ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

        Sattamo tissametteyyasuttaniddeso
   [224] Methunamanuyuttassa (iccayasma tisso metteyyo)
           vighatam bruhi marisa
           sutvana tava sasanam
           viveke sikkhisamase 1-.
   [225]  Methunamanuyuttassati  methunadhammo  nama  yo  so
asaddhammo  gamadhammo  vasaladhammo  dutthullo  odakantiko  rahasso
dvayadvayasamapatti  .  kimkarana  vuccati  methunadhammo  .  ubhinnam
rattanam  sarattanam  avassutanam  pariyutthitanam  pariyadinnacittanam
ubhinnam  sadisanam  dhammoti  tamkarana  vuccati  methunadhammo .
Yatha  ubho  kalahakaraka  methunakati  vuccanti  ubho bhandanakaraka
methunakati  vuccanti  ubho  bhassakaraka  methunakati  vuccanti ubho
vivadakaraka  methunakati  vuccanti  ubho  adhikaranakaraka methunakati
vuccanti  ubho  vadino  methunakati  vuccanti  ubho  sallapaka
methunakati  vuccanti  evameva ubhinnam rattanam sarattanam avassutanam
pariyutthitanam  pariyadinnacittanam  ubhinnam  sadisanam  dhammoti  tamkarana
vuccati  methunadhammo  .  methunamanuyuttassati  methunadhamme  yuttassa
payuttassa   ayuttassa   samayuttassa   taccaritassa   tabbahulassa
taggarukassa   tanninnassa  tapponassa  tappabbharassa  tadadhimuttassa
@Footnote: 1 Po. Ma. sikkhissamase. sabbattha idisameva.
Tadadhipateyyassati methunamanuyuttassa.
   [226]  Iccayasma  tisso  metteyyoti  iccati padasandhi
padasamsaggo    padaparipuri    akkharasamavayo   byanjanasilitthata
padanupubbatametam  iccati  .  ayasmati  piyavacanam  garuvacanam
sagaravavacanam  sappatissavacanametam  ayasmati  .  tissoti  tassa
therassa  namam  sankha  samanna  pannatti voharo namam namakammam
namadheyyam  nirutti byanjanam abhilapo . metteyyoti tassa therassa
gottam   sankha   samanna  pannatti  voharoti  iccayasma
tisso metteyyo.
   [227]  Vighatam  bruhi marisati vighatam upaghatam pilanam ghattanam
upaddavam  upasaggam  bruhi  acikkha  desehi  pannapehi  patthapehi
vivara  vibhaja  uttanikarohi  pakasehi . marisati piyavacanam garuvacanam
sagaravavacanam sampatissavacanametam marisati vighatam bruhi marisa.
   [228] Sutvana tava sasananti tuyham vacanam byappatham desanam [1]-
anusitthim  sutva  sunitva  uggahitva  upadharayitva  upalakkhayitvati
sutvana tava sasanam.
   [229] Viveke sikkhisamaseti vivekoti tayo viveka kayaviveko
cittaviveko upadhiviveko.
   {229.1} Katamo kayaviveko . Idha bhikkhu vivittam senasanam bhajati
arannam  rukkhamulam  pabbatam  kandaram  giriguham susanam vanapattham abbhokasam
@Footnote: 1 Ma. Yu. anusasanam. sabbattha idisameva.
Palalapunjam kayena ca 1- vivitto viharati so eko gacchati eko
titthati  eko  nisidati eko seyyam kappeti eko gamam pindaya
pavisati eko patikkamati eko raho nisidati eko cankamam adhitthati
eko carati viharati iriyati vattati paleti yapeti yapeti ayam kayaviveko.
   {229.2} Katamo cittaviveko. Pathamam jhanam samapannassa nivaranehi
cittam vivittam hoti dutiyam jhanam samapannassa vitakkavicarehi cittam vivittam
hoti tatiyam jhanam samapannassa pitiya cittam vivittam hoti catuttham jhanam
samapannassa  sukhadukkhehi  cittam  vivittam  hoti  akasanancayatanam
samapannassa   rupasannaya   patighasannaya   nanattasannaya  cittam
vivittam  hoti  vinnanancayatanam  samapannassa  akasanancayatana-
sannaya  cittam  vivittam  hoti  akincannayatanam  samapannassa
vinnanancayatanasannaya   cittam   vivittam   hoti   nevasanna-
nasannayatanam   samapannassa   akincannayatanasannaya   cittam
vivittam hoti sotapannassa sakkayaditthiya vicikicchaya silabbattaparamasa
ditthanusaya vicikicchanusaya tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti
sakadagamissa  olarika kamaragasannojana patighasannojana olarika
kamaraganusaya patighanusaya  tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti
anagamissa   anusahagata   kamaragasannojana   patighasannojana
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi.
Anusahagata  kamaraganusaya  patighanusaya  tadekatthehi  ca kilesehi
cittam vivittam hoti arahato ruparaga aruparaga mana uddhacca avijjaya
mananusaya  bhavaraganusaya  avijjanusaya  tadekatthehi ca kilesehi
bahiddha ca sabbanimittehi cittam vivittam hoti ayam cittaviveko.
   {229.3} Katamo upadhiviveko. Upadhi vuccanti kilesa ca khandha ca
abhisankhara  ca  .  upadhiviveko  vuccati  amatam nibbanam yo so
sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo  virago  nirodho
nibbanam ayam upadhiviveko.
