ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

           Terasamo mahaviyuhasuttaniddeso
   [600] Yekecime ditthiparibbasana
           idameva saccanti pavadayanti 1-
           sabbeva te nindamanvanayanti
           atho pasamsampi labhanti tattha.
   [601]  Yekecime  ditthiparibbasanati yekeciti sabbena sabbam
sabbatha  sabbam  asesam  nissesam  pariyadayavacanametam  yekeciti .
Ditthiparibbasanati   santeke   samanabrahmana  ditthigatika  te
dvasatthiya  ditthigatanam  annatarannataram ditthigatam gahetva uggahetva
ganhitva  paramasitva  abhinivisitva  sakaya  sakaya ditthiya vasanti
samvasanti  avasanti parivasanti . yatha agarika va gharesu vasanti
sapattika  va  apattisu  vasanti  sakilesa va kilesesu vasanti
evameva  santeke  samanabrahmana  ditthigatika  te  dvasatthiya
ditthigatanam  annatarannataram  ditthigatam  gahetva  uggahetva ganhitva
paramasitva  abhinivisitva  sakaya  sakaya  ditthiya  vasanti samvasanti
avasanti parivasantiti yekecime ditthiparibbasana.
   [602]  Idameva saccanti pavadayantiti sassato loko idameva
saccam  moghamannanti  vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharanti
asassato loko .pe. neva hoti na na hoti tathagato parammarana
idameva   saccam   moghamannanti   vadanti   kathenti   bhananti
@Footnote: 1 Ma. ca vadayanti.
Dipayanti voharantiti idameva saccanti pavadayanti.
   [603]  Sabbeva  te  nindamanvanayantiti  sabbeva  te
samanabrahmana   nindameva   anventi   garahameva   anventi
akittimeva  anventi  sabbe  ninditayeva  honti  garahitayeva
honti akittitayeva hontiti sabbeva te nindamanvanayanti.
   [604]  Atho  pasamsampi labhanti tatthati tattha sakaya ditthiya
sakaya  khantiya  sakaya  ruciya sakaya laddhiya pasamsam thomanam kittim
vannaharikam  labhanti  patilabhanti [1]- adhigacchanti 2- vindantiti atho
pasamsampi labhanti tattha. Tenaha so nimmito
           yekecime ditthiparibbasana
           idameva saccanti pavadayanti
           sabbeva te nindamanvanayanti
           atho pasamsampi labhanti tatthati.
   [605] Appam hi etam na alam samaya
           duve vivadassa phalani brumi
           etampi disva na vivadayetha 3-
           khemabhipassam avivadabhummam 4-.
   [606]  Appam  hi etam na alam samayati appam hi etanti
appakam  etam  omakam  etam thokam etam lamakam etam jatukkam etam
parittakam  etanti  appam  hi  etam  .  na  alam samayati nalam
@Footnote: 1 Po. Ma. upagacchanti. 2 Ma. ayam patho na dissati. 3 Yu. vivadiyetha.
@4 Ma. avivadabhummim.
Ragassa  samaya  dosassa  samaya  mohassa  samaya  kodhassa
upanahassa  makkhassa  palasassa  issaya  macchariyassa  mayaya
satheyyassa  thambhassa  sarambhassa  manassa  atimanassa  madassa
pamadassa    sabbakilesanam    sabbaduccaritanam    sabbadarathanam
sabbaparilahanam     sabbasantapanam     sabbakusalabhisankharanam
samaya   upasamaya   vupasamaya   nibbanaya   patinissaggaya
patippassaddhiyati appam hi etam na alam samaya.
   [607] Duve vivadassa phalani brumiti ditthikalahassa ditthibhandanassa
ditthiviggahassa  ditthivivadassa  ditthimedhagassa  dve  phalani  honti
jayaparajayo  hoti  labhalabho  hoti  yasayaso hoti nindapasamso
hoti  sukhadukkham  hoti  somanassadomanassam  hoti  itthanittham  hoti
anunayapatigham  hoti  ugghatinigghati  hoti  anurodhavirodho  hoti .
Athava   tam   kammam   nirayasamvattanikam   tiracchanayonikasamvattanikam
pittivisayikasamvattanikanti   brumi   acikkhami  desemi  pannapemi
patthapemi  vivarami  vibhajami  uttanikaromi  pakasemiti  duve
vivadassa phalani brumi.
   [608] Etampi disva na vivadayethati etampi disvati etam
adinavam  disva  passitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva vibhutam
katva  ditthikalahesu  ditthibhandanesu  ditthiviggahesu  ditthivivadesu
ditthimedhagesuti  etampi  disva  .  na  vivadayethati  na
Kalaham  kareyya  na  bhandanam  kareyya na viggaham kareyya na vivadam
kareyya  na  medhagam  kareyya  kalahabhandanaviggahavivadamedhagam  pajaheyya
vinodeyya   byantikareyya   anabhavangameyya   kalahabhandanaviggaha-
vivadamedhaga  arato  assa  virato pativirato nikkhanto nissattho
vippamutto   visannutto   vimariyadikatena  cetasa  vihareyyati
etampi disva na vivadayetha.
