ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

         Dutiyo guhatthakasuttaniddeso
      [30] Satto guhayam bahunabhichanno
           tittham naro mohanasmim pagalho
           dure viveka hi tathavidho so
           kama hi loke na hi suppahaya.
   [31] Satto guhayam bahunabhichannoti sattoti hi kho vuttam. Apica
guha tava vattabba . guha vuccati kayo. Kayoti va guhati va
dehoti va sandehoti va navati va rathoti va dhajoti va vammikoti
va niddhanti va nagaranti va kutiti va gandoti va kumbhoti 1- va [2]-
kayassetam adhivacanam . satto guhayanti guhayam satto visatto asatto
laggo laggito palibuddho . yatha bhittikhile va nagadante va bhandam
sattam  visattam asattam laggam laggitam palibuddham evameva guhayam satto
visatto asatto laggo laggito palibuddho.
   {31.1} Vuttam hetam bhagavata rupe kho [3]- yo chando yo
rago  ya  nandi  ya  tanha  ye  upayupadana  cetaso
adhitthanabhinivesanusaya   tatrasatto   4-   tasma  sattoti
vuccatiti . sattoti lagganadhivacananti  satto guhayam . Bahunabhichannoti
bahukehi  kilesehi  channo  ragena channo dosena channo mohena
@Footnote: 1 Yu. kummo. 2 Po. Ma. Yu. nagoti va. 3 Ma. Yu. radha-iti atthi.
@4 Ma. Yu. tatra satto tatra visatto.
Channo  kodhena  channo upanahena channo makkhena channo palasena
channo issaya channo macchariyena channo mayaya channo satheyyena
channo  thambhena channo sarambhena channo manena channo atimanena
channo  madena  channo pamadena channo sabbakilesehi sabbaduccaritehi
sabbadarathehi  sabbaparilahehi  sabbasantapehi  sabbakusalabhisankharehi
channo  ucchanno  avuto  nivuto  ophuto 1- pihito paticchanno
patikujjitoti satto guhayam bahunabhichanno.
   [32] Tittham naro mohanasmim pagalhoti tittham naroti titthanto naro
ratto ragavasena titthati duttho dosavasena titthati mulho mohavasena
titthati  vinibandho  manavasena  titthati  paramattho ditthivasena titthati
vikkhepagato  uddhaccavasena  titthati anitthangato vicikicchavasena titthati
thamagato anusayavasena titthatiti 2- evampi tittham naro.
   {32.1} Vuttam hetam bhagavata santi bhikkhave cakkhuvinneyya rupa
ittha  kanta  manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya  tance
bhikkhu  abhinandati  abhivadati  ajjhosaya  titthati  santi  bhikkhave
sotavinneyya  sadda  ghanavinneyya  gandha  jivhavinneyya
rasa  kayavinneyya  photthabba  manovinneyya  dhamma  ittha
kanta  manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya  tance  bhikkhu
abhinandati abhivadati ajjhosaya titthatiti. Evampi tittham naro.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ovuto. 2 Ma. itisaddo natthi.
   {32.2} Vuttam hetam bhagavata rupupayam 1- va bhikkhave vinnanam
titthamanam  titthati  ruparammanam  rupappatittham  nandupasevanam  2-  vuddhim
virulhim  vepullam  apajjati  vedanupayam  va bhikkhave sannupayam va
bhikkhave  sankharupayam  va  bhikkhave  vinnanam  titthamanam  titthati
sankhararammanam   sankharappatittham   nandupasevanam   vuddhim   virulhim
vepullam apajjatiti. Evampi tittham naro.
   {32.3} Vuttam 3- hetam bhagavata kavalinkare ce bhikkhave ahare
atthi rago atthi nandi atthi tanha patitthitam tattha vinnanam virulham
yattha  patitthitam  vinnanam  virulham  atthi  tattha  namarupassavakkanti
yattha  atthi  namarupassavakkanti  atthi tattha sankharanam vuddhi yattha
atthi  sankharanam  vuddhi  atthi tattha ayatim punabbhavabhinibbatti yattha
atthi  ayatim  punabbhavabhinibbatti  atthi  tattha  ayatim jatijaramaranam
yattha atthi ayatim jatijaramaranam sasokantam bhikkhave sarajam saupayasanti
vadami 4-.
   {32.4} Phasse ce bhikkhave ahare manosancetanaya ce bhikkhave
ahare vinnane ce bhikkhave ahare atthi rago atthi nandi atthi
tanha  patitthitam  tattha  vinnanam  virulham  yattha  patitthitam  vinnanam
virulham  atthi tattha namarupassavakkanti yattha atthi namarupassavakkanti
atthi tattha sankharanam vuddhi yattha atthi sankharanam vuddhi atthi tattha
ayatim  punabbhavabhinibbatti  yattha  atthi  ayatim  punabbhavabhinibbatti
@Footnote: 1 Ma. Yu. rupupayam .. sankharupayam. sabbattha idisameva. 2 Ma. nandupasecanam.
@3 Ma. Yu. vuttampi hetam. 4 Po. Ma. vadamiti evampi tittham naro. sabbattha
@idisameva.
Bhinibbatti  atthi  tattha  ayatim  jatijaramaranam  yattha  atthi ayatim
jatijaramaranam  sasokantam  bhikkhave  sarajam  saupayasanti  vadamiti .
Evampi tittham naro.
   {32.5} Mohanasmim pagalhoti mohana vuccanti panca kamaguna
cakkhuvinneyya  rupa  ittha  kanta manapa piyarupa kamupasanhita
rajaniya  sotavinneyya sadda ghanavinneyya gandha jivhavinneyya
rasa  kayavinneyya  photthabba  ittha  kanta  manapa piyarupa
kamupasanhita rajaniya . kimkarana mohana vuccanti panca kamaguna.
Yebhuyyena  devamanussa  pancasu  kamagunesu  muyhanti  sammuyhanti
sampamuyhanti  mulha sammulha sampamulha avijjaya andhikata avuta
nivuta  ophuta  pihita  paticchanna  patikujjita  tamkarana mohana
vuccanti  panca kamaguna . mohanasmim pagalhoti mohanasmim pagalho
ogalho ajjhogalho nimuggoti tittham naro mohanasmim pagalho.
   [33] Dure viveka hi tathavidho soti vivekati tayo viveka kayaviveko
cittaviveko upadhiviveko.
   {33.1} Katamo kayaviveko . idha bhikkhu vivittam senasanam bhajati
arannam  rukkhamulam  pabbatam  kandaram  giriguham susanam vanapattham abbhokasam
palalapunjam  kayena  ca  vivitto viharati so eko gacchati eko
titthati  eko  nisidati  eko  seyyam  kappeti  eko  gamam
Pindaya  pavisati eko patikkamati eko raho nisidati eko cankamam
adhitthati eko carati viharati iriyati vattati paleti yapeti yapeti
ayam kayaviveko.
   {33.2} Katamo cittaviveko . Pathamam jhanam samapannassa nivaranehi
cittam  vivittam  hoti  dutiyam  jhanam samapannassa vitakkavicarehi cittam
vivittam hoti tatiyam jhanam samapannassa pitiya cittam vivittam hoti catuttham
jhanam  samapannassa  sukhadukkhehi cittam vivittam hoti akasanancayatanam
samapannassa   rupasannaya   patighasannaya   nanattasannaya  cittam
vivittam  hoti  vinnanancayatanam  samapannassa  akasanancayatana-
sannaya  cittam  vivittam  hoti  akincannayatanam  samapannassa
vinnanancayatanasannaya  cittam  vivittam  hoti  nevasannanasannayatanam
samapannassa   akincannayatanasannaya   cittam   vivittam   hoti
sotapannassa   sakkayaditthiya   vicikicchaya   silabbattaparamasa
ditthanusaya  vicikicchanusaya  tadekatthehi  ca kilesehi cittam vivittam
hoti  sakadagamissa  olarika  kamaragasannojana  patighasannojana
olarika  kamaraganusaya  patighanusaya  tadekatthehi  ca kilesehi
cittam  vivittam  hoti  anagamissa  anusahagata  kamaragasannojana
patighasannojana    anusahagata   kamaraganusaya   patighanusaya
tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti arahato ruparaga aruparaga
mana  uddhacca  avijjaya mananusaya bhavaraganusaya avijjanusaya
Tadekatthehi  ca  kilesehi  bahiddha  ca sabbanimittehi cittam vivittam
hoti ayam cittaviveko.
   {33.3} Katamo upadhiviveko. Upadhi vuccanti kilesa ca khandha ca
abhisankhara  ca . upadhiviveko vuccati amatam nibbanam yo so 1-
sabbasankharasamatho   sabbupadhipatinissaggo   tanhakkhayo   virago
nirodho nibbanam ayam upadhiviveko.
   {33.4} Kayaviveko ca vupakatthakayanam 2- nekkhammabhiratanam
cittaviveko  ca  parisuddhacittanam  paramavodanappattanam upadhiviveko ca
nirupadhinam puggalanam visankharagatanam.
