ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

          Dasamo purabhedasuttaniddeso
   [374] Kathamdassi kathamsilo       upasantoti vuccati
        tamme gotama pabruhi   pucchito uttamam naram.
   [375]  Kathamdassi  kathamsilo  upasantoti  vuccatiti  kathamdassiti
kidisena  dassanena  samannagato kimsanthitena kimpakarena kimpatibhagenati
kathamdassi  .  kathamsiloti  kidisena  silena  samannagato  kimsanthitena
kimpakarena  kimpatibhagenati  kathamdassi  kathamsilo . upasantoti vuccatiti
santo  [1]-  vupasanto  nibbuto  patippassaddhoti  vuccati pavuccati
kathiyati   bhaniyati  dipiyati  vohariyati  .  kathamdassiti  adhipannam
pucchati  .  kathamsiloti  adhisilam  pucchati  .  upasantoti  adhicittam
pucchatiti kathamdassi kathamsilo upasantoti vuccati.
   [376]  Tamme gotama pabruhiti tanti yam pucchami yam yacami
yam ajjhesami yam pasademi . gotamati so nimmito buddham bhagavantam
gottena  alapati  .  pabruhiti  bruhi acikkha desehi pannapehi
patthapehi vivara vibhaja uttanikarohi pakasehiti tamme gotama pabruhi.
   [377]  Pucchito  uttamam  naranti  pucchitoti  puttho pucchito
yacito  ajjhesito  pasadito  .  uttamam  naranti  aggam  settham
visettham  pamokkham  uttamam  pavaram  naranti  pucchito uttamam naram .
@Footnote: 1 Ma. upasanto.
Tenaha so nimmito
     kathamdassi kathamsilo      upasantoti vuccati
     tamme gotama pabruhi    pucchito uttamam naranti.
   [378] Vitatanho pura bheda (ti bhagava)
           pubbamantamanissito
           vemajjhe nupasankheyyo
           tassa natthi purekkhatam 1-.
   [379]  Vitatanho  pura bhedati bhagavati 2- pura kayassa
bheda  pura  attabhavassa  bheda pura kalevarassa nikkhepa pura
jivitindriyassa   upaccheda   vitatanho   vigatatanho  cattatanho
vantatanho   muttatanho  pahinatanho  patinissatthatanho  vitarago
vigatarago cattarago vantarago muttarago pahinarago patinissattharago
nicchato  nibbuto  sitibhuto  sukhapatisamvedi  brahmabhutena  attana
viharati  .  bhagavati  garavadhivacanam . apica bhaggaragoti bhagava .
Bhaggadosoti bhagava . bhaggamohoti bhagava . bhaggamanoti bhagava .
Bhaggaditthiti  bhagava  .  bhaggakantakoti  bhagava  .  bhaggakilesoti
bhagava . bhaji vibhaji pativibhaji dhammaratananti bhagava . Bhavanam antakaroti
bhagava  .  bhavitakayoti  bhagava  .  bhavitasilo  bhavitacitto
bhavitapannoti  bhagava  .  bhaji  va  bhagava  arannavanapatthani
pantani  senasanani   appasaddani  appanigghosani  vijanavatani
@Footnote: 1 Po. Ma. purakkhatam . 2 Ma. ayam patho natthi.
Manussarahaseyyakani  patisallanasarupaniti bhagava . bhagi va bhagava
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharananti   bhagava   .
Bhagi  va  bhagava  attharasassa  dhammarasassa  vimuttirasassa  adhisilassa
adhicittassa  adhipannayati  bhagava  .  bhagi  va  bhagava  catunnam
jhananam  catunnam  appamannanam  catunnam  arupasamapattinanti  bhagava .
Bhagi  va  bhagava atthannam vimokkhanam atthannam abhibhayatananam navannam
anupubbaviharasamapattinanti  bhagava  .  bhagi  va  bhagava  dasannam
sannabhavananam   dasannam   kasinasamapattinam   anapanassatisamadhissa
asubhasamapattiyati bhagava.
   {379.1}  Bhagi  va  bhagava  catunnam satipatthananam catunnam
sammappadhananam   catunnam   iddhippadanam   pancannam   indriyanam
pancannam  balanam  sattannam  bojjhanganam  ariyassa  atthangikassa
maggassati  bhagava  .  bhagi  va  bhagava  dasannam  tathagatabalanam
catunnam  vesarajjanam  catunnam  patisambhidanam  channam  abhinnanam  channam
buddhadhammananti  bhagava  .  bhagavati  netam  namam matara katam na
pitara  katam  na  bhatara  katam  na bhaginiya katam na mittamaccehi
katam  na  natisalohitehi  katam  na  samanabrahmanehi  katam  na
devatahi  katam  vimokkhantikametam  buddhanam  bhagavantanam bodhiya mule
saha   sabbannutananassa   patilabha   sacchika  pannatti  yadidam
bhagavati vitatanho pura bhedati bhagava.
   [380]  Pubbamantamanissitoti  pubbanto  vuccati  atito addha
Atitam  addhanam  arabbha  tanha  pahina  hoti  ditthi patinissattha
tanhaya   pahinatta   ditthiya   patinissatthatta   evampi
pubbamantamanissito  .  athava  evamrupo  ahosim  atitamaddhananti
tattha  nandim  na samanvagameti evamvedano ahosim evamsanno ahosim
evamsankharo  ahosim  evamvinnano  ahosim  atitamaddhananti  tattha
nandim  na  samanvagameti  evampi  pubbamantamanissito . athava iti
me cakkhu ahosi atitamaddhanam iti rupati tattha na  chandaragapatibaddham
hoti  vinnanam  na  chandaragapatibaddhatta  vinnanassa  na tadabhinandati
na tadabhinandanto evampi pubbamantamanissito.
   {380.1} Iti me sotam ahosi atitamaddhanam iti saddati iti
me  ghanam ahosi atitamaddhanam iti gandhati iti me jivha ahosi
atitamaddhanam  iti  rasati  iti me kayo ahosi atitamaddhanam iti
photthabbati  iti  me mano ahosi atitamaddhanam iti dhammati tattha
na  chandaragapatibaddham  hoti  vinnanam  na  chandaragapatibaddhatta
vinnanassa   na   tadabhinandati   na   tadabhinandanto   evampi
pubbamantamanissito  .  athava  yanassu  tani  pubbe  matugamena
saddhim hasita lapita kathita kilitani na tadassadeti na tam nikameti na ca
tena pavittim apajjati evampi pubbamantamanissito.
   [381]  Vemajjhe nupasankheyyoti vemajjhe vuccati paccuppanno
addha  .  paccuppannam  addhanam arabbha tanha pahina hoti ditthi
Patinissattha  tanhaya  pahinatta  ditthiya  patinissatthatta  rattoti
nupasankheyyo   dutthoti   nupasankheyyo  mulhoti  nupasankheyyo
vinibandhoti  nupasankheyyo  paramatthoti  nupasankheyyo  vikkhepagatoti
nupasankheyyo    anitthangatoti    nupasankheyyo    thamagatoti
nupasankheyyo  .  te  abhisankhara  pahina abhisankharanam pahinatta
gatiya  nupasankheyyo  nerayikoti  va  tiracchanayonikoti  va
pittivisayikoti va manussoti va devoti va rupiti va arupiti va
sanniti  va  asanniti  va  nevasanninasanniti  va  . so hetu
natthi  paccayo  natthi  karanam  natthi  yena  sankham  gaccheyyati
vemajjhe nupasankheyyo.
   [382]   Tassa  natthi  purekkhatanti  tassati  arahato
khinasavassa . purekkharoti 1- dve purekkhara tanhapurekkharo ca
ditthipurekkharo  ca  .pe.  ayam  tanhapurekkharo  .pe.  ayam
ditthipurekkharo  .  tassa  tanhapurekkharo pahino ditthipurekkharo
patinissattho   tanhapurekkharassa   pahinatta   ditthipurekkharassa
patinissatthatta  na  tanham  va  ditthim  va  purato  katva carati
na  tanhadhajo  na  tanhaketu  na  tanhadhipateyyo na ditthiddhajo
na  ditthiketu  na  ditthadhipateyyo  na  tanhaya va ditthiya va
parivarito  caratiti  evampi  tassa  natthi  purekkhatam  .  athava
evamrupo  siyam  anagatamaddhananti  tattha  nandim  na  samanvagameti
@Footnote: 1 Ma. purekkharati.
Evamvedano  siyam  evamsanno  siyam  evamsankharo siyam evamvinnano
siyam  anagatamaddhananti  tattha  nandim  na  samanvagameti  evampi
tassa natthi purekkhatam.
   {382.1}  Athava  iti me cakkhu siya anagatamaddhanam iti
rupati  appatiladdhassa  patilabhaya  cittam  na  panidahati  cetaso
appanidhanapaccaya  na  tadabhinandati  na  tadabhinandanto  evampi
tassa  natthi  purekkhatam . iti me sotam siya anagatamaddhanam iti
saddati  iti me ghanam siya anagatamaddhanam iti gandhati iti me
jivha  siya  anagatamaddhanam  iti  rasati  iti me kayo siya
anagatamaddhanam  iti photthabbati iti me mano siya anagatamaddhanam
iti  dhammati  appatiladdhassa  patilabhaya  cittam na panidahati cetaso
appanidhanapaccaya  na  tadabhinandati  na  tadabhinandanto  evampi tassa
natthi purekkhatam.
   {382.2} Athava iminaham silena va vattena va tapena va brahmacariyena
va devo va bhavissami devannataro vati appatiladdhassa patilabhaya
cittam  na  panidahati  cetaso  appanidhanapaccaya  na  tadabhinandati
na tadabhinandanto evampi tassa natthi purekkhatam. Tenaha bhagava
         vitatanho pura bheda (ti bhagava)
         pubbamantamanissito
         vemajjhe nupasankheyyo
         tassa natthi purekkhatanti.
   [383] Akkodhano asantasi    avikatthi akukkuco
        mantabhani anuddhato   sa ve vacayato muni.
   [384] Akkodhano asantasiti akkodhanoti [1]- hi kho vuttam.
Apica  kodho  tava  vattabbo  .  dasahakarehi  kodho  jayati
anatthamme  acariti  kodho  jayati anatthamme caratiti kodho jayati
anatthamme  carissatiti  kodho  jayati  piyassa me manapassa anattham
acariti  anattham  caratiti  anattham  carissatiti  [2]-  appiyassa  me
amanapassa attham acariti attham caratiti [3]- appiyassa me amanapassa
attham  carissatiti kodho jayati atthane va pana kodho jayati .
Yo  evarupo  cittassa aghato patighato patigham pativirodho kopo
pakopo  sampakopo  doso  padoso  sampadoso cittassa byapatti
manopadoso  kodho  kujjhana  kujjhitattam  doso  dussana dussitattam
byapatti  byapajjana  byapajjitattam  virodho  pativirodho  candikkam
assuropo anattamanata cittassa ayam vuccati kodho.
