ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

        Ekādasamo kalahavivādasuttaniddeso
   [441] Kuto pahūtā kalahā vivādā
           paridevasokā sahamaccharā ca
           mānātimānā sahapesuṇā ca
           kuto pahūtā te tadiṅgha brūhi.
   [442] Kuto pahūtā kalahā vivādāti kalahoti ekena ākārena
kalahopi  vivādopi  taññeva  yo kalaho so vivādo yo vivādo
so  kalaho  . athavā aparena ākārena vivādo vuccati kalahassa
pubbabhāgo  vivādo  .  rājānopi  rājūhi  vivadanti  khattiyāpi
khattiyehi  vivadanti  brāhmaṇāpi  brāhmaṇehi  vivadanti  gahapatīpi
gahapatīhi  vivadanti  mātāpi  puttena  vivadati  puttopi  mātarā
vivadati  pitāpi  puttena  vivadati  puttopi  pitarā  vivadati bhātāpi
bhātarā  vivadati  bhaginīpi  bhaginiyā  vivadati  bhātāpi bhaginiyā vivadati
bhaginīpi  bhātarā  vivadati sahāyopi sahāyena vivadati ayaṃ vivādo .
Katamo  kalaho  .  āgārikā  randhapasutā  kāyena vācāya kalahaṃ
karonti  pabbajitā  āpattiṃ  āpajjantā  kāyena  vācāya  kalahaṃ
karonti  ayaṃ  kalaho  .  kuto  pahūtā  kalahā vivādāti kalahā
ca  vivādā  ca  kuto  pahūtā kuto jātā kuto sañjātā kuto
nibbattā  kuto  abhinibbattā  kuto  pātubhūtā  kiṃnidānā kiṃsamudayā
kiṃjātikā  kiṃpabhavāti  kalahassa  ca  vivādassa  ca mūlaṃ pucchati hetuṃ
Pucchati  nidānaṃ  pucchati  sambhavaṃ  pucchati  pabhavaṃ  pucchati  samuṭṭhānaṃ
pucchati  āhāraṃ  pucchati  ārammaṇaṃ  pucchati  paccayaṃ  pucchati samudayaṃ
pucchati  papucchati  yācati  ajjhesati  pasādetīti  kuto  pahūtā
kalahā vivādā.
   [443] Paridevasokā sahamaccharā cāti paridevoti ñātibyasanena
vā  phuṭṭhassa  bhogabyasanena  vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena  vā
phuṭṭhassa  sīlabyasanena  vā  phuṭṭhassa  diṭṭhibyasanena  vā  phuṭṭhassa
aññataraññatarena  vā  byasanena  samannāgatassa  aññataraññatarena
vā  dukkhadhammena  phuṭṭhassa ādevo paridevo ādevanā paridevanā
ādevitattaṃ  paridevitattaṃ  vācā  palāpo  vippalāpo  lālappo
lālappāyanā  lālappāyitattaṃ  . sokoti ñātibyasanena vā phuṭṭhassa
bhogabyasanena  vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena
vā   phuṭṭhassa  diṭṭhibyasanena  vā  phuṭṭhassa  aññataraññatarena
vā  byasanena  samannāgatassa  aññataraññatarena  vā  dukkhadhammena
phuṭṭhassa  soko  socanā  socitattaṃ  antosoko  antoparisoko
antoḍāho   antopariḍāho   cetaso  parijjhāyanā  domanassaṃ
sokasallaṃ  .  macchariyanti pañca macchariyāni āvāsamacchariyaṃ kulamacchariyaṃ
lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ  dhammamacchariyaṃ  yaṃ  evarūpaṃ  macchariyaṃ
maccharāyanā   maccharāyitattaṃ   vevicchaṃ   kadariyaṃ   kaṭukañcakatā
aggahitattaṃ  cittassa  idaṃ  vuccati  macchariyaṃ . apica khandhamacchariyampi
Macchariyaṃ   dhātumacchariyampi   macchariyaṃ  āyatanamacchariyampi  macchariyaṃ
gāho idaṃ vuccati macchariyanti paridevasokā sahamaccharā ca.
   [444]  Mānātimānā  sahapesuṇā  cāti  mānoti idhekacco
mānaṃ janeti jātiyā vā gottena vā kolaputtikena vā vaṇṇapokkharatāya
vā dhanena vā ajjhenena vā kammāyatanena vā sippāyatanena vā
vijjaṭṭhānena  vā  sutena  vā  paṭibhāṇena  vā  aññataraññatarena
vā  vatthunā . atimānoti idhekacco aññaṃ 1- atimaññati jātiyā
vā gottena vā .pe. aññataraññatarena vā vatthunā . Pesuññanti
idhekacco  pisuṇavāco  hoti  ito sutvā amutra akkhātā imesaṃ
bhedāya amutra vā sutvā imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti samaggānaṃ
vā bhettā bhinnānaṃ vā anuppadātā vaggārāmo vaggarato vagganandī
vaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā hoti idaṃ vuccati pesuññaṃ . apica dvīhi
kāraṇehi  pesuññaṃ  upasaṃharati  piyakamyatāya  vā bhedādhippāyo 2-
vā.
   {444.1}  Kathaṃ  piyakamyatāya  pesuññaṃ  upasaṃharati . imassa
piyo  bhavissāmi  manāpo bhavissāmi vissāsiko bhavissāmi abbhantariko
bhavissāmi suhadayo bhavissāmīti evaṃ piyakamyatāya pesuññaṃ upasaṃharati.
   {444.2} Kathaṃ bhedādhippāyo 3- pesuññaṃ upasaṃharati . kathaṃ
ime nānā assu vinā assu vaggā assu dvedhā assu dvejjhā
assu  dvepakkhā  assu  bhijjeyyuṃ  na  samāgaccheyyuṃ  dukkhaṃ  na
@Footnote: 1 Ma. paraṃ . 2-3 Ma. Yu. bhedādhippāyena. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Phāsu  vihareyyunti  evaṃ  bhedādhippāyo  pesuññaṃ  upasaṃharatīti
mānātimānā sahapesuṇā ca.
   [445]  Kuto  pahūtā te tadiṅgha brūhīti kalaho ca vivādo
ca  paridevo  ca  soko  ca  macchariyañca māno ca atimāno ca
pesuññañca  ime  aṭṭha  kilesā  kuto pahūtā kuto jātā kuto
sañjātā  kuto  nibbattā  kuto  abhinibbattā  kuto  pātubhūtā
kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavāti  imesaṃ aṭṭhannaṃ kilesānaṃ
mūlaṃ  pucchati hetuṃ pucchati nidānaṃ pucchati sambhavaṃ pucchati pabhavaṃ pucchati
samuṭṭhānaṃ  pucchati  āhāraṃ  pucchati  ārammaṇaṃ  pucchati  paccayaṃ
pucchati  samudayaṃ  pucchati  papucchati  yācati  ajjhesati  pasādetīti
kuto  pahūtā te . tadiṅgha brūhīti iṅgha brūhi ācikkhāhi desehi
paññāpehi  1-  paṭṭhapehi  vivara  vibhaja  uttānīkarohi  pakāsehīti
kuto pahūtā te tadiṅgha brūhi. Tenāha so nimmito
           kuto pahūtā kalahā vivādā
           paridevasokā sahamaccharā ca
           mānātimānā sahapesuṇā ca
           kuto pahūtā te tadiṅgha brūhīti.
   [446] Piyappahūtā kalahā vivādā
           paridevasokā sahamaccharā ca
           mānātimānā sahapesuṇā ca
@Footnote: 1 Ma. paññapehi.
           Maccherayuttā kalahā vivādā
           vivādajātesu ca pesuṇāni.
   [447]  Piyappahūtā  kalahā  vivādā paridevasokā sahamaccharā
cāti piyāti dve piyā sattā vā saṅkhārā vā.
   {447.1} Katame sattā piyā. Idha yassa te honti atthakāmā
hitakāmā  phāsukāmā  yogakkhemakāmā mātā vā pitā vā bhātā
vā bhaginī vā putto vā dhītā vā mittā vā amaccā vā ñātī vā
sālohitā vā ime sattā piyā . Katame saṅkhārā piyā. Manāpikā
rūpā  manāpikā  saddā  manāpikā gandhā manāpikā rasā manāpikā
phoṭṭhabbā ime saṅkhārā piyā.