   {33.5} Dure viveka hiti yo so evam guhayam satto evam bahukehi
kilesehi  channo  evam mohanasmim pagalho so kayavivekapi dure
cittavivekapi dure upadhivivekapi dure vidure suvidure na santike na
samanta  anasanne  anupakatthe  3- . tathavidhoti tathavidho 4-
tadiso  tassanthito  tappakaro  tappatibhago  yo  so  mohanasmim
pagalhoti dure viveka hi tathavidho so.
   [34] Kama hi loke na hi suppahayati kamati uddanato
dve kama vatthukama ca kilesakama ca.
   {34.1} Katame vatthukama . manapika rupa manapika sadda
manapika gandha manapika rasa manapika photthabba attharana papurana
dasidasa  ajelaka  kukkutasukara  hatthigavassavalava  khettam  vatthu
@Footnote: 1 Po. Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. vivekatthakayanam. 3 Po. navakatthe.
@Ma. vivekatthe. 4 Po. Ma. ayam patho natthi.
Hirannam  suvannam  gamanigamarajadhaniyo  ratthanca  janapado  ca  koso
ca  kotthagaranca  yankinci  rajaniyavatthu vatthukama . apica atita
kama  anagata  kama  paccuppanna  kama  ajjhatta  kama
bahiddha  kama  ajjhattabahiddha  kama  hina  kama  majjhima
kama  panita  kama  apayika  kama manusika kama dibba
kama  paccupatthita  kama  nimmita  kama  paranimmita  kama
pariggahita  kama  apariggahita  kama mamayita kama amamayita
kama  sabbepi  kamavacara  dhamma  sabbepi  rupavacara  dhamma
sabbepi   arupavacara   dhamma   tanhavatthuka   tanharammana
kamaniyatthena  rajaniyatthena  madaniyatthena  kama  ime  vuccanti
vatthukama.
   {34.2} Katame kilesakama. Chando kamo rago kamo chandarago
kamo sankappo kamo rago kamo sankapparago kamo yo kamesu
kamacchando   kamarago   kamanandi   kamatanha  kamasneho
kamaparilaho   kamamuccha  kamajjhosanam  kamogho  kamayogo
kamupadanam kamacchandanivaranam
     addasam kama te mulam     sankappa kama jayasi
     na tam sankappayissami    evam kama na hehisi.
Ime  vuccanti  kilesakama  .  loketi  apayaloke manussaloke
devaloke  khandhaloke dhatuloke ayatanaloke . kama hi loke
Na hi suppahayati kama hi loke duppahaya duccaja duppariccaja
dunnimmadaya  [1]-  dubbinivedhaya  duttara  duppatara dussamatikkama
dubbitivattati 2- kama hi loke na hi suppahaya. Tenaha bhagava
           satto guhayam bahunabhichanno
           tittham naro mohanasmim pagalho
           dure viveka hi tathavidho so
           kama hi loke na hi suppahayati.
      [35] Icchanidana bhavasatabaddha 3-
           te duppamunca na hi annamokkha
           paccha pure vapi apekkhamana
           imeva kame purimeva jappam.
   [36]  Icchanidana  bhavasatabaddhati  icchati  vuccati tanha
yo  rago  sarago  anunayo anurodho nandi nandirago cittassa
sarago  iccha  muccha ajjhosanam gedho paligedho sango panko
eja  maya  janika  sanjanani  sibbini  jalini  sarita visattika
suttam  visata  ayuhani  dutiya  panidhi  bhavanetti  vanam  vanatho
santhavo  sneho  apekkha  patibandha  4-  asa  asimsana
asimsitattam  rupasa  saddasa  gandhasa  rasasa  photthabbasa
labhasa   dhanasa   puttasa   jivitasa  jappa  pajappa
@Footnote: 1 Ma. dunnivethaya. Yu. dunnivedhaya. 2 Ma. dubbinivattati. 3 katthaci
@potthake bhavasatabandhati patho dissati. 4 Po. Ma. patibandhu. Yu. patibandho.
Abhijappa  jappa  jappana  jappitattam  loluppa  loluppayana
loluppayitattam   pucchancikata   1-   sadhukamyata  adhammarago
visamalobho   nikanti   nikamana  patthana  pihana  sampatthana
kamatanha   bhavatanha   vibhavatanha   rupatanha   arupatanha
nirodhatanha   rupatanha   saddatanha   gandhatanha   rasatanha
photthabbatanha  dhammatanha  ogho  yogo gantho upadanam avaranam
nivaranam  chadanam  bandhanam upakkileso anusayo pariyutthanam lata veviccham
dukkhamulam  dukkhanidanam  dukkhappabhavo  marapaso  marabalisam  maravisayo
tanhanadi   tanhajalam   tanhagaddulam   tanhasamuddo   abhijjha
lobho  akusalamulam  . icchanidanati icchanidana 2- icchahetuka
icchapaccaya icchakarana icchapabhavati icchanidana.
   {36.1} Bhavasatabaddhati ekam bhavasatam sukha vedana . Dve
bhavasatani  sukha  ca  vedana  itthanca  vatthu . tini bhavasatani
yobbannam  arogyam  jivitam  .  cattari  bhavasatani  labho yaso
pasamsa  sukham  .  panca bhavasatani manapika rupa manapika sadda
manapika  gandha  manapika  rasa  manapika  photthabba  .  cha
bhavasatani  cakkhusampada  sotasampada  ghanasampada  jivhasampada
kayasampada  manosampada  . bhavasatabaddhati sukhaya vedanaya baddha
itthasmim  vatthusmim  baddha  yobbanne  baddha  arogye  baddha
jivite  baddha  labhe  baddha  yase baddha pasamsaya baddha sukhe
@Footnote: 1 Po. muncikata. Ma. pucchanchikata. Yu. mucchanchikata. 2 Ma. icchanidanaka.
Baddha  manapikesu rupesu baddha saddesu gandhesu rasesu manapikesu
photthabbesu   baddha   cakkhusampadaya   baddha   sotasampadaya
ghanasampadaya   jivhasampadaya   kayasampadaya   manosampadaya
baddha  vinibaddha  abaddha lagga laggita palibuddhati icchanidana
bhavasatabaddha.
   [37] Te duppamunca na hi annamokkhati te va bhavasatavatthu
duppamunca satta va etto dummocaya.
   {37.1} Katham te bhavasatavatthu duppamunca. Sukha vedana dummunca
ittham  vatthu  dummuncam  yobbannam  dummuncam  arogyam  dummuncam
jivitam  dummuncam  labho  dummunco  yaso dummunco pasamsa dummunca
sukham  dummuncam  manapika  rupa  dummunca  manapika sadda gandha
rasa  photthabba  dummunca  cakkhusampada  dummunca  sotasampada
ghanasampada  jivhasampada  kayasampada  manosampada  dummunca
duppamunca  dummocaya  duppamocaya  dunnimmadaya  dubbinivedhaya
duttara duppatara dussamatikkama dubbitivatta . evante bhavasatavatthu
duppamunca.
   {37.2} Katham satta etto dummocaya . sukhaya vedanaya
satta  dummocaya  itthasma  vatthusma  dummocaya  yobbanna
dummocaya  arogya  dummocaya  jivita  dummocaya  labha
dummocaya   yasa   dummocaya   pasamsaya  dummocaya  sukha
Dummocaya  manapikehi  rupehi  dummocaya  manapikehi  saddehi
gandhehi  rasehi  photthabbehi  dummocaya  cakkhusampadaya  dummocaya
sotasampadaya   ghanasampadaya   jivhasampadaya   kayasampadaya
manosampadaya   dummocaya  duppamocaya  duruddhara  dussamuddhara
dubbutthapana  1-  dussamutthapana  .  evam  satta  etto
dummocayati te duppamunca.
   {37.3}  Na hi annamokkhati te attana palipapalipanna na
sakkonti param palipapalipannam uddharitum . vuttam hetam bhagavata so vata
cunda  attana  palipapalipanno  param  palipapalipannam  uddharissatiti
netam thanam vijjati so vata cunda attana adanto avinito aparinibbuto
param  damessati  vinessati  parinibbapessatiti netam thanam vijjatiti .
Evam na hi annamokkha . athava natthanno koci mocetum 2- te
yadi  mucceyyum sakena thamena sakena balena sakena viriyena sakena
parakkamena  sakena purisathamena sakena purisabalena sakena purisaviriyena
sakena   purisaparakkamena   attana   sammapatipadam  anulomapatipadam
apaccanikapatipadam   anvatthapatipadam   dhammanudhammapatipadam   patipajjamana
mucceyyunti. Evampi na hi annamokkha.
   {37.4} Vuttam hetam bhagavata
          naham samissami pamocanaya
          kathamkathim dhotaka kanci loke
@Footnote: 1 Ma. dubbutthapaya dussamutthapaya dunnivethaya dubbinivethaya duttara duppatara
@dussamatikkama dubbinivatta. 2 Ma. Yu. moceta.