   {384.1} Apica kodhassa adhimattaparittata veditabba . atthi
kanci kalam kodho cittavilakaranamatto hoti na ca tava mukhakulanavikulano
hoti  .  atthi  kanci  kalam  kodho  mukhakulanavikulanamatto hoti
na  ca  tava  hanusancopano  hoti  .  atthi kanci kalam kodho
hanusancopanamatto  hoti  na  ca  tava pharusavacaniccharano hoti .
Atthi  kanci  kalam kodho pharusavacaniccharanamatto hoti na ca tava
@Footnote: 1 Ma. yam. 2 Po. Ma. Yu. kodho jayati. 3 Po. Ma. anattham carissatiti kodho
@jayati.
Disavidisam  anuvilokano  hoti . atthi kanci kalam kodho disavidisam
anuvilokanamatto  hoti  na  ca  tava  dandasatthaparamasano hoti .
Atthi  kanci  kalam  kodho  dandasatthaparamasanamatto  hoti  na  ca
tava  dandasatthaabbhukkirano  hoti  .  atthi  kanci  kalam  kodho
dandasatthaabbhukkiranamatto   hoti   na   ca  tava  dandasattha-
abhinipatano  hoti  .  atthi  kanci  kalam  kodho  dandasattha-
abhinipatanamatto  hoti  na  ca  tava  chindavicchindakarano hoti .
Atthi  kanci  kalam  kodho chindavicchindakaranamatto hoti na ca tava
sambhanjanaparibhanjano hoti.
   {384.2}  Atthi  kanci  kalam kodho sambhanjanaparibhanjanamatto
hoti na ca tava angamangapakaddhano hoti . atthi kanci kalam kodho
angamangapakaddhanamatto hoti na ca tava jivitapanasano 1- hoti .
Atthi  kanci  kalam  kodho  jivitapanasanamatto  hoti  na ca tava
sabbacagapariccagasanthito  hoti  . yato kodho parapuggalam ghatetva
attanam  ghateti ettavata kodho paramussadagato paramavepullappatto
hoti  . yasseso kodho pahino samucchinno vupasanto patippassaddho
abhabbuppattiko  nanaggina  daddho  so  vuccati  akkodhano .
Kodhassa   pahinatta   akkodhano   kodhavatthussa   parinnatatta
akkodhano kodhahetussa ucchinnatta akkodhanoti akkodhano.
   [385] Asantasiti idhekacco tasi hoti uttasi parittasi.
@Footnote: 1 Ma. jivitavoropano.
So  tasati  uttasati  parittasati  bhayati santasam apajjati kulam va
na labhami ganam va na labhami avasam va na labhami labham va na
labhami yasam va na labhami pasamsam va na labhami sukham va na labhami
civaram va na labhami pindapatam va na labhami senasanam va na labhami
gilanapaccayabhesajjaparikkharam  va  na  labhami  gilanupatthakam  va na
labhami   appannatomhiti   tasati  uttasati  parittasati  bhayati
santasam apajjati . idha bhikkhu asantasi hoti anuttasi aparittasi.
So na tasati na uttasati na parittasati na bhayati na santasam apajjati
kulam va na labhami ganam va na labhami avasam va na labhami labham
va na labhami yasam va na labhami pasamsam va na labhami sukham va na labhami
civaram va na labhami pindapatam va na labhami senasanam va na labhami
gilanapaccayabhesajjaparikkharam  va  na  labhami  gilanupatthakam  va
na  labhami  appannatomhiti  na  tasati  na  uttasati na parittasati
na bhayati na santasam apajjatiti akkodhano asantasi.
   [386]  Avikatthi akukkucoti idhekacco katthi hoti vikatthi .
So  katthati  vikatthati  ahamasmi  silasampannoti  va  vattasampannoti
va  silavattasampannoti va jatiya va gottena va kolaputtikena
va   vannapokkharataya  va  dhanena  va  ajjhenena  va
kammayatanena  va  sippayatanena  va  vijjatthanena  va  sutena
Va  patibhanena  va  annatarannatarena  va  vatthuna  uccakula
pabbajitoti   va   mahakula  pabbajitoti  va  mahabhogakula
pabbajitoti  va  ularabhogakula  pabbajitoti  va  nato  yasassi
gahatthapabbajitananti   va   labhimhi   civarapindapatasenasanagilana-
paccayabhesajjaparikkharananti  va  suttantikoti  va  vinayadharoti
va  dhammakathikoti va arannikoti va pindapatikoti va pamsukulikoti
va  tecivarikoti  va  sapadanacarikoti  va khalupacchabhattikoti va
nesajjikoti  va  yathasanthatikoti  va pathamassa jhanassa labhiti va
dutiyassa  jhanassa  labhiti  va  tatiyassa  jhanassa  labhiti  va
catutthassa   jhanassa  labhiti  va  akasanancayatanasamapattiya
vinnanancayatanasamapattiya akincannayatanasamapattiya
nevasannanasannayatanasamapattiya labhiti va katthati vikatthati.
   {386.1} Evam na katthati na vikatthati. Katthana arato virato
pativirato  nikkhanto  nissattho  vippamutto visannutto vimariyadikatena
cetasa viharatiti avikatthi.
   [387]  Akukkucoti  kukkuccanti  hatthakukkuccampi  kukkuccam
padakukkuccampi  kukkuccam  hatthapadakukkuccampi  kukkuccam  akappiye
kappiyasannita  kappiye  akappiyasannita  [1]-  avajje vajjasannita
vajje avajjasannita yam evarupam kukkuccam kukkuccayana kukkuccayitattam
cetaso  vippatisaro  manovilekho  idam  vuccati  kukkuccam .
@Footnote: 1 Ma. vikale kalasannita kale vikalasannita.
Apica  dvihi  karanehi  uppajjati  kukkuccam  cetaso  vippatisaro
manovilekho katatta ca akatatta ca.
   {387.1}  Katham  katatta ca akatatta ca uppajjati kukkuccam
cetaso vippatisaro manovilekho . katam me kayaduccaritam akatam me
kayasucaritanti  uppajjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho .
Katam  me  vaciduccaritam  akatam  me  vacisucaritanti  uppajjati kukkuccam
cetaso vippatisaro manovilekho . katam me manoduccaritam akatam me
manosucaritanti  uppajjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho .
Kato  me  panatipato  akata  me  panatipata  veramaniti
uppajjati  kukkuccam  cetaso  vippatisaro  manovilekho . katam me
adinnadanam  akata  me  adinnadana veramaniti uppajjati kukkuccam
cetaso  vippatisaro manovilekho . kato me kamesu micchacaro
akata  me  kamesu  micchacara  veramaniti  uppajjati  kukkuccam
cetaso vippatisaro manovilekho.
   {387.2} Kato me musavado akata me musavada veramaniti.
Kata me pisuna vaca akata me pisunaya vacaya veramaniti. Kata
me pharusa vaca akata me pharusaya vacaya veramaniti. Kato me
samphappalapo akata me samphappalapa veramaniti . kata me abhijjha
akata me anabhijjhati . Kato me byapado akato me abyapadoti.
Kata  me  micchaditthi  akata  me sammaditthiti uppajjati kukkuccam
Cetaso  vippatisaro manovilekho . evam katatta ca akatatta ca
uppajjati  kukkuccam  cetaso  vippatisaro  manovilekho  .  athava
silesumhi  na  paripurikariti  uppajjati  kukkuccam cetaso vippatisaro
manovilekho   .  indriyesumhi  aguttadvaroti  .  bhojane
amattannumhiti  .  jagariyam  ananuyuttomhiti  .  na  satisampajannena
samannagatomhiti  .  abhavita  me  cattaro  satipatthanati .
Abhavita  me  cattaro sammappadhanati . abhavita me cattaro
iddhippadati  .  abhavitani me pancindriyaniti . abhavitani me
panca  balaniti  .  abhavita  me satta bojjhangati . abhavito
me  ariyo  atthangiko  maggoti  .  dukkham me aparinnatanti .
Samudayo  me appahinoti . maggo me abhavitoti . nirodho me
asacchikatoti  uppajjati  kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho .
Yassetam   kukkuccam   pahinam   samucchinnam  vupasantam  patippassaddham
abhabbuppattikam   nanaggina   daddham  so  vuccati  akukkuccoti
avikatthi akukkuco.
   [388]  Mantabhani  anuddhatoti  manta  vuccati  panna ya
panna  pajanana  .pe. amoho dhammavicayo sammaditthi . mantaya
pariggahetva  vacam  bhasati bahumpi kathento bahumpi bhananto bahumpi
dipayanto  bahumpi  voharanto  [1]-  dukkathitam  dubbhasitam  dubbhanitam
dullapitam  duruttam  vacam  na bhasatiti mantabhani . anuddhatoti tattha
@Footnote: 1 Yu. dukkatam.
Katamam  uddhaccam  yam  cittassa  uddhaccam  avupasamo cetaso vikkhepo
bhantattam  cittassa  idam  vuccati  uddhaccam . yassetam uddhaccam pahinam
samucchinnam   vupasantam   patippassaddham   abhabbuppattikam   nanaggina
daddham so vuccati anuddhatoti mantabhani anuddhato.
   [389]  Save  vacayato  muniti idha bhikkhu musavadam pahaya
musavada  pativirato  hoti  saccavadi  saccasandho theto paccayiko
avisamvadako  lokassa  .  pisunam  vacam  pahaya  pisunaya  vacaya
pativirato  hoti  ito  sutva na amutra akkhata imesam bhedaya
amutra  va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya iti bhinnanam
va  sandhata  sahitanam  va  anuppadata samaggaramo samaggarato
samagganandi  samaggakaranim  vacam  bhasita hoti . pharusam vacam pahaya
pharusaya  vacaya  pativirato hoti ya sa vaca nela kannasukha
pemaniya  hadayangama  pori  bahujanakanta  bahujanamanapa  tatharupim
vacam  bhasita  hoti  .  samphappalapam  pahaya  samphappalapa
pativirato  hoti  kalavadi  bhutavadi  atthavadi  dhammavadi vinayavadi
nidhanavatim  vacam  bhasita  hoti  kalena  sapadesam  pariyantavatim
atthasanhitam.
   {389.1} Catuhi vacisucaritehi samannagato catuddosapagatam vacam
bhasati  .  dvattimsaya  tiracchanakathaya  arato  virato  pativirato
nikkhanto  nissattho  vippamutto  visannutto  vimariyadikatena cetasa
viharati  .  dasavatthuni  katheti  .  seyyathidam . appicchakatham katheti
Santutthikatham  pavivekakatham  asamsaggakatham  viriyarambhakatham  silakatham  samadhikatham
pannakatham    vimuttikatham    vimuttinanadassanakatham    satipatthanakatham
sammappadhanakatham   iddhippadakatham  indriyakatham  balakatham  bojjhangakatham
maggakatham  phalakatham  nibbanakatham katheti . vacayatoti yatto patiyatto
gutto  gopito  rakkhito  samvuto  vupasanto . muniti monam vuccati
nanam  .pe.  sangajalamaticca  so  muniti save vacayato muni .