   {229.4} Kayaviveko ca vupakatthakayanam 1- nekkhammabhiratanam
cittaviveko  ca  parisuddhacittanam  paramavodanappattanam upadhiviveko ca
nirupadhinam puggalanam visankharagatanam.
   {229.5} Viveke sikkhisamaseti so thero pakatiya sikkhitasikkho
apica dhammadesanam [2]- yacanto evamaha viveke sikkhisamaseti .
Tenaha thero tisso metteyyo
         methunamanuyuttassa (iccayasma tisso metteyyo)
         vighatam bruhi marisa
         sutvana tava sasanam
         viveke sikkhisamaseti.
@Footnote: 1 Ma. vivekatthakayanam . 2 Po. Ma. upadaya dhammadesanam savento.
   [230] Methunamanuyuttassa (metteyyati bhagava)
           mussate vapi sasanam
           miccha ca patipajjati
           etam tasmim anariyam.
   [231] Methunamanuyuttassati methunadhammo nama yo so asaddhammo
gamadhammo vasaladhammo dutthullo odakantiko rahasso dvayadvayasamapatti.
Kimkarana  vuccati  methunadhammo  .  ubhinnam  rattanam  sarattanam
avassutanam   pariyutthitanam   pariyadinnacittanam   ubhinnam  sadisanam
dhammoti  tamkarana  vuccati  methunadhammo . yatha ubho kalahakaraka
methunakati  vuccanti  ubho  bhandanakaraka  methunakati  vuccanti
ubho  bhassakaraka methunakati vuccanti ubho vivadakaraka methunakati
vuccanti  ubho  adhikaranakaraka  methunakati  vuccanti  ubho vadino
methunakati  vuccanti  ubho  sallapaka methunakati vuccanti evameva
ubhinnam  rattanam  sarattanam avassutanam pariyutthitanam pariyadinnacittanam
ubhinnam sadisanam dhammoti tamkarana vuccati methunadhammo.
   {231.1}  Methunamanuyuttassati  methunadhamme yuttassa payuttassa
ayuttassa  samayuttassa  taccaritassa tabbahulassa taggarukassa tanninnassa
tapponassa   tappabbharassa   tadadhimuttassa   tadadhipateyyassati
methunamanuyuttassa  .  metteyyati  bhagava  tam  theram  gottena
alapati  .  bhagavati garavadhivacanam . apica bhaggaragoti bhagava .
Bhaggadosoti bhagava . bhaggamohoti bhagava . bhaggamanoti bhagava .
Bhaggaditthiti  bhagava  .  bhaggakantakoti  bhagava  .  bhaggakilesoti
bhagava . bhaji vibhaji pativibhaji dhammaratananti bhagava . Bhavanam antakaroti
bhagava . bhavitakayoti bhagava . bhavitasilo bhavitacitto bhavitapannoti
bhagava  .  bhaji  va  bhagava arannavanapatthani pantani senasanani
appasaddani  appanigghosani  vijanavatani  manussarahaseyyakani  1-
patisallanasarupaniti  bhagava  .  bhagi  va  bhagava civarapindapata-
senasanagilanapaccayabhesajjaparikkharananti  bhagava  .  bhagi  va
bhagava  attharasassa  dhammarasassa  vimuttirasassa  adhisilassa  adhicittassa
adhipannayati bhagava.
   {231.2} Bhagi va bhagava catunnam jhananam catunnam appamannanam
catunnam arupasamapattinanti bhagava . bhagi va bhagava atthannam vimokkhanam
atthannam  abhibhayatananam  navannam  anupubbaviharasamapattinanti  bhagava .
Bhagi  va  bhagava  dasannam  sannabhavananam  dasannam  kasinasamapattinam
anapanassatisamadhissa  asubhasamapattiyati bhagava . bhagi va bhagava
catunnam  satipatthananam  catunnam  sammappadhananam  catunnam  iddhippadanam
pancannam   indriyanam  pancannam  balanam  sattannam  bojjhanganam
ariyassa  atthangikassa maggassati bhagava . bhagi va bhagava dasannam
tathagatabalanam  catunnam  vesarajjanam  catunnam  patisambhidanam  channam
abhinnanam  channam  buddhadhammananti  bhagava  .  bhagavati  netam namam
@Footnote: 1 Ma. manussarahasseyyakani.
Matara  katam  na pitara katam na bhatara katam na bhaginiya katam na
mittamaccehi  katam  na  natisalohitehi  katam  na  samanabrahmanehi
katam  na  devatahi katam vimokkhantikametam buddhanam bhagavantanam bodhiya
mule  saha  sabbannutananassa  1-  patilabha  sacchika  pannatti
yadidam bhagavati metteyyati bhagava.
   [232] Mussate vapi sasananti dvihi karanehi sasanam mussati
pariyattisasanampi mussati patipattisasanampi mussati.
   {232.1} Katamam pariyattisasanam . yam tassa pariyaputam suttam geyyam
veyyakaranam  gatha  udanam  itivuttakam  jatakam  abbhutadhammam vedallam
idam pariyattisasanam . tampi mussati [2]- parimussati paribahiro hotiti
evampi mussate vapi sasanam.