   {447.2} Piyavatthuacchedasaṅkinopi 1- kalahaṃ karonti acchijjantepi
kalahaṃ  karonti  acchinnepi kalahaṃ karonti . piyavatthuvipariṇāmasaṅkinopi
kalahaṃ  karonti  vipariṇāmantepi  kalahaṃ  karonti  vipariṇatepi  kalahaṃ
karonti  .  piyavatthuacchedasaṅkinopi  vivadanti  acchijjantepi vivadanti
acchinnepi   vivadanti   .   piyavatthuvipariṇāmasaṅkinopi   vivadanti
vipariṇāmantepi  vivadanti  vipariṇatepi  vivadanti  .  piyavatthuaccheda-
saṅkinopi paridevanti acchijjantepi paridevanti acchinnepi paridevanti.
Piyavatthuvipariṇāmasaṅkinopi   paridevanti   vipariṇāmantepi  paridevanti
vipariṇatepi paridevanti . piyavatthuacchedasaṅkinopi socanti acchijjantepi
socanti   acchinnepi   socanti   .   piyavatthuvipariṇāmasaṅkinopi
@Footnote: 1 Ma. piyaṃ vatthuṃ. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ.
Socanti  vipariṇāmantepi  socanti  vipariṇatepi  socanti  . piyavatthuṃ
rakkhanti gopenti pariggaṇhanti mayāyanti maccharāyanti.
   [448]  Mānātimānā sahapesuṇā cāti piyavatthuṃ nissāya mānaṃ
janenti piyavatthuṃ nissāya atimānaṃ janenti.
   {448.1} Kathaṃ piyavatthuṃ nissāya mānaṃ janenti. Mayaṃ lābhino manāpikānaṃ
rūpānaṃ saddānaṃ gandhānaṃ rasānaṃ phoṭṭhabbānanti evaṃ piyavatthuṃ nissāya
mānaṃ janenti.
   {448.2} Kathaṃ piyavatthuṃ nissāya atimānaṃ janenti. Mayaṃ lābhino
manāpikānaṃ  rūpānaṃ  saddānaṃ  gandhānaṃ rasānaṃ phoṭṭhabbānaṃ ime pana
na lābhino manāpikānaṃ rūpānaṃ saddānaṃ gandhānaṃ rasānaṃ phoṭṭhabbānanti
evaṃ piyavatthuṃ nissāya atimānaṃ janenti.
   {448.3} Pesuññanti idhekacco pisuṇavāco hoti ito sutvā
amutra akkhātā imesaṃ bhedāya .pe. evaṃ bhedādhippāyo pesuññaṃ
upasaṃharatīti .pe. Mānātimānā sahapesuṇā ca.
   [449] Maccherayuttā kalahā vivādāti kalaho ca vivādo ca paridevo
ca soko ca māno ca atimāno ca pesuññañca ime satta kilesā
macchariye  yuttā  payuttā  āyuttā  samāyuttāti  maccherayuttā
kalahā vivādā.
   [450]  Vivādajātesu ca pesuṇānīti vivāde jāte sañjāte
nibbatte  abhinibbatte  pātubhūte  pesuññaṃ  upasaṃharanti  ito
Sutvā  amutra akkhāyanti imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā imesaṃ
akkhāyanti  amūsaṃ  bhedāya iti samaggānaṃ vā bhetatā 1- bhinnānaṃ
vā  anuppadātā  vaggārāmā  vaggaratā  vagganandī vaggakaraṇiṃ vācaṃ
bhāsitā  honti  idaṃ  vuccati  pesuññaṃ  .  apica dvīhi kāraṇehi
pesuññaṃ upasaṃharanti piyakamyatāya vā bhedādhippāyā vā.
   {450.1} Kathaṃ piyakamyatāya pesuññaṃ upasaṃharanti . Imassa piyā
bhavissāma  manāpā  bhavissāma  vissāsikā  bhavissāma  abbhantarikā
bhavissāma  suhadayā  bhavissāmāti  evaṃ  piyakamyatāya  pesuññaṃ
upasaṃharanti.
   {450.2}  Kathaṃ  bhedādhippāyā  pesuññaṃ upasaṃharanti . kathaṃ
ime nānā assu vinā assu vaggā assu dvedhā assu dvejjhā
assu  dvepakkhā  assu  bhijjeyyuṃ  na  samāgaccheyyuṃ  dukkhaṃ  na
phāsu  vihareyyunti  evaṃ  bhedādhippāyā  pesuññaṃ  upasaṃharantīti
vivādajātesu ca pesuṇāni. Tenāha bhagavā
           piyappahūtā kalahā vivādā
           paridevasokā sahamaccharā ca
           mānātimānā sahapesuṇā ca
           maccherayuttā kalahā vivādā
           vivādajātesu ca pesuṇānīti.
@Footnote: 1 Ma. bhettāro.
   [451] Piyā su lokasmi kutonidānā
           ye vāpi 1- lobhā vicaranti loke
           āsā ca niṭṭhā ca kutonidānā
           ye samparāyāya narassa honti.
   [452]  Piyā  su  lokasmi  kutonidānāti piyā kutonidānā
kuto  jātā  kuto  sañjātā  kuto  nibbattā kuto abhinibbattā
kuto  pātubhūtā  kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavāti  piyānaṃ
mūlaṃ  pucchati  .pe.  samudayaṃ  pucchati  papucchati  yācati  ajjhesati
pasādetīti piyā su lokasmi kutonidānā.
   [453] Ye vāpi lobhā vicaranti loketi ye vāpīti khattiyā ca
brāhmaṇā ca vessā ca suddā ca gahaṭṭhā ca pabbajitā ca devā
ca  manussā ca . lobhāti yo lobho lubbhanā lubbhitattaṃ sārāgo
sārajjanā  sārajjitattaṃ  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  .  vicarantīti
vicaranti  viharanti  iriyanti  vattanti pālenti yapenti yāpenti .
Loketi  apāyaloke  manussaloke  devaloke khandhaloke dhātuloke
āyatanaloketi ye vāpi lobhā vicaranti loke.
   [454]  Āsā ca niṭṭhā ca kutonidānāti āsā ca niṭṭhā
ca  kutonidānā  kuto jātā kuto sañjātā kuto nibbattā kuto
abhinibbattā  kuto  pātubhūtā kiṃnidānā kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavāti
@Footnote: 1 Ma. ye cāpi. sabbattha īdisameva.
Āsāya  ca  niṭṭhāya ca mūlaṃ pucchati .pe. samudayaṃ pucchati papucchati
yācati ajjhesati pasādetīti āsā ca niṭṭhā ca kutonidānā.
   [455] Ye samparāyāya narassa hontīti ye narassa parāyanā
honti  dīpā  honti  tāṇā  honti leṇā honti saraṇā honti
naro  niṭṭhāparāyano  hotīti  ye  samparāyāya  narassa honti .
Tenāha so nimmito
           piyā su lokasmi kutonidānā
           ye vāpi lobhā vicaranti loke
           āsā ca niṭṭhā ca kutonidānā
           ye samparāyāya narassa hontīti.
   [456] Chandānidānāni piyāni loke
           ye vāpi lobhā vicaranti loke
           āsā ca niṭṭhā ca itonidānā
           ye samparāyāya narassa honti.
   [457]  Chandānidānāni  piyāni loketi chandoti yo kāmesu
kāmacchando kāmarāgo kāmanandi kāmataṇhā kāmasneho kāmapariḷāho
kāmamucchā   kāmajjhosānaṃ   kāmogho  kāmayogo  kāmupādānaṃ
kāmacchandanīvaraṇaṃ   .   apica  pañca  chandā  pariyesanacchando
paṭilābhacchando paribhogacchando sannidhicchando visajjanacchando.
   {457.1} Katamo pariyesanacchando . idhekacco ajjhositoyeva
atthiko  chandajāto  rūpe pariyesati sadde gandhe rase phoṭṭhabbe
pariyesati ayaṃ pariyesanacchando.
   {457.2} Katamo paṭilābhacchando . idhekacco ajjhositoyeva
atthiko  chandajāto  rūpe  paṭilabhati sadde gandhe rase phoṭṭhabbe
paṭilabhati ayaṃ paṭilābhacchando.
   {457.3} Katamo paribhogacchando. Idhekacco ajjhositoyeva atthiko
chandajāto  rūpe paribhuñjati sadde gandhe rase phoṭṭhabbe paribhuñjati
ayaṃ paribhogacchando.
   {457.4} Katamo sannidhicchando. Idhekacco ajjhositoyeva atthiko
chandajāto dhanasannicayaṃ karoti āpadāsu bhavissatīti ayaṃ sannidhicchando.