Tenaha bhagava
       akkodhano asantasi    avikatthi akukkuco
       mantabhani anuddhato   save vacayato muniti.
   [390] Nirasatti anagate     atitam nanusocati
       vivekadassi phassesu      ditthisu ca na niyyati.
   [391]  Nirasatti  anagateti  asatti  vuccati  tanha yo
rago sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam . Yassesa asatti
tanha  pahina  samucchinna  vupasanta  patippassaddha  abhabbuppattika
nanaggina  daddhati  evampi  nirasatti  anagate  .  athava
evamrupo  siyam  anagatamaddhananti  tattha  nandim  na  samanvagameti
evamvedano  siyam  evamsanno  siyam  evamsankharo siyam evamvinnano
siyam   anagatamaddhananti   tattha   nandim   na   samanvagameti
evampi  nirasatti  anagate  .  athava  iti  me  cakkhu siya
anagatamaddhanam  iti  rupati  appatiladdhassa  patilabhaya  cittam  na
Panidahati   cetaso   appanidhanapaccaya   na   tadabhinandati  na
tadabhinandanto  evampi  nirasatti  anagate  .  iti  me  sotam
siya  anagatamaddhanam  iti  saddati  .pe.  iti me mano siya
anagatamaddhanam  iti  dhammati  appatiladdhassa  patilabhaya  cittam
na  panidahati  cetaso  appanidhanapaccaya  na  tadabhinandati  na
tadabhinandanto  evampi  nirasatti  anagate  .  athava  iminaham
silena  va vattena va tapena va brahmacariyena va devo va
bhavissami  devannataro  vati  appatiladdhassa  patilabhaya  cittam
na  panidahati  cetaso  appanidhanapaccaya  na  tadabhinandati  na
tadabhinandanto evampi nirasatti anagate.
   [392] Atitam nanusocatiti viparinatam va vatthum na socati viparinatamhi
va vatthusmim na socati cakkhum me viparinatanti na socati sotam me ghanam
me jivha me kayo me rupa me sadda me gandha me rasa me
photthabba me kulam me ganam me avaso me labho me yaso me
pasamsa  me  sukham  me  civaram  me pindapato me senasanam me
gilanapaccayabhesajjaparikkharo  me  mata me pita me bhata me
bhagini  me  putto  me  dhita me mittamacca me nataka me
salohita  me  viparinatati  na socati na kilamati na paridevati na
urattalim kandati na sammoham apajjatiti atitam nanusocati.
   [393] Vivekadassi phassesuti phassoti cakkhusamphasso sotasamphasso
ghanasamphasso   jivhasamphasso   kayasamphasso   manosamphasso
adhivacanasamphasso  patighasamphasso  sukhavedaniyo  samphasso  dukkhavedaniyo
samphasso  adukkhamasukhavedaniyo  samphasso  kusalo  phasso  akusalo
phasso  abyakato  phasso  kamavacaro  phasso  rupavacaro phasso
arupavacaro  phasso  sunnato  phasso  animitto  phasso appanihito
phasso  lokiyo  phasso  lokuttaro phasso atito phasso anagato
phasso  paccuppanno  phasso  yo evarupo phasso phusana samphusana
samphusitattam ayam vuccati phasso.
   {393.1}  Vivekadassi  phassesuti  cakkhusamphassam vivittam passati
attena va attaniyena va niccena va dhuvena va sassatena va
aviparinamadhammena  va  .  sotasamphassam  vivittam  passati .
Ghanasamphassam  vivittam  passati  .  jivhasamphassam  vivittam  passati .
Kayasamphassam  vivittam  passati  .  manosamphassam  vivittam  passati .
Adhivacanasamphassam  vivittam  passati  .  patighasamphassam  vivittam passati .
Sukhavedaniyam  samphassam  .  dukkhavedaniyam  samphassam . adukkhamasukhavedaniyam
samphassam  .  kusalam  phassam  . akusalam phassam . abyakatam phassam .
Kamavacaram  phassam . rupavacaram phassam . arupavacaram phassam . lokiyam
phassam  .  lokuttaram  phassam  vivittam passati attena va attaniyena
va niccena va dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va.
Athava  atitam  phassam  anagatehi  ca  phassehi  paccuppannehi  ca
Phassehi  vivittam  passati  .  anagatam  phassam  atitehi ca phassehi
paccuppannehi  ca  phassehi  vivittam  passati  .  paccuppannam  phassam
atitehi ca phassehi anagatehi ca phassehi vivittam passati . athava
ye  te  phassa  ariya anasava lokuttara sunnatapatisamyutta te
phasse  vivitte passati ragena dosena mohena kodhena upanahena
makkhena  palasena  issaya macchariyena mayaya satheyyena thambhena
sarambhena  manena  atimanena  madena  pamadena  sabbakilesehi
sabbaduccaritehi   sabbadarathehi   sabbaparilahehi   sabbasantapehi
sabbakusalabhisankharehi vivitte passatiti vivekadassi phassesu.
   [394]  Ditthisu  ca  na  niyyatiti tassa dvasatthi ditthigatani
pahinani  samucchinnani  vupasantani  patippassaddhani  abhabbuppattikani
nanaggina  daddhani  so  ditthiya na yayati na niyyati na vuyhati
na  samhariyati  napi  tam  ditthigatam  sarato pacceti na paccagacchatiti
ditthisu ca na niyyati. Tenaha bhagava
        nirasatti anagate     atitam nanusocati
        vivekadassi phassesu      ditthisu ca na niyyatiti.
   [395] Patilino akuhako       apihalu amacchari
       appagabbho ajeguccho    pesuneyye ca no yuto.
   [396] Patilino akuhakoti patilinoti ragassa pahinatta patilino
dosassa  pahinatta  patilino  mohassa  pahinatta  patilino  kodhassa
Upanahassa   makkhassa  palasassa  issaya  macchariyassa  .pe.
Sabbakusalabhisankharanam  pahinatta  patilino  .  vuttam hetam bhagavata
kathanca bhikkhave bhikkhu patilino hoti idha bhikkhave bhikkhuno asmimano
pahino  hoti  ucchinnamulo  talavatthukato  anabhavangato  ayatim
anuppadadhammo evam kho bhikkhave bhikkhu patilino hotiti patilino.
   [397]  Akuhakoti  tini  kuhanavatthuni  paccayapatisevanasankhatam
kuhanavatthu   iriyapathasankhatam   kuhanavatthu   samantajappanasankhatam
kuhanavatthu.
   {397.1} Katamam paccayapatisevanasankhatam kuhanavatthu. Idha gahapatika
bhikkhum  nimantenti  civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi .
So  papiccho  icchapakato atthiko civarapindapatasenasanagilanapaccaya-
bhesajjaparikkharanam  bhiyyokamyatam upadaya civaram paccakkhati pindapatam
paccakkhati senasanam paccakkhati gilanapaccayabhesajjaparikkharam paccakkhati.
So evamaha kim samanassa mahagghena civarena etam saruppam yam samano susana va
sankarakuta  va papanika va nantakani uccinitva sanghatim katva
dhareyya kim samanassa mahagghena pindapatena etam saruppam yam samano
unchacariyaya  pindiyalopena  jivikam  kappeyya kim samanassa mahagghena
senasanena etam saruppam yam samano rukkhamuliko va assa sosaniko va
Abbhokasiko  va kim samanassa mahagghena gilanapaccayabhesajjaparikkharena
etam  saruppam  yam samano putimuttena va haritakikhandena va osatham
kareyyati  tadupadaya lukham civaram dhareti lukham pindapatam bhunjati lukham
senasanam  patisevati  lukham  gilanapaccayabhesajjaparikkharam  patisevati .
Tamenam gahapatika evam jananti ayam samano appiccho santuttho pavivitto
asamsattho  araddhaviriyo  dhutavadoti  bhiyyo  bhiyyo  nimantenti
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi.
   {397.2}  So evamaha tinnam sammukhibhava saddho kulaputto
bahum  punnam  pasavati  saddhaya  sammukhibhava  saddho  kulaputto  bahum
punnam   pasavati  deyyadhammassa  sammukhibhava  saddho  kulaputto
bahum  punnam  pasavati  dakkhineyyanam  sammukhibhava  saddho  kulaputto
bahum  punnam  pasavati  tumhakancevayam  saddha  atthi  deyyadhammo
cayam  samvijjati  ahanca  patiggahako  sacaham  na  patiggahessami
evam  tumhe  punnena  parihina  bhavissatha  na mayham imina attho
apica   tumhakanneva   anukampaya   patigganhamiti   tadupadaya
bahumpi   civaram   patigganhati  bahumpi  pindapatam  patigganhati
bahumpi  senasanam  patigganhati  bahumpi  gilanapaccayabhesajjaparikkharam
patigganhati  .  ya  evarupa bhakutika bhakutiyam kuhana kuhayana
kuhitattam idam vuccati patisevanasankhatam kuhanavatthu.
   {397.3} Katamam iriyapathasankhatam kuhanavatthu. Idhekacco papiccho
icchapakato  sambhavanadhippayo  evam  mam  jano  sambhavessatiti
gamanam  santhapeti  thanam  santhapeti  nisajjam  santhapeti  sayanam
santhapeti  panidhaya  gacchati  panidhaya  titthati  panidhaya  nisidati
panidhaya  seyyam  kappeti  samahito  viya  gacchati  samahito  viya
titthati  samahito  viya  nisidati  samahito  viya  seyyam  kappeti
apathakajjhayiva  hoti  .  ya  evarupa  iriyapathassa  athapana
thapana  santhapana  bhakutika  bhakutiyam  kuhana  kuhayana  kuhitattam
idam vuccati iriyapathasankhatam kuhanavatthu.
   {397.4}  Katamam samantajappanasankhatam kuhanavatthu . idhekacco
papiccho icchapakato sambhavanadhippayo evam mam jano sambhavessatiti
ariyadhammasannissitam vacam bhasati yo evarupam civaram dhareti so samano
mahesakkhoti  bhanati  yo  evarupam pattam dhareti lohathalakam dhareti
dhammakarakam dhareti parisavanam dhareti kuncikam dhareti upahanam dhareti
kayabandhanam dhareti ayogam dhareti so samano mahesakkhoti bhanati.
Yassa  evarupo  upajjhayo so samano mahesakkhoti bhanati . yassa
evarupo  acariyo  evarupa  samanupajjhayaka  samanacariyaka
mitta sandittha sambhatta sahaya so samano mahesakkhoti bhanati .
Yo  evarupe vihare vasati so samano mahesakkhoti bhanati . yo
Evarupe  addhayoge  vasati  pasade  vasati hammiye vasati guhayam
vasati lene vasati kutiya vasati kutagare vasati atte vasati male
vasati  uddande  vasati  upatthanasalayam  vasati  mandape  vasati
rukkhamule vasati so samano mahesakkhoti bhanati. Athava korajikakorajiko
bhakutikabhakutiko  kuhakakuhako  lapakalapako  mukhasambhavito  ayam  samano
imasam  evarupanam  santanam  viharasamapattinam  labhiti tadisam gambhiram
gulham  nipunam  paticchannam  lokuttarasunnatapatisannuttam  katham  katheti .