   {232.2} Katamam patipattisasanam . sammapatipada anulomapatipada
apaccanikapatipada   anvatthapatipada   dhammanudhammapatipada   silesu
paripurikarita   indriyesu   guttadvarata  bhojane  mattannuta
jagariyanuyogo  satisampajannam  cattaro  satipatthana  cattaro
sammappadhana  cattaro  iddhippada  pancindriyani  panca  balani
satta  bojjhanga  ariyo  atthangiko  maggo idam patipattisasanam .
Tampi  mussati  parimussati  paribahiro  hotiti evampi mussate vapi
sasanam.
   [233]  Miccha  ca  patipajjatiti  panampi  hanati  adinnampi
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbannutannanassa.
@2 Ma. sammussati pamussati sampamussati paribahiro .... sabbattha idisameva.
Adiyati   sandhimpi  chindati  nillopampi  harati  ekagarikampi
karoti  paripanthepi  titthati  paradarampi  gacchati  musapi  bhanatiti
miccha ca patipajjati.
   [234] Etam tasmim anariyanti etam tasmim puggale anariyadhammo
baladhammo   mulhadhammo  ananadhammo  amaravikkhepadhammo  yadidam
miccha patipadati etam tasmim anariyam. Tenaha bhagava
           methunamanuyuttassa (metteyyati bhagava)
           mussate vapi sasanam
           miccha ca patipajjati
           etam tasmim anariyanti.
   [235] Eko pubbe caritvana
           methunam yo nisevati
           yanam bhantamva tam loke
           hinamahu puthujjanam.
   [236] Eko pubbe caritvanati dvihi karanehi eko pubbe
caritvana pabbajjasankhatena va ganavavassaggatthena va.
   {236.1} Katham pabbajjasankhatena eko pubbe caritvana. Sabbam
gharavasapalibodham  chinditva  puttadarapalibodham  chinditva  natipalibodham
chinditva  mittamaccapalibodham  chinditva  sannidhipalibodham  chinditva
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
Anagariyam  pabbajitva  akincanabhavam  upagantva eko carati viharati
iriyati  vattati  paleti  yapeti  yapeti  evam pabbajjasankhatena
eko pubbe caritvana.
   {236.2} Katham ganavavassaggatthena eko pubbe caritvana. So
evam  pabbajito samano eko arannavanapatthani pantani senasanani
patisevati  appasaddani appanigghosani vijanavatani manussarahaseyyakani
patisallanasarupani . so eko gacchati eko titthati eko nisidati
eko seyyam kappeti eko gamam pindaya pavisati eko patikkamati
eko raho nisidati eko cankamam adhitthati eko carati viharati iriyati
vattati paleti yapeti yapeti evam ganavavassaggatthena eko pubbe
caritvana.
   [237] Methunam yo nisevatiti methunadhammo nama yo so asaddhammo
.pe. tamkarana vuccati methunadhammo . Methunam yo nisevatiti so aparena
samayena  buddham  dhammam  sangham  sikkham  paccakkhaya  hinayavattitva
methunadhammam sevati nisevati samsevati patisevatiti methunam yo nisevati.
   [238]  Yanam bhantamva tam loketi yananti hatthiyanam assayanam
goyanam  ajayanam  mendakayanam  otthayanam  kharayanam  bhantam  adantam
akaritam  avinitam  uppatham  ganhati  visamam  khanumpi  pasanampi
abhiruhati  yanampi  arohakampi bhanjati papatepi papatati . yatha tam
Bhantam  yanam  adantam  akaritam  avinitam  uppatham  ganhati  evameva
so  vibbhantako  bhantayanapatibhago  uppatham  ganhati  micchaditthim
ganhati  .pe.  micchasamadhim  ganhati  .  yatha  tam bhantam yanam
adantam  akaritam  avinitam visamam khanumpi pasanampi abhiruhati evameva
so  vibbhantako  bhantayanapatibhago  visamam  kayakammam  abhiruhati visamam
vacikammam  abhiruhati  visamam  manokammam  abhiruhati  visamam  panatipatam
abhiruhati  visamam  adinnadanam  abhiruhati  visamam  kamesumicchacaram
abhiruhati  visamam  musavadam  abhiruhati  visamam  pisunam  vacam  abhiruhati
visamam  pharusam  vacam  abhiruhati  visamam  samphappalapam  abhiruhati  visamam
abhijjham  abhiruhati  visamam  byapadam  abhiruhati  visamam  micchaditthim
abhiruhati  visame  sankhare  abhiruhati visame panca kamagune abhiruhati
visame nivarane abhiruhati.
   {238.1} Yatha tam bhantam yanam adantam akaritam avinitam arohakampi
bhanjati  evameva  so  vibbhantako bhantayanapatibhago niraye attanam
bhanjati  tiracchanayoniya  attanam  bhanjati pittivisaye attanam bhanjati
manussaloke attanam bhanjati devaloke attanam bhanjati. Yatha tam bhantam
yanam adantam akaritam avinitam papatepi papatati evameva so vibbhantako
bhantayanapatibhago  jatipapatamhipi  1-  papatati jarapapatamhipi papatati
byadhipapatamhipi  papatati  maranapapatamhipi  papatati  sokaparidevadukkha-
domanassupayasapapatamhipi  papatati  .  loketi  apayaloke .pe.
@Footnote: 1 Ma. jati ... jara ... byadhi ... marana ... sokaparidevadukkhadomanassupayasapapatampi.
Manussaloketi yanam bhantamva tam loke.
   [239] Hinamahu puthujjananti puthujjanati kenatthena puthujjana .