   [609]  Khemabhipassam  avivadabhummanti  avivadabhummam  vuccati
amatanibbanam   yo   so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo
tanhakkhayo  virago  nirodho nibbanam . etam avivadabhummam khemato
tanato  lenato  saranato  abhayato  accutato  amatato nibbanato
passanto  dakkhanto  olokento  nijjhayanto  upaparikkhantoti
khemabhipassam avivadabhummam. Tenaha bhagava
           appam hi etam na alam samaya
           duve vivadassa phalani brumi
           etampi disva na vivadayetha
           khemabhipassam avivadabhummanti.
   [610] Yakacima sammatiyo 1- puthujja
           sabbava eta na upeti viddha
           anupayo so upayam kimeyya
           ditthe sute khantimakubbamano.
@Footnote: 1 Ma. sammutiyo.
   [611]  Yakacima  sammatiyo  puthujjati  yakaciti  sabbena
sabbam  sabbatha sabbam asesam nissesam pariyadayavacanametam yakaciti .
Sammatiyoti  sammatiyo  vuccanti  dvasatthi  ditthigatani  . puthujjati
puthujjanehi  janita  va  ta sammatiyoti puthujja . puthunanajanehi
janita va ta sammatiyoti puthujjati yakacima sammatiyo puthujja.
   [612]  Sabbava eta na upeti viddhati viddha vijjagato
nani  vibhavi  medhavi  sabbava  eta  ditthisammatiyo  neti  na
upeti  na  upagacchati  na  ganhati  na  paramasati  nabhinivisatiti
sabbava eta na upeti viddha.
   [613]  Anupayo  so upayam kimeyyati upayoti dve upaya
tanhupayo  ca  ditthupayo  ca  .pe.  ayam  tanhupayo  .pe. ayam
ditthupayo  .  tassa  tanhupayo  pahino  ditthupayo  patinissattho
tanhupayassa   pahinatta   ditthupayassa   patinissatthatta   anupayo
puggalo  kim  rupam  upeyya  upagaccheyya  ganheyya  paramaseyya
abhiniviseyya  atta  meti . kim vedanam kim sannam kim sankhare kim
vinnanam  kim  gatim  kim  upapattim kim patisandhim kim bhavam kim samsaram kim
vattam  upeyya  upagaccheyya  ganheyya  paramaseyya  abhiniviseyyati
anupayo so upayam kimeyya.
   [614] Ditthe sute khantimakubbamanoti ditthe va ditthasuddhiya
va  sute  va  sutasuddhiya  va  mute  va  mutasuddhiya  va
Khantim  akubbamano  chandam  akubbamano  pemam  akubbamano  ragam
akubbamano   ajanayamano   asanjanayamano   anibbattayamano
nabhinibbattayamanoti   ditthe   sute   khantimakubbamano  .
Tenaha bhagava
           yakacima sammatiyo puthujja
           sabbava eta na upeti viddha
           anupayo so upayam kimeyya
           ditthe sute khantimakubbamanoti.
   [615] Siluttama sannamenahu suddhim
           vattam samadaya upatthitase
           idheva sikkhema athassa suddhim
           bhavupanita kusalavadana.
   [616]   Siluttama   sannamenahu   suddhinti   santeke
samanabrahmana   siluttamavada   te  silamattena  sannamamattena
samvaramattena  avitikkamamattena  suddhim  visuddhim  parisuddhim  muttim vimuttim
parimuttim  1-  ahu  vadanti  kathenti bhananti dipayanti voharanti .
Samanamundikaputto  evamaha  catuhi  kho  aham  thapati  dhammehi
samannagatam   purisapuggalam   pannapemi   sampannakusalam   paramakusalam
uttamappattippattam  samanam  ayojjham  katamehi  catuhi  idha  thapati 2-
na  kayena  papakammam  karoti  na papikam vacam bhasati na papakam
sankappam  sankappati  na  papakam  ajivam  ajivati  imehi kho aham
@Footnote: 1 Ma. parivimuttim. 2 Po. Ma. gahapati.
Thapati   catuhi   dhammehi   samannagatam  purisapuggalam  pannapemi
sampannakusalam  paramakusalam  uttamappattippattam  samanam  ayojjham  .
Evameva  santeke  samanabrahmana  siluttamavada  te  silamattena
sannamamattena   samvaramattena   avitikkamamattena   suddhim   visuddhim
parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  ahu  vadanti  kathenti  bhananti
dipayanti voharantiti siluttama sannamenahu suddhim.
   [617]  Vattam  samadaya  upatthitaseti  vattanti  hatthivattam
va assavattam va govattam va ajavattam va kukkuravattam va kakavattam
va  vasudevavattam  va  [1]-  punnabhaddavattam  va  manibhaddavattam
va  aggivattam  va  nagavattam  va supannavattam va yakkhavattam va
asuravattam  va  gandhabbavattam  va  maharajavattam va candavattam va
suriyavattam va indavattam va brahmavattam va devavattam va disavattam 2-
va  adaya  samadaya  adayitva  3-  ganhitva  paramasitva
abhinivisitva  upatthita  paccupatthita  allina  upagata  ajjhosita
adhimuttati vattam samadaya upatthitase.