          Dhammanca settham abhijanamano
          evam tuvam oghamimam taresiti.
Evampi na hi annamokkha.
   {37.5} Vuttam hetam bhagavata
         attana pakatam papam     attana sankilissati
         attana akatam papam     attanava visujjhati
         suddhi asuddhi paccattam    nanno annam visodhayeti.
Evampi  na  hi annamokkha . vuttam hetam bhagavata evameva kho
brahmana  titthateva  nibbanam  titthati  nibbanagamimaggo  titthamaham
samadapeta atha ca pana mama savaka maya evam ovadiyamana evam
anusasiyamana  appekacce  accantanittham  nibbanam  aradhenti
ekacce  naradhenti  ettha  kyaham  brahmana karomi maggakkhayi
brahmana  tathagato  maggam  buddho  acikkhati attana patipajjamana
mucceyyunti  . evampi na hi annamokkhati te duppamunca na hi
annamokkha.
   [38] Paccha pure vapi apekkhamanati paccha vuccati anagatam
pure vuccati atitam . apica atitam upadaya anagatanca paccuppannanca
paccha anagatam upadaya atitanca paccuppannanca pure.
   {38.1} Katham pure apekkham karoti. Evamrupo ahosim atitamaddhananti
tattha  nandim samanvagameti 1- evamvedano ahosim evamsanno ahosim
@Footnote: 1 Po. Ma. samannaneti. sabbattha idisameva.
Evamsankharo  ahosim  evamvinnano  ahosim  atitamaddhananti  tattha
nandim samanvagameti . evampi pure apekkham karoti. Athava iti me
cakkhu  ahosi  atitamaddhanam  iti  rupati  tattha  chandaragapatibaddham
hoti   vinnanam   chandaragapatibaddhatta   vinnanassa  tadabhinandati
tadabhinandanto evampi pure apekkham karoti . iti me sotam ahosi
atitamaddhanam  iti  saddati  .  iti me ghanam ahosi atitamaddhanam
iti gandhati . iti me jivha ahosi atitamaddhanam iti rasati .
Iti  me  kayo ahosi atitamaddhanam iti photthabbati . iti me
mano  ahosi  atitamaddhanam  iti  dhammati  tattha  chandaragapatibaddham
hoti   vinnanam   chandaragapatibaddhatta   vinnanassa  tadabhinandati
tadabhinandanto  evampi pure apekkham karoti . athava yanissa 1-
tani  pubbe  matugamena  saddhim  hasitalapitakilitani  tadassadeti tam
nikameti tena ca vittim apajjati. Evampi pure apekkham karoti.
   {38.2} Katham paccha apekkham karoti. Evamrupo siyam anagatamaddhananti
tattha nandim samanvagameti evamvedano siyam evamsanno siyam evamsankharo
siyam evamvinnano siyam anagatamaddhananti tattha nandim samanvagameti .
Evampi paccha apekkham karoti. Athava iti me cakkhu siya anagatamaddhanam
iti rupati appatiladdhassa patilabhaya cittam panidahati cetaso panidhana-
paccaya tadabhinandati tadabhinandanto evampi paccha apekkham karoti .
@Footnote: 1 Yu. yanassu.
Iti me sotam siya anagatamaddhanam iti saddati. Iti me ghanam siya
anagatamaddhanam iti gandhati . iti me jivha siya anagatamaddhanam
iti rasati . iti me kayo siya anagatamaddhanam iti photthabbati.
Iti  me  mano  siya  anagatamaddhanam  iti dhammati appatiladdhassa
patilabhaya  cittam  panidahati  cetaso  panidhanapaccaya  tadabhinandati
tadabhinandanto evampi paccha apekkham karoti . athava iminaham silena
va vattena va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami
devannataro  vati  appatiladdhassa  patilabhaya  cittam  panidahati
cetaso  panidhanapaccaya  tadabhinandati  tadabhinandanto  evampi  paccha
apekkham karotiti paccha pure vapi apekkhamana.
   [39] Imeva kame purimeva jappanti imeva kameti paccuppanne
panca  kamagune  icchanta  sadiyanta  patthayanta  pihayanta
abhijappanta  .  purimeva  jappanti atite panca kamagune jappanta
pajappanta abhijappantati imeva kame purimeva jappam. Tenaha bhagava
           icchanidana bhavasatabaddha
           te duppamunca na hi annamokkha
           paccha pure vapi apekkhamana
           imeva kame purimeva jappanti.
      [40] Kamesu giddha pasuta pamulha
           avadaniya te visame nivittha
           dukkhupanita paridevayanti
           kimsu bhavissama ito cutase.
   [41] Kamesu giddha pasuta pamulhati kamati uddanato dve
kama vatthukama ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti vatthukama
.pe. ime vuccanti kilesakama . gedho vuccati tanha yo rago
sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam . Kilesakamena vatthukamesu
ratta  giddha  gadhita  mucchita  ajjhopanna  1- lagga laggita
palibuddhati kamesu giddha . pasutati yepi kame esanti gavesanti
pariyesanti  taccarita  tabbahula  taggaruka  tanninna  tappona
tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyya tepi kamappasuta.
   {41.1} Yepi tanhavasena rupe esanti gavesanti pariyesanti
sadde gandhe rase photthabbe esanti gavesanti pariyesanti taccarita
tabbahula  taggaruka  tanninna  tappona  tappabbhara  tadadhimutta
tadadhipateyya tepi kamappasuta . yepi tanhavasena rupe patilabhanti
sadde  gandhe  rase  photthabbe  patilabhanti  taccarita  tabbahula
taggaruka   tanninna   tappona   tappabbhara   tadadhimutta
tadadhipateyya  tepi  kamappasuta  .  yepi  tanhavasena  rupe
@Footnote: 1 ajjhosannatipi patho.
Paribhunjanti  sadde  gandhe  rase  photthabbe  paribhunjanti taccarita
tabbahula  taggaruka  tanninna  tappona  tappabbhara  tadadhimutta
tadadhipateyya  tepi  kamappasuta . yatha kalahakarako kalahappasuto
kammakarako  kammappasuto  gocare  caranto  gocarappasuto  jhayi
jhanappasuto  evameva  yepi  kame  esanti gavesanti pariyesanti
taccarita  tabbahula  taggaruka  tanninna  tappona  tappabbhara
tadadhimutta  tadadhipateyya  tepi  kamappasuta . yepi tanhavasena
rupe  esanti  gavesanti pariyesanti sadde gandhe rase photthabbe
esanti  gavesanti  pariyesanti  taccarita  tabbahula  taggaruka
tanninna   tappona   tappabbhara  tadadhimutta  tadadhipateyya
tepi kamappasuta.
   {41.2} Yepi tanhavasena rupe patilabhanti sadde gandhe rase
photthabbe  patilabhanti  taccarita  tabbahula  taggaruka  tanninna
tappona tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyya tepi kamappasuta .
Yepi  tanhavasena  rupe paribhunjanti sadde gandhe rase photthabbe
paribhunjanti  taccarita  tabbahula  taggaruka  tanninna  tappona
tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyya tepi kamappasuta.
   {41.3} Pamulhati yebhuyyena devamanussa pancasu kamagunesu muyhanti
sammuyhanti 1- sampamuyhanti mulha sammulha sampamulha avijjaya andhikata 2-
@Footnote: 1 Po. pamuyhanti. 2 andhigatatipi patho.
Avuta nivuta ophuta pihita paticchanna patikujjitati kamesu giddha
pasuta pamulha.
   [42] Avadaniya te visame nivitthati avadaniyati avangacchantitipi 1-
avadaniya . maccharinopi vuccanti avadaniya. Buddhanam buddhasavakanam 2-
vacanam byappatham desanam anusitthim nadiyantiti avadaniya.
   {42.1} Katham avangacchantiti avadaniya. Avangacchantiti nirayam gacchanti
tiracchanayonim gacchanti pittivisayam gacchantiti evam avangacchantiti avadaniya.
   {42.2} Katham maccharino vuccanti avadaniya . Panca macchariyani
avasamacchariyam  kulamacchariyam  labhamacchariyam  vannamacchariyam  dhammamacchariyam
yam evarupam macchariyam maccharayana maccharayitattam veviccham kadariyam katukancakata
aggahitattam cittassa idam vuccati macchariyam . Apica khandhamacchariyampi macchariyam
dhatumacchariyampi  macchariyam ayatanamacchariyampi macchariyam gaho idam vuccati
macchariyam . imina macchariyena avadannutaya samannagata jana pamatta
evam maccharino vuccanti avadaniya.
   {42.3} Katham buddhanam buddhasavakanam vacanam byappatham desanam anusitthim
nadiyantiti  avadaniya  .  buddhanam  buddhasavakanam  vacanam  byappatham
desanam  anusitthim  nadiyanti  na  sussusanti  na  sotam odahanti na
@Footnote: 1 Ma. avagacchantitipi. 2 Po. Ma. savakanam.