Puthu  kilese  janentiti  puthujjana  .  puthu  avihatasakkayaditthikati
puthujjana  .  puthu  sattharanam  mukhullokikati  puthujjana  .  puthu
sabbagatihi  avutati  puthujjana  .  puthu  nanabhisankharehi  1-
abhisankharontiti puthujjana . puthu nanaoghehi vuyhantiti puthujjana .
Puthu  nanasantapehi  santappantiti puthujjana . puthu nanaparilahehi
paridayhantiti  puthujjana  .  puthu  pancasu  kamagunesu  ratta
giddha  gadhita  mucchita  ajjhopanna  lagga  laggita  palibuddhati
puthujjana  .  puthu  pancahi  nivaranehi avuta nivuta ophuta 2-
pihita  paticchanna  patikujjitati  puthujjana  .  hinamahu puthujjananti
puthujjanam  hinam  nihinam  omakam lamakam jatukkam 3- parittanti evamahu
evamahamsu evam kathenti evam bhananti evam dipayanti evam voharantiti
hinamahu puthujjanam. Tenaha bhagava
       eko pubbe caritvana    methunam yo nisevati
       yanam bhantamva tam loke     hinamahu puthujjananti.
   [240] Yaso kitti ca ya pubbe   hayate vapi tassa sa
       etampi disva sikkhetha   methunam vippahatave.
   [241] Yaso kitti ca ya pubbe hayate vapi tassa sati
katamo  yaso  .  idhekacco  pubbe  samanabhave  sakkato  hoti
@Footnote: 1 Ma. nanabhisankhare . 2 Ma. ovuta . 3 Ma. chatukkam.
Garukato  manito  pujito  apacito  labhi  civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharanam  ayam  yaso  .  katama  kitti .
Idhekacco  pubbe  samanabhave  kittivannakato  hoti  pandito
viyatto  medhavi  bahussuto  cittakathi  kalyanapatibhano  suttantikoti
va  vinayadharoti va dhammakathikoti va arannikoti va pindapatikoti
va pamsukulikoti va tecivarikoti va sapadanacarikoti va khalupacchabhattikoti
va nesajjikoti va yathasanthatikoti va pathamassa jhanassa labhiti va
dutiyassa  jhanassa labhiti va tatiyassa jhanassa labhiti va catutthassa
jhanassa  labhiti  va  akasanancayatanasamapattiya  labhiti  va
vinnanancayatanasamapattiya   labhiti   va   akincannayatana-
samapattiya   labhiti   va   nevasannanasannayatanasamapattiya
labhiti va ayam kitti 1-. Yaso kitti ca ya pubbe hayate vapi tassa
sati  tassa  aparena  samayena  buddham dhammam sangham sikkham paccakkhaya
hinayavattassa so ca yaso sa ca kitti hayati parihayati paridhamsati
paripatati antaradhayati vippalujjatiti yaso kitti ca ya pubbe hayate
vapi tassa sa.
   [242]  Etampi disva sikkhetha methunam vippahataveti etanti
pubbe  samanabhave  yaso ca kitti ca aparabhage buddham dhammam sangham
sikkham  paccakkhaya  hinayavattassa  ayaso  ca  akitti  ca  etam
@Footnote: 1 Ma. kittiti.
Sampattivipattim  disva  passitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva
vibhutam  katvati  etampi  disva  .  sikkhethati  tisso  sikkha
adhisilasikkha adhicittasikkha adhipannasikkha.
   {242.1}  Katama  adhisilasikkha  . idha bhikkhu silava hoti
patimokkhasamvarasamvuto   viharati   acaragocarasampanno   anumattesu
vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu  khuddako
silakkhandho  mahanto  silakkhandho  silam  patittha  adi caranam samyamo
samvaro mukham pamukham kusalanam dhammanam samapattiya ayam adhisilasikkha.
   {242.2} Katama adhicittasikkha . idha bhikkhu vivicceva kamehi
vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamam jhanam
upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam
cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam
tatiyam jhanam catuttham jhanam upasampajja viharati ayam adhicittasikkha.
   {242.3} Katama adhipannasikkha . idha bhikkhu pannava hoti
udayatthagaminiya   pannaya   samannagato  ariyaya  nibbedhikaya
sammadukkhakkhayagaminiya  so  idam  dukkhanti  yathabhutam  pajanati ayam
dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhoti  yathabhutam
pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajanati
ime  asavati  yathabhutam  pajanati  ayam  asavasamudayoti  yathabhutam
pajanati ayam asavanirodhoti yathabhutam pajanati ayam asavanirodhagamini
Patipadati yathabhutam pajanati ayam adhipannasikkha.
   {242.4} Methunanti methunadhammo nama yo so asaddhammo .pe.
Tamkarana  vuccati  methunadhammo  .  etampi disva sikkhetha methunam
vippahataveti  methunadhammassa  pahanaya  vupasamaya  patinissaggaya
patippassaddhiya   adhisilampi   sikkheyya   adhicittampi   sikkheyya
adhipannampi sikkheyya . ima tisso sikkha 1- avajjento sikkheyya
jananto  sikkheyya  passanto  sikkheyya  paccavekkhanto  sikkheyya
cittam  adhitthahanto  sikkheyya  saddhaya  adhimuccanto  sikkheyya
viriyam  pagganhanto  sikkheyya  satim  upatthapento  sikkheyya  cittam
samadahanto  sikkheyya  pannaya  pajananto  sikkheyya  abhinneyyam
abhijananto  sikkheyya  parinneyyam  parijananto  sikkheyya pahatabbam
pajahanto  sikkheyya  bhavetabbam  bhavento  sikkheyya  sacchikatabbam
sacchikaronto   sikkheyya   acareyya   samacareyya  samadaya
vatteyyati  etampi  disva  sikkhetha  methunam  vippahatave .