Ya  evarupa  bhakutika  bhakutiyam kuhana kuhayana kuhayitattam idam
vuccati samantajappanasankhatam kuhanavatthu.
   {397.5}  Yassimani  tini  kuhanavatthuni  pahinani samucchinnani
vupasantani    patippassaddhani    abhabbuppattikani   nanaggina
daddhani so vuccati akuhakoti patilino akuhako.
   [398] Apihalu amacchariti piha vuccati tanha yo rago sarago
.pe. abhijjha lobho akusalamulam . yassesa piha pahina samucchinna
vupasanta  patippassaddha  abhabbuppattika  nanaggina  daddha  so
vuccati apihalu. So rupe na piheti sadde gandhe rase photthabbe kulam ganam
avasam labham yasam pasamsam sukham civaram pindapatam senasanam gilanapaccayabhesajja-
parikkharam kamadhatum rupadhatum arupadhatum kamabhavam rupabhavam arupabhavam sannabhavam
Asannabhavam   nevasannanasannabhavam   ekavokarabhavam  catuvokarabhavam
pancavokarabhavam  atitam  anagatam  paccuppannam  ditthasutamutavinnatabbe
dhamme na piheti na icchati na sadiyati na pattheti nabhijappatiti apihalu.
Amacchariti  panca  macchariyani  avasamacchariyam  kulamacchariyam labhamacchariyam
vannamacchariyam dhammamacchariyam yam evarupam macchariyam maccharayana maccharayitattam
veviccham kadariyam katukancakata aggahitattam cittassa idam vuccati macchariyam.
Apica khandhamacchariyampi macchariyam dhatumacchariyampi macchariyam ayatanamacchariyampi
macchariyam gaho idam vuccati macchariyam . yassetam macchariyam pahinam samucchinnam
vupasantam  patippassaddham  abhabbuppattikam  nanaggina  daddham  so vuccati
amacchariti. Apihalu amacchari.
   [399]  Appagabbho  ajegucchoti pagabbhiyanti tini pagabbhiyani
kayikam pagabbhiyam vacasikam pagabbhiyam cetasikam pagabbhiyam.
   {399.1} Katamam kayikam pagabbhiyam. Idhekacco sanghagatopi kayikam
pagabbhiyam  dasseti ganagatopi kayikam pagabbhiyam dasseti bhojanasalayapi
kayikam  pagabbhiyam  dasseti  jantagharepi  kayikam  pagabbhiyam dasseti
udakatitthepi  kayikam  pagabbhiyam  dasseti antaragharam pavisantopi kayikam
pagabbhiyam dasseti antaragharam pavitthopi kayikam pagabbhiyam dasseti.
   {399.2} Katham sanghagato kayikam pagabbhiyam dasseti. Idhekacco sanghagato
Acittikarakato  there  bhikkhu ghattayantopi titthati ghattayantopi nisidati
puratopi titthati puratopi nisidati uccepi asane nisidati sasisam parupitvapi
nisidati  thitakopi bhanati bahavikkhepakopi bhanati evam sanghagato kayikam
pagabbhiyam dasseti.
   {399.3} Katham ganagato kayikam pagabbhiyam dasseti. Idhekacco ganagato
acittikarakato  theranam  bhikkhunam  anupahananam cankamantanam saupahano
cankamati  nice  cankame cankamantanam ucce cankame cankamati chamayam
cankamantanam  cankame  cankamati  ghattayantopi  titthati  ghattayantopi
nisidati puratopi titthati puratopi nisidati uccepi asane nisidati sasisam
parupitvapi  nisidati  thitakopi  bhanati  bahavikkhepakopi  bhanati evam
ganagato kayikam pagabbhiyam dasseti.
   {399.4} Katham bhojanasalaya kayikam pagabbhiyam dasseti. Idhekacco
bhojanasalaya  acittikarakato  there  bhikkhu anupakhajja nisidati navepi
bhikkhu  asanena  patibahati  ghattayantopi  titthati  ghattayantopi
nisidati puratopi titthati puratopi nisidati uccepi asane nisidati sasisam
parupitvapi  nisidati  thitakopi  bhanati  bahavikkhepakopi  bhanati evam
bhojanasalaya kayikam pagabbhiyam dasseti.
   {399.5} Katham jantaghare kayikam pagabbhiyam dasseti. Idhekacco
jantaghare  acittikarakato  there  bhikkhu  ghattayantopi  titthati
ghattayantopi  nisidati puratopi titthati puratopi nisidati uccepi asane
Nisidati  anapucchapi  kattham  pakkhipati  anapucchapi  dvaram  pidahati
evam jantaghare kayikam pagabbhiyam dasseti.
   {399.6} Katham udakatitthe kayikam pagabbhiyam dasseti. Idhekacco
udakatitthe  acittikarakato there bhikkhu ghattayantopi otarati puratopi
otarati  ghattayantopi  nhayati puratopi nhayati uparipi 1- nhayati
ghattayantopi  uttarati  puratopi  uttarati  uparipi 2- uttarati evam
udakatitthe kayikam pagabbhiyam dasseti.
   {399.7} Katham antaragharam pavisanto kayikam pagabbhiyam dasseti.
Idhekacco antaragharam pavisanto acittikarakato there bhikkhu ghattayantopi
gacchati puratopi gacchati vokkammapi theranam bhikkhunam purato gacchati evam
antaragharam pavisanto kayikam pagabbhiyam dasseti.
   {399.8} Katham antaragharam pavittho kayikam pagabbhiyam dasseti.
Idhekacco  antaragharam  pavittho na pavisa bhanteti vuccamano pavisati
na  tittha  bhanteti vuccamano titthati na nisida bhanteti vuccamano
nisidati  anokasampi  pavisati anokasepi titthati anokasepi nisidati
yani  tani  honti  kulanam ovarakani gulhani ca paticchannani ca
yattha  kulitthiyo  kuladhitaro  kulasunhayo kulakumariyo nisidanti tatthapi
sahasa  pavisati  kumarakassapi  sisam paramasati evam antaragharam pavittho
kayikam pagabbhiyam dasseti. Idam kayikam pagabbhiyam.
   {399.9} Katamam vacasikam pagabbhiyam. Idhekacco sanghagatopi vacasikam
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. uparitopi.
Pagabbhiyam  dasseti  ganagatopi  vacasikam  pagabbhiyam dasseti antaragharam
pavitthopi vacasikam pagabbhiyam dasseti.
   {399.10} Katham sanghagato vacasikam pagabbhiyam dasseti. Idhekacco
sanghagato  acittikarakato  there  bhikkhu  anapuccha va anajjhittho
va  aramagatanam  bhikkhunam  dhammam  bhanati panham visajjeti patimokkham
uddisati  thitakopi  bhanati  bahavikkhepakopi  bhanati  evam  sanghagato
vacasikam pagabbhiyam dasseti.
   {399.11} Katham ganagato vacasikam pagabbhiyam dasseti. Idhekacco
ganagato  acittikarakato there bhikkhu anapuccha va anajjhittho va
aramagatanam  bhikkhunam  dhammam  bhanati  panham  visajjeti thitakopi bhanati
bahavikkhepakopi   bhanati   aramagatanam   bhikkhuninam  upasakanam
upasikanam   dhammam  bhanati  panham  visajjeti  thitakopi  bhanati
bahavikkhepakopi bhanati evam ganagato vacasikam pagabbhiyam dasseti.
   {399.12} Katham antaragharam pavittho vacasikam pagabbhiyam dasseti.
Idhekacco antaragharam pavittho itthim va kumarim va aha 1- itthanname
itthangotte kim atthi yagu atthi bhattam atthi khadaniyam atthi kim pivissama kim
bhunjissama kim khadissama kim va atthi kim va me dassathati vippalapati [2]- evam
antaragharam pavittho vacasikam pagabbhiyam dasseti. Idam vacasikam pagabbhiyam.
@Footnote: 1 Ma. evamaha. 2 Ma. ya evarupa vaca palapo vippalapo lalappo lalappana
@lalappitattam. Yu. yo evarupo vaca palapo ....
   {399.13} Katamam cetasikam pagabbhiyam . Idhekacco na uccakula
pabbajito  samano  uccakula pabbajitena saddhim sadisam attanam dahati
cittena . na mahakula pabbajito samano mahakula pabbajitena saddhim
sadisam  attanam dahati cittena . na mahabhogakula pabbajito samano
mahabhogakula  pabbajitena  saddhim sadisam attanam dahati cittena . na
ularabhogakula  pabbajito  samano  .  na  suttantiko  samano
suttantikena  saddhim  sadisam  attanam  dahati cittena . na vinayadharo
samano . na dhammakathiko samano . na aranniko samano . na
pindapatiko  samano  .  na  pamsukuliko samano . na tecivariko
samano  .  na  sapadanacariko  samano  .  na khalupacchabhattiko
samano  . na nesajjiko samano . na yathasanthatiko samano .
Na  pathamassa  jhanassa labhi samano pathamassa jhanassa labhina saddhim
sadisam  attanam  dahati  cittena  .pe.  na nevasannanasannayatana-
samapattiya   labhi   samano  nevasannanasannayatanasamapattiya
labhina saddhim sadisam attanam dahati cittena . Idam cetasikam pagabbhiyam.
Yassimani  tini  pagabbhiyani  pahinani  samucchinnani  vupasantani
patippassaddhani   abhabbuppattikani   nanaggina   daddhani   so
vuccati appagabbhoti appagabbho.
   [400] Ajegucchoti atthi puggalo jeguccho atthi ajeguccho.
   {400.1} Katamo ca puggalo jeguccho. Idhekacco puggalo dussilo
Hoti  papadhammo  asucisankassarasamacaro  paticchannakammanto assamano
samanapatinno    abrahmacari    brahmacaripatinno    antoputi
avassuto  kasambujato  ayam  vuccati  puggalo  jeguccho . athava
kodhano  hoti  upayasabahulo  appampi  vutto  samano abhisajjati
kuppati  byapajjati  patitthiyati  kopanca  dosanca  appaccayanca
patukaroti  ayam  vuccati puggalo jeguccho . athava kodhano hoti
upanahi  hoti makkhi hoti palasi hoti issuki hoti macchari hoti
satho hoti mayavi hoti thaddho hoti atimani hoti papiccho hoti
micchaditthi  hoti  sanditthiparamasi  hoti  adhanaggahi  1-
duppatinissaggi hoti ayam vuccati puggalo jeguccho.