Anna  cittam  upatthapenti  anassava  avacanakara  patilomavuttino
anneneva  mukham  karonti evam buddhanam buddhasavakanam vacanam byappatham
desanam anusitthim nadiyantiti avadaniya.
   {42.4} Te visame nivitthati visame kayakamme nivittha visame
vacikamme  nivittha  visame  manokamme nivittha visame panatipate
nivittha  visame  adinnadane  nivittha visame kamesu micchacare
nivittha visame musavade nivittha visamaya pisunaya vacaya nivittha
visamaya  pharusaya  vacaya  nivittha  visame  samphappalape nivittha
visamaya  abhijjhaya  nivittha  visame  byapade  nivittha  visamaya
micchaditthiya  nivittha  visamesu  sankharesu nivittha visamesu pancasu
kamagunesu  nivittha  visamesu  pancasu  nivaranesu  nivittha  visamaya
cetanaya  visamaya  patthanaya  visamaya  panidhiya  nivittha patitthita
allina  upagata  ajjhosita  adhimutta  lagga laggita palibuddhati
avadaniya te visame nivittha.
   [43]  Dukkhupanita  paridevayantiti  dukkhupanitati  dukkhupanita
dukkhappatta  dukkhasampatta  dukkhupagata  marappatta  marasampatta
marupagata  maranappatta  maranasampatta  maranupagatati  dukkhupanita .
Paridevayantiti  lapanti  lalapanti  socanti  kilamanti  paridevanti
urattalim kandanti sammoham apajjantiti dukkhupanita paridevayanti.
   [44] Kimsu bhavissama ito cutaseti ito cuta kimsu bhavissama nerayika
bhavissama  tiracchanayonika  bhavissama  pittivisayika bhavissama manussa
bhavissama  deva 1- bhavissama rupi bhavissama arupi bhavissama sanni
bhavissama  asanni  bhavissama  nevasanninasanni  bhavissama  bhavissama
nu kho mayam anagatamaddhanam na nu kho bhavissama anagatamaddhanam kim nu
kho bhavissama anagatamaddhanam katham nu kho bhavissama anagatamaddhanam kim
hutva  kim  bhavissama  nu  kho mayam anagatamaddhananti samsayapakkhanna
vimatipakkhanna  dvelhakajata  lapanti  lalapanti  socanti  kilamanti
paridevanti  urattalim  kandanti  sammoham  apajjantiti kimsu bhavissama
ito cutase. Tenaha bhagava
           kamesu giddha pasuta pamulha
           avadaniya te visame nivittha
           dukkhupanita paridevayanti
           kimsu bhavissama ito cutaseti.
      [45] Tasma hi sikkhetha idheva jantu
           yankinci janna visamanti loke
           na tassa hetu 2- visamam careyya
           appanhidam jivitamahu dhira.
   [46]  Tasma  hi  sikkhetha  idheva  jantuti tasmati tasma
@Footnote: 1 Po. Yu. deva kim ... . 2 Yu. hetu.
Tamkarana  tamhetu  tappaccaya  tamnidana etam adinavam sampassamano
kamesuti tasma . sikkhethati tisso sikkha adhisilasikkha adhicittasikkha
adhipannasikkha.
   {46.1} Katama adhisilasikkha. Idha bhikkhu silava hoti patimokkha-
samvarasamvuto  viharati  acaragocarasampanno  anumattesu  vajjesu
bhayadassavi  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu  khuddako  silakkhandho
mahanto  silakkhandho  silam  patittha  adi  caranam  samyamo  samvaro
mukham 1- pamukham kusalanam dhammanam samapattiya ayam adhisilasikkha.
   {46.2} Katama adhicittasikkha. Idha bhikkhu vivicceva kamehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam
upasampajja  viharati  .  vitakkavicaranam  vupasama ajjhattam sampasadanam
cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam
upasampajja viharati . pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca
sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedeti  yantam  ariya acikkhanti
upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam  upasampajja viharati .
Sukhassa  ca pahana dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam
atthangama  adukkhamasukham  upekkhasatiparisuddhim  catuttham jhanam upasampajja
viharati ayam adhicittasikkha.
   {46.3}  Katama adhipannasikkha . idha bhikkhu pannava hoti
udayatthagaminiya   pannaya   samannagato  ariyaya  nibbedhikaya
@Footnote: 1 Ma. mokkham pamokkham.
Sammadukkhakkhayagaminiya  so  idam  dukkhanti  yathabhutam  pajanati ayam
dukkhasamudayoti  yathabhutam pajanati ayam dukkhanirodhoti yathabhutam pajanati
ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajanati ime asavati
yathabhutam  pajanati  ayam  asavasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam
asavanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam  asavanirodhagamini patipadati
yathabhutam pajanati ayam adhipannasikkha.
   {46.4} Ima tisso sikkha avajjento sikkheyya jananto
sikkheyya passanto sikkheyya paccavekkhanto sikkheyya cittam adhitthahanto
sikkheyya  saddhaya  adhimuccanto  sikkheyya  viriyam  pagganhanto
sikkheyya  satim  upatthahanto  sikkheyya  cittam samadahanto sikkheyya
pannaya  pajananto  sikkheyya  abhinneyyam  abhijananto  sikkheyya
parinneyyam  parijananto  sikkheyya  pahatabbam  pajahanto  sikkheyya
bhavetabbam  bhavento  sikkheyya sacchikatabbam sacchikaronto sikkheyya
acareyya samacareyya samadaya vatteyya . idhati imissa ditthiya
imissa khantiya imissa ruciya imasmim adaye imasmim dhamme imasmim
vinaye imasmim dhammavinaye imasmim pavacane imasmim brahmacariye imasmim
satthusasane  imasmim attabhave imasmim manussaloke [1]- . jantuti
satto naro .pe. Manujoti tasma hi sikkhetha idheva jantu.
   [47]  Yankinci  janna  visamanti  loketi yankinciti sabbena
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. tena vuccati idhati.
Sabbam sabbatha sabbam asesam nissesam pariyadayavacanametam 1- yankinciti.
Janna  visamantiti  visamam  kayakammam visamanti janeyya visamam vacikammam
visamanti janeyya visamam manokammam visamanti janeyya visamam panatipatam
visamoti janeyya visamam adinnadanam visamanti janeyya visamam kamesu
micchacaram visamoti janeyya visamam musavadam visamoti janeyya visamam
pisunam vacam visamati janeyya visamam pharusam vacam visamati janeyya visamam
samphappalapam  visamoti  janeyya  visamam  abhijjham  visamati  janeyya
visamam byapadam visamoti janeyya visamam micchaditthim visamati janeyya
visame  sankhare  visamati janeyya visame panca kamagune visamati
janeyya  visame  panca  nivarane  visamati  janeyya visamam cetanam
visamati  janeyya  visamam  patthanam  visamati  janeyya  visamam panidhim
visamati janeyya ajaneyya vijaneyya pativijaneyya pativijjheyya.
Loketi  apayaloke  .pe.  ayatanaloketi  yankinci  janna
visamanti loke.
   [48]  Na  tassa hetu visamam careyyati visamassa kayakammassa
hetu  visamam na careyya visamassa vacikammassa hetu visamam na careyya
visamassa  manokammassa hetu visamam na careyya visamassa panatipatassa
hetu   visamam  na  careyya  visamassa  adinnadanassa  hetu
visamam  na  careyya  visamassa  kamesu  micchacarassa  hetu
@Footnote: 1 Ma. pariyadiyanavacanametam.
Visamam  na  careyya  visamassa  musavadassa  hetu visamam na careyya
visamaya  pisunaya  vacaya  hetu  visamam  na  careyya  visamaya
pharusaya  vacaya  hetu  visamam  na careyya visamassa samphappalapassa
hetu  visamam  na  careyya  visamaya  abhijjhaya  hetu  visamam  na
careyya  visamassa  byapadassa  hetu  visamam  na  careyya visamaya
micchaditthiya  hetu  visamam  na  careyya  visamanam sankharanam hetu
visame 1- na careyya visamanam pancannam kamagunanam hetu visame 1-
na  careyya  visamanam  pancannam  nivarananam hetu visame na careyya
visamaya  cetanaya  hetu  visamaya  patthanaya  hetu  visamaya
panidhiya  hetu  visamam na careyya na acareyya na samacareyya na
samadaya vatteyyati na tassa hetu visamam careyya.
   [49]  Appanhidam  jivitamahu  dhirati  jivitanti  ayu  thiti
yapana  yapana  iriyana  vattana  palana  jivitam  jivitindriyam .
Apica  dvihi  karanehi  appakam  jivitam  thitiparittataya  va  appakam
jivitam sarasaparittataya va appakam jivitam.
   {49.1} Katham thitiparittataya appakam jivitam . atite cittakkhane
jivittha na jivati na jivissati . anagate cittakkhane jivissati na jivati na
jivittha. Paccuppanne cittakkhane jivati na jivittha na jivissati.
     Jivitam attabhavo ca       sukhadukkha ca kevala
     ekacittasamayutta     lahuso vattatikkhano
@Footnote: 1 Ma. visamam.