Tenaha bhagava
     yaso kitti ca ya pubbe     hayate vapi tassa sa
     etampi disva sikkhetha     methunam vippahataveti.
   [243] Sankappehi pareto so   kapano viya jhayati
        sutva paresam nigghosam   manku hoti tathavidho.
@Footnote: 1 Ma. sikkhayo.
   [244] Sankappehi pareto so kapano viya jhayatiti kamasankappena
byapadasankappena   vihimsasankappena   ditthisankappena   phuttho
pareto samohito samannagato [1]- kapano viya mando viya momuho
viya  jhayati  pajjhayati  nijjhayati  avajjhayati 2- . yatha uluko
rukkhasakhayam  musikam  gamayamano  3-  jhayati  pajjhayati  nijjhayati
avajjhayati  4- yatha kotthu naditire macche gamayamano 5- jhayati
pajjhayati  nijjhayati avajjhayati 6- yatha vilaro sandhisamalasapankatire
musikam  gamayamano  jhayati  pajjhayati  nijjhayati  avajjhayati  yatha
gadrabho   vahacchinno   sandhisamalasapankatire   jhayati   pajjhayati
nijjhayati  avajjhayati  evameva  so  vibbhantako  kamasankappena
byapadasankappena   vihimsasankappena   ditthisankappena   phuttho
pareto  samohito samannagato kapano viya mando viya momuho viya
jhayati  pajjhayati  nijjhayati  avajjhayatiti  sankappehi  pareto
so kapano viya jhayati.
   [245] Sutva paresam nigghosam manku hoti tathavidhoti paresanti
upajjhayaka 7- va acariyaka va samanupajjhayaka va samanacariyaka
va mitta va sandittha va sambhatta va sahaya va codenti
tassa te kho avuso alabha tassa te dulladdham yam tvam evarupam
ularam  sattharam  labhitva  evam  svakkhate dhammavinaye pabbajitva
evarupam   ariyaganam   labhitva  hinassa  methunadhammassa  karana
@Footnote: 1 Ma. Yu. pihito. 2-4-6 Ma. apajjhayati. 3-5 Ma. Yu. magayamano.
@7 Ma. upajjhaya va acariya va.
Buddham  dhammam  sangham  sikkham  paccakkhaya  hinayavattosi  saddhapi
nama  te  nahosi  kusalesu  dhammesu  hiripi  nama te nahosi
kusalesu  dhammesu  ottappampi  nama te nahosi kusalesu dhammesu
viriyampi  nama  te  nahosi  kusalesu  dhammesu  satipi nama te
nahosi  kusalesu  dhammesu  pannapi  nama  te  nahosi kusalesu
dhammesuti  tesam  vacanam  byappatham  desanam  anusitthim  sutva sunitva
uggahetva  upadharayitva  upalakkhayitva  manku  hoti  pilito
ghattito  byatthito  1-  domanassito hoti . tathavidhoti tathavidho
tadiso  tassanthito  tappakaro  tappatibhago  yo so vibbhantakoti
sutva paresam nigghosam manku hoti tathavidho. Tenaha bhagava
       sankappehi pareto so    kapano viya jhayati
       sutva paresam nigghosam    manku hoti tathavidhoti.
   [246] Atha satthani kurute      paravadehi codito
       esa khvassa mahagedho    mosavajjam pagahati.
   [247]  Atha  satthani  kurute  paravadehi  coditoti athati
padasandhi  padasamsaggo  padaparipuri  akkharasamavayo  byanjanasilitthata
padanupubbatametam  2-  athati  . satthaniti tini satthani kayasattham
vacisattham  manosattham  .  tividham  kayaduccaritam  kayasattham  catubbidham
vaciduccaritam  vacisattham  tividham  manoduccaritam  manosattham  .  paravadehi
coditoti  upajjhayakehi  va acariyakehi va samanupajjhayakehi va
@Footnote: 1 Ma. byadhito . 2 Ma. ...petam.
Samanacariyakehi  va  mittehi  va sanditthehi va sambhattehi va
sahayehi  va  codito  sampajanamusa  bhasati abhirato aham bhante
ahosim  pabbajjaya  mata  me  posetabba  tenamhi  vibbhantoti
bhanati  pita  me  posetabbo  tenamhi  vibbhantoti  bhanati bhata
me  posetabbo  bhagini  me  posetabba putto me posetabbo
dhita  me  posetabba  mitta  me  posetabba  amacca  me
posetabba  nataka  me  posetabba salohita me posetabba
tenamhi  vibbhantoti  bhanati  vacisattham karoti [1]- janeti sanjaneti
nibbatteti  abhinibbattetiti  atha  satthani  kurute  paravadehi
codito.
   [248] Esa khvassa mahagedhoti eso kho assa mahagedho
mahavanam  mahagahanam  mahakantaro  mahavisamo  mahakutilo mahapanko
mahapalipo  mahapalibodho  mahabandhanam  yadidam  sampajanamusavadoti
esa khvassa mahagedho.
   [249]  Mosavajjam  pagahatiti  mosavajjam vuccati musavado .