   [618] Idheva sikkhema athassa suddhinti idhati sakaya ditthiya
sakaya  khantiya  sakaya  ruciya  sakaya laddhiya sikkhema acarema
samacarema  samadaya  vattemati idheva sikkhema . athassa suddhinti
athavassa  suddhim  visuddhim  parisuddhim muttim vimuttim parimuttinti idheva
sikkhema athassa suddhim.
@Footnote: 1 Ma. baladevavatam. 2 Ma. Yu. disavattam. 3 Po. Ma. adiyitva.
   [619]  Bhavupanita  kusalavadanati  bhavupanitati  bhavupanita
bhavupagata  bhavajjhosita  bhavadhimuttati  bhavupanita  .  kusalavadanati
kusalavada   panditavada   dhiravada   nanavada   hetuvada
lakkhanavada  karanavada  thanavada  sakaya  laddhiyati  bhavupanita
kusalavadana. Tenaha bhagava
           siluttama sannamenahu suddhim
           vattam samadaya upatthitase
           idheva sikkhema athassa suddhim
           bhavupanita kusalavadanati.
   [620] Sace cuto silavatato 1- hoti
           sa vedhati 2- kamma viradhayitva
           sa jappati 3- patthayati ca suddhim
           satthavahino pavasam gharamha.
   [621] Sace cuto silavatato hotiti dvihi karanehi silabbatato
cavati paravicchindanaya va cavati anabhisambhunanto va cavati.
   {621.1}  Katham paravicchindanaya cavati . paro vicchindati so
sattha  na  sabbannu  dhammo  na  svakkhato gano na supatipanno
ditthi  na  bhaddika  patipada  na  supannatta maggo na niyyaniko
natthettha suddhi va visuddhi va parisuddhi va mutti va vimutti va
@Footnote: 1 Po. Ma. silavatato. 2 pavedhatitipi patho. 3 pajappatitipi patho.
Parimutti  va  na tattha sujjhanti va visujjhanti va parisujjhanti va
muccanti  va  vimuccanti  va parimuccanti va hina nihina omaka
lamaka jatukka parittati evam paro vicchindati. Evam vicchindiyamano
satthara  cavati  dhammakkhana  cavati  gana  cavati  ditthiya  cavati
patipadaya cavati maggato cavati evam paravicchindanaya cavati.
   {621.2}  Katham  anabhisambhunanto cavati . silam anabhisambhunanto
silato  cavati  vattam  anabhisambhunanto  vattato  cavati  silabbatam
anabhisambhunanto   silabbatato   cavati   evam   anabhisambhunanto
cavatiti sace cuto silavatato hoti.
   [622]  Sa  vedhati kamma viradhayitvati sa vedhatiti silam va
vattam  va  silabbatam  va  viraddham  maya  aparaddham  maya  khalitam
maya  galitam  maya  annaya  aparaddho  ahanti  vedhati  pavedhati
sampavedhatiti  sa  vedhati  .  kamma  viradhayitvati  punnabhisankharam
va  apunnabhisankharam  va  anenjabhisankharam  va  viraddham  maya
aparaddham  maya  khalitam  maya  galitam  maya  annaya  aparaddho
ahanti vedhati pavedhati sampavedhatiti sa vedhati kamma viradhayitva.
   [623]  Sa  jappati  patthayati  ca  suddhinti sa jappatiti silam
va  jappati  vattam  va  jappati  silabbatam  va  jappati  pajappati
abhijappatiti  sa  jappati  .  patthayati  ca  suddhinti  silasuddhim  va
pattheti  vattasuddhim  va  pattheti  silabbatasuddhim va pattheti piheti
Abhijappatiti sa jappati patthayati ca suddhim.
   [624]  Satthavahino  pavasam  gharamhati  yatha  puriso gharato
nikkhanto  satthena  saha  vasanto  sattha  ohino  tam va sattham
anubandhati  sakam  va  gharam  paccagacchati  evameva  so ditthigatiko
tam  va  sattharam  ganhati  annam  va  sattharam ganhati tam va
dhammakkhanam  ganhati  annam  va  dhammakkhanam  ganhati  tam  va
ganam  ganhati  annam  va  ganam  ganhati  tam  va ditthim ganhati
annam  va  ditthim  ganhati  tam  va  patipadam  ganhati  annam
va  patipadam  ganhati  tam  va  maggam  ganhati  annam va maggam
ganhati  paramasati  abhinivisatiti  satthavahino  pavasam  gharamha .
Tenaha bhagava
           sace cuto silavatato hoti
           sa vedhati kamma viradhayitva
           sa jappati patthayati ca suddhim
           satthavahino pavasam gharamhati.
   [625] Silabbatam vapi pahaya sabbam
           kammanca savajjanavajjametam
           suddhim asuddhinti apatthayano
           virato care santimanuggahaya.