     Culasitisahassani       kappa titthanti ye maru
     na tveva tepi jivanti      dvihi cittehi samahita 1-
     ye niruddha marantassa     titthamanassa va idha
     sabbeva sadisa khandha    gata appatisandhika
     anantara ca ye bhanga 2-  ye ca bhanga 3- anagata
     tadantare niruddhanam      vesammam natthi lakkhane
     anibbattena na jato    paccuppanne na jivati
     cittabhangamato 4- loko   pannatti paramatthiya
     yatha ninna pavattanti    chandena parinamita
     acchinnavara vattanti    salayatanapaccaya
     anidhanagata bhanga 5-   punjo natthi anagate
     nibbattayeva 6- titthanti aragge sasapupama
     nibbattananca dhammanam  bhango nesam purekkhato 7-
     palokadhamma titthanti    puranehi amissita
     adassanato ayanti     bhanga gacchanti dassanam
     vijjuppadova akase    uppajjanti vayanti cati.
Evam thitiparittataya appakam jivitam.
   {49.2} Katham sarasaparittataya appakam jivitam. Assasupanibaddham jivitam
passasupanibaddham  jivitam  assasappassasupanibaddham  jivitam  mahabhutupanibaddham
@Footnote: 1 Ma. samyutta. 2-3-5 Po. Ma. bhagga. 4 Ma. cittabhaggamato. 6 Ma. ca.
@7 purakkhatotipi patho.
Jivitam   usmupanibaddham   jivitam   kavalinkaraharupanibaddham   jivitam
vinnanupanibaddham  jivitam  .  mulampi  imesam  dubbalam  .  pubbahetupi
imesam dubbala . yepi paccaya tepi dubbala . yepi pabhavika 1-
tepi dubbala . sahabhupi 2- imesam dubbala . sampayogapi imesam
dubbala . sahajapi imesam dubbala . yapi payojika sapi dubbala.
Annamannam  niccadubbala  ime  .  annamannam  anavatthita  ime .
Annamannam  paripatayanti  ime  . annamannassa hi natthi tayita .
Na capi thapenti annamannime . yopi nibbattako so na vijjati. Na
ca kenaci koci hayati . bhangabya 3- ca ime hi sabbaso. Purimehi
pabhavita ime . yepi pabhavita te pure mata. Purimapica pacchimapica
annamannam na kadaci addasamsuti. Evam sarasaparittataya appakam jivitam.
   {49.3}   Apica   catummaharajikanam   devanam  jivitam
upadaya   manussanam  appakam  jivitam  parittakam  jivitam  thokam
jivitam  khanikam  jivitam  lahukam  jivitam  ittaram  jivitam  anaddhaniyam jivitam
na  ciratthitikam  jivitam  .  tavatimsanam  devanam  .  yamanam
devanam  .  tusitanam  devanam  .  nimmanaratinam  devanam .
Paranimmitavasavattinam   devanam   .   brahmakayikanam   devanam
jivitam   upadaya  manussanam  appakam  jivitam  parittakam  jivitam
thokam  jivitam khanikam jivitam lahukam jivitam ittaram jivitam anaddhaniyam jivitam
@Footnote: 1 Ma. pabhavika. 2 Po. Ma. sahabhumi. 3 Ma. gandhabba.
Na ciratthitikam jivitam . vuttam hetam bhagavata appamidam bhikkhave manussanam
ayu  gamaniyo  samparayo mantaya photthabbam kattabbam kusalam caritabbam
brahmacariyam natthi jatassa amaranam yo [1]- bhikkhave ciram jivati so vassasatam
appam va bhiyyo.
     Appamayu manussanam     hileyya nam suporiso
     careyyadittasisova      natthi maccussa nagamo
     accayanti ahoratta     jivitam uparujjhati
     ayu khiyati maccanam      kunnadinamva udakanti.
   {49.4} Appanhidam jivitamahu dhirati dhirati dhitimati dhira .
Dhitisampannati  dhira  .  dhikkatapapati  dhira . dhi vuccati panna
ya  panna  pajanana  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhana
upalakkhana  paccupalakkhana  pandiccam  kosallam  nepunnam  vebhabya
cinta  upaparikkha  bhuri  medha  parinayika  vipassana  sampajannam
patodo  panna  pannindriyam  pannabalam  pannasattham  pannapasado
pannaaloko   pannaobhaso   pannapajjoto   pannaratanam
amoho  dhammavicayo  sammaditthi  taya  pannaya  samannagatatta
dhira  .  apica  khandhadhira dhatudhira ayatanadhira paticcasamuppadadhira
satipatthanadhira   sammappadhanadhira   iddhippadadhira   indriyadhira
baladhira   bojjhangadhira  maggadhira  phaladhira  nibbanadhira  .
Te   dhira  evamahamsu  manussanam  appakam  jivitam  parittakam
@Footnote: 1 Yu. hi..
Jivitam  thokam jivitam khanikam jivitam lahukam jivitam ittaram jivitam anaddhaniyam
jivitam  naciratthitikam  jivitanti  evamahamsu  evam kathenti evam bhananti
evam dipayanti evam voharantiti appanhidam jivitamahu dhira.
   {49.5} Tenaha bhagava
         tasma hi sikkhetha idheva jantu
         yankinci janna visamanti loke
         na tassa hetu visamam careyya
         appanhidam jivitamahu dhirati.
   [50] Passami loke pariphandamanam
         pajam imam tanhagatam bhavesu
         hina nara maccumukhe lapanti
         avitatanhase bhavabhavesu.
   [51]  Passami  loke  pariphandamananti  passamiti mamsacakkhunapi
passami   dibbacakkhunapi   passami   pannacakkhunapi   passami
buddhacakkhunapi  passami  samantacakkhunapi  passami  dakkhami olokemi
nijjhayami upaparikkhami . loketi apayaloke manussaloke devaloke
khandhaloke dhatuloke ayatanaloke.
   {51.1} Pariphandamananti tanhaphandanaya phandamanam ditthiphandanaya
phandamanam  kilesaphandanaya phandanaya phandamanam payogaphandanaya phandamanam
vipakaphandanaya phandamanam duccaritaphandanaya phandamanam rattaragena 1- phandamanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. rattam .. duttham .. mulhammohena.
Dutthadosena  phandamanam  mulhamohena  phandamanam  vinibandhamanena  1-
phandamanam  paramatthaditthiya  phandamanam  vikkhepagatauddhaccena  phandamanam
anitthangatavicikicchaya  phandamanam  thamagataanusayehi  phandamanam  labhena
phandamanam  alabhena  phandamanam  yasena  phandamanam ayasena phandamanam
pasamsaya  phandamanam  nindaya  phandamanam  sukhena  phandamanam  dukkhena
phandamanam  jatiya  phandamanam  jaraya  phandamanam byadhina phandamanam
maranena   phandamanam   sokaparidevadukkhadomanassupayasehi  phandamanam
nerayikena  dukkhena  phandamanam  tiracchanayonikena  dukkhena phandamanam
pittivisayikena  dukkhena  phandamanam  manusikena  dukkhena  phandamanam
gabbhokkantimulakena  dukkhena  phandamanam  gabbhe  thitimulakena  dukkhena
phandamanam  gabbhavutthanamulakena  dukkhena  phandamanam  jatassupanibaddhikena
dukkhena   phandamanam   jatassaparadheyyakena  dukkhena  phandamanam
attupakkamena  dukkhena  phandamanam  parupakkamena  dukkhena  phandamanam
dukkhadukkhena  phandamanam  sankharadukkhena  phandamanam  viparinamadukkhena
phandamanam cakkhurogena dukkhena phandamanam sotarogena dukkhena phandamanam
ghanarogena  dukkhena  jivharogena  dukkhena  kayarogena  dukkhena
sisarogena  dukkhena  kannarogena  mukharogena  dantarogena  kasena
sasena  pinasena  dahena  jarena kucchirogena mucchaya pakkhandikaya
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vinibandham .. paramattham .. vikhepagatam anitthangatam .. thamagatam ...
Sulaya  1- visucikaya kutthena gandena kilasena sosena apamarena
dadduya  kanduya  kacchuya  rakhasaya  vitacchikaya  lohitena pittena
madhumehena amsaya pilakaya bhagandalaya 2- pittasamutthanena abadhena
semhasamutthanena  abadhena vatasamutthanena abadhena sannipatikena
abadhena  utuparinamajena  abadhena  visamapariharajena  abadhena
opakkamikena  abadhena  kammavipakajena  abadhena sitena unhena
jighacchaya pipasaya uccarena passavena damsamakasavatatapasirimsapasamphassena
dukkhena matumaranena dukkhena pitumaranena dukkhena bhatumaranena dukkhena
bhaginimaranena  dukkhena  puttamaranena  dukkhena  dhitumaranena  dukkhena
natibyasanena  bhogabyasanena  rogabyasanena  silabyasanena ditthibyasanena
dukkhena  phandamanam  samphandamanam  vipphandamanam  vedhamanam  pavedhamanam
sampavedhamanam  passami  dakkhami  olokemi nijjhayami upaparikkhamiti
passami loke pariphandamanam.