Idhekacco  sabhaggato  va  parisaggato  va  natimajjhagato  va
pugamajjhagato  va rajakulamajjhagato va abhinito sakkhiputtho ehi 2-
bho  purisa  yam  janasi  tam  vadehiti  . so ajanam va aha
janamiti  janam  va  aha  na  janamiti  apassam  va  aha
passamiti  passam  va  aha  na  passamiti  iti  attahetu  va
@Footnote: 1 Ma. Yu. sankaroti . 2 Po. Ma. ehambho.
Parahetu  va  amisakincikkhahetu  va  sampajanamusa bhasati . idam
vuccati  mosavajjam  . apica tihakarehi musavado hoti pubbevassa
hoti  musa  bhanissanti  bhanantassa  hoti  musa  bhanamiti  bhanitassa
hoti  musa  maya bhanitanti imehi tihakarehi musavado hoti .
Apica  catuhakarehi  [1]-  pancahakarehi  .  chahakarehi .
Sattahakarehi  .  atthahakarehi  musavado  hoti  pubbevassa
hoti  musa  bhanissanti  bhanantassa  hoti  musa  bhanamiti  bhanitassa
hoti  musa  maya  bhanitanti  vinidhaya ditthim vinidhaya khantim vinidhaya
rucim  vinidhaya  sannam vinidhaya bhavam imehi atthahakarehi musavado
hoti . mosavajjam pagahatiti mosavajjam pagahati ogahati ajjhogahati
pavisatiti mosavajjam pagahati. Tenaha bhagava
        atha satthani kurute     paravadehi codito
        esa khvassa mahagedho   mosavajjam pagahatiti.
   [250] Panditoti samannato  ekacariyam adhitthito
        athapi methune yutto    mandova parikissati.
   [251]  Panditoti  samannatoti  idhekacco pubbe samanabhave
kittivannakato  hoti  pandito  viyatto  medhavi  bahussuto cittakathi
kalyanapatibhano  suttantikoti  va  vinayadharoti  va  dhammakathikoti
va    .pe.    nevasannanasannayatanasamapattiya    labhiti
@Footnote: 1 Po. Ma. musavado hoti pubbevassa hoti musa bhanissanti bhanantassa hoti musa
@bhanamiti bhanitassa hoti musa maya bhanitanti vinidhaya ditthim imehi catuhakarehi
@musavado hoti. apica ....
Va  evam  nato  hoti  sannato  samannatoti  panditoti
samannato.
   [252] Ekacariyam adhitthitoti dvihi karanehi ekacariyam adhitthito
pabbajjasankhatena   va   ganavavassaggatthena  va  .  katham
pabbajjasankhatena  ekacariyam  adhitthito  .  sabbam  gharavasapalibodham
chinditva  .pe.  evam  pabbajjasankhatena  ekacariyam adhitthito .
Katham  ganavavassaggatthena  ekacariyam adhitthito . so evam pabbajito
samano   eko   arannavanapatthani   pantani  .pe.  evam
ganavavassaggatthena ekacariyam adhitthitoti ekacariyam adhitthito.
   [253]  Athapi  methune yuttoti methunadhammo nama yo so
asaddhammo  .pe.  tamkarana  vuccati  methunadhammo  .  athapi
methune  yuttoti  so  aparena  samayena  buddham dhammam sangham sikkham
paccakkhaya   hinayavattitva   methunadhamme   yutto   payutto
ayutto samayuttoti athapi methune yutto.
   [254]  Mandova  parikissatiti kapano viya momuho viya kissati
parikissati   parikilissati   panampi   hanati  adinnampi  adiyati
sandhimpi   chindati   nillopampi  harati  ekagarikampi  karoti
paripanthepi  titthati  paradarampi  gacchati  musapi  bhanati  evampi
kissati  parikissati  parikilissati  . tamenam rajano gahetva vividha
kammakarana  karenti  kasahipi  talenti  vettehipi  talenti
Addhadandakehipi  talenti  hatthampi  chindanti  padampi  chindanti
hatthapadampi   chindanti   kannampi  chindanti  nasampi  chindanti
kannanasampi   chindanti   vilangathalikampi  karonti  sankhamundikampi
karonti  rahumukhampi  karonti  jotimalikampi karonti hatthapajjotikampi
karonti   erakavattikampi   karonti   cirakavasikampi   karonti
eneyyakampi   karonti   balisamamsikampi   karonti   kahapanakampi
karonti    kharapatacchikampi    karonti    palighaparivattikampi
karonti  palalapithakampi  karonti  tattenapi  telena  osincanti
sunakhehipi  khadapenti  jivantampi  sule  uttasenti  asinapi
sisam chindanti evampi kissati parikissati parikilissati.
   {254.1}  Athava  kamatanhaya  abhibhuto  pariyadinnacitto
bhoge   pariyesanto  navaya  mahasamuddam  pakkhandati  sitassa
purakkhato   unhassa   purakkhato   damsamakasavatatapasirimsapasamphassehi
rissamano  1-  khuppipasaya  piliyamano  2-  gumabam  3- gacchati
takkolam  gacchati  takkasilam  gacchati  kalamukham gacchati maranaparam gacchati
vesungam gacchati verapatham gacchati javam gacchati kamalim 4- gacchati vankam 5-
gacchati  elavaddanam  6-  gacchati  suvannakutam gacchati suvannabhumim gacchati
tambapannim gacchati supparam gacchati bharukam 7- gacchati suraddham 8- gacchati
anganekam 9- gacchati ganganam 10- gacchati paramaganganam 11- gacchati yonam
@Footnote: 1 Ma. piliyamano. 2 Ma. miyyamano. 3 Ma. tigumbam. 4 Ma. Yu. tamalim.