   {457.5} Katamo visajjanacchando. Idhekacco ajjhositoyeva atthiko
chandajāto  dhanaṃ  visajjeti  hatthārohānaṃ  assārohānaṃ  rathikānaṃ
dhanuggahānaṃ  pattikānaṃ ime maṃ rakkhissanti gopissanti saṃparivārissantīti
ayaṃ visajjanacchando.
   {457.6} Piyānīti dve piyā sattā vā saṅkhārā vā .pe. Ime
sattā  piyā .pe. ime saṅkhārā piyā . chandānidānāni piyāni
loketi  piyā  chandanidānā  chandasamudayā  chandajātikā chandappabhavāti
chandānidānāni piyāni loke.
   [458] Ye vāpi lobhā vicaranti loketi ye vāpīti khattiyā
ca  brāhmaṇā  ca vessā ca suddā ca gahaṭṭhā ca pabbajitā ca
devā  ca  manussā  ca . lobhāti yo lobho lubbhanā lubbhitattaṃ
sārāgo  sārajjanā  sārajjitattaṃ  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ .
Vicarantīti  vicaranti  viharanti  iriyanti  vattanti  pālenti  yapenti
yāpenti  .  loketi apāyaloke .pe. āyatanaloketi ye vāpi
lobhā vicaranti loke.
   [459]  Āsā  ca  niṭṭhā  ca itonidānāti āsā vuccati
taṇhā  yo  rāgo  sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ .
Niṭṭhāti idhekacco rūpe pariyesanto rūpaṃ paṭilabhati rūpaniṭṭho hoti.
Sadde  gandhe  rase phoṭṭhabbe kulaṃ gaṇaṃ āvāsaṃ lābhaṃ yasaṃ pasaṃsaṃ
sukhaṃ   cīvaraṃ   piṇḍapātaṃ   senāsanaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
suttantaṃ    vinayaṃ   abhidhammaṃ   āraññikaṅgaṃ   piṇḍapātikaṅgaṃ
paṃsukūlikaṅgaṃ   tecīvarikaṅgaṃ   sapadānacārikaṅgaṃ   khalupacchābhattikaṅgaṃ
nesajjikaṅgaṃ  yathāsanthatikaṅgaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ tatiyaṃ jhānaṃ
catutthaṃ   jhānaṃ   ākāsānañcāyatanasamāpattiṃ   viññāṇañcāyatana-
samāpattiṃ    ākiñcaññāyatanasamāpattiṃ    nevasaññānāsaññāyatana-
samāpattiṃ     pariyesanto     nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ
paṭilabhati nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiniṭṭho hoti.
     Āsāya kasate khettaṃ     vījaṃ āsāya vappati
     āsāya vāṇijā yanti    samuddaṃ dhanahārakā
     sāya 1- āsāya tiṭṭhāmi  sā me āsā samijjhatīti.
Niṭṭhā 2- vuccate āsāya samiddhi . Āsā ca niṭṭhā ca itonidānāti
āsā   ca   niṭṭhā   ca   itochandanidānā   chandasamudayā
chandajātikā chandappabhavāti āsā ca niṭṭhā ca itonidānā.
   [460] Ye samparāyāya narassa hontīti ye narassa parāyanā
honti  dīpā  honti  tāṇā  honti leṇā honti saraṇā honti
naro  niṭṭhāparāyano 3- hotīti ye samparāyāya narassa honti .
Tenāha bhagavā
           chandānidānāni piyāni loke
           ye vāpi lobhā vicaranti loke
           āsā ca niṭṭhā ca itonidānā
           ye samparāyāya narassa hontīti.
   [461] Chando nu lokasmi kutonidāno
           vinicchayā vāpi kuto pahūtā
           kodho mosavajjañca kathaṃkathā ca
           ye vāpi dhammā samaṇena vuttā.
   [462]  Chando  nu lokasmi kutonidānoti chando kutonidāno
@Footnote: 1 Yu. yāya. 2 Po. Ma. āsāya samiddhi vuccate niṭṭhā. 3 Ma. niṭṭhāparāyanā
@honti.
Kuto  jāto  kuto  sañjāto  kuto  nibbatto kuto abhinibbatto
kuto  pātubhūto  kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavoti chandassa
mūlaṃ  pucchati  .pe.  samudayaṃ  pucchati  papucchati  yācati  ajjhesati
pasādetīti chando nu lokasmi kutonidāno.
   [463]  Vinicchayā vāpi kuto pahūtāti vinicchayā kuto pahūtā
kuto  jātā  kuto  sañjātā  kuto  nibbattā kuto abhinibbattā
kuto  pātubhūtā  kiṃnidānā  kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavāti vinicchayānaṃ
mūlaṃ  pucchati  .pe.  samudayaṃ  pucchati  papucchati  yācati  ajjhesati
pasādetīti vinicchayā vāpi kuto pahūtā.
   [464] Kodho mosavajjañca kathaṃkathā cāti kodhoti yo [1]- cittassa
āghāto  paṭighāto  paṭighaṃ  paṭivirodho  kopo  pakopo sampakopo
doso  padoso  sampadoso  cittassa  byāpatti manopadoso kodho
kujjhanā   kujjhitattaṃ   doso   dussanā  dussitattaṃ  byāpatti
byāpajjanā  byāpajjitattaṃ  virodho  paṭivirodho  caṇḍikkaṃ assuropo
anattamanatā  cittassa  .  mosavajjaṃ  vuccati musāvādo . kathaṃkathā
vuccati vicikicchāti kodho mosavajjañca kathaṃkathā ca.
   [465]  Ye  vāpi dhammā samaṇena vuttāti ye vāpīti ye
kodhena  ca mosavajjena ca kathaṃkathāya ca sahagatā sahajātā saṃsaṭṭhā
sampayuttā  ekuppādā  ekanirodhā  ekavatthukā  ekārammaṇā
ime  vuccanti  ye  vāpi  dhammā  .  athavā  ye 2- vāpīti
@Footnote: 1 Ma. evarūpo . 2 Ma. ye te kilesā.
Kilesā  aññajātikā aññavihitā ime vuccanti ye vāpi dhammā .
Samaṇena  vuttāti samaṇena samitapāpena brāhmaṇena vāhitapāpena 1-
bhikkhunā  bhinnakilesamūlena  sabbākusalamūlabandhanā  pamuttena  vuttā
pavuttā  ācikkhitā  desitā  paññāpitā  paṭṭhapitā vivaṭā vibhattā
uttānīkatā  pakāsitāti  ye  vāpi  dhammā  samaṇena  vuttā .
Tenāha so nimmito
           chando nu lokasmi kutonidāno
           vinicchayā vāpi kuto pahūtā
           kodho mosavajjañca kathaṃkathā ca
           ye vāpi dhammā samaṇena vuttāti.
   [466] Sātaṃ asātanti yamāhu loke
           tamūpanissāya pahoti chando
           rūpesu disvā vibhavaṃ bhavañca
           vinicchayaṃ kūrute 2- jantu loke.
   [467]  Sātaṃ  asātanti  yamāhu  loketi sātanti sukhā ca
vedanā  iṭṭhañca  vatthu  . asātanti dukkhā ca vedanā aniṭṭhañca
vatthu  .  yamāhu  loketi  yaṃ  āhaṃsu yaṃ kathenti yaṃ bhaṇanti yaṃ
dīpayanti yaṃ voharantīti sātaṃ asātanti yamāhu loke.
   [468] Tamūpanissāya pahoti chandoti sātāsātaṃ nissāya sukhadukkhaṃ
nissāya   somanassadomanassaṃ   nissāya   iṭṭhāniṭṭhaṃ   nissāya
@Footnote: 1 Ma. bāhitapāpadhammena bhikkhuno . 2 Ma. kubbati.
Anunayapaṭighaṃ  nissāya  chando  1-  hoti  pahoti  jāyati sañjāyati
nibbattati abhinibbattatīti tamūpanissāya pahoti chando.
   [469]  Rūpesu  disvā vibhavaṃ bhavañcāti rūpesūti cattāro ca
mahābhūtā catunnañca mahābhūtānaṃ upādāyarūpaṃ.
   {469.1} Katamo rūpānaṃ bhavo . Yo rūpānaṃ bhavo jāti sañjāti
nibbatti abhinibbatti pātubhāvo ayaṃ rūpānaṃ bhavo.
   {469.2} Katamo rūpānaṃ vibhavo . Yo rūpānaṃ khayo vayo bhedo
paribhedo aniccatā antaradhānaṃ ayaṃ rūpānaṃ vibhavo.
   {469.3} Rūpesu disvā vibhavaṃ bhavañcāti rūpesu bhavañca vibhavañca
disvā passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvāti rūpesu
disvā vibhavaṃ bhavañca.
