃvijjanti nūpalabbhanti.
@sabbattha īdisameva.
           Yassūbhayante paṇidhīdha natthi
           bhavābhavāya idha vā huraṃ vā
           nivesanā tassa na santi keci
           dhammesu niccheyya samuggahītanti.
   [172] Tassīdha diṭṭheva sute mute vā
           pakappitā natthi aṇūpi saññā
           taṃ brāhmaṇaṃ diṭṭhimanādiyānaṃ
           kenīdha lokasmi vikappayeyya.
   [173] Tassīdha diṭṭheva sute mute vā pakappitā natthi aṇūpi
saññāti  tassa  arahato  khīṇāsavassa [1]- diṭṭhe vā diṭṭhasuddhiyā
vā  sute  vā sutasuddhiyā vā mute vā mutasuddhiyā vā saññā-
pubbaṅgamatādhipateyyatā  2-  saññāviggahena  saññāya uddhapitā 3-
kappitā [4]- abhisaṅkhatā saṇṭhapitā diṭṭhi natthi na saṃvijjati nupalabbhati
pahīnā   samucchinnā   vūpasantā   paṭippassaddhā  abhabbuppattikā
ñāṇagginā  daḍḍhāti  tassīdha  diṭṭheva  sute  mute  vā pakappitā
natthi aṇūpi saññā.
   [174]   Taṃ   brāhmaṇaṃ  diṭṭhimanādiyānanti  brāhmaṇoti
sattannaṃ  dhammānaṃ  bāhitattā brāhmaṇo .pe. anissito 5- tādi
pavuccate  sa  brahmā  .  taṃ  brāhmaṇaṃ  diṭṭhimanādiyānanti  taṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. tassa. 2 saññāpubbaṅgamatā saññāvikappeyyatā ....
@3 Ma. aṭṭhapitā samuṭṭhapitā. 4 Ma. pakappitā saṅkhatā .... 5 Po. Ma. asito.
Brāhmaṇaṃ diṭṭhiṃ anādiyantaṃ aggaṇhantaṃ aparāmasantaṃ anabhinivisantanti 1-
taṃ brāhmaṇaṃ diṭṭhimanādiyānaṃ.
   [175]  Kenīdha  lokasmi vikappayeyyāti kappāti dve kappā
taṇhākappo  ca  diṭṭhikappo ca .pe. ayaṃ taṇhākappo .pe. ayaṃ
diṭṭhikappo  .  tassa  taṇhākappo  pahīno  diṭṭhikappo paṭinissaṭṭho
taṇhākappassa   pahīnattā   diṭṭhikappassa   paṭinissaṭṭhattā  kena
rāgena  kappeyya  kena dosena kappeyya kena mohena kappeyya
kena  mānena  kappeyya  kāya diṭṭhiyā kappeyya kena uddhaccena
kappeyya  kāya  vicikicchāya  kappeyya  kehi  anusayehi  kappeyya
rattoti  vā duṭṭhoti vā mūḷhoti vā vinibandhoti vā parāmaṭṭhoti
vā  vikkhepagatoti  vā  aniṭṭhaṅgatoti vā thāmagatoti vā . te
abhisaṅkhārā  pahīnā  abhisaṅkhārānaṃ  pahīnattā gatiyo kena kappeyya
nerayikoti  vā  tiracchānayonikoti  vā pittivisayikoti vā manussoti
vā  devoti  vā rūpīti vā arūpīti vā saññīti vā asaññīti vā
nevasaññīnāsaññīti  vā  .  so  hetu  natthi  paccayo  natthi
kāraṇaṃ  natthi  yena  kappeyya  vikappeyya  vikappaṃ āpajjeyya .
Lokasminti  apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke
āyatanaloketi kenīdha lokasmi vikappayeyya. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Po. Ma. anabhinivesantanti.
           Tassīdha diṭṭheva sute mute vā
           pakappitā natthi aṇūpi saññā
           taṃ brāhmaṇaṃ diṭṭhimanādiyānaṃ
           kenīdha lokasmi vikappayeyyāti.
   [176] Na kappayanti na purekkharonti
           dhammāpi tesaṃ na paṭicchitāse
           na brāhmaṇo sīlavatena neyyo
           pāraṅgato na pacceti tādi 1-.
   [177]  Na kappayanti na purekkharontīti kappāti dve kappā
taṇhākappo  ca  diṭṭhikappo ca .pe. ayaṃ taṇhākappo .pe. ayaṃ
diṭṭhikappo.