   {400.2} Katamo ca puggalo ajeguccho . idha bhikkhu silava
hoti    patimokkhasamvarasamvuto   viharati   acaragocarasampanno
anumattesu  vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu
ayam  vuccati  puggalo  ajeguccho  .  athava  akkodhano  hoti
anupayasabahulo  bahumpi  vutto  samano  na  abhisajjati na kuppati
na  byapajjati  na  patitthiyati  na  kopanca  dosanca  appaccayanca
patukaroti  ayam  vuccati  puggalo  ajeguccho . athava akkodhano
hoti  anupanahi  hoti  amakkhi  hoti  apalasi  hoti  anissuki
hoti  amacchari  hoti  asatho  hoti amayavi hoti athaddho hoti
@Footnote: 1 Ma. adanaggahi.
Anatimani  hoti  na  papiccho  hoti  na  micchaditthi  hoti
asanditthiparamasi   hoti   anadhanaggahi   1-   supatinissaggi
hoti  ayam  vuccati  puggalo  ajeguccho  . sabbo kalyanaputhujjanam
upadaya ariyapuggalo ajegucchoti appagabbho ajeguccho.
   [401]  Pesuneyye  ca  no  yutoti pesunnanti idhekacco
pisunavaco  hoti  ito  sutva  amutra  akkhata imesam bhedaya
amutra  va  sutva  imesam akkhata amusam bhedaya iti samagganam
va  bhetta  bhinnanam  va  anuppadata  vaggaramo  vaggarato
vagganandi  vaggakaranim  vacam  bhasita  hoti idam vuccati pesunnam .
Apica  dvihi  karanehi  pesunnam  upasamharati  piyakamyataya  va
bhedadhippayo va.
   {401.1} Katham piyakamyataya pesunnam upasamharati . imassa piyo
bhavissami manapo bhavissami vissasiko bhavissami abbhantariko bhavissami
suhadayo bhavissamiti evam piyakamyataya pesunnam upasamharati.
   {401.2}  Katham  bhedadhippayo  pesunnam  upasamharati . katham
ime nana assu vina assu vagga assu dvedha assu dvejjha
assu  dvepakkha  assu  bhijjeyyum na samagaccheyyum dukkham na phasu
vihareyyunti evam bhedadhippayo 2- pesunnam upasamharati.
   {401.3} Yassetam pesunnam pahinam samucchinnam vupasantam patippassaddham
abhabbuppattikam  nanaggina  daddham  so  pesunne  na  yutto
@Footnote: 1 Ma. anadanaggahi. 2 Ma. bhedadhippayena.
Nappayutto  nayutto  na samayuttoti pesuneyye ca no yuto .
Tenaha bhagava
       patilino akuhako       apihalu amacchari
       appagabbho ajeguccho   pesuneyye ca no yutoti.
   [402] Satiyesu anassavi     atimane ca no yuto
       sanho ca patibhanava    na saddho na virajjati.
   [403] Satiyesu anassaviti satiya vuccanti panca kamaguna.
Kimkarana satiya vuccanti panca kamaguna . yebhuyyena devamanussa
pancakamagune  icchanti  sadiyanti  patthayanti  pihayanti  abhijappanti
tamkarana  satiya vuccanti panca kamaguna . yesam esa satiya
tanha  appahina  tesam  cakkhuto  rupatanha  savati  pasavati sandati
pavattati  .  sotato  saddatanha  .  ghanato  gandhatanha .
Jivhato  rasatanha  .  kayato  photthabbatanha  .  manato
dhammatanha savati pasavati 1- sandati pavattati . yesam esa satiya
tanha  pahina  samucchinna  vupasanta  patippassaddha  abhabbuppattika
nanaggina  daddha tesam cakkhuto rupatanha na savati na pasavati 2-
na sandati na pavattati . sotato saddatanha .pe. Manato dhammatanha
na savati na pasavati na sandati na pavattatiti satiyesu anassavi.
   [404] Atimane ca no yutoti katamo atimano. Idhekacco
@Footnote: 1 Ma. asavati . 2 Ma. nasavati.
Param  atimannati  jatiya  va gottena va .pe. annatarannatarena
va  vatthuna  .  yo  evarupo mano mannana mannitattam unnati
unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata  cittassa  ayam  vuccati
atimano  .  yasseso  atimano  pahino  samucchinno  vupasanto
patippassaddho  abhabbuppattiko  nanaggina  daddho  so  atimane
no yutto nappayutto nayutto na samayuttoti atimane ca no yuto.
   [405]  Sanho  ca  patibhanavati [1]- sanhena kayakammena
samannagatoti  sanho . sanhena vacikammena . sanhena manokammena
samannagatoti  sanho  .  sanhehi  satipatthanehi  samannagatoti
sanho  .  sanhehi  sammappadhanehi  .  sanhehi iddhippadehi .
Sanhehi  indriyehi  .  sanhehi  balehi  . sanhehi bojjhangehi
samannagatoti  sanho  .  sanhena  ariyena  atthangikena  maggena
samannagatoti sanho.
   [406]  Patibhanavati  tayo  patibhanavanto  pariyattipatibhanava
paripucchapatibhanava adhigamapatibhanava.
   {406.1} Katamo pariyattipatibhanava. Idhekaccassa pariyaputam hoti
suttam  geyyam veyyakaranam gatha udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam
vedallam. Tassa pariyattim nissaya patibhayati. Ayam pariyattipatibhanava.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sanhoti.
   {406.2} Katamo paripucchapatibhanava. Idhekacco paripucchako 1-
hoti attatthe ca nayatthe ca lakkhane ca karane ca thanathane ca.
Tassa tam paripuccham nissaya patibhayati. Ayam paripucchapatibhanava.
   {406.3} Katamo adhigamapatibhanava . Idhekaccassa adhigata honti
cattaro  satipatthana  cattaro sammappadhana cattaro iddhippada
pancindriyani   panca   balani   satta   bojjhanga   ariyo
atthangiko  maggo  cattari  samannaphalani  catasso  patisambhida
cha  abhinna  .  tassa  attho  nato  dhammo  nato  nirutti
nata  . atthe nate attho patibhayati . dhamme nate dhammo
patibhayati  .  niruttiya  nataya  nirutti  patibhayati  .  imesu
tisu  nanam  patibhanapatisambhida  .  imaya  patibhanapatisambhidaya
upeto  samupeto  upagato  samupagato  upapanno  samupapanno
samannagato  hoti  so  vuccati  patibhanava  .  yassa  pariyatti
natthi  paripuccha  natthi  adhigamo  natthi  kim  tassa  patibhayissatiti
sanho ca patibhanava.
   [407] Na saddho na virajjatiti na saddhoti samam sayamabhinnatam
attapaccakkham  dhammam  na  kassaci  saddahati 2- annassa samanassa va
brahmanassa va devassa va marassa va [3]- brahmuno va sabbe
sankhara  aniccati  samam  sayamabhinnatam  attapaccakkham  dhammam  na
kassaci  saddahati 4- annassa samanassa va brahmanassa va devassa
@Footnote: 1 Ma. paripucchita. 2-4 Yu. saddhahati. 3 Yu. narassa va.
Va marassa va [1]- brahmuno va . sabbe sankhara dukkhati.
Sabbe  dhamma  anattati  .  avijjapaccaya  sankharati  .pe.
Jatipaccaya   jaramarananti  .  avijjanirodha  sankharanirodhoti
.pe.  jatinirodha  jaramarananirodhoti  .  idam  dukkhanti  .pe.
Ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  .  ime  asavati  .pe. ayam
asavanirodhagamini  patipadati  .  ime  dhamma abhinneyyati .pe.
Ime  dhamma sacchikatabbati . [2]- channam phassayatananam samudayanca
atthangamanca   assadanca   adinavanca   nissarananca   pancannam
upadanakkhandhanam  samudayanca  atthangamanca  assadanca  adinavanca
nissarananca  catunnam  mahabhutanam  samudayanca  atthangamanca  assadanca
adinavanca  nissarananca  3-  .  yankinci  samudayadhammam  sabbantam
nirodhadhammanti  samam  sayamabhinnatam  attapaccakkham  dhammam  na  kassaci
saddahati  annassa  samanassa  va  brahmanassa  va  devassa  va
marassa va brahmuno va.
   {407.1} Vuttam hetam bhagavata saddahasi tvam sariputta saddhindriyam bhavitam
bahulikatam amatogadham hoti amataparayanam amatapariyosanam viriyindriyam satindriyam
samadhindriyam  pannindriyam  bhavitam bahulikatam amatogadham hoti amataparayanam
amatapariyosananti . na khvaham ettha bhante bhagavato saddhaya gacchami
saddhindriyam viriyindriyam satindriyam samadhindriyam pannindriyam bhavitam
bahulikatam  amatogadham  hoti  amataparayanam  amatapariyosanam yesam nunetam
@Footnote: 1 Yu. narassa va. 2 Ma. samam sayam abhinnatam ... 3 Yu. nissaranancati.
@Ma. nissarananca samam sayam abhinnatam.
Bhante  anatam  assa  adittham  aviditam  asacchikatam  aphusitam  pannaya
te  tattha  paresam  saddhaya gaccheyyum saddhindriyam .pe. pannindriyam
bhavitam  bahulikatam  amatogadham  hoti  amataparayanam  amatapariyosananti
yesanca  kho etam bhante natam dittham viditam sacchikatam phusitam pannaya
nikkankha te tattha nibbicikiccha saddhindriyam viriyindriyam satindriyam
samadhindriyam  pannindriyam  bhavitam bahulikatam amatogadham hoti amataparayanam
amatapariyosananti mayhanca kho etam bhante natam dittham viditam sacchikatam
phusitam pannaya nikkankhoham tattha nibbicikiccho saddhindriyam viriyindriyam
satindriyam  samadhindriyam  pannindriyam  bhavitam  bahulikatam amatogadham hoti
amataparayanam amatapariyosananti.
   {407.2}  Sadhu sadhu sariputta yesanhetam sariputta anatam
assa  adittham  aviditam  asacchikatam  aphusitam pannaya te tattha paresam
saddhaya  gaccheyyum  saddhindriyam  .pe.  pannindriyam  bhavitam bahulikatam
amatogadham hoti amataparayanam amatapariyosananti.
     Assaddho akatannu ca    sandhicchedo ca yo naro
     hatavakaso vantaso    sa ve uttamaporisoti.
   {407.3} Na virajjatiti sabbe balaputhujjana rajjanti kalyanaputhujjanam
upadaya satta sekha virajjanti araha neva rajjati no virajjati.
Virato  so  khaya  ragassa vitaragatta khaya dosassa vitadosatta
khaya  mohassa  vitamohatta  .  so vutthavaso cinnacarano .pe.
Natthi tassa punabbhavoti na saddho na virajjati. Tenaha bhagava
       satiyesu anassavi      atimane ca no yuto
       sanho ca patibhanava    na saddho na virajjatiti.
   [408] Labhakamya na sikkhati    alabhe ca na kuppati
       aviruddho ca tanhaya     rase 1- ca nanugijjhati.
   [409]  Labhakamya  na  sikkhati alabhe ca na kuppatiti katham
labhakamya  sikkhati  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  bhikkhum  passati labhim
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam.