   [470] Vinicchayaṃ kūrute jantu loketi vinicchayāti dve vinicchayā
taṇhāvinicchayo ca diṭṭhivinicchayo ca.
   {470.1} Kathaṃ taṇhāvinicchayaṃ karoti . idhekaccassa anuppannā
ceva bhogā na uppajjanti uppannā ca bhogā parikkhayaṃ gacchanti .
Tassa evaṃ hoti kena nu kho me upāyena anuppannā ceva bhogā na
uppajjanti  uppannā  ca  bhogā  parikkhayaṃ  gacchanti . tassa pana
evaṃ   hoti   surāmerayamajjapamādaṭṭhānānuyogaṃ   anuyuttassa
me  anuppannā  ceva  bhogā  na  uppajjanti  uppannā  ca
bhogā  parikkhayaṃ  gacchanti  vikālavisikkhācariyānuyogaṃ  anuyuttassa  me
@Footnote: 1 Ma. chando pahoti pabhavati ....
Anuppannā  ceva bhogā na uppajjanti uppannā ca bhogā parikkhayaṃ
gacchanti  samajjābhicaraṇaṃ  anuyuttassa  me  jutappamādaṭṭhānānuyogaṃ
anuyuttassa  me  pāpamittānuyogaṃ  anuyuttassa  me  anuppannā
ceva  bhogā  na  uppajjanti uppannā ca bhogā parikkhayaṃ gacchanti
ālassānuyogaṃ  1-  anuyuttassa  me  anuppannā  ceva bhogā na
uppajjanti  uppannā  ca  bhogā  parikkhayaṃ  gacchantīti  .  evaṃ
ñāṇaṃ  katvā cha bhogānaṃ apāyamukhāni na sevati [2]- . evampi
taṇhāvinicchayaṃ  karoti  .  athavā  kasiyā  vā  vaṇijjāya  vā
gorakkhena  vā  issatthena  vā  rājaporisena  vā sippaññatarena
vā paṭipajjati. Evampi taṇhāvinicchayaṃ karoti.
   {470.2} Kathaṃ diṭṭhivinicchayaṃ karoti . Cakkhusmiṃ uppanne jānāti
attā me uppannoti. Cakkhusmiṃ antarahite jānāti attā me antarahito
vigato  me  attāti  .  evampi diṭṭhivinicchayaṃ karoti . sotasmiṃ
ghānasmiṃ  jivhāya  kāyasmiṃ  rūpasmiṃ  saddasmiṃ  gandhasmiṃ  rasasmiṃ
phoṭṭhabbasmiṃ  uppanne  jānāti  attā  me  uppannoti .
Phoṭṭhabbasmiṃ  antarahite  jānāti  attā  me  antarahito  vigato
me  attāti  .  evampi  diṭṭhivinicchayaṃ  karoti  janeti sañjaneti
nibbatteti abhinibbatteti.
   {470.3} Jantūti satto naro mānavo .pe. Manujoti. Loketi
@Footnote: 1 Ma. ālasyānuyogaṃ. 2 Ma. Yu. etthantare cha bhogānaṃ āyamukhāni sevatīti
@atthi.
Apāyaloke  .pe.  āyatanaloketi vinicchayaṃ kūrute jantu loke .
Tenāha bhagavā
           sātaṃ asātanti yamāhu loke
           tamūpanissāya pahoti chando
           rūpesu disvā vibhavaṃ bhavañca
           vinicchayaṃ kūrute jantu loketi.
   [471] Kodho mosavajjañca kathaṃkathā ca
           etepi dhammā dvayameva sante
           kathaṃkathī ñāṇapathāya sikkhe
           ñatvā pavuttā samaṇena dhammā.
   [472]  Kodho  mosavajjañca  kathaṃkathā  cāti  kodhoti  yo
[1]- Cittassa āghāto paṭighāto .pe. Mosavajjaṃ vuccati musāvādo.
Kathaṃkathā vuccati vicikicchā . iṭṭhaṃ vatthuṃ nissāyapi kodho jāyati .
Aniṭṭhaṃ  vatthuṃ  nissāyapi  kodho  jāyati  . iṭṭhaṃ vatthuṃ nissāyapi
musāvādo  uppajjati  .  aniṭṭhaṃ  vatthuṃ  nissāyapi  musāvādo
uppajjati  .  iṭṭhaṃ  vatthuṃ  nissāyapi kathaṃkathā uppajjati . aniṭṭhaṃ
vatthuṃ nissāyapi kathaṃkathā uppajjati.
   {472.1} Kathaṃ aniṭṭhaṃ vatthuṃ nissāya kodho jāyati. [2]- Anatthaṃ me
acarīti  kodho  jāyati  anatthaṃ  me  caratīti kodho jāyati anatthaṃ
me  carissatīti  kodho  jāyati  .  piyassa  me manāpassa anatthaṃ
@Footnote: 1 Ma. evarūpo. 2 Po. Ma. pakatiyā aniṭṭhaṃ vatthuṃ nissāya kodho jāyati.
Acari  anatthaṃ  carati  anatthaṃ  carissatīti kodho jāyati . appiyassa
me  amanāpassa  atthaṃ  acari  atthaṃ  carati atthaṃ carissatīti kodho
jāyati. Evaṃ aniṭṭhaṃ vatthuṃ nissāya kodho jāyati.
   {472.2} Kathaṃ iṭṭhaṃ vatthuṃ nissāya kodho jāyati. Iṭṭhavatthu-
acchedasaṅkinopi kodho jāyati acchijjantepi kodho jāyati acchinnepi
kodho jāyati . iṭṭhavatthuvipariṇāmasaṅkinopi kodho jāyati vipariṇāmantepi
kodho jāyati vipariṇatepi kodho jāyati . evaṃ iṭṭhaṃ vatthuṃ nissāya
kodho jāyati.
   {472.3} Kathaṃ aniṭṭhaṃ vatthuṃ nissāya musāvādo uppajjati. Idhekacco
addubandhanena 1- vā bandho tassa bandhanassa mokkhatthāya sampajānamusā
bhāsati . rajjubandhanena vā bandho . saṅkhalikabandhanena vā bandho.
Vettabandhanena  vā  bandho . latābandhanena vā bandho . [2]-
parikkhepabandhanena vā bandho . gāmanigamanagarabandhanena 3- vā bandho.
Janapadabandhanena  vā bandho tassa bandhanassa mokkhatthāya sampajānamusā
bhāsati. Evaṃ aniṭṭhaṃ vatthuṃ nissāya musāvādo uppajjati.
   {472.4} Kathaṃ iṭṭhaṃ vatthuṃ nissāya musāvādo uppajjati. Idhekacco
manāpikānaṃ  rūpānaṃ  hetu  sampajānamusā  bhāsati  .  manāpikānaṃ
saddānaṃ  gandhavanaṃ  rasānaṃ  phoṭṭhabbānaṃ hetu cīvarahetu piṇḍapātahetu
senāsanahetu    gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu    sampajānamusā
bhāsati. Evaṃ iṭṭhaṃ vatthuṃ nissāya musāvādo uppajjati.
@Footnote: 1 Po. Ma. andu ... baddho. 2 Ma. pakkhepabandhanena.
@3 Ma. Yu. gāmanigamanagararaṭṭhabandhanena.
   {472.5} Kathaṃ aniṭṭhaṃ vatthuṃ nissāya kathaṃkathā uppajjati. Muccissāmi
nu  kho  cakkhurogato na nu kho muccissāmi cakkhurogato muccissāmi
nu kho sotarogato ghānarogato jivhārogato kāyarogato sīsarogato
kaṇṇarogato  mukharogato  muccissāmi nu kho dantarogato na nu kho
muccissāmi  dantarogatoti  .  evaṃ  aniṭṭhaṃ  vatthuṃ  nissāya
kathaṃkathā uppajjati.
   {472.6}  Kathaṃ  iṭṭhaṃ  vatthuṃ nissāya kathaṃkathā uppajjati .
Labhissāmi nu kho manāpike rūpe na nu kho labhissāmi manāpike rūpe
labhissāmi nu kho manāpike sadde gandhe rase phoṭṭhabbe kulaṃ gaṇaṃ
āvāsaṃ  lābhaṃ yasaṃ pasaṃsaṃ sukhaṃ cīvaraṃ piṇḍapātaṃ senāsanaṃ gilānapacca-
yabhesajjaparikkhāranti  .  evaṃ  iṭṭhaṃ  vatthuṃ  nissāya  kathaṃkathā
uppajjatīti kodho mosavajjañca kathaṃkathā ca.