   {177.1} Katamo taṇhākappo . Yāvatā taṇhāsaṅkhātena sīmakataṃ
mariyādikataṃ odhikataṃ pariyantīkataṃ pariggahitaṃ mamāyitaṃ idaṃ mamaṃ etaṃ mamaṃ
ettakaṃ mamaṃ ettāvatā mamaṃ mama rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā
attharaṇā   pāpuraṇā   dāsīdāsā   ajeḷakā   kukkuṭasūkarā
hatthigavāssavaḷavā  khettaṃ  vatthu  hiraññaṃ  suvaṇṇaṃ gāmanigamarājadhāniyo
raṭṭhañca  janapado  ca  koso ca koṭṭhāgārañca kevalampi mahāpaṭhaviṃ
taṇhāvasena  mamāyati  yāvatā  aṭṭhasatataṇhāviparītaṃ  2-  ayaṃ
taṇhākappo.
   {177.2} Katamo diṭṭhikappo. Vīsativatthukā sakkāyadiṭṭhi dasavatthukā
micchādiṭṭhi  dasavatthukā  antaggāhikā  diṭṭhi  yā  evarūpā  diṭṭhi
@Footnote: 1 Ma. tādī . 2 Ma. Yu. ... vicaritaṃ.
Diṭṭhigataṃ  diṭṭhigahanaṃ  diṭṭhikantāro 1- diṭṭhivisūkāyikaṃ diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaññojanaṃ  gāho  paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo
micchāpatho  micchattaṃ  titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  2- viparītaggāho
vipallāsaggāho  micchāgāho  ayāthāvakasmiṃ  yāthāvakanti  gāho
yāvatā dvāsaṭṭhī diṭṭhigatāni ayaṃ diṭṭhikappo.
   {177.3}  Tesaṃ  taṇhākappo pahīno diṭṭhikappo paṭinissaṭṭho
taṇhākappassa  pahīnattā  diṭṭhikappassa  paṭinissaṭṭhattā  taṇhākappaṃ
vā diṭṭhikappaṃ vā na kappenti na janenti na sañjanenti na nibbattenti
nābhinibbattentīti na kappayanti.
   {177.4}  Na purekkharontīti purekkhārāti dve purekkhārā
taṇhāpurekkhāro ca diṭṭhipurekkhāro ca .pe. ayaṃ taṇhāpurekkhāro
.pe.  ayaṃ  diṭṭhipurekkhāro  .  tesaṃ  taṇhāpurekkhāro  pahīno
diṭṭhipurekkhāro   paṭinissaṭṭho   taṇhāpurekkhārassa   pahīnattā
diṭṭhipurekkhārassa  paṭinissaṭṭhattā na taṇhaṃ vā na diṭṭhiṃ vā purato
katvā  caranti  na  taṇhādhajā  na  taṇhāketū na taṇhādhipateyyā
na  diṭṭhiddhajā na diṭṭhiketū na diṭṭhādhipateyyā na taṇhāya vā na
diṭṭhiyā vā parivāritā 3- carantīti na kappayanti na purekkharonti.
   [178]  Dhammāpi  tesaṃ  na  paṭicchitāseti  dhammā  vuccanti
dvāsaṭṭhī  diṭṭhigatāni  .  tesanti  tesaṃ arahantānaṃ khīṇāsavānaṃ .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ... kantāraṃ. 2 Ma. vipariyāsaggāho. 3 Po. Yu. parivāretvā.
Paṭicchitāseti  1-  sassato  loko  idameva saccaṃ moghamaññanti na
paṭicchitāse asassato loko .pe. neva hoti na na hoti tathāgato
parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  na  paṭicchitāseti dhammāpi
tesaṃ na paṭicchitāse.
   [179] Na brāhmaṇo sīlavatena neyyoti nāti paṭikkhepo .
Brāhmaṇoti  sattannaṃ  dhammānaṃ  bāhitattā  brāhmaṇo  .pe.
Anissito  tādi  pavuccate  sa brahmā . na brāhmaṇo sīlavatena
neyyoti  brāhmaṇo  sīlena  vā vattena vā sīlavattena vā na
yāyati na niyyāyati na vuyhati na saṃhariyatīti na brāhmaṇo sīlavatena
neyyo.
   [180] Pāraṅgato na pacceti tādīti pāraṃ vuccati amataṃ nibbānaṃ
yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo virāgo
nirodho nibbānaṃ . yo pāragato pārappatto antagato antappatto
koṭigato  koṭippatto  .pe. natthi tassa punabbhavoti pāraṅgato .