   [626]  Silabbatam  vapi  pahaya  sabbanti  sabba silasuddhiyo
Pahaya   pajahitva   vinoditva  byantikaritva  anabhavangamitva
sabba  vattasuddhiyo  pahaya  pajahitva  vinoditva  byantikaritva
anabhavangamitva  sabba  silabbatasuddhiyo  pahaya pajahitva vinoditva
byantikaritva anabhavangamitvati silabbatam vapi pahaya sabbam.
   [627]  Kammanca  savajjanavajjametanti  savajjakammam  vuccati
kanham  kanhavipakam  .  anavajjakammam  vuccati  sukkam  sukkavipakam .
Savajjanca  kammam  anavajjanca  kammam  pahaya  pajahitva  vinoditva
byantikaritva anabhavangamitvati kammanca savajjanavajjametam.
   [628] Suddhim asuddhinti apatthayanoti asuddhim patthenti akusale
dhamme  patthenti  suddhim  patthenti  panca  kamagune  patthenti
asuddhim  patthenti  akusale  dhamme  patthenti  panca  kamagune
patthenti  suddhim  patthenti  dvasatthiditthigatani  patthenti  asuddhim
patthenti  akusale  dhamme  patthenti  panca  kamagune  patthenti
dvasatthiditthigatani  patthenti  suddhim  patthenti  tedhatuke  kusale
dhamme  patthenti  asuddhim  patthenti akusale dhamme patthenti panca
kamagune   patthenti  dvasatthiditthigatani  patthenti  tedhatuke
kusale  dhamme  patthenti  suddhim  patthenti  kalyanaputhujjana  1-
niyamavakkantim  patthenti  sekkha  aggadhammam  arahattam patthenti .
Arahattappatte  araha  neva  akusale  dhamme  pattheti napi panca
kamagune  pattheti  napi  dvasatthiditthigatani pattheti napi tedhatuke
@Footnote: 1 Po. Ma. puthujjanakalyanaka.
Kusale  dhamme  pattheti  napi niyamavakkantim pattheti napi aggadhammam
arahattam  pattheti  .  patthanam  samatikkanto  araha  vuddhiparihanim
vitivatto . so vutthavaso cinnacarano .pe. natthi tassa punabbhavoti
suddhim asuddhinti apatthayano.
   [629]  Virato  care santimanuggahayati viratoti suddhiasuddhiya
arato  virato  pativirato nikkhanto nissattho vippamutto visannutto
vimariyadikatena cetasa viharatiti virato. Careti careyya vicareyya iriyeyya
vatteyya paleyya yapeyya yapeyyati virato care. Santimanuggahayati
santiyo  vuccanti  dvasatthi  ditthigatani  ditthisantiyo  agganhanto
aparamasanto  anabhinivisantoti virato care santimanuggahaya . tenaha
bhagava
           silabbatam vapi pahaya sabbam
           kammanca savajjanavajjametam
           suddhim asuddhinti apatthayano
           virato care santimanuggahayati.
   [630] Tamupanissaya 1- jigucchitam va
           atha vapi ditthamva sutam mutam va
           uddhamsara suddhimanutthunanti
           avitatanhase bhavabhavesu.
@Footnote: 1 Yu. tapupanissaya.
   [631]  Tamupanissaya  jigucchitam  vati santeke samanabrahmana
tapojigucchavada  tapojigucchasara  tapojiguccham  nissita  sannissita
allina upagata ajjhosita adhimuttati tamupanissaya jigucchitam va.
   [632]  Athavapi  ditthamva sutam mutam vati dittham va ditthasuddhim
va sutam va sutasuddhim va mutam va mutasuddhim va nissaya upanissaya
ganhitva paramasitva abhinivisitvati athavapi ditthamva sutam mutam va.
   [633]  Uddhamsara  suddhimanutthunantiti  santeke  samanabrahmana
uddhamsaravada . katame [1]- samanabrahmana uddhamsaravada . Ye
te  samanabrahmana  accantasuddhika  samsarasuddhika  akiriyaditthika
sassatavada  ime  te  samanabrahmana  uddhamsaravada  .  te
samsarena 2- suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim anutthunanti
vadanti   kathenti   bhananti   dipayanti   voharantiti  uddhamsara
suddhimanutthunanti.
   [634] Avitatanhase bhavabhavesuti tanhati rupatanha saddatanha
gandhatanha  rasatanha  photthabbatanha  dhammatanha  .  bhavabhavesuti
bhavabhave  kammabhave punabbhave kamabhave kammabhave kamabhave punabbhave
rupabhave  kammabhave  rupabhave  punabbhave arupabhave kammabhave arupabhave
punabbhave  punappunam  bhave  punappunam  gatiya  punappunam  upapattiya
punappunam   patisandhiya   punappunam   attabhavabhinibbattiya  .
@Footnote: 1 Ma. Yu. te . 2 Po. Ma. samsare.
Avitatanhaseti    avitatanha    avigatatanha    accattatanha
avantatanha   amuttatanha   appahinatanha   appatinissatthatanhati
avitatanhase bhavabhavesu. Tenaha bhagava
           tamupanissaya jigucchitam va
           athavapi ditthamva sutam mutam va
           uddhamsara suddhimanutthunanti
           avitatanhase bhavabhavesuti.