   [52] Pajam imam tanhagatam bhavesuti pajati sattadhivacanam. Tanhati
rupatanha   saddatanha   gandhatanha   rasatanha  photthabbatanha
dhammatanha  .  tanhagatanti  tanhagatam  tanhanugatam  tanhanusatam
tanhayapannam  tanhaya  patitam  3-  abhibhutam  pariyadinnacittam .
@Footnote: 1 Ma. Yu. sulaya. 2 Po. Ma. Yu. bhagandalena. idisatthane sabbattha evam
@natabbam. 3 paripatitantipi patho.
Bhavesuti kamabhave rupabhave arupabhaveti pajam imam tanhagatam bhavesu.
   [53] Hina nara maccumukhe lapantiti hina narati [1]- hinena
kayakammena samannagatati hina [2]-. Hinena vacikammena samannagatati
hina [2]- . hinena manokammena samannagatati hina [2]-. Hinena
panatipatena samannagatati hina . [3]- hinena adinnadanena.
Hinena kamesumicchacarena . hinena musavadena . hinaya pisunaya
vacaya . hinaya pharusaya vacaya . hinena samphappalapena. Hinaya
abhijjhaya  . hinena byapadena . hinaya micchaditthiya . hinehi
sankharehi . hinehi pancahi kamagunehi . hinehi pancahi nivaranehi.
Hinaya cetanaya . hinaya patthanaya . hinaya panidhiya samannagatati
hina [4]- nihina omaka lamaka jatukka parittati hina nara.
Maccumukhe  lapantiti  maccumukhe  maramukhe  maranamukhe  maccuppatta
maccusampatta  maccupagata  marappatta  marasampatta  marupagata
maranappatta  maranasampatta  maranupagata  lapanti  lalapanti  socanti
kilamanti  paridevanti  urattalim  kandanti  sammoham apajjantiti hina
nara maccumukhe lapanti.
   [54]  Avitatanhase  bhavabhavesuti  tanhati  rupatanha .pe.
Dhammatanha  .  bhavabhavesuti  bhavabhave kammabhave punabbhave kamabhave
@Footnote: 1 Po. Ma. hina nara. 2-3 Po. Ma. nara. 4 Po. Ma. nara hina nihina ...
@ohina
Kammabhave  kamabhave  punabbhave  rupabhave kammabhave rupabhave punabbhave
arupabhave kammabhave arupabhave punabbhave punappunam bhave punappunam gatiya
punappunam upapattiya punappunam patisandhiya punappunam attabhavabhinibbattiya.
Avitatanhaseti  avitatanha  avigatatanha  accattatanha  avantatanha
amuttatanha   appahinatanha   appatinissatthatanhati   avitatanhase
bhavabhavesu. Tenaha bhagava
         passami loke pariphandamanam
         pajam imam tanhagatam bhavesu
         hina nara maccumukhe lapanti
         avitatanhase bhavabhavesuti.
   [55] Mamayite passatha phandamane
         maccheva appodakakhinasote 1-
         etampi disva amamo careyya
         bhavesu asattimakubbamano.
   [56]  Mamayite  passatha phandamaneti mamattati dve mamatta
tanhamamattanca ditthimamattanca.
   {56.1}  Katamam  tanhamamattam  .  yavata  tanhasankhatena
simakatam   mariyadikatam  odhikatam  pariyantikatam  pariggahitam  mamayitam
idam mamam etam mamam ettakam mamam ettavata mamam mama rupa sadda
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. appodake.
Gandha  rasa  photthabba  attharana  papurana dasidasa ajelaka
kukkutasukara  hatthigavassavalava  khettam  vatthu  hirannam  suvannam
gamanigamarajadhaniyo  ratthanca  janapado  ca koso ca kotthagaranca
kevalampi  mahapathavim  tanhavasena mamayati yavata atthasatatanhaviparitam
idam tanhamamattam.
   {56.2} Katamam ditthimamattam . Visativatthuka sakkayaditthi dasavatthuka
micchaditthi  dasavatthuka  antaggahika  ditthi  ya  evarupa  ditthi
ditthigatam  ditthigahanam  ditthikantaro  ditthivisukayikam  ditthivipphanditam
ditthisannojanam  gaho  patiggaho  abhiniveso  paramaso  kummaggo
micchapatho  micchattam  titthayatanam  vipariyesaggaho  viparitaggaho
vipallasaggaho  micchagaho  ayathavakasmim  yathavakanti  gaho
yavata dvasatthi ditthigatani idam ditthimamattam.
   {56.3} Mamayite passatha phandamaneti mamayitavatthuacchedasankinopi
phandanti  acchijjantepi  phandanti  acchinnepi  phandanti  mamayitavatthu-
viparinamasankinopi  phandanti  viparinamantepi  phandanti  viparinatepi
phandanti  samphandanti  vipphandanti  vedhenti  pavedhenti sampavedhenti
evam phandamane 1- samphandamane vipphandamane vedhamane pavedhamane
sampavedhamane  passatha  dakkhatha  oloketha  nijjhayatha  upaparikkhathati
mamayite passatha phandamane.
   [57]  Maccheva  appodakakhinasoteti  yatha  maccha appodake
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. paphandamane ..
Parittodake udakapariyadane kakehi va kulalehi va balakehi va
paripatiyamana  ukkhipiyamana  khajjamana  phandanti [1]- samphandanti
vipphandanti  vedhenti  pavedhenti  sampavedhenti  evameva  paja
mamayitavatthuacchedasankinopi   phandanti   acchijjantepi   phandanti
acchinnepi   phandanti   mamayitavatthuviparinamasankinopi   phandanti
viparinamantepi  phandanti  viparinatepi  phandanti  [2]-  samphandanti
vipphandanti  vedhenti  pavedhenti  sampavedhentiti maccheva appodaka-
khinasote.
   [58] Etampi disva amamo careyyati etam adinavam disva
passitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva vibhutam katva mamattesuti
etampi  disva  .  amamo  careyyati  mamattati  dve mamatta
tanhamamattanca   ditthimamattanca   .pe.   idam   tanhamamattam
.pe.  idam  ditthimamattam  .  tanhamamattam  pahaya  ditthimamattam
patinissajjitva  cakkhum  amamayanto  sotam  amamayanto  ghanam
amamayanto  jivham  amamayanto  kayam amamayanto manam amamayanto
rupe  sadde  gandhe rase photthabbe kulam ganam avasam labham yasam
pasamsam  sukham  civaram  pindapatam  senasanam  gilanapaccayabhesajjaparikkharam
kamadhatum  rupadhatum  arupadhatum  kamabhavam  rupabhavam  arupabhavam  sannabhavam
asannabhavam   nevasannanasannabhavam   ekavokarabhavam  catuvokarabhavam
pancavokarabhavam  atitam  anagatam  paccuppannam  ditthasutamutavinnatabbe
dhamme   amamayanto  agganhanto  aparamasanto  anabhinivisanto
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. paphandanti.
Careyya  vihareyya iriyeyya vatteyya paleyya yapeyya yapeyyati
etampi disva amamo careyya.
   [59]  Bhavesu  asattimakubbamanoti bhavesuti kamabhave rupabhave
arupabhave. Asatti vuccati tanha yo rago sarago .pe. Abhijjha lobho
akusalamulam  . bhavesu asattimakubbamanoti bhavesu asattim akubbamano
chandam  pemam  ragam  khantim  akubbamano  ajanayamano asanjanayamano
anibbattayamano  anabhinibbattayamanoti  bhavesu  asattimakubbamano .
Tenaha bhagava
         mamayite passatha phandamane
         maccheva appodakakhinasote
         etampi disva amamo careyya
         bhavesu asattimakubbamanoti.
   [60] Ubhosu antesu vineyya chandam
         phassam parinnaya ananugiddho
         yadattagarahi tadakubbamano
         na limpati 1- ditthasutesu dhiro.
   [61]  Ubhosu  antesu  vineyya  chandanti  antati  phasso
eko  anto  phassasamudayo  dutiyo  anto  .  atito  eko
anto  anagato  dutiyo  anto  . sukha vedana eko anto
@Footnote: 1 na limpatitipi patho.
Dukkha  vedana  dutiyo anto . namam eko anto rupam dutiyo
anto  .  cha  ajjhattikani ayatanani eko anto cha bahirani
ayatanani  dutiyo anto . sakkayo eko anto sakkayasamudayo
dutiyo  antoti  .  chandoti  yo kamesu kamacchando kamarago
kamanandi   kamatanha   kamasenho  kamaparilaho  kamamuccha
kamajjhosanam  kamogho  kamayogo  kamupadanam kamacchandanivaranam .
Ubhosu  antesu  vineyya  chandanti  ubhosu  antesu chandam vineyya
pativineyya  pajaheyya vinodeyya byantikareyya 1- anabhavangameyyati
ubhosu antesu vineyya chandam.