Tassa  evam  hoti  kena nu kho ayamayasma labhi civarapindapata-
senasanagilanapaccayabhesajjaparikkharananti  .  tassa  evam  hoti
ayam kho ayasma suttantiko tena ayamayasma labhi civarapindapata-
senasanagilanapaccayabhesajjaparikkharananti   .   so   labhahetu
labhapaccaya  labhakarana  labhabhinibbattiya  labham  paripacento
suttantam pariyapunati. Evampi labhakamya sikkhati.
   {409.1}  Athava  bhikkhu  bhikkhum passati labhim civarapindapata-
senasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam   .  tassa  evam  hoti
kena  nu  kho  ayamayasma  labhi  civarapindapatasenasanagilana-
paccayabhesajjaparikkharananti  .  tassa  evam  hoti  ayam  kho
ayasma  vinayadharo  .pe.  abhidhammiko  tena  ayamayasma labhi
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharananti.
So   labhahetu   labhapaccaya   labhakarana  labhabhinibbattiya
@Footnote: 1 Ma. rasesu.
Labhabhinibbattiya  labham  paripacento  abhidhammam  pariyapunati .
Evampi labhakamya sikkhati.
   {409.2}  Athava  bhikkhu  bhikkhum passati labhim civarapindapata-
senasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam   .  tassa  evam  hoti
kena  nu  kho  ayamayasma  labhi  civarapindapatasenasanagilana-
paccayabhesajjaparikkharananti  .  tassa  evam  hoti  ayam  kho
ayasma   aranniko   pindapatiko   pamsukuliko   tecivariko
sapadanacariko   khalupacchabhattiko   nesajjiko   yathasanthatiko
tena  ayamayasma  labhi  civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajja-
parikkharananti  .   so  labhahetu  labhapaccaya  labhakarana
labhabhinibbattiya  labham  paripacento  aranniko  hoti  .pe.
Yathasanthatiko hoti. Evampi labhakamya sikkhati.
   {409.3} Katham na labhakamya sikkhati. Idha bhikkhu na labhahetu na
labhapaccaya na labhakarana na labhabhinibbattiya na labham paripacento
yavadeva  attadamathaya  attasamathaya  attaparinibbapanatthaya  suttantam
pariyapunati  vinayam  pariyapunati  abhidhammam  pariyapunati  . evampi
na  labhakamya sikkhati . athava bhikkhu na labhahetu na labhapaccaya
na  labhakarana  na  labhabhinibbattiya  na  labham  paripacento
yavadeva   appicchanneva   nissaya   santutthinneva   nissaya
sallekhanneva  nissaya  pavivekanneva nissaya idamatthitanneva nissaya
aranniko  hoti  pindapatiko  hoti  pamsukuliko  hoti  tecivariko
Hoti  sapadanacariko  hoti  khalupacchabhattiko  hoti  nesajjiko
hoti  yathasanthatiko  hoti  .  evampi  na  labhakamya  sikkhatiti
labhakamya na sikkhati.
   [410] Alabhe ca na kuppatiti katham alabhe kuppati. Idhekacco
kulam va na labhami ganam va na labhami avasam va na labhami labham
va na labhami yasam va na labhami pasamsam va na labhami sukham va na labhami
civaram va na labhami pindapatam va na labhami senasanam va na labhami
gilanapaccayabhesajjaparikkharam  va  na  labhami  gilanupatthakam  va na
labhami  appannatomhiti  kuppati  byapajjati  patitthiyati  kopanca
dosanca appaccayanca patukaroti. Evam alabhe kuppati.
   {410.1} Katham alabhe na kuppati. Idha bhikkhu kulam va na labhami
ganam va na labhami avasam va na labhami labham va na labhami yasam va
na labhami pasamsam va na labhami sukham va na labhami civaram va na labhami
pindapatam  va  na  labhami  senasanam va na labhami gilanapaccaya-
bhesajjaparikkharam  va  na  labhami  gilanupatthakam  va  na labhami
appannatomhiti  na  kuppati  na  byapajjati  na  patitthiyati  na
kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  .  evam  alabhe na
kuppatiti labhakamya na sikkhati alabhe ca na kuppati.
   [411]  Aviruddho ca tanhaya rase ca nanugijjhatiti viruddhoti
yo  cittassa  aghato  patighato  anuvirodho 1- kopo pakopo
sampakopo   doso  padoso  sampadoso  cittassa  byapatti
manopadoso  kodho  kujjhana  kujjhitattam  doso  dussana dussitattam
byapatti  byapajjana  byapajjitattam  virodho  pativirodho  candikkam
assuropo  anattamanata  cittassa  ayam vuccati virodho . yasseso
virodho  pahino  samucchinno  vupasanto  patippassaddho abhabbuppattiko
nanaggina  daddho  so  vuccati  aviruddho  .  tanhati rupatanha
saddatanha  gandhatanha  rasatanha  photthabbatanha  dhammatanha .
Rasoti  mularaso  khandharaso  tacaraso  pattaraso  puppharaso  phalaraso
ambilam  madhuram tittikam katukam lonikam kharikam lambilam 2- kasavo sadum
asadum sitam unham.
   {411.1}  Santeke samanabrahmana rasagiddha te jivhaggena
rasaggani  pariyesanta  ahindanti  . te ambilam labhitva anambilam
pariyesanti  anambilam  labhitva  ambilam  pariyesanti . madhuram labhitva
amadhuram  pariyesanti  amadhuram labhitva madhuram pariyesanti . tittikam 3-
labhitva  atittikam  3- pariyesanti atittikam 3- labhitva tittikam 3-
pariyesanti  .  katukam  labhitva  akatukam  pariyesanti akatukam labhitva
katukam  pariyesanti  .  lonikam  labhitva alonikam pariyesanti alonikam
labhitva  lonikam  pariyesanti  . kharikam labhitva akharikam pariyesanti
akharikam  labhitva  kharikam  pariyesanti  .  lambilam  labhitva kasavam
@Footnote: 1 Ma. patigham pativirodho . 2 Ma. lambikam . 3 Ma. tittakam, atittakam.
Pariyesanti  kasavam  labhitva  lambilam  pariyesanti  . sadum labhitva
asadum  pariyesanti  asadum  labhitva  sadum  pariyesanti  .  sitam
labhitva  unham  pariyesanti  unham  labhitva  sitam  pariyesanti .
Te  yam yam labhitva tena tena na santussanti aparaparam pariyesanti
manapikesu  rasesu  ratta  giddha  gadhita  mucchita  ajjhopanna
lagga  laggita  palibuddha  .  yassa  rasatanha pahina samucchinna
vupasanta   patippassaddha   abhabbuppattika   nanaggina  daddha
so  patisankha  yoniso aharam ahareti neva davaya na madaya
na  mandanaya  na  vibhusanaya  yavadeva  imassa  kayassa  thitiya
yapanaya   vihimsuparatiya   brahmacariyanuggahaya   iti  purananca
vedanam  patihankhami navanca vedanam na uppadessami yatra ca me
bhavissati anavajjata ca phasuviharo cati.
   {411.2} Yatha vanam alimpeyya yavadeva ropanatthaya yatha
va  pana  akkham  abbhanjeyya yavadeva bharassa nittharanatthaya yatha
va pana puttamamsaaharam ahareyya yavadeva kantarassa nittharanatthaya
evameva bhikkhu patisankha yoniso aharam ahareti neva davaya na
madaya  na  mandanaya na vibhusanaya yavadeva imassa kayassa thitiya
yapanaya  vihimsuparatiya  brahmacariyanuggahaya  iti  purananca  vedanam
patihankhami navanca vedanam na uppadessami yatra ca me bhavissati
anavajjata ca phasuviharo cati rasatanham pajahati vinodeti byantikaroti
Anabhavangameti  rasatanhaya  arato  virato  pativirato  nikkhanto
nissattho  vippamutto  visannutto  vimariyadikatena  cetasa  viharatiti
aviruddho ca tanhaya rase ca nanugijjhati. Tenaha bhagava
       labhakamya na sikkhati    alabhe ca na kuppati
       aviruddho ca tanhaya     rase 1- ca nanugijjhatiti.
   [412] Upekkhako sada sato    na loke mannati 2- samam
       na visesi na niceyyo     tassa no santi ussada.
   [413]  Upekkhako  sada  satoti upekkhakoti chalangupekkhaya
samannagato  cakkhuna  rupam  disva  neva sumano hoti na dummano
upekkhako  viharati  sato  sampajano  . sotena saddam sutva .
Ghanena gandham ghayitva . jivhaya rasam sayitva. Kayena photthabbam
phusitva  .  manasa  dhammam vinnaya neva sumano hoti na dummano
upekkhako  viharati  sato sampajano . cakkhuna rupam disva manapam
nabhigijjhati nabhihasati 3- na ragam janeti . tassa thitova kayo hoti
thitam cittam ajjhattam susanthitam suvimuttam.
   {413.1} Cakkhuna kho paneva rupam disva amanapam na manku hoti
appatitthinacitto  4-  adinamanaso  5-  abyapannacetaso . tassa
thitova kayo hoti thitam cittam ajjhattam susanthitam suvimuttam . sotena
saddam sutva . Ghanena gandham ghayitva. Jivhaya rasam sayitva. Kayena
photthabbam phusitva . manasa dhammam vinnaya manapam nabhigijjhati nabhihasati
@Footnote: 1 Ma. rasesu. 2 mannate. 3 Po. Ma. nabhihamsati. 4 Po. Ma. appatitthitacitto.
@5 Ma. adinamanaso.
Na ragam janeti . tassa thitova kayo hoti thitam cittam ajjhattam susanthitam
suvimuttam . manasa kho paneva dhammam vinnaya amanapam na manku hoti
appatitthinacitto  adinamanaso  abyapannacetaso  .  tassa  thitova
kayo hoti thitam cittam ajjhattam susanthitam suvimuttam.
   {413.2}  Cakkhuna rupam disva manapamanapesu rupesu tassa
thitova kayo hoti thitam cittam ajjhattam susanthitam suvimuttam . sotena
saddam sutva . ghanena gandham ghayitva . jivhaya rasam sayitva.
Kayena  photthabbam phusitva . manasa dhammam vinnaya manapamanapesu
dhammesu  tassa  thitova  kayo  hoti  thitam cittam ajjhattam susanthitam
suvimuttam.
   {413.3} Cakkhuna rupam disva rajaniye na rajjati dosaniye na
dussati  mohaniye  na  muyhati  kopaniye  na  kuppati  kilesaniye
na  kilissati  madaniye  na  majjati  .  sotena  saddam sutva .