   [473]  Etepi dhammā dvayameva santeti sātāsāte sante
sukhadukkhe  sante  somanassadomanasse  sante  iṭṭhāniṭṭhe  sante
anunayapaṭighe sante saṃvijjamāne [1]- upalabbhiyamāneti etepi dhammā
dvayameva sante.
   [474]  Kathaṃkathī  ñāṇapathāya  sikkheti  ñāṇampi  ñāṇapatho
ñāṇassa  ārammaṇampi  ñāṇapatho  ñāṇasahabhunopi  dhammā ñāṇapatho .
Yathā  ariyamaggo  ariyapatho  devamaggo  devapatho  brahmamaggo
brahmapatho    evameva    ñāṇampi   ñāṇapatho   ñāṇassa
@Footnote: 1 Po. Ma. atthi.
Ārammaṇampi   ñāṇapatho  ñāṇasahabhunopi  dhammā  ñāṇapatho  .
Sikkheti tisso sikkhā adhisīlasikkhā adhicittasikkhā adhipaññāsikkhā.
   {474.1}  Katamā  adhisīlasikkhā  . idha bhikkhu sīlavā hoti
pāṭimokkhasaṃvarasaṃvuto   viharati   ācāragocarasampanno   aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesu khuddako sīlakkhandho
mahanto  sīlakkhandho  sīlaṃ  patiṭṭhā  ādi caraṇaṃ saṃyamo saṃvaro mukhaṃ
pamukhaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā ayaṃ adhisīlasikkhā.
   {474.2} Katamā adhicittasikkhā . idha bhikkhu vivicceva kāmehi
.pe. Catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati ayaṃ adhicittasikkhā.
   {474.3} Katamā adhipaññāsikkhā . idha bhikkhu paññavā hoti
udayatthagāminiyā   paññāya   samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya
sammādukkhakkhayagāminiyā  so  idaṃ  dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti .pe.
Ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti ime āsavāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  ayaṃ āsavanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ
pajānāti ayaṃ adhipaññāsikkhā.
   {474.4} Kathaṃkathī ñāṇapathāya sikkheti kathaṃkathī puggalo sakaṅkho
savilekho   sadveḷhako  savicikiccho  ñāṇādhigamāya  ñāṇaphusanāya
ñāṇasacchikiriyāya   adhisīlampi   sikkheyya   adhicittampi  sikkheyya
adhipaññampi  sikkheyya . imā tisso sikkhā āvajjento sikkheyya
jānanto sikkheyya passanto sikkheyya paccavekkhanto sikkheyya cittaṃ
Adhiṭṭhahanto sikkheyya saddhāya adhimuccanto sikkheyya viriyaṃ paggaṇhanto
sikkheyya  satiṃ  upaṭṭhahanto  sikkheyya  cittaṃ samādahanto sikkheyya
paññāya  pajānanto  sikkheyya  abhiññeyyaṃ  abhijānanto  sikkheyya
pariññeyyaṃ  parijānanto  sikkheyya  pahātabbaṃ  pajahanto  sikkheyya
bhāvetabbaṃ  bhāvento  sikkheyya sacchikātabbaṃ sacchikaronto sikkheyya
ācareyya samācareyya samādāya vatteyyāti kathaṃkathī ñāṇapathāya sikkhe.
   [475] Ñatvā pavuttā samaṇena dhammāti [1]- ñatvā jānitvā
tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  vuttā  pavuttā
ācikkhitā  desitā paññāpitā paṭṭhapitā vivaṭā vibhattā uttānīkatā
pakāsitā  .  sabbe saṅkhārā aniccāti ñatvā jānitvā tulayitvā
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā vuttā pavuttā ācikkhitā desitā
paññāpitā  paṭṭhapitā  vivaṭā  vibhattā  uttānīkatā  pakāsitā .
Sabbe saṅkhārā dukkhāti. Sabbe dhammā anattāti.
   {475.1}  Avijjāpaccayā  saṅkhārā 2- .pe. jātipaccayā
jarāmaraṇanti . avijjānirodhā saṅkhāranirodho 3- .pe. jātinirodhā
jarāmaraṇanirodhoti  .  idaṃ  dukkhanti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti . ime āsavāti .pe. ayaṃ āsavanirodhagāminī paṭipadāti.
Ime  dhammā  abhiññeyyāti  .  ime  dhammā  pariññeyyāti .
Ime  dhammā  pahātabbāti  .  ime  dhammā  bhāvetabbāti .
@Footnote: 1 Ma. ñatvāti . 2-3 Ma. itisaddo atthi.
Ime  dhammā  sacchikātabbāti  .  channaṃ  phassāyatanānaṃ  samudayañca
atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca   pañcannaṃ
upādānakkhandhānaṃ   catunnaṃ   mahābhūtānaṃ   yaṅkiñci   samudayadhammaṃ
sabbantaṃ  nirodhadhammanti  ñatvā  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā
vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  vuttā  pavuttā  ācikkhitā  desitā
paññāpitā paṭṭhapitā vivaṭā vibhattā uttānīkatā pakāsitā.
   {475.2} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā abhiññāyāhaṃ bhikkhave dhammaṃ desemi
no  anabhiññāya  sanidānāhaṃ  bhikkhave  dhammaṃ  desemi no anidānaṃ
sappāṭihāriyāhaṃ  bhikkhave  dhammaṃ  desemi  no  appāṭihāriyaṃ tassa
mayhaṃ  bhikkhave  abhiññāya  dhammaṃ  desayato no anabhiññāya sanidānaṃ
dhammaṃ  desayato  no  anidānaṃ  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ desayato no
appāṭihāriyaṃ  karaṇīyo  ovādo  karaṇīyā  anusāsanī  alañca
pana  vo  bhikkhave  tuṭṭhiyā  alaṃ  pāmojjāya  alaṃ  somanassāya
sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  dhammo  supaṭipanno saṅghoti .
Imasmiṃ  ca  pana  veyyākaraṇasmiṃ  bhaññamāne  dasasahassī  lokadhātu
akampitthāti ñatvā pavuttā samaṇena dhammā. Tenāha bhagavā
           kodho mosavajjañca kathaṃkathā ca
           etepi dhammā dvayameva sante
           kathaṃkathī ñāṇapathāya sikkhe
           ñatvā pavuttā samaṇena dhammāti.
   [476] Sātaṃ asātañca kutonidānā
           kismiṃ asante na bhavanti hete
           vibhavaṃ bhavañcāpi yametamatthaṃ
           etamme pabrūhi yatonidānaṃ.
   [477]  Sātaṃ asātañca kutonidānāti sātāsātā kutonidānā
kuto jātā kuto sañjātā kuto nibbattā kuto abhinibbattā kuto
pātubhūtā  kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavāti  sātāsātānaṃ
mūlaṃ pucchati .pe. samudayaṃ pucchati papucchati yācati ajjhesati pasādetīti
sātaṃ asātañca kutonidānā.
   [478] Kiṃsmiṃ asante na bhavanti heteti kismiṃ asante asaṃvijjamāne [1]-
anupalabbhiyamāne  sātāsātā  na  bhavanti nappabhavanti na jāyanti na
sañjāyanti  na  nibbattanti nābhinibbattantīti kismiṃ asante na bhavanti
hete.
   [479]  Vibhavaṃ  bhavañcāpi  yametamatthanti  katamo sātāsātānaṃ
bhavo . yo sātāsātānaṃ bhavo sambhavo 2- jāti sañjāti nibbatti
abhinibbatti pātubhāvo ayaṃ sātāsātānaṃ bhavo . katamo sātāsātānaṃ
vibhavo . Yo sātāsātānaṃ khayo vayo bhedo paribhedo aniccatā antaradhānaṃ
ayaṃ  sātāsātānaṃ  vibhavo  .  yametamatthanti  yaṃ paramatthanti vibhavaṃ
bhavañcāpi yametamatthaṃ.
   [480]  Etamme  pabrūhi  yatonidānanti etanti yaṃ pucchāmi
@Footnote: 1 Ma. natthi. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ . 2 Ma. pabhavo.
Yaṃ yācāmi yaṃ ajjhesāmi yaṃ pasādemi . Pabrūhīti brūhi [1]- ācikkha
desehi  paññāpehi  paṭṭhapehi  vivara vibhaja uttānīkarohi pakāsehīti
etamme  pabrūhi  .  yatonidānanti  yaṃnidānaṃ  yaṃsamudayaṃ  yaṃjātikaṃ
yaṃpabhavanti etamme pabrūhi yatonidānaṃ. Tenāha so nimmito
           sātaṃ asātañca kutonidānā
           kismiṃ asante na bhavanti hete
           vibhavaṃ bhavañcāpi yametamatthaṃ
           etamme pabrūhi yatonidānanti.