   [635] Patthayamanassa hi jappitani
           samvedhitam 1- vapi pakappitesu
           cutupapato idha yassa natthi
           sa kena vedheyya kuhim pajappe.
   [636]  Patthayamanassa  hi  jappitaniti patthana vuccati tanha
yo rago sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam. Patthayamanassati
patthayamanassa    icchamanassa    sadiyamanassa    pihayamanassa
abhijappayamanassati  patthayamanassa  hi  .  jappitaniti  jappana
vuccati tanha yo rago sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulanti
patthayamanassa hi jappitani.
   [637]  Samvedhitam vapi pakappitesuti pakappanati dve pakappana
tanhapakappana  ca  ditthipakappana  ca  .pe.  ayam  tanhapakappana
.pe.  ayam  ditthipakappana  .  vatthuacchedasankinopi  vedhenti
@Footnote: 1 pavedhitantipi patho.
Acchijjantepi  vedhenti  acchinnepi  vedhenti  vatthuviparinamasankinopi
vedhenti  viparinamantepi  vedhenti  viparinatepi vedhenti pavedhenti
sampavedhentiti samvedhitam vapi pakappitesu.
   [638]  Cutupapato  idha  yassa  natthiti  yassati  arahato
khinasavassa  agamanam  gamanam  gamanagamanam  kalam  gati  bhavabhavo cuti
ca  upapatti  ca  nibbatti  ca  bhedo  ca jatijaramaranam natthi na
santi  na  samvijjanti  nupalabbhanti  pahina  samucchinna  vupasanta
patippassaddha   abhabbuppattika  nanaggina  daddhati  cutupapato
idha yassa natthi.
   [639] Sa kena vedheyya kuhim pajappeti so kena ragena vedheyya
kena dosena vedheyya kena mohena vedheyya kena manena vedheyya
kaya  ditthiya vedheyya kena uddhaccena vedheyya kaya vicikicchaya
vedheyya kehi anusayehi vedheyya rattoti va dutthoti va mulhoti
va vinibandhoti va paramatthoti va vikkhepagatoti va anitthangatoti
va  thamagatoti  va  .  te  abhisankhara  pahina abhisankharanam
pahinatta gatiya kena vedheyya nerayikoti va tiracchanayonikoti va
pittivisayikoti va manussoti va devoti va rupiti va arupiti va
sanniti  va  asanniti  va  nevasanninasanniti  va  .  so
hetu  natthi  paccayo natthi karanam natthi yena vedheyya pavedheyya
Sampavedheyyati sa kena vedheyya . kuhim pajappeti kimhi jappeyya
pajappeyya  abhijappeyyati  sa  kena  vedheyya  kuhim  pajappe .
Tenaha bhagava
           patthayamanassa hi jappitani
           samvedhitam vapi pakappitesu
           cutupapato idha yassa natthi
           sa kena vedheyya kuhim pajappeti.
   [640] Yamahu dhammam paramanti eke
           tameva hinanti panahu anne
           sacco nu vado katamo imesam
           sabbeva hime kusalavadana.
   [641]  Yamahu dhammam paramanti eketi yam dhammam ditthim patipadam
maggam  eke  samanabrahmana  idam  paramam  aggam  settham  visettham
pamokkham  uttamam  pavaranti  evamahamsu  evam kathenti evam bhananti
evam dipayanti evam voharantiti yamahu dhammam paramanti eke.
   [642]  Tameva  hinanti  panahu  anneti tameva dhammam ditthim
patipadam  maggam  eke  samanabrahmana hinam etam nihinam etam omakam
etam  lamakam  etam jatukkam etam parittakam etanti evamahamsu evam
kathenti  evam bhananti evam dipayanti evam voharantiti tameva hinanti
panahu anne.
   [643] Sacco nu vado katamo imesanti imesam samanabrahmananam
vado katamo sacco taccho tatho bhuto yathavo aviparitoti sacco nu vado
katamo imesam.
   [644] Sabbeva hime kusalavadanati sabbeva hime samanabrahmana
kusalavada  panditavada  dhiravada nanavada hetuvada lakkhanavada
karanavada thanavada sakaya laddhiyati sabbeva hime kusalavadana.
Tenaha bhagava
           yamahu dhammam paramanti eke
           tameva hinanti panahu anne
           sacco nu vado katamo imesam
           sabbeva hime kusalavadanati.
   [645] Sakam hi dhammam paripunnamahu
           annassa dhammam pana hinamahu
           evampi viggayha vivadayanti
           sakam sakam sammatimahu saccam.
   [646]  Sakam  hi  dhammam  paripunnamahuti  sakam hi dhammam ditthim
patipadam  maggam  eke  samanabrahmana  idam  samattam  paripunnam
anomanti  evamahamsu  evam  kathenti  evam  bhananti evam dipayanti
evam voharantiti sakam hi dhammam paripunnamahu.
   [647]  Annassa  dhammam  pana  hinamahuti annassa dhammam ditthim
Patipadam  maggam  eke  samanabrahmana hinam etam nihinam etam omakam
etam  lamakam  ekam jatukkam etam parittakam etanti evamahamsu evam
kathenti  evam  bhananti  evam  dipayanti  evam  voharantiti annassa
dhammam pana hinamahu.