Ghanena  gandham  ghayitva  .  jivhaya  rasam sayitva . kayena
photthabbam  phusitva  .  manasa  dhammam  vinnaya rajaniye na rajjati
dosaniye  na  dussati  mohaniye  na  muyhati  kopaniye na kuppati
kilesaniye  na  kilissati  madaniye  na majjati . ditthe ditthamatto
sute   sutamatto   mute  mutamatto  vinnate  vinnatamatto
ditthe  na  limpati  sute  na  limpati  mute na limpati vinnate
na  limpati  .  ditthe  anupayo  anissito appatibaddho vippamutto
visannutto  vimariyadikatena  cetasa  viharati  .  sute  mute
Vinnate   anupayo   anissito   appatibaddho   vippamutto
visannutto vimariyadikatena cetasa viharati.
   {413.4} Samvijjati arahato cakkhu passati araha cakkhuna rupam
chandarago  arahato  natthi suvimuttacitto araha . samvijjati arahato
sotam  sunati  araha  sotena  saddam  chandarago  arahato  natthi
suvimuttacitto  araha  .  samvijjati  arahato  ghanam  ghayati araha
ghanena  gandham  chandarago  arahato  natthi suvimuttacitto araha .
Samvijjati  arahato  jivha  sayati  araha  jivhaya rasam chandarago
arahato  natthi  suvimuttacitto  araha  .  samvijjati arahato kayo
phussati  araha  kayena  photthabbam  chandarago  arahato  natthi
suvimuttacitto  araha  .  samvijjati  arahato mano vijanati araha
manasa dhammam chandarago arahato natthi suvimuttacitto araha.
   {413.5} Cakkhu ruparamam ruparatam rupasammuditam tam arahato dantam
guttam rakkhitam samvutam tassa ca samvaraya dhammam deseti. Sotam saddaramam.
Ghanam  gandharamam  .  jivha  rasarama rasarata rasasammudita sa
arahato danta gutta rakkhita samvuta tassa ca samvaraya dhammam deseti.
Kayo  photthabbaramo . mano dhammaramo dhammarato dhammasammudito
so arahato danto gutto rakkhito samvuto tassa ca samvaraya dhammam deseti.
     Dantam nayanti samitim     dantam rajabhiruhati
     danto settho manussesu  yotivakyam titikkhati.
     Varamassatara danta     ajaniyava sindhava
     kunjarava mahanaga   attadanto tato varam.
     Na hi etehi yanehi    gaccheyya agatam disam
     yathattana sudantena   danto dantena gacchati.
     Vidhasu na vikampanti     vippamutta punabbhava
     dantabhumim anuppatta   te loke vijitavino.
         Yassindriyani bhavitani
         ajjhattam ca bahiddha ca sabbaloke
         nibbijjhimam paranca lokam
         kalam kankhati bhavito sudantoti
   {413.6} upekkhako . Sadati [1]- sabbada sabbakalam niccakalam
dhuvakalam  .pe. pacchime vayokhandhe . satoti catuhi karanehi sato
kaye  kayanupassanasatipatthanam  bhavento  sato  vedanasu citte
dhammesu  dhammanupassanasatipatthanam  bhavento  sato  .pe.  so
vuccati satoti upekkhako sada sato.
   [414]  Na  loke  mannati  samanti  sadisohamasmiti manam na
janeti  jatiya  va  gottena  va  .pe. annatarannatarena va
vatthunati na loke mannati samam.
   [415]  Na  visesi na niceyyoti seyyohamasmiti atimanam na
janeti  jatiya  va  gottena  va  .pe. annatarannatarena va
@Footnote: 1 Ma. Yu. sada.
Vatthuna . hinohamasmiti manam na janeti jatiya va gottena va
.pe. Annatarannatarena va vatthunati na visesi na niceyyo.
   [416] Tassa no santi ussadati tassati arahato khinasavassa.
Ussadati  sattussada  ragussado  dosussado  mohussado manussado
ditthussado kilesussado kammussado . tassime ussada natthi na santi
na  samvijjanti  nupalabbhanti  pahina samacchinna vupasanta patippassaddha
abhabbuppattika  nanaggina  daddhati  tassa  no  santi ussada .
Tenaha bhagava
     upekkhako sada sato     na loke mannati samam
     na visesi na niceyyo     tassa no santi ussadati.
   [417] Yassa nissayata natthi natva dhammam anissito
        bhavaya vibhavaya ca    tanha yassa na vijjati.
   [418] Yassa nissayata natthiti yassati arahato khinasavassa .
Nissayati dve nissaya tanhanissayo ca ditthinissayo ca .pe. ayam
tanhanissayo  .pe. ayam ditthinissayo . tassa tanhanissayo pahino
ditthinissayo  patinissattho  tanhanissayassa  pahinatta  ditthinissayassa
patinissatthatta  nissayata  yassa  natthi [1]- na samvijjati nupalabbhati
pahina  samucchinna  vupasanta patippassaddha abhabbuppattika nanaggina
daddhati yassa nissayata natthi.
@Footnote: 1 Po. Ma. na santi. ito param evam natabbam.
   [419]  Natva  dhammam  anissitoti  natvati natva janitva
tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva  sabbe  sankhara
aniccati  natva  janitva  tulayitva  tirayitva vibhavayitva vibhutam
katva  sabbe  sankhara  dukkhati  sabbe dhamma anattati .pe.
Yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  natva  janitva
tulayitva tirayitva vibhavayitva vibhutam katva. Anissitoti dve nissaya
tanhanissayo  ca  ditthinissayo  ca .pe. ayam tanhanissayo .pe.
Ayam  ditthinissayo  .  tanhanissayam pahaya ditthinissayam patinissajjitva
cakkhum anissito sotam anissito ghanam anissito jivham anissito kayam
anissito manam anissito rupe sadde gandhe rase photthabbe kulam ganam
avasam  .pe.  ditthasutamutavinnatabbe  dhamme  anissito  anallino
anupagato  anajjhosito  anadhimutto  nikkhanto  nissattho  vippamutto
visannutto vimariyadikatena cetasa viharatiti natva dhammam anissito.
   [420]  Bhavaya vibhavaya ca tanha yassa na vijjatiti tanhati
rupatanha   saddatanha   gandhatanha   rasatanha  photthabbatanha
dhammatanha . yassati arahato khinasavassa . bhavayati bhavaditthiya.
Vibhavayati  vibhavaditthiya  .  bhavayati  sassataditthiya . vibhavayati
ucchedaditthiya  . bhavayati punappunam bhavaya punappunam gatiya punappunam
upapattiya  punappunam  patisandhiya  punappunam  attabhavabhinibbattiya .
Bhinibbattiya  .  tanha  yassa  natthi na samvijjati nupalabbhati pahina
samucchinna  vupasanta  patippassaddha  abhabbuppattika  nanaggina
daddhati  bhavaya  vibhavaya  ca  tanha yassa na vijjati . tenaha
bhagava
       yassa nissayata natthi    natva dhammam anissito
       bhavaya vibhavaya ca       tanha yassa na vijjatiti.
   [421] Tam brumi upasantoti     kamesu anapekkhinam
       gantha tassa na vijjanti   atari so visattikam.
   [422]  Tam  brumi  upasantoti  santo  upasanto  vupasanto
nibbuto  patippassaddhoti  tam brumi tam kathemi tam bhanami tam dipayami
tam voharamiti tam brumi upasantoti.
   [423] Kamesu anapekkhinanti kamati uddanato dve kama
vatthukama ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti vatthukama .pe.
Ime  vuccanti  kilesakama  . vatthukame parijanitva kilesakame
pahaya   pajahitva   vinoditva  byantikaritva  anabhavangamitva
kamesu  anapekkhi  vitakamo  cattakamo  vantakamo  muttakamo
pahinakamo  patinissatthakamo  [1]-  vitarago cattarago vantarago
muttarago  pahinarago  patinissattharago  nicchato  nibbuto sitibhuto
sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharatiti kamesu anapekkhinam.
@Footnote: 1 Ma. kamesu.
   [424]  Gantha  tassa na vijjantiti ganthati cattaro gantha
abhijjha  kayagantho  byapado  kayagantho  silabbattaparamaso
kayagantho  idamsaccabhiniveso  kayagantho  .  attano  ditthiya
rago  abhijjha  kayagantho  .  paravadesu  aghato  appaccayo
byapado  kayagantho  .  attano  silam va vattam va silabbattam
va  paramasati  1- silabbattaparamaso kayagantho . attano ditthi
idamsaccabhiniveso  kayagantho  .  tassati  arahato  khinasavassa .
Gantha tassa na vijjantiti gantha tassa natthi na santi na samvijjanti
nupalabbhanti   pahina   samucchinna   vupasanta   patippassaddha
abhabbuppattika nanaggina daddhati gantha tassa na vijjanti.
   [425]  Atari  so visattikanti visattika vuccati tanha yo
rago  sarago  .pe.  abhijjha  lobho akusalamulam . visattikati
kenatthena visattika . visatati visattika . visalati visattika .
Visatati  visattika  . visamati visattika . visakkatiti visattika .
Visamharatiti  visattika  .  visamvadikati  visattika  .  visamulati
visattika  .  visaphalati  visattika  .  visaparibhogati visattika .
Visala  va pana sa tanha rupe sadde gandhe rase photthabbe
kule  gane  avase  .pe.  dittha  suta  muta  vinnatabbesu
dhammesu  visata  2- vitthatati visattika . atari so visattikanti
so imam visattikam tanham atari uttari pattari 3- samatikkami vitivattatiti
@Footnote: 1 Ma. Yu. paramaso. 2 Ma. visatam. 3 Ma. patari.
Atari so visattikam. Tenaha bhagava
     tam brumi upasantoti        kamesu anapekkhinam
     gantha tassa na vijjanti     atari so visattikanti.
   [426] Na tassa putta pasavo    khettam vatthunca vijjati
       attam 1- vapi nirattam va  na tasmim upalabbhati.
   [427]  Na  tassa  putta  pasavo  khettam vatthunca vijjatiti
nati  patikkhepo  .  tassati  arahato  khinasavassa  .  puttati
cattaro  putta  attajo  putto  khettajo  putto  dinnako
putto  antevasiko  putto  .  pasavoti  ajelaka  kukkutasukara
hatthigavassavalava  .  khettanti  salikkhettam vihikkhettam muggakkhettam
masakkhettam  yavakkhettam  godhumakkhettam  tilakkhettam  .  vatthunti
gharavatthu  kotthakavatthu purevatthu pacchavatthu aramavatthu viharavatthu .
Na  tassa putta pasavo khettam vatthunca vijjatiti tassa puttapariggaho
va  pasupariggaho  va  khettapariggaho va vatthupariggaho va natthi
na  santi  na  samvijjanti  nupalabbhanti  pahina  samucchinna vupasanta
patippassaddha  abhabbuppattika  nanaggina  daddhati  na  tassa
putta pasavo khettam vatthunca vijjati.
   [428]  Attam vapi nirattam va na tasmim upalabbhatiti attati
sassataditthi  2-  natthi  nirattati  ucchedaditthi natthi attati gahitam
natthi  nirattati  muncitabbam  natthi  .  yassa  natthi  gahitam  tassa
@Footnote: 1 Ma. atta vapi niratta va. sabbattha idisameva. 2 Ma. attaditthi.