   [481] Phassanidānaṃ sātaṃ asātaṃ
           phasse asante na bhavanti hete
           vibhavaṃ bhavañcāpi yametamatthaṃ
           etante pabrūmi itonidānaṃ.
   [482]  Phassanidānaṃ  sātaṃ  asātanti sukhavedanīyaṃ phassaṃ paṭicca
uppajjati  sukhā vedanā . sā 2- tasseva sukhavedanīyassa phassassa
nirodhā [3]- tajjaṃ vedayitaṃ sukhavedanīyaṃ phassaṃ paṭicca uppannā sukhā
vedanā  sā  nirujjhati  sā vūpasammati . dukkhavedanīyaṃ phassaṃ paṭicca
uppajjati dukkhā vedanā . sā 4- tasseva dukkhavedanīyassa phassassa
nirodhā [5]- tajjaṃ vedayitaṃ dukkhavedanīyaṃ phassaṃ paṭicca uppannā dukkhā
vedanā sā nirujjhati sā vūpasammati . adukkhamasukhavedanīyaṃ phassaṃ paṭicca
uppajjati adukkhamasukhā vedanā . sā 6- tasseva adukkhamasukhavedanīyassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. vadehi. 2-4-6 Ma. yā. 3-5 Ma. yaṃ.
Sukhavedanīyassa phassassa nirodhā [1]- tajjaṃ vedayitaṃ adukkhamasukhavedanīyaṃ
phassaṃ  paṭicca  uppannā  adukkhamasukhā  vedanā  sā  nirujjhati sā
vūpasammati  .  phassanidānaṃ  sātaṃ  asātanti sātāsātā phassanidānā
phassasamudayā phassajātikā phassappabhavāti phassanidānaṃ sātaṃ asātaṃ.
   [483] Phasse asante na bhavanti heteti phasse asante asaṃvijjamāne
anupalabbhiyamāne  sātāsātā  na  bhavanti  nappabhavanti  na  jāyanti
na  sañjāyanti  na  nibbattanti  nābhinibbattanti  na  pātubhavantīti
phasse asante na bhavanti hete.
   [484]  Vibhavaṃ  bhavañcāpi  yametamatthanti bhavadiṭṭhipi phassanidānā
vibhavadiṭṭhipi  phassanidānā  .  yametamatthanti  yaṃ  paramatthanti  vibhavaṃ
bhavañcāpi yametamatthaṃ.
   [485]  Etante pabrūmi itonidānanti etanti yaṃ pucchasi yaṃ
yācasi  yaṃ  ajjhesasi  yaṃ  pasādesi  . pabrūmīti brūmi ācikkhāmi
desemi  paññāpemi  paṭṭhapemi  vivarāmi  vibhajāmi  uttānīkaromi
pakāsemīti  etante  pabrūmi  .  itonidānanti  itophassanidānaṃ
phassasamudayaṃ  phassajātikaṃ  phassappabhavanti etante pabrūmi itonidānaṃ .
Tenāha bhagavā
           phassanidānaṃ sātaṃ asātaṃ
           phasse asante na bhavanti hete
@Footnote: 1 Ma. yaṃ.
           Vibhavaṃ bhavañcāpi yametamatthaṃ
           etante pabrūmi itonidānanti.
   [486] Phasso nu lokasmi kutonidāno
           pariggahā vāpi kuto pahūtā
           kismiṃ asante na mamattamatthi
           kismiṃ vibhūte na phusanti phassā.
   [487]  Phasso  nu lokasmi kutonidānoti phasso kutonidāno
kuto  jāto  kuto  sañjāto  kuto  nibbatto kuto abhinibbatto
kuto  pātubhūto  kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavoti phassassa
mūlaṃ  pucchati  [1]- .pe. samudayaṃ pucchati papucchati yācati ajjhesati
pasādetīti phasso nu lokasmi kutonidāno.
   [488]  Pariggahā vāpi kuto pahūtāti pariggahā kuto pahūtā
kuto  jātā  kuto  sañjātā  kuto  nibbattā kuto abhinibbattā
kuto  pātubhūtā  kiṃnidānā  kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavāti pariggahānaṃ
mūlaṃ  pucchati  .pe.  samudayaṃ  pucchati  papucchati  yācati  ajjhesati
pasādetīti pariggahā vāpi kuto pahūtā.
   [489] Kismiṃ asante na mamattamatthīti kismiṃ asante asaṃvijjamāne
anupalabbhiyamāne  mamattā  natthi  na  santi na saṃvijjanti nupalabbhanti
pahīnā   samucchinnā   vūpasantā   paṭippassaddhā  abhabbuppattikā
ñāṇagginā daḍḍhāti kiṃsmiṃ asante na mamattamatthi.
@Footnote: 1 Ma. hetuṃ pucchati.
   [490] Kismiṃ vibhūte na phusanti phassāti kismiṃ vibhūte vibhāvite
atikkante  samatikkante  vītivatte  na phassā phusantīti kismiṃ vibhūte
na phusanti phassā. Tenāha so nimmito
           phasso nu lokasmi kutonidāno
           pariggahā vāpi kuto pahūtā
           kismiṃ asante na mamattamatthi
           kismiṃ vibhūte na phusanti phassāti.
   [491] Nāmañca rūpañca paṭicca phasso
           icchānidānāni pariggahāni
           icchāyasantyā na mamattamatthi
           rūpe vibhūte na phusanti phassā.
   [492]  Nāmañca  rūpañca  paṭicca  phassoti  cakkhuñca  paṭicca
rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  cakkhuñca
rūpā  ca  rūpasmiṃ  cakkhusamphassaṃ  ṭhapetvā  sampayuttakā  dhammā
nāmasmiṃ  evampi  nāmañca  rūpañca  paṭicca  phasso  .  sotañca
paṭicca  sadde  ca  uppajjati  sotaviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
sotañca  saddā  ca  rūpasmiṃ  sotasamphassaṃ  ṭhapetvā  sampayuttakā
dhammā  nāmasmiṃ  evampi  nāmañca  rūpañca  paṭicca  phasso .
Ghānañca  paṭicca  gandhe  ca  uppajjati  ghānaviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ saṅgati
phasso  ghānañca  gandhā  ca  rūpasmiṃ  ghānasamphassaṃ  ṭhapetvā
Sampayuttakā  dhammā  nāmasmiṃ  evampi  nāmañca  rūpañca  paṭicca
phasso  .  jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati  jivhāviññāṇaṃ
tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  jivhā  ca  rasā  ca rūpasmiṃ jivhāsamphassaṃ
ṭhapetvā   sampayuttakā   dhammā  nāmasmiṃ  evampi  nāmañca
rūpañca  paṭicca  phasso  . kāyañca paṭicca phoṭṭhabbe ca uppajjati
kāyaviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  kāyo  ca  phoṭṭhabbā  ca
rūpasmiṃ  kāyasamphassaṃ  ṭhapetvā  sampayuttakā  dhammā  nāmasmiṃ
evampi  nāmañca rūpañca paṭicca phasso . manañca paṭicca dhamme ca
uppajjati  manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  vatthurūpaṃ  rūpasmiṃ
dhammā  rūpino  rūpasmiṃ  manosamphassaṃ  ṭhapetvā  sampayuttakā dhammā
nāmasmiṃ evampi nāmañca rūpañca paṭicca phasso.
   [493]  Icchānidānāni pariggahānīti icchā vuccati taṇhā yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho akusalamūlaṃ . pariggahāti
dve  pariggahā  taṇhāpariggaho  ca  diṭṭhipariggaho  ca .pe. ayaṃ
taṇhāpariggaho  .pe.  ayaṃ  diṭṭhipariggaho  .  icchānidānāni
pariggahānīti  pariggahā  icchānidānā  icchāhetukā  icchāpaccayā
icchākāraṇā icchāpabhavāti icchānidānāni pariggahāni.
   [494]  Icchāyasantyā  na mamattamatthīti icchā vuccati taṇhā
yo  rāgo sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . mamattāti
dve  mamattā  taṇhāmamattañca diṭṭhimamattañca .pe. idaṃ taṇhāmamattaṃ
.pe.  Idaṃ  diṭṭhimamattaṃ  . icchāyasantyā na mamattamatthīti icchāya
asantyā  asaṃvijjamānāya  nupalabbhiyamānāya  mamattā  natthi  na
santi  na  saṃvijjanti  nupalabbhanti  pahīnā  samucchinnā  vūpasantā
paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhāti  icchāyasantyā
na mamattamatthi.