   [648] Evampi viggayha vivadayantiti evam gahetva ganhitva
paramasitva  abhinivisitva  vivadayanti  kalaham karonti bhandanam karonti
viggaham karonti vivadam karonti medhagam karonti na tvam imam dhammavinayam
ajanasi  .pe.  nibbedhehi  va sace pahositi evampi viggayha
vivadayanti.
   [649]  Sakam  sakam sammatimahu saccanti sassato loko .pe.
Neva  hoti  na  na  hoti  tathagato  parammarana  idameva saccam
moghamannanti sakam sakam sammatimahu saccam. Tenaha bhagava
           sakam hi dhammam paripunnamahu
           annassa dhammam pana hinamahu
           evampi viggayha vivadayanti
           sakam sakam sammatimahu saccanti.
   [650] Parassa ce vambhayitena hino
           na koci dhammesu visesi assa
           puthu hi annassa vadanti dhammam
           nihinato samhi dalhamvadana.
   [651] Parassa ce vambhayitena hinoti parassa ce vambhayitakarana
ninditakarana   garahitakarana   upavaditakarana   paro   balo
hoti  hino  nihino  omako  lamako  jatukko  parittoti parassa
ce vambhayitena hino.
   [652]  Na  koci dhammesu visesi assati dhammesu na koci
aggo  settho  visettho  pamokkho  uttamo pavaro assati na
koci dhammesu visesi assa.
   [653]  Puthu  hi  annassa  vadanti  dhammam nihinatoti bahukapi
bahunnam  dhammam  vadanti  upavadanti  nindanti  garahanti hinato nihinato
omakato  lamakato  jatukkato  parittato  bahukapi  ekassa  dhammam
vadanti  upavadanti  nindanti  garahanti  hinato  nihinato  omakato
lamakato  jatukkato  parittato  ekopi  bahunnam  dhammam  vadati
upavadati  nindati  garahati  hinato  nihinato  omakato  lamakato
jatukkato  parittato  ekopi  ekassa  dhammam  vadati  upavadati
nindati  garahati  hinato  nihinato  omakato  lamakato  jatukkato
parittatoti puthu hi annassa vadanti dhammam nihinato.
   [654]  Samhi  dalhamvadanati  dhammo  sakayanam ditthi sakayanam
patipada  sakayanam  maggo sakayanam . sakayane dalhavada thiravada
balikavada   avatthitavadati  samhi  dalhamvadana  .  tenaha
bhagava
           Parassa ce vambhayitena hino
           na koci dhammesu visesi assa
           puthu hi annassa vadanti dhammam
           nihinato samhi dalhamvadanati.
   [655] Sadhammapuja 1- ca pana tatheva
           yatha pasamsanti sakayanani
           sabbe 2- pavada tathiva bhaveyyum
           suddhi hi nesam paccattameva.
   [656]  Sadhammapuja  ca pana tathevati katama sadhammapuja .
Sakam  sattharam  sakkaroti  garukaroti  maneti  pujeti  ayam  sattha
sabbannuti  ayam  sadhammapuja  .  sakam  dhammakkhanam  sakam  ganam
sakam  ditthim  sakam  patipadam  sakam  maggam  sakkaroti garukaroti maneti
pujeti  ayam  maggo  niyyanikoti  ayam  sadhammapuja  . sadhammapuja
ca  pana  tathevati  sadhammapuja  tatha  taccha  bhuta  yathava
aviparitati sadhammapuja ca pana tatheva.
   [657]  Yatha  pasamsanti  sakayananiti  dhammo  sakayanam ditthi
sakayanam  patipada  sakayanam  maggo  sakayanam . sakayanani pasamsanti
thomenti kittenti vannentiti yatha pasamsanti sakayanani.
   [658]  Sabbe  pavada  tathiva  bhaveyyunti sabbe pavada
tatha  taccha  bhuta  yathava aviparita bhaveyyunti sabbe pavada
tathiva bhaveyyum.
@Footnote: 1 Ma. saddhammapuja. sabbattha idisameva 2 Po. Ma. sabbeva vada.
   [659]  Suddhi  hi  nesam  paccattamevati  paccattameva tesam
samanabrahmananam  suddhi  visuddhi  parisuddhi  mutti  vimutti parimuttiti
suddhi hi nesam paccattameva. Tenaha bhagava
           sadhammapuja ca pana tatheva
           yatha pasamsanti sakayanani
           sabbe pavada tathiva bhaveyyum
           suddhi hi nesam paccattamevati.
   [660] Na brahmanassa paraneyyamatthi
           dhammesu niccheyya samuggahitam
           tasma vivadani upativatto
           na hi setthato passati dhammamannam.
   [661]  Na  brahmanassa  paraneyyamatthiti nati patikkhepo .
Brahmanoti  sattannam  dhammanam  bahitatta  brahmano  .pe.