Natthi  muncitabbam  yassa  natthi  muncitabbam  tassa  natthi  gahitam .
Gahanamuncanam  samatikkanto  araha  vuddhiparihanim  vitivatto  .  so
vutthavaso  cinnacarano  .pe.  natthi  tassa  punabbhavoti  attam
vapi nirattam va na tasmim upalabbhati. Tenaha bhagava
       na tassa putta pasavo    khettam vatthunca vijjati
       attam vapi nirattam va     na tasmim upalabbhatiti.
   [429] Yena [1]- vajjum puthujjana atho samanabrahmana
        tam tassa apurekkhatam      tasma vadesu nejati.
   [430] Yena vajjum puthujjana atho samanabrahmanati puthujjanati
kenatthena  puthujjana  .  puthu kilese janentiti puthujjana . puthu
avihatasakkayaditthikati  puthujjana  .  puthu  sattharanam  mukhullokikati
puthujjana  .  puthu  sabbagatihi  avunitati  puthujjana  .  puthu
nanabhisankharehi  abhisankharontiti  puthujjana  .  puthu  nanaoghehi
vuyhantiti  puthujjana  .  puthu  nanasantapehi  santappentiti
puthujjana  .  puthu  nanaparilahehi  paridayhantiti puthujjana . puthu
pancasu  kamagunesu ratta giddha gadhita mucchita ajjhopanna lagga
laggita  palibuddhati  puthujjana  .  puthu  pancahi nivaranehi avuta
nivuta  ophuta  2-  pihita  paticchanna patikujjitati puthujjana .
Samanati  yekeci ito bahiddha paribbajupagata paribbajasamapanna .
Brahmanati  yekeci  bhovadika  .  yena  vajjum puthujjana atho
@Footnote: 1 Po. Ma. nam . 2 Ma. ovuta.
Samanabrahmanati  puthujjana  yena  [1]-  ragena  vadeyyum  yena
dosena vadeyyum yena mohena vadeyyum yena manena vadeyyum yaya
ditthiya  vadeyyum  yena  uddhaccena  vadeyyum  yaya  vicikicchaya
vadeyyum  yehi anusayehi vadeyyum rattoti va dutthoti va mulhoti
va vinibandhoti va paramatthoti va vikkhepagatoti va anitthangatoti
va  thamagatoti  va  .  te  abhisankhara  pahina abhisankharanam
pahinatta  gatiyo  yena  vadeyyum  nerayikoti va tiracchanayonikoti
va pittivisayikoti va manussoti va devoti va rupiti va arupiti
va  sanniti  va  asanniti  va  nevasanninasanniti  va  . so
hetu  natthi  paccayo  natthi  karanam  natthi yena vadeyyum katheyyum
bhaneyyum  dipayeyyum  vohareyyunti  yena  vajjum  puthujjana  atho
samanabrahmana.
   [431]  Tam tassa apurekkhanti tassati arahato khinasavassa .
Purekkharoti  dve purekkhara tanhapurekkharo ca ditthipurekkharo
ca  .pe.  ayam  tanhapurekkharo  .pe. ayam ditthipurekkharo .
Tassa   tanhapurekkharo  pahino  ditthipurekkharo  patinissattho
tanhapurekkharassa pahinatta ditthipurekkharassa
patinissatthatta  na  tanham  va  ditthim va purato katva carati na
tanhadhajo  na  tanhaketu  na  tanhadhipateyyo na ditthiddhajo na
ditthiketu  na  ditthadhipateyyo na tanhaya va [2]- ditthiya va
@Footnote: 1 Ma. tam . 2 Ma. na.
Parivarito caratiti tam tassa apurekkhatam.
   [432]  Tasma  vadesu  nejatiti  tasmati tasma tamkarana
tamhetu  tappaccaya  tamnidana  vadesu  upavadesu nindaya garahaya
akittiya  avannaharikaya nejati na ejati 1- na calati na vedhati
nappavedhati na sampavedhatiti tasma vadesu nejati. Tenaha bhagava
       yena vajjum puthujjana     atho samanabrahmana
       tam tassa apurekkhatam      tasma vadesu nejatiti.
   [433] Vitagedho amacchari       na ossesu vadate muni
       na samesu na omesu     kappam neti akappiyo.
   [434]  Vitagedho  amacchariti  gedho  vuccati  tanha  yo
rago  sarago  .pe.  abhijjha  lobho  akusalamulam . yasseso
gedho  pahino  samucchinno  vupasanto  patippassaddho  abhabbuppattiko
nanaggina daddho so vuccati vitagedho . so rupe agiddho .pe.
Dittha  suta  muta  vinnatabbesu  dhammesu agiddho agadhito amucchito
anajjhopanno vitagedho [2]- cattagedho vantagedho muttagedho [3]-
patinissatthagedho   nicchato   nibbuto   sitibhuto   sukhapatisamvedi
brahmabhutena attana viharatiti vitagedho . amacchariti macchariyanti panca
macchariyani  avasamacchariyam  kulamacchariyam  labhamacchariyam  vannamacchariyam
dhammamacchariyam yam evarupam macchariyam .pe. gaho idam vuccati macchariyam.
Yassetam   macchariyam   pahinam   samucchinnam  vupasantam  patippassaddham
@Footnote: 1 Ma. injati. 2 Ma. vigatagedho. 3 pahinagedho.
Abhabbuppattikam  nanaggina  daddham  so  vuccati  amacchariti  vitagedho
amacchari.
   [435] Na ossesu vadate muni na samesu na omesuti muniti
monam  vuccati  nanam  .pe.  sangajalamaticca  so  muni  .  muni
seyyohamasmiti  va  sadisohamasmiti  va  hinohamasmiti va na vadati
na  katheti  na  bhanati na dipayati na voharatiti na ossesu vadate
muni na samesu na omesu.
   [436]  Kappam  neti  akappiyoti  kappoti  dve  kappa
tanhakappo  ca  ditthikappo  ca  .pe.  ayam  tanhakappo .pe.
Ayam  ditthikappo . tassa tanhakappo pahino ditthikappo patinissattho
tanhakappassa    pahinatta    ditthikappassa    patinissatthatta
tanhakappam  va  ditthikappam  va  neti na upeti na upagacchati na
ganhati  na  paramasati  nabhinivisatiti  kappam  neti  .  akappiyoti
kappoti  1-  dve  kappa  tanhakappo ca ditthikappo ca .pe.
Ayam  tanhakappo  .pe.  ayam  ditthikappo  .  tassa tanhakappo
pahino  ditthikappo  patinissattho  tassa  tanhakappassa  pahinatta
ditthikappassa  patinissatthatta  tanhakappam  va  ditthikappam  va  na
kappeti  na  janeti  na  sanjaneti  na nibbatteti nabhinibbattetiti
kappam neti akappiyo. Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Ma. kappati.
       Vitagedho amacchari       na ossesu vadate muni
       na samesu na omesu     kappam neti akappiyoti.
   [437] Yassa loke sakam natthi    asata ca na socati
        dhammesu ca na gacchati    sa ve santoti vuccati.
   [438] Yassa loke sakam natthiti yassati arahato khinasavassa.
[1]- Sakam natthiti yassa 2- mayham va idam paresam va idanti kinci
rupagatam   vedanagatam   sannagatam   sankharagatam   vinnanagatam
gahitam  paramattham  abhinivittham  ajjhositam  adhimuttam  natthi  .pe.
Nanaggina daddhanti yassa loke sakam natthi.
   [439]  Asata ca na socatiti viparinatam va vatthum na socati
viparinatasmim  va  vatthusmim  na  socati  cakkhu  me  viparinatanti na
socati sotam me ghanam me jivha me kayo me mano me rupa
me  sadda  me  gandha me rasa me photthabba me kulam me
gano me avaso me labho me yaso me pasamsa me sukham me
civaram  me pindapato me senasanam me gilanapaccayabhesajjaparikkharo
me mata me pita me bhata me bhagini me putto me dhita me
mitta  me  amacca  me nataka me salohita me viparinatati
na  socati na kilamati na paridevati na urattalim kandati na sammoham
apajjatiti evampi asata ca na socati.
   {439.1}   Athava   asataya   dukkhaya   vedanaya
phuttho      pareto      samohito     samannagato
@Footnote: 1 Ma. loke. 2 tassa. 3 Ma. asantaya.
Na  socati na kilamati na paridevati na urattalim kandati na sammoham
apajjati  .  cakkhurogena phuttho pareto samohito samannagato na
socati  na  kilamati  na  paridevati na urattalim kandati na sammoham
apajjati  .  sotarogena  ghanarogena  jivharogena  kayarogena
sisarogena  kannarogena  mukharogena  dantarogena  kasena  sasena
pinasena  dahena  jarena  kucchirogena  mucchaya pakkhandikaya sulaya
visucikaya kutthena gandena kilasena sosena apamarena dadduya 1-
kanduya  kacchuya  rakhasaya  vitacchikaya lohitena pittena madhumehena
amsaya  pilakaya  bhagandalaya  2-  pittasamutthanehi  3- abadhehi
semhasamutthanehi  abadhehi vatasamutthanehi abadhehi sannipatikehi
abadhehi  utuparinamajehi  abadhehi  visamapariharajehi  abadhehi
opakkamikehi  abadhehi  kammavipakajehi  abadhehi sitena unhena
jighacchaya  pipasaya  uccarena  passavena  damsamakasavatatapasirimsapa-
samphassehi  phuttho  pareto  samohito  samannagato na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattalim kandati na sammoham apajjatiti
evampi asata ca na socati.
   {439.2} Athava asante asamvijjamane anupalabbhiyamane aho
vata me tam tam vata me natthi siya vata me tam tam vataham na labhamiti na socati
na  kilamati na paridevati na urattalim kandati na sammoham apajjatiti
evampi asata ca na socati.
@Footnote: 1 Yu. danduya. 2 Po. Ma. bhagandalena. 3 Po. Ma. pittasamutthanena abadhena.
@ito param evam natabbam.
   [440] Dhammesu ca na gacchatiti na chandagatim gacchati na dosagatim
gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati na ragavasena gacchati
na dosavasena gacchati na mohavasena gacchati na manavasena gacchati na
ditthivasena  gacchati na uddhaccavasena gacchati na vicikicchavasena gacchati
na anusayavasena gacchati na [1]- vaggehi dhammehi yayati niyyati vuyhati
samhariyatiti dhammesu ca na gacchati.
   [441] Sa ve santoti vuccatiti so santo upasanto vupasanto
nibbuto  patippassaddhoti  vuccati  kathiyati  bhaniyati  dipiyati vohariyatiti
sa ve santoti vuccati. Tenaha bhagava
     yassa loke sakam natthi   asata ca na socati
     dhammesu ca na gacchati    sa ve santoti vuccatiti.
       Dasamo purabhedasuttaniddeso nitthito.
              ------------
@Footnote: 1 Po. Ma. ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 251-304. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=5001&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=5001&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=374&items=68              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=374              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=7251              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=7251              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]