   [62]  Phassam  parinnaya  ananugiddhoti  phassoti cakkhusamphasso
sotasamphasso   ghanasamphasso   jivhasamphasso   kayasamphasso
manosamphasso  adhivacanasamphasso  patighasamphasso  sukhavedaniyo  samphasso
dukkhavedaniyo  samphasso  adukkhamasukhavedaniyo  samphasso kusalo phasso
akusalo phasso abyakato phasso kamavacaro phasso rupavacaro phasso
arupavacaro  phasso  sunnato  phasso  animitto  phasso appanihito
phasso lokiyo phasso lokuttaro phasso atito phasso anagato phasso
paccuppanno phasso yo evarupo phasso phusana samphusana samphusitattam
ayam  vuccati  phasso  .  phassam  parinnayati  phassam tihi parinnahi
parijanitva nataparinnaya tiranaparinnaya pahanaparinnaya.
@Footnote: 1 Ma. byanti ..
   {62.1} Katama nataparinna . phassam janati ayam cakkhusamphasso
ayam  sotasamphasso  ayam  ghanasamphasso  ayam  jivhasamphasso  ayam
kayasamphasso  ayam  manosamphasso  ayam  adhivacanasamphasso  ayam
patighasamphasso  ayam  sukhavedaniyo  phasso  ayam  dukkhavedaniyo phasso
ayam adukkhamasukhavedaniyo phasso ayam kusalo phasso ayam akusalo phasso
ayam abyakato phasso ayam kamavacaro phasso ayam rupavacaro phasso ayam
arupavacaro  phasso  ayam sunnato phasso ayam animitto phasso ayam
appanihito phasso ayam lokiyo phasso ayam lokuttaro phasso ayam atito
phasso ayam anagato phasso ayam paccuppanno phassoti janati passati
ayam nataparinna.
   {62.2} Katama tiranaparinna . evam natam katva phassam tireti
aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato abadhato parato
palokato  itito  upaddavato  bhayato  upasaggato  calato pabhanguto
addhuvato  atanato  alenato  asaranato  rittato tucchato sunnato
anattato   adinavato   viparinamadhammato  asarakato  aghamulato
vadhakato  vibhavato  sasavato sankhatato  maramisato jatidhammato 1-
jaradhammato   byadhidhammato   maranadhammato   sokaparidevadukkha-
domanassupayasadhammato   sankilesikadhammato   2-   samudayato
atthangamato  assadato  adinavato  nissaranato  tireti  ayam
tiranaparinna.
@Footnote: 1 Ma. jatijarabyadhimaranadhammato . 2 Ma. sankilesadhammato.
   {62.3} Katama pahanaparinna . Evam tirayitva phasse chandaragam
pajahati  vinodeti byantikaroti anabhavangameti . vuttam hetam bhagavata
yo bhikkhave phassesu chandarago tam pajahatha evam so phasso pahino bhavissati
ucchinnamulo  talavatthukato  anabhavangato ayatim anuppadadhammoti .
Ayam pahanaparinna.
   {62.4}  Phassam  parinnayati  phassam  imahi  tihi parinnahi
parijanitva . ananugiddhoti gedho vuccati tanha yo rago sarago
.pe. abhijjha lobho akusalamulam . yasseso gedho pahino samucchinno
vupasanto  patippassaddho  abhabbuppattiko  nanaggina  daddho  so
vuccati agiddho . so rupe agiddho sadde agiddho gandhe agiddho
rase agiddho photthabbe agiddho kule gane avase labhe yase
pasamsaya sukhe civare pindapate senasane gilanapaccayabhesajjaparikkhare
kamadhatuya  rupadhatuya  arupadhatuya  kamabhave  rupabhave  arupabhave
sannabhave   asannabhave  nevasannanasannabhave  ekavokarabhave
catuvokarabhave  pancavokarabhave  atite  anagate  paccuppanne
ditthasutamutavinnatabbesu   dhammesu   agiddho  agadhito  amucchito
anajjhopanno  1-  vitagedho  vigatagedho  cattagedho  vantagedho
muttagedho   pahinagedho  patinissatthagedho  vitarago  vigatarago
cattarago  vantarago  muttarago  pahinarago  patinissattharago
nicchato  nibbuto  sitibhuto  sukhapatisamvedi  brahmabhutena  attana
@Footnote: 1 anajjhapannotipi anajjhasannotipi patho.
Viharatiti phassam parinnaya ananugiddho.
   [63] Yadattagarahi tadakubbamanoti yadanti yam attana 1- garahati.
Dvihi karanehi attanam garahati katatta ca akatatta ca.
   {63.1} Katham katatta ca akatatta ca attanam garahati. Katam me
kayaduccaritam  akatam  me  kayasucaritanti attanam garahati . katam me
vaciduccaritam  akatam  me  vacisucaritanti  attanam  garahati . katam me
manoduccaritam  akatam  me manosucaritanti attanam garahati . kato me
panatipato  akata  me  panatipata  veramaniti  attanam
garahati  . katam me adinnadanam akata me adinnadana veramaniti
attanam garahati . kato me kamesu micchacaro akata me kamesu
micchacara veramaniti attanam garahati.
   {63.2} Kato me musavado akata me musavada veramaniti
attanam  garahati  .  kata me pisuna vaca akata me pisunaya
vacaya veramaniti attanam garahati . kata me pharusa vaca akata
me  pharusaya  vacaya  veramaniti  attanam  garahati  . kato me
samphappalapo  akata  me  samphappalapa  veramaniti  attanam
garahati  .  kata  me  abhijjha  akata  me anabhijjhati attanam
garahati  .  kato  me  byapado  akato  me  abyapadoti
attanam  garahati  .  kata me micchaditthi akata me sammaditthiti
@Footnote: 1 Po. attanam garahati. Ma. Yu. atta garahiti.
Attanam garahati . evam katatta ca akatatta ca attanam garahati.
Athava  silesumhi  na  paripurikariti attanam garahati . indriyesumhi
aguttadvaroti  attanam  garahati  .  bhojane  1-  amattannumhiti
attanam  garahati  . jagariyam ananuyuttomhiti 2- attanam garahati .
Na  satisampajannena  samannagatomhiti  attanam  garahati  . abhavita
me cattaro satipatthanati attanam garahati . abhavita me cattaro
sammappadhanati attanam garahati . abhavita me cattaro iddhippadati
attanam garahati. Abhavitani me pancindriyaniti attanam garahati.
   {63.3} Abhavitani me panca balaniti attanam garahati. Abhavita
me satta bojjhangati attanam garahati. Abhavito me ariyo atthangiko
maggoti attanam garahati . dukkham me aparinnatanti attanam garahati.
Samudayo  me  appahinoti attanam garahati . maggo me abhavitoti
attanam garahati . nirodho me asacchikatoti attanam garahati . Evam
katatta  ca  akatatta ca attanam garahati . evam attagarahiyam 3-
kammam  akubbamano  ajanayamano  asanjanayamano  anibbattayamano
anabhinibbattayamanoti yadattagarahi tadakubbamano.
   [64]  Na  limpati  ditthasutesu  dhiroti lepati dve lepa
tanhalepo  ca  ditthilepo  ca  .pe.  ayam  tanhalepo .pe.
Ayam  ditthilepo  .  dhiroti  dhiro  pandito  pannava  buddhima
@Footnote: 1 Ma. bhojanesumhi. 2 Po. Ma. ananuyuttoti. 3 Ma. Yu. attagarahitam.
Nani  vibhavi  medhavi  .  dhiro  tanhalepam  pahaya  ditthilepam
patinissajjitva  ditthe  na limpati sute na limpati mute na limpati
vinnate na limpati na 1- samlimpati na upalimpati alitto asamlitto 2-
anupalitto  nikkhanto  nissattho vippamutto visannutto vimariyadikatena
cetasa viharatiti na limpati ditthasutesu dhiro. Tenaha bhagava
         ubhosu antesu vineyya chandam
         phassam parinnaya ananugiddho
         yadattagarahi tadakubbamano
         na limpati ditthasutesu dhiroti.
   [65] Sannam parinna vitareyya ogham
         pariggahesu 3- muni nopalitto
         abbulhasallo caramappamatto
         nasimsati lokamimam paranca.
   [66]  Sannam  parinna  vitareyya oghanti sannati kamasanna
byapadasanna   vihimsasanna   nekkhammasanna   abyapadasanna
avihimsasanna   rupasanna   saddasanna   gandhasanna   rasasanna
photthabbasanna  dhammasanna  ya  evarupa  sanna  sanjanana
sanjanitattam  ayam  vuccati  sanna  .  sannam  parinnati sannam tihi
parinnahi    parijanitva    nataparinnaya    tiranaparinnaya
pahanaparinnaya.
@Footnote: 1 Ma. na palimpati. 2 Ma. apalitto. 3 Po. Ma. Yu. pariggahesu.