Anissito  1-  tadi  pavuccate  sa  brahma  . na brahmanassa
paraneyyamatthiti  brahmanassa  paraneyyata  natthi  brahmano  na
paraneyyo  na  parapattiyo  na  parapaccayo na parapatibaddhagu janati
passati  asammulho  sampajano  patissato  .  sabbe  sankhara
aniccati  brahmanassa  paraneyyata  natthi brahmano na paraneyyo
na  parapattiyo  na  parapaccayo  na  parapatibaddhagu  janati  passati
asammulho  sampajano patissato . sabbe sankhara dukkhati .pe.
@Footnote: 1 Po. Ma. asito.
Yankinci   samudayadhammam   sabbantam   nirodhadhammanti   brahmanassa
paraneyyata  natthi  brahmano  na  paraneyyo  na  parapattiyo na
parapaccayo   na   parapatibaddhagu   janati  passati  asammulho
sampajano patissatoti na brahmanassa paraneyyamatthi.
   [662]  Dhammesu  niccheyya samuggahitanti dhammesuti dvasatthiya
ditthigatesu  .  niccheyyati  nicchinitva  vinicchinitva  vicinitva
pavicinitva   tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva
odhiggaho  vilaggaho  varaggaho  kotthasaggaho  uccayaggaho
samuccayaggaho  idam  saccam  tatham  taccham  bhutam  yathavam  aviparitanti
gahitam  paramattham  abhinivittham  ajjhositam  adhimuttam  natthi  na samvijjati
nupalabbhati  pahinam  samucchinnam  vupasantam  patippassaddham  abhabbuppattikam
nanaggina daddhanti dhammesu niccheyya samuggahitam.
   [663]  Tasma  vivadani  upativattoti  tasmati  tasma
tamkarana  tamhetu  tappaccaya  tamnidana  ditthikalahani  ditthibhandanani
ditthiviggahani  ditthivivadani  ditthimedhagani  upativatto  atikkanto
samatikkanto vitivattoti tasma vivadani upativatto.
   [664]  Na  hi  setthato passati dhammamannanti annam sattharam
dhammakkhanam  ganam  ditthim  patipadam  maggam  annatra  satipatthanehi
annatra   sammappadhanehi   annatra   iddhippadehi   annatra
indriyehi   annatra  balehi  annatra  bojjhangehi  annatra
Ariya  atthangika  magga  aggam  settham visettham pamokkham uttamam
pavaram  dhammam  na  passati na dakkhati na oloketi na nijjhayati na
upaparikkhatiti na hi setthato passati dhammamannam. Tenaha bhagava
           na brahmanassa paraneyyamatthi
           dhammesu niccheyya samuggahitam
           tasma vivadani upativatto
           na hi setthato passati dhammamannanti.
   [665] Janami passami tatheva etam
           ditthiya eke paccenti suddhim
           addakkhi ce kinhi tumassa tena
           atisitva annena vadanti suddhim.
   [666] Janami passami tatheva etanti janamiti paracittananena
va  janami  pubbenivasanussatinanena  va  janami . passamiti
mamsacakkhuna va passami dibbena va cakkhuna passami. Tatheva etanti
etam tatham taccham bhutam yathavam aviparitanti janami passami tatheva etam.
   [667]  Ditthiya  eke  paccenti  suddhinti ditthiya eke
samanabrahmana  suddhim  visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim
paccenti  .  sassato  loko  idameva saccam moghamannanti ditthiya
eke  samanabrahmana  suddhim  visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim
Parimuttim  paccenti  .  asassato loko .pe. neva hoti na na
hoti  tathagato  parammarana  idameva  saccam  moghamannanti  ditthiya
eke  samanabrahmana  suddhim  visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim
parimuttim paccentiti ditthiya eke paccenti suddhim.
   [668]  Addakkhi  ce  kinhi  tumassa  tenati  addakkhiti
paracittananena   va   addakkhi  pubbenivasanussatinanena  va
addakkhi  mamsacakkhuna  va  addakkhi  dibbena va cakkhuna addakkhiti
addakkhi ce . kinhi tumassa tenati tassa tena dassanena kim katham [1]-
dukkhaparinna  atthi  na  samudayassa  pahanam  atthi  na  maggabhavana
atthi  na  phalasacchikiriya atthi na ragassa samucchedappahanam atthi na
dosassa  samucchedappahanam  atthi  na  mohassa samucchedappahanam atthi
na  kilesanam  samucchedappahanam atthi na samsaravattassa ucchedo 2-
atthiti addakkhi ce kinhi tumassa tena.
   [669]  Atisitva  annena vadanti suddhinti te ditthiya 3-
suddhimaggam  visuddhimaggam  parisuddhimaggam  vodatamaggam  pariyodatamaggam 4-
atikkamitva  samatikkamitva  vitikkamitva  annatra  satipatthanehi
annatra   sammappadhanehi   annatra   iddhippadehi   annatra
indriyehi  annatra  balehi  annatra  bojjhangehi  annatra ariya
atthangika  magga  suddhim  visuddhim  parisuddhim muttim vimuttim parimuttim
vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharantiti  evampi  atisitva
@Footnote: 1 Ma. nasaddo atthi. 2 Ma. upacchedo. 3 Ma. Yu. titthiya. 4 parivodatamaggam
@itipi patho.