@5 Ma. vangam. 6 Ma. velabandhanam. 7 Ma. bharukaccham. 8 Ma. surattham. 9 Ma.
@bhangalokam. 10 Ma. bhanganam. 11 Ma. saramatam ganam.
Gacchati  pinam  1-  gacchati  allasandam 2- gacchati marukantaram gacchati
jannupatham  gacchati  ajapatham  gacchati  mendapatham  gacchati  sankupatham
gacchati  chattapatham  gacchati  vamsapatham  gacchati  sakunapatham  gacchati musikapatham
gacchati  daripatham  gacchati vettadharam gacchati evampi kissati parikissati
parikilissati  . pariyesanto 3- na labhati alabhamulakampi dukkhadomanassam
patisamvedeti evampi kissati parikissati parikilissati . pariyesanto 4-
labhati  laddha 5- ca arakkhamulakampi dukkhadomanassam patisamvedeti kinti
me bhoge neva rajano hareyyum na cora hareyyum na aggi daheyya na
udakam  vaheyya na appiya dayada hareyyunti tassa evam rakkhato
gopayato  [6]-  bhoga  vippalujjanti  [7]-  vippayogamulakampi
dukkhadomanassam patisamvedeti evampi kissati parikissati parikilissatiti [8]-
mandova parikissati. Tenaha bhagava
       panditoti samannato  ekacariyam adhitthito
       athapi methune yutto    mandova parikissatiti.
   [255] Etamadinavam natva     muni pubbapare idha
       ekacariyam dalham kayira    na nisevetha methunam.
   [256]  Etamadinavam  natva  muni pubbapare idhati etanti
pubbe  samanabhave  yaso  ca  kitti  ca  aparabhage  buddham dhammam
@Footnote: 1 Ma. Yu. paramayonam. 2 Ma. vinakam mulapadam. 3 Ma. gavesanto na vindati.
@4 Ma. gavesanto. 5 Ma. laddhapi. 6 Ma. Yu. te. 7 Ma. Yu. so.
@8 Po. Ma. sacapi methune yutto.
Sangham  sikkham  paccakkhaya  hinayavattassa  ayaso  ca  akitti  ca
etam   sampattivipattim  natva  janitva  tulayitva  tirayitva
vibhavayitva  vibhutam  katva . muniti monam vuccati nanam ya panna
pajanana  .pe.  sangajalamaticca  so  muni  .  idhati  imissa
ditthiya  imissa  khantiya  imissa  ruciya  imasmim  adaye
imasmim  dhamme  imasmim  vinaye  imasmim dhammavinaye imasmim pavacane
imasmim  brahmacariye  imasmim  satthusasane  imasmim  attabhave
imasmim manussaloketi etamadinavam natva muni pubbapare idha.
   [257] Ekacariyam dalham kayirati dvihi karanehi ekacariyam dalham
kareyya pabbajjasankhatena va ganavavassaggatthena va.
   {257.1} Katham pabbajjasankhatena ekacariyam dalham kareyya .
Sabbam   gharavasapalibodham   chinditva  puttadarapalibodham  chinditva
natipalibodham  chinditva  mittamaccapalibodham  chinditva  sannidhipalibodham
chinditva  kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva
agarasma  anagariyam  pabbajitva  akincanabhavam  upagantva  eko
careyya vihareyya iriyeyya vatteyya paleyya yapeyya yapeyya evam
pabbajjasankhatena ekacariyam dalham kareyya.
   {257.2} Katham ganavavassaggatthena ekacariyam dalham kareyya. So evam
pabbajito samano eko arannavanapatthani pantani senasanani patiseveyya
appasaddani   appanigghosani   vijanavatani   manussarahaseyyakani
Patisallanasarupani  . so eko gaccheyya eko tittheyya eko
nisideyya eko seyyam kappeyya eko gamam pindaya paviseyya eko
patikkameyya  eko raho nisideyya eko cankamam adhittheyya eko
careyya vihareyya iriyeyya vatteyya paleyya yapeyya yapeyya evam
ganavavassaggatthena  ekacariyam  dalham kareyya 1- . ekacariyam dalham
kareyya  thiram  kareyya dalhasamadano assa avatthitasamadano [2]-
kusalesu dhammesuti ekacariyam dalham kayira.
   [258] Na nisevetha methunanti methunadhammo nama yo so asaddhammo
.pe.  tamkarana vuccati methunadhammo . methunadhammam na seveyya na
niseveyya na samseveyya na patiseveyyati 3- na nisevetha methunam.
Tenaha bhagava
       etamadinavam natva     muni pubbapare idha
       ekacariyam dalham kayira    na nisevetha methunanti.
   [259] Vivekanneva sikkhetha     etadariyanamuttamam
       tena settho na mannetha  sa ve nibbanasantike.
   [260] Vivekanneva sikkhethati vivekoti tayo viveka kayaviveko
cittaviveko upadhiviveko . katamo kayaviveko .pe. Ayam upadhiviveko.