   {66.1} Katama nataparinna . sannam janati ayam kamasanna
ayam   byapadasanna  ayam  vihimsasanna  ayam  nekkhammasanna
ayam  abyapadasanna  ayam  avihimsasanna  ayam  rupasanna  ayam
saddasanna  ayam  gandhasanna  ayam  rasasanna  ayam  photthabbasanna
ayam dhammasannati janati passati ayam nataparinna.
   {66.2} Katama tiranaparinna . evam natam katva sannam tireti
aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato abadhato parato
palokato itito upaddavato bhayato upasaggato calato pabhanguto .pe.
Samudayato  atthangamato  assadato adinavato nissaranato tireti ayam
tiranaparinna.
   {66.3} Katama pahanaparinna. Evam tiretva 1- sannaya chandaragam
pajahati vinodeti byantikaroti anabhavangameti. Vuttam 2- hetam bhagavata yo
bhikkhave sannaya chandarago tam pajahatha evam sa sanna pahina bhavissati
ucchinnamula  talavatthukata  anabhavangata ayatim anuppadadhammati .
Ayam pahanaparinna.
   {66.4} Sannam parinnati sannam imahi tihi parinnahi parijanitva.
Vitareyya oghanti kamogham bhavogham ditthogham avijjogham vitareyya uttareyya
patareyya samatikkameyya vitivatteyyati sannam parinna vitareyya ogham.
   [67]  Pariggahesu muni nopalittoti pariggahati dve pariggaha
@Footnote: 1 Po. Ma. tirayitva . 2 Po. Ma. vuttampi.
Tanhapariggaho  ca  ditthipariggaho  ca  .pe.  ayam  tanhapariggaho
.pe.  ayam  ditthipariggaho . muniti monam vuccati nanam ya panna
pajanana  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammaditthi  tena  nanena
samannagato  muni  monappattoti  .  tini moneyyani kayamoneyyam
vacimoneyyam manomoneyyam.
   {67.1} Katamam kayamoneyyam . tividhanam kayaduccaritanam pahanam
kayamoneyyam  . tividham kayasucaritam kayamoneyyam . kayarammanam 1-
nanam  kayamoneyyam  . kayaparinna kayamoneyyam . parinnasahagato
maggo  kayamoneyyam . kaye chandaragassa pahanam kayamoneyyam .
Kayasankharanirodho  catutthajjhanasamapatti  kayamoneyyam  .  idam
kayamoneyyam.
   {67.2} Katamam vacimoneyyam . catubbidhanam vaciduccaritanam pahanam
vacimoneyyam . catubbidham vacisucaritam vacimoneyyam . Vacarammanam 2- nanam
vacimoneyyam  .  vacaparinna  vacimoneyyam  .  parinnasahagato
maggo  vacimoneyyam  . vacaya chandaragassa pahanam vacimoneyyam .
Vacisankharanirodho   dutiyajjhanasamapatti   vacimoneyyam   .  idam
vacimoneyyam.
   {67.3} Katamam manomoneyyam . tividhanam manoduccaritanam pahanam
manomoneyyam  . tividham manosucaritam manomoneyyam . cittarammanam 3-
nanam   manomoneyyam   .   cittaparinna   manomoneyyam  .
@Footnote: 1 Po. Ma. kayarammane. 2 Po. Ma. vacarammane. 3 Po. Ma. cittarammane.
Parinnasahagato  maggo  manomoneyyam  . citte chandaragassa pahanam
manomoneyyam   .  cittasankharanirodho  sannavedayitanirodhasamapatti
manomoneyyam. Idam manomoneyyam.
     Kayamunim vacamunim       manomunimanasavam
     munim moneyyasampannam    ahu sabbappahayinam.
     Kayamunim vacamunim       manomunimanasavam
     munim moneyyasampannam    ahu ninhatapapakanti.
   {67.4} Imehi tihi moneyyehi dhammehi samannagata cha munayo
agaramunayo  anagaramunayo  sekhamunayo  asekhamunayo  paccekamunayo
munimunayo  . katame agaramunayo . ye te agarika ditthapada
vinnatasasana  ime agaramunayo . katame anagaramunayo . ye
te pabbajita ditthapada vinnatasasana ime anagaramunayo . satta
sekha sekhamunayo. Arahanto asekhamunayo. Paccekabuddha paccekamunayo.
Munimunayo vuccanti tathagata arahanto sammasambuddha.
     Na monena muni hoti    mulharupo aviddasu
     yo ca tulamva paggayha    varamadaya pandito
     papani parivajjeti    sa muni tena so muni
     yo munati ubho loke   muni tena pavuccati.
         Asatanca satanca natva dhammam
         ajjhattam bahiddha ca sabbaloke
         Devamanussehi pujito yo
         so sangajalamaticca so muni.
   {67.5} Lepati dve lepa tanhalepo ca ditthilepo ca .pe.
Ayam  tanhalepo  .pe. ayam ditthilepo . muni tanhalepam pahaya
ditthilepam  patinissajjitva  pariggahesu  na  limpati  na  samlimpati na
upalimpati  alitto  asamlitto  anupalitto  nikkhanto  nissattho
vippamutto  visannutto  vimariyadikatena  cetasa  viharatiti pariggahesu
muni nopalitto.
   [68]  Abbulhasallo  caramappamattoti  sallanti  satta sallani
ragasallam  dosasallam  mohasallam  manasallam  ditthisallam  sokasallam
kathamkathasallam  .  yassetani  sallani  1-  pahinani  samucchinnani
vupasantani    patippassaddhani    abhabbuppattikani   nanaggina
daddhani so vuccati abbulhasallo abbuhitasallo 2- [3]- uddhatasallo
samuddhatasallo   uppatitasallo   samuppatitasallo   cattasallo
vantasallo   muttasallo  pahinasallo  patinissatthasallo  nicchato
nibbuto  sitibhuto  sukhapatisamvedi  brahmabhutena  attana  viharatiti
abbulhasallo.
   {68.1} Caranti caranto viharanto iriyanto vattento palento
yapento yapento . appamattoti sakkaccakari sataccakari atthitakari
anolinavuttiko  anikkhittacchando  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu .
Kathaham  aparipuram  va  silakkhandham  paripureyyam  paripuram va silakkhandham
@Footnote: 1 Ma. ayam patho pumlingo dissati. ito param idisameva. 2 Yu. abbulhitasallo.
@3 Po. apahitasallo Yu. pahatasallo.
Tattha  tattha pannaya anugganheyyanti yo tattha chando ca vayamo
ca  ussaho  ca  ussolhi  ca  appativani  ca  satisampajannanca
atappam  padhanam  adhitthanam anuyogo appamado kusalesu dhammesu .
Kathaham  aparipuram va samadhikkhandham paripureyyam paripuram va samadhikkhandham
tattha tattha pannaya anugganheyyanti .pe. Kusalesu dhammesu.
   {68.2} Kathaham aparipuram va pannakkhandham [1]- vimuttikkhandham
vimuttinanadassanakkhandham  paripureyyam  paripuram  va  vimuttinanadassanakkhandham
tattha  tattha pannaya anugganheyyanti yo tattha chando ca vayamo
ca  ussaho ca ussolhi ca appativani ca satisampajannanca atappam
padhanam  adhitthanam  anuyogo  appamado kusalesu dhammesu . kathaham
aparinnatam  va  dukkham parijaneyyam appahine va kilese pajaheyyam
abhavitam va maggam bhaveyyam asacchikatam va nirodham sacchikareyyanti yo
tattha chando ca vayamo ca ussaho ca ussolhi ca appativani ca
satisampajannanca  atappam  padhanam  adhitthanam  anuyogo  appamado
kusalesu dhammesuti abbulhasallo caramappamatto.
   [69] Nasimsati lokamimam parancati imam lokam nasimsati sakattabhavam
paralokam  nasimsati  parattabhavam  . imam lokam nasimsati sakarupavedana-
sannasankharavinnanam   paralokam   nasimsati   pararupavedanasanna-
sankharavinnanam  .  imam  lokam nasimsati cha ajjhattikani ayatanani
@Footnote: 1 Po. Ma. paripureyyam.
Paralokam  nasimsati  cha  bahirani  ayatanani . imam lokam nasimsati
manussalokam paralokam nasimsati devalokam . imam lokam nasimsati kamadhatum
paralokam  nasimsati rupadhatum arupadhatum . imam lokam nasimsati kamadhatum
rupadhatum  paralokam  nasimsati arupadhatum . puna gatim va upapattim va
patisandhim va bhavam va samsaram va vattam va nasimsati na icchati na sadiyati
na  pattheti na piheti nabhijappatiti 1- nasimsati lokamimam paranca .
Tenaha bhagava
         sannam parinna vitareyya ogham
         pariggahesu muni nopalitto
         abbulhasallo caramappamatto
         nasimsati lokamimam parancati.
       Dutiyo guhatthakasuttaniddeso nitthito.
              -------------
@Footnote: 1 Po. Ma. natijappatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 26-71. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=498&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=498&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=30&items=40              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=30              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=2055              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=2055              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]