   [495] Rūpe vibhūte na phusanti phassāti rūpeti cattāro ca mahābhūtā
catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāyarūpaṃ . rūpe vibhūteti catūhi kāraṇehi
rūpaṃ vibhūtaṃ hoti ñātavibhūtena tīraṇavibhūtena pahānavibhūtena samatikkamavibhūtena.
   {495.1} Kathaṃ ñātavibhūtena rūpaṃ vibhūtaṃ hoti. Rūpaṃ jānāti yaṅkiñci rūpaṃ
sabbaṃ rūpaṃ cattāro ca mahābhūtā catunnañca mahābhūtānaṃ upādāyarūpanti
jānāti passati evaṃ ñātavibhūtena rūpaṃ vibhūtaṃ hoti.
   {495.2} Kathaṃ tīraṇavibhūtena rūpaṃ vibhūtaṃ hoti. Evaṃ ñātaṃ katvā
rūpaṃ  tīreti  aniccato  dukkhato  rogato  gaṇḍato sallato aghato
ābādhato  parato  palokato  ītito  upaddavato bhayato upasaggato
calato  pabhaṅgato  addhuvato  atāṇato  aleṇato asaraṇato rittato
tucchato   suññato   anattato   ādīnavato   vipariṇāmadhammato
asārakato aghamūlato vadhakato vibhavato sāsavato saṅkhatato mārāmisato
jātidhammato  jarādhammato  byādhidhammato  maraṇadhammato  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsadhammato  saṅkilesikadhammato  samudayato  atthaṅgamato
Assādato  ādīnavato  nissaraṇato  tīreti  evaṃ  tīraṇavibhūtena rūpaṃ
vibhūtaṃ hoti.
   {495.3} Kathaṃ pahānavibhūtena rūpaṃ vibhūtaṃ hoti. Evaṃ tīretvā rūpe
chandarāgaṃ pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti . vuttaṃ hetaṃ
bhagavatā yo rūpe bhikkhave chandarāgo taṃ pajahatha evantaṃ [1]- pahīnaṃ
bhavissati ucchinnamūlaṃ tālāvatthukataṃ anabhāvaṅgataṃ āyatiṃ anuppādadhammaṃ .
Evaṃ pahānavibhūtena rūpaṃ vibhūtaṃ hoti.
   {495.4}  Kathaṃ samatikkamavibhūtena rūpaṃ vibhūtaṃ hoti . catasso
arūpasamāpattiyo  paṭiladdhassa rūpā vibhūtā honti vibhāvitā atikkantā
samatikkantā  vītivattā  evaṃ  samatikkamavibhūtena  rūpaṃ vibhūtaṃ hoti .
Imehi catūhi kāraṇehi rūpaṃ vibhūtaṃ hoti.
   {495.5} Rūpe vibhūte na phusanti phassāti rūpe vibhūte vibhāvite atikkante
samatikkante  vītivatte  pañca  phassā  na  phusanti  cakkhusamphasso
sotasamphasso  ghānasamphasso  jivhāsamphasso  kāyasamphassoti  rūpe
vibhūte na phusanti phassā. Tenāha bhagavā
           nāmañca rūpañca paṭicca phasso
           icchānidānāni pariggahāni
           icchāyasantyā na mamattamatthi
           rūpe vibhūte na phusanti phassāti.
@Footnote: 1 Ma. rūpaṃ.
   [496] Kathaṃsametassa vibhoti rūpaṃ
           sukhaṃ dukkhaṃ vāpi kathaṃ vibhoti
           etamme pabrūhi yathā vibhoti
           taṃ jāniyāma iti me mano ahu.
   [497]  Kathaṃsametassa  vibhoti rūpanti kathaṃsametassa kathaṃpaṭipannassa
kathaṃiriyantassa   kathaṃpavattentassa   kathaṃpālentassa   kathaṃyapentassa
kathaṃyāpentassa  rūpaṃ  vibhoti  vibhāviyyati  atikkamiyyati  samatikkamiyyati
vītivattiyyatīti kathaṃsametassa vibhoti rūpaṃ.
   [498] Sukhaṃ dukkhaṃ vāpi kathaṃ vibhotīti sukhañca dukkhañca kathaṃ vibhoti
vibhāviyyati  atikkamiyyati  samatakkamiyyati  vītivattiyyatīti  sukhaṃ  dukkhaṃ
vāpi kathaṃ vibhoti.
   [499] Etamme pabrūhi yathā vibhotīti etanti yaṃ pucchāmi yaṃ
yācāmi yaṃ ajjhesāmi yaṃ pasādemīti etaṃ. Me pabrūhīti me brūhi 1-
ācikkha  desehi  paññāpehi  paṭṭhapehi  vivara  vibhaja uttānīkarohi
pakāsehīti  etamme  pabrūhi  .  yathā  vibhotīti  yathā  vibhoti
vibhāviyyati    atikkamiyyati    samatikkamiyyati    vītivattiyyatīti
etamme pabrūhi yathā vibhoti.
   [500] Taṃ jāniyāma iti me mano ahūti taṃ jāniyāmāti taṃ
jāneyyāma   ājāneyyāma   vijāneyyāma   paṭivijāneyyāma
paṭivijjheyyāmāti taṃ jāniyāma . Iti me mano ahūti [2]- iti me cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. pabrūhi. 2 Ma. iti me mano ahu.
Ahu  iti  me saṅkappo ahu iti me viññāṇaṃ ahūti taṃ jāniyāma
iti me mano ahu. Tenāha so nimmito
           kathaṃsametassa vibhoti rūpaṃ
           sukhaṃ dukkhaṃ vāpi kathaṃ vibhoti
           etamme pabrūhi yathā vibhoti
           taṃ jāniyāma iti me mano ahūti.
   [501] Na saññasaññī na visaññasaññī
           nopi asaññī na vibhūtasaññī
           evaṃsametassa vibhoti rūpaṃ
           saññānidānā hi papañcasaṅkhā.
   [502]   Na  saññasaññī  na  visaññasaññīti  saññasaññino
vuccanti  ye  pakatisaññāya  ṭhitā  napi  so pakatisaññāya ṭhito .
Visaññasaññino  vuccanti  ummattakā  ye  ca ukkhittacittā 1- napi
so ummattako nopi khittacittoti na saññasaññī na visaññasaññī.
   [503]  Nopi  asaññī  na  vibhūtasaññīti  asaññino  vuccanti
nirodhasamāpannā  ye  ca  asaññasattā  napi  so  nirodhasamāpanno
nopi asaññasatto . vibhūtasaññino vuccanti ye catunnaṃ arūpasamāpattīnaṃ
lābhino  napi  so  catunnaṃ  arūpasamāpattīnaṃ lābhīti nopi asaññī na
vibhūtasaññī.
@Footnote: 1 Ma. khittacittā.
   [504] Evaṃsametassa vibhoti rūpanti idha bhikkhu sukhassa ca pahānā
.pe.  catutthaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati so evaṃ samāhite citte
parisuddhe  pariyodāte  anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte kammanīye
ṭhite    āneñjappatte   ākāsānañcāyatanasamāpattipaṭilābhatthāya
cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  arūpamaggasamaṅgīti  evaṃsametassa  1-
evaṃpaṭipannassa   evaṃiriyantassa  evaṃvattentassa  evaṃpālentassa
evaṃyapentassa  evaṃyāpentassa  rūpaṃ  vibhoti vibhāviyyati atikkamiyyati
samatikkamiyyati vītivattiyyatīti evaṃsametassa vibhoti rūpaṃ.
   [505]   Saññānidānā   hi  papañcasaṅkhāti  papañcāyeva
papañcasaṅkhā taṇhāpapañcasaṅkhā diṭṭhipapañcasaṅkhā
mānapapañcasaṅkhā saññānidānā saññāsamudayā
saññājātikā     saññāpabhavāti     saññānidānā     hi
papañcasaṅkhā. Tenāha bhagavā
           na saññasaññī na visaññasaññī
           nopi asaññī na vibhūtasaññī
           evaṃsametassa vibhoti rūpaṃ
           saññānidānā hi papañcasaṅkhāti.
   [506] Yantaṃ apucchimha akittayī no
           aññantaṃ pucchāma tadiṅgha brūhi
@Footnote: 1 Po. Yu. itisaddo atthi.