Na paccetīti sotāpattimaggena ye kilesā pahīnā te kilese na puneti
na pacceti na paccāgacchati sakadāgāmimaggena ye kilesā pahīnā te
kilese na puneti na pacceti na paccāgacchati anāgāmimaggena ye kilesā
pahīnā te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchati arahattamaggena
ye kilesā pahīnā te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchatīti
@Footnote: 1 Ma. na paṭicchitāseti.
Pāraṅgato na pacceti . tādīti arahā pañcahākārehi tādi iṭṭhāniṭṭhe
tādi cattāvīti tādi tiṇṇāvīti tādi muttāvīti tādi taṃniddesā tādi.
   {180.1} Kathaṃ arahā iṭṭhāniṭṭhe tādi. Arahā lābhepi tādi
alābhepi tādi yasepi tādi ayasepi tādi pasaṃsāyapi tādi nindāyapi
tādi sukhepi tādi dukkhepi tādi . ekañce bāhaṃ gandhena limpeyyuṃ
ekañce  bāhaṃ vāsiyā taccheyyuṃ amusmiṃ natthi rāgo amusmiṃ natthi
paṭighaṃ   anunayapaṭighavippahīno  ugghātinigghātivītivatto  anurodhavirodha-
samatikkanto evaṃ arahā iṭṭhāniṭṭhe tādi.
   {180.2} Kathaṃ arahā cattāvīti tādi. Arahato rāgo catto vanto
mutto pahīno paṭinissaṭṭho . doso moho kodho upanāho makkho
paḷāso  issā  macchariyaṃ  māyā sāṭheyyaṃ thambho sārambho māno
atimāno mado pamādo sabbe kilesā sabbe duccaritā sabbe darathā
sabbe  pariḷāhā  sabbe  santāpā  sabbākusalābhisaṅkhārā  cattā
vantā muttā pahīnā paṭinissaṭṭhā evaṃ arahā cattāvīti tādi.
   {180.3} Kathaṃ arahā tiṇṇāvīti tādi . Arahā kāmoghaṃ tiṇṇo
bhavoghaṃ  tiṇṇo  diṭṭhoghaṃ  tiṇṇo avijjoghaṃ tiṇṇo sabbasaṃsārapathaṃ 1-
tiṇṇo   uttiṇṇo   nittiṇṇo   atikkanto   samatikkanto
@Footnote: 1 Po. sabbasaṃsārapaṭipathaṃ. Yu. sabbasaṅkhārapaṭipathaṃ.
Vītivatto  so  vuṭṭhavāso  ciṇṇacaraṇo  .pe.  natthi  tassa
punabbhavoti evaṃ arahā tiṇṇāvīti tādi.
   {180.4} Kathaṃ arahā muttāvīti tādi. Arahato rāgā cittaṃ muttaṃ
vimuttaṃ suvimuttaṃ . dosā cittaṃ muttaṃ vimuttaṃ suvimuttaṃ. Mohā cittaṃ
muttaṃ  vimuttaṃ  suvimuttaṃ  . kodhā upanāhā makkhā paḷāsā issā
macchariyā  māyā sāṭheyyā thambhā sārambhā mānā atimānā madā
pamādā  sabbakilesehi  sabbaduccaritehi  sabbadarathehi  sabbapariḷāhehi
sabbasantāpehi  sabbākusalābhisaṅkhārehi  cittaṃ  muttaṃ  vimuttaṃ suvimuttaṃ
evaṃ arahā muttāvīti tādi.
   {180.5} Kathaṃ arahā taṃniddesā tādi. Arahā sīle sati sīlavāti
taṃniddesā  tādi  .  saddhāya  sati  saddhoti taṃniddesā tādi .
Viriye  sati  viriyavāti  taṃniddesā  tādi  . satiyā sati satimāti
taṃniddesā  tādi  . samādhismiṃ sati samāhitoti taṃniddesā tādi .
Paññāya  sati  paññavāti  taṃniddesā  tādi  .  vijjāya  sati
tevijjoti  taṃniddesā  tādi  .  abhiññāya  sati  chaḷabhiññoti
taṃniddesā  tādi  evaṃ  arahā  taṃniddesā  tādīti pāraṅgato na
pacceti tādi. Tenāha bhagavā
           na kappayanti na purekkharonti
           dhammāpi tesaṃ na paṭicchitāse
           Na brāhmaṇo sīlavatena neyyo
           pāraṅgato na pacceti tādīti.
        Pañcamo paramaṭṭhakasuttaniddeso niṭṭhito.
                ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 122-140. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=2417              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=2417              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=146&items=35              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=146              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=5510              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=5510              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]