Kayaviveko  ca  vupakatthakayanam  nekkhammabhiratanam  cittaviveko
ca    parisuddhacittanam    paramavodanappattanam    upadhiviveko
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kareyyati. 2 Ma. assa. 3 Ma. itisaddo natthi na careyya na
@samacareyya na samadaya vatteyyati.
Ca  nirupadhinam  puggalanam  visankharagatanam  .  sikkhati tisso sikkha
adhisilasikkha   adhicittasikkha   adhipannasikkha   .pe.   ayam
adhipannasikkha   .   vivekanneva   sikkhethati   vivekanneva
sikkheyya   acareyya   samacareyya   samadaya   vatteyyati
vivekanneva sikkhetha.
   [261] Etadariyanamuttamanti ariya vuccanti buddha ca buddhasavaka
ca paccekabuddha ca ariyanam etam aggam settham visettham pamokkham uttamam
pavaram yadidam vivekacariyati etadariyanamuttamam.
   [262]  Tena  settho  na  mannethati  taya vivekacariyaya
unnatim  na  kareyya  unnamam  na kareyya manam na kareyya [1]-
thambham na kareyya na tena manam janeyya bandham na kareyya na tena
thaddho assa patthaddho paggahitasiroti tena settho na mannetha.
   [263]  Sa  ve  nibbanasantiketi  so  nibbanassa santike
samanta  asanne  avidure  upakattheti sa ve nibbanasantike .
Tenaha bhagava
       vivekanneva sikkhetha     etadariyanamuttamam
       tena settho na mannetha  sa ve nibbanasantiketi.
   [264] Rittassa munino carato    kamesu anapekkhino
       oghatinnassa pihayanti  kamesu gadhita paja.
   [265]  Rittassa munino caratoti rittassati rittassa vivittassa
@Footnote: 1 Ma. thamam na kareyya.
Pavivittassa   kayaduccaritena   rittassa   vivittassa   pavivittassa
vaciduccaritena  manoduccaritena  ragena  dosena  mohena  kodhena
upanahena  makkhena  palasena  issaya  macchariyena  mayaya
satheyyena  thambhena  sarambhena  manena  atimanena  madena
pamadena  sabbakilesehi  sabbaduccaritehi  sabbadarathehi  sabbaparilahehi
sabbasantapehi   sabbakusalabhisankharehi   rittassa   vivittassa
pavivittassa  .  muninoti  monam  vuccati  nanam  ya  panna
pajanana  .pe.  sangajalamaticca  so  muni  .  caratoti  carato
viharato   iriyato   vattato  palayato  yapayato  yapayatoti
rittassa munino carato.
   [266] Kamesu anapekkhinoti kamati uddanato dve kama
vatthukama ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti vatthukama .pe.
Ime  vuccanti  kilesakama  . vatthukame parijanitva kilesakame
pahaya  pajahitva  vinoditva  byantikaritva anabhavangamitva kamesu
anapekkhava  1-  cattakamo  vantakamo  muttakamo  pahinakamo
patinissatthakamo vitarago cattarago vantarago muttarago pahinarago
patinissattharago   nicchato   nibbuto   sitibhuto   sukhapatisamvedi
brahmabhutena attana viharatiti kamesu anapekkhino.
   [267]  Oghatinnassa  pihayanti  kamesu gadhita pajati pajati
@Footnote: 1 Ma. anapekkhamano.
Sattadhivacanam.
   {267.1} Paja kamesu ratta giddha gadhita mucchita ajjhopanna
lagga  laggita palibuddha ta 1- kamogham tinnassa bhavogham tinnassa
ditthogham  tinnassa  avijjogham  tinnassa  sabbasamsarapatham  tinnassa
uttinnassa   nittinnassa  atikkantassa  samatikkantassa  vitivattassa
paragatassa  parappattassa  antagatassa  antappattassa  kotigatassa
kotippattassa   pariyantagatassa   pariyantappattassa   vosanagatassa
vosanappattassa    tanagatassa    tanappattassa    lenagatassa
lenappattassa    saranagatassa    saranappattassa    abhayagatassa
abhayappattassa    accutagatassa    accutappattassa    amatagatassa
amatappattassa    nibbanagatassa    nibbanappattassa    icchanti
sadiyanti patthayanti pihayanti abhijappanti.
   {267.2}  Yatha  inayika ananyam patthenti pihayanti yatha
abadhika  arogyam  patthenti  pihayanti  yatha  bandhanabandha
bandhanamokkham  patthenti  pihayanti  yatha  dasa  bhujissam  patthenti
pihayanti  yatha  kantaraddhanam  2-  pakkhanna  khemantabhumim patthenti
pihayanti  evameva  paja  kamesu  ratta  giddha gadhita mucchita
ajjhopanna  lagga  laggita  palibuddha  ta  3-  kamoghatinnassa
bhavoghatinnassa   .pe.  nibbanagatassa  nibbanappattassa  icchanti
sadiyanti  patthayanti  pihayanti  abhijappantiti  oghatinnassa  pihayanti
kamesu gadhita paja. Tenaha bhagava
@Footnote: 1-3 Po. Ma. te . 2 Po. Ma. kantaraddhanapakkhanda.
     Rittassa munino carato     kamesu anapekkhino
     oghatinnassa pihayanti   kamesu gadhita pajati.
      Sattamo tissametteyyasuttaniddeso nitthito.
              ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 169-195. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=3333&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=3333&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=224&items=44              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=7              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=224              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=5998              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=5998              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com