           Ettāvataggaṃ no 1- vadanti heke
           yakkhassa suddhiṃ idha paṇḍitāse
           udāhu aññaṃpi vadanti etto.
   [507]  Yantaṃ  apucchimha  akittayī  noti  yantaṃ  apucchimha
ayācimha  ajjhesimha  pasādayimha  . akittayī noti kittitaṃ pakittitaṃ
ācikkhitaṃ  desitaṃ  paññāpitaṃ  paṭṭhapitaṃ  vivaṭaṃ  vibhattaṃ  uttānīkataṃ
pakāsitanti yantaṃ apucchimha akittayī no.
   [508]  Aññantaṃ  pucchāma  tadiṅgha  brūhīti  aññantaṃ pucchāma
aññantaṃ   yācāma   aññantaṃ  ajjhesāma  aññantaṃ  pasādema
uttariṃ  taṃ  pucchāma . tadiṅgha brūhīti iṅgha brūhi ācikkha desehi
paññāpehi  paṭṭhapehi  vivara  vibhaja  uttānīkarohi  pakāsehīti
aññantaṃ pucchāma tadiṅgha brūhi.
   [509]  Ettāvataggaṃ  no vadanti heke yakkhassa suddhiṃ idha
paṇḍitāseti   eke   samaṇabrāhmaṇā   ettāvatā   2-
arūpasamāpattiyā  aggaṃ  seṭṭhaṃ  viseṭṭhaṃ  pāmokkhaṃ  uttamaṃ  pavaraṃ
vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharanti  .  yakkhassāti
sattassa  narassa  mānavassa  posassa  puggalassa  jīvassa  jātussa
jantussa  indagussa  manujassa  .  suddhinti  suddhiṃ  visuddhiṃ parisuddhiṃ
muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  .  idha  paṇḍitāseti  idha  paṇḍitavādā
dhīravādā     ñāṇavādā     hetuvādā     lakkhaṇavādā
kāraṇavādā   ṭhānavādā   sakāya   laddhiyāti   ettāvataggaṃ
@Footnote: 1 Ma. na . 2 Po. Ma. etā arūpasamāpattiyo.
No vadanti heke yakkhassa suddhiṃ idha paṇḍitāse.
   [510]  Udāhu  aññaṃpi  vadanti  ettoti  udāhu  eke
samaṇabrāhmaṇā  etā  arūpasamāpattiyo  atikkamitvā  samatikkamitvā
vītivattitvā  etto  arūpato  aññaṃ  uttariṃ yakkhassa suddhiṃ visuddhiṃ
parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti dīpayanti
voharantīti udāhu aññaṃpi vadanti etto. Tenāha so nimmito
           yantaṃ apucchimha akittayī no
           aññantaṃ pucchāma tadiṅgha brūhi
           ettāvataggaṃ no vadanti heke
           yakkhassa suddhiṃ idha paṇḍitāse
           udāhu aññaṃpi vadanti ettoti.
   [511] Ettāvataggaṃpi vadanti heke
           yakkhassa suddhiṃ idha paṇḍitāse
           tesaṃ puneke samayaṃ vadanti
           anupādisese kusalāvadānā.
   [512]  Ettāvataggaṃpi  vadanti  heke  yakkhassa  suddhiṃ idha
paṇḍitāseti  santeke  samaṇabrāhmaṇā  sassatavādā  ettāvatā
arūpasamāpattiyā  aggaṃ  seṭṭhaṃ  viseṭṭhaṃ  pāmokkhaṃ  uttamaṃ  pavaraṃ
vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharanti . yakkhassāti sattassa
narassa  mānavassa  posassa  puggalassa  jīvassa  jātussa  jantussa
Indagussa manujassa . suddhinti suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ
parimuttiṃ  .  idha  paṇḍitāseti  idha  paṇḍitavādā  dhīravādā
ñāṇavādā   hetuvādā   lakkhaṇavādā  kāraṇavādā  ṭhānavādā
sakāya  laddhiyāti  ettāvataggaṃpi  vadanti heke yakkhassa suddhiṃ idha
paṇḍitāse.
   [513] Tesaṃ puneke samayaṃ vadanti anupādisese kusalāvadānāti
tesaṃyeva  samaṇabrāhmaṇānaṃ  eke  samaṇabrāhmaṇā  ucchedavādā
bhavatajjitā  vibhavaṃ abhinandanti te sattassa samaṃ upasamaṃ vūpasamaṃ nirodhaṃ
paṭippassaddhaṃ  vadanti  yato  kira  bho  ayaṃ attā kāyassa bhedā
ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇā ettāvatā anupādisesoti .
Kusalāvadānāti   kusalavādā  paṇḍitavādā  dhīravādā  ñāṇavādā
hetuvādā  lakkhaṇavādā  kāraṇavādā  ṭhānavādā  sakāya  laddhiyāti
tesaṃ  puneke  samayaṃ vadanti anupādisese kusalāvadānā . tenāha
bhagavā
           ettāvataggaṃpi vadanti heke
           yakkhassa suddhiṃ idha paṇḍitāse
           tesaṃ puneke samayaṃ vadanti
           anupādisese kusalāvadānāti.
   [514] Ete ca ñatvā upanissitāti
           ñatvā munī nissaye so vimaṃsī
           Ñatvā vimutto na vivādameti
           bhavābhavāya na sameti dhīro.
   [515]  Ete ca ñatvā upanissitāti eteti diṭṭhigatike .
Upanissitāti   sassatadiṭṭhinissitāti   ñatvā   ucchedadiṭṭhinissitāti
ñatvā   sassatucchedadiṭṭhinissitāti   ñatvā  jānitvā  tulayitvā
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvāti ete ca ñatvā upanissitāti.
   [516]  Ñatvā  munī nissaye so vimaṃsīti munīti monaṃ vuccati
ñāṇaṃ  .pe.  saṅgajālamaticca  so  muni . muni sassatadiṭṭhinissitāti
ñatvā   ucchedadiṭṭhinissitāti   ñatvā   sassatucchedadiṭṭhinissitāti
ñatvā  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā .
So  vimaṃsīti  paṇḍito  paññavā  buddhimā  ñāṇī  vibhāvī  medhāvīti
ñatvā munī nissaye so vimaṃsī.
   [517] Ñatvā vimutto na vivādametīti ñatvā jānitvā tulayitvā
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā . [1]- mutto vimutto parimutto
suvimutto  accantaanupādāvimokkhena  sabbe  saṅkhārā  aniccāti
ñatvā  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā
mutto  vimutto  parimutto  suvimutto  accantaanupādāvimokkhena
sabbe  saṅkhārā  dukkhāti  sabbe  dhammā  anattāti  .pe.
Yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  ñatvā  jānitvā
tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  mutto  vimutto
@Footnote: 1 Ma. vimuttoti.
Parimutto    suvimutto   accantaanupādāvimokkhenāti   ñatvā
vimutto  .  na vivādametīti na kalahaṃ karoti na bhaṇḍanaṃ karoti na
viggahaṃ karoti na vivādaṃ karoti na medhagaṃ karoti. Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā
evaṃ  vimuttacitto  kho  aggivessana  bhikkhu  na kenaci saṃvadati na
kenaci  vivadati yañca loke vuttaṃ tena ca voharati aparāmasanti .
Ñatvā vimutto na vivādameti.
   [518]  Bhavābhavāya na sameti dhīroti bhavābhavāyāti bhavābhavāya
kammabhavāya  punabbhavāya  kāmabhavāya  kammabhavāya kāmabhavāya punabbhavāya
rūpabhavāya  kammabhavāya  rūpabhavāya  punabbhavāya  arūpabhavāya  kammabhavāya
arūpabhavāya  punabbhavāya  punappunaṃ  bhavāya  punappunaṃ  gatiyā  punappunaṃ
upapattiyā  punappunaṃ  paṭisandhiyā  punappunaṃ  attabhāvābhinibbattiyā
na  sameti  na  samāgacchati na gaṇhāti na parāmasati nābhinivisati .
Dhīroti  dhīro  paṇḍito  paññavā  buddhimā  ñāṇī  vibhāvī medhāvīti
bhavābhavāya na sameti dhīro. Tenāha bhagavā
           ete ca ñatvā upanissitāti
           ñatvā munī nissaye so vimaṃsī
           ñatvā vimutto na vivādameti
           bhavābhavāya na sameti dhīroti.
      Ekādasamo kalahavivādasuttaniddeso niṭṭhito.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 305-342. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=6094              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=6094              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=442&items=77              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=442              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=8151              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=8151              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]