Annena vadanti suddhim . athava buddha ca buddhasavaka ca paccekabuddha
ca  tesam  ditthiya  1-  asuddhimaggam  avisuddhimaggam  aparisuddhimaggam
avodatamaggam   apariyodatamaggam   atikkamitva   samatikkamitva
vitivattitva  catuhi  satipatthanehi  catuhi  sammappadhanehi  catuhi
iddhippadehi  pancahi  indriyehi  pancahi balehi sattahi bojjhangehi
ariyena  atthangikena  maggena  suddhim  visuddhim parisuddhim muttim vimuttim
parimuttim  vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharantiti  evampi
atisitva annena vadanti suddhim. Tenaha bhagava
           janami passami tatheva etam
           ditthiya eke paccenti suddhim
           addakkhi ce kinhi tumassa tena
           atisitva annena vadanti suddhinti.
   [670] Passam naro dakkhati namarupam
           disvana vannassati 2- tanimeva
           kamam bahum passatu appakam va
           na hi tena suddhim kusala vadanti.
   [671] Passam naro dakkhati namarupanti passam naroti paracittananena
va  passanto  pubbenivasanussatinanena  va  passanto mamsacakkhuna
va  passanto  dibbena  va  cakkhuna  passanto  namarupanneva
dakkhati  niccato  sukhato  attato  na  tesam  dhammanam  samudayam
@Footnote: 1 Ma. Yu. titthiyanam. 2 Ma. disvana va nayati.
Va  atthangamam va assadam va adinavam va nissaranam va dakkhatiti
passam naro dakkhati namarupam.
   [672] Disvana vannassati tanimevati disvati paracittananena
va  disva  pubbenivasanussatinanena  va  disva mamsacakkhuna va
disva  dibbena  va  cakkhuna  disva namarupanneva disva nassati
niccato sukhato attato na tesam dhammanam samudayam va atthangamam va
assadam  va adinavam va nissaranam va nassatiti disvana vannassati
tanimeva.
   [673] Kamam bahum passatu appakam vati kamam bahukam va passanto
namarupam appakam va niccato sukhato attatoti kamam bahum passatu appakam
va.
   [674] Na hi tena suddhim kusala vadantiti kusalati ye te khandhakusala
dhatukusala   ayatanakusala   paticcasamuppadakusala  satipatthanakusala
sammappadhanakusala   iddhippadakusala   indriyakusala   balakusala
bojjhangakusala  maggakusala  phalakusala  nibbanakusala  te  kusala
paracittananena  va  pubbenivasanussatinanena  va  mamsacakkhuna
va dibbena va cakkhuna namarupadassanena suddhim visuddhim parisuddhim muttim
vimuttim parimuttim na vadanti na kathenti na bhananti na dipayanti na voharantiti
na hi tena suddhim kusala vadanti. Tenaha bhagava
           Passam naro dakkhati namarupam
           disvana vannassati tanimeva
           kamam bahum passatu appakam va
           na hi tena suddhim kusala vadantiti.
   [675] Nivissavadi na hi subbinayo
           pakappitam 1- ditthi purekkharano
           yam nissito tattha subhamvadano
           suddhimvado tattha tathaddasa so.
   [676] Nivissavadi na hi subbinayoti sassato loko idameva
saccam  moghamannanti  nivissavadi  .  asassato  loko .pe. neva
hoti  na  na hoti tathagato parammarana idameva saccam moghamannanti
nivissavadi . na hi subbinayoti nivissavadi dubbinayo dunnapayo 2-
dunnijjhapayo  duppekkhapayo  duppasadayoti  nivissavadi  na  hi
subbinayo.
   [677]  Pakappitam  ditthi  purekkharanoti  pakappitam  abhisankhatam
santhapitam  ditthim  purakkhato  purato  katva  carati  ditthiddhajo
ditthiketu  ditthadhipateyyo  ditthiya  parivarito  caratiti  pakappitam
ditthi purekkharano.
   [678]  Yam  nissito  tattha  subhamvadanoti  yam  nissitoti yam
sattharam  dhammakkhanam  ganam  ditthim  patipadam  maggam nissito sannissito
@Footnote: 1 Ma. pakappita. 2 Ma. duppannapayo.
Allino  upagato  ajjhosito  adhimuttoti  yam  nissito . tatthati
sakaya  ditthiya  sakaya  khantiya sakaya ruciya sakaya laddhiya .
Subhamvadanoti  subhavado  sobhanavado panditavado dhiravado nanavado
hetuvado  lakkhanavado  karanavado  thanavado  sakaya  laddhiyati
yam nissito tattha subhamvadano.
   [679]  Suddhimvado tattha tathaddasa soti suddhimvadoti suddhivado
visuddhivado parisuddhivado vodatavado pariyodatavado 1- . Athava
suddhidassano   visuddhidassano   parisuddhidassano   vodatadassano
pariyodatadassanoti  2-  suddhimvado  3- . tatthati sakaya ditthiya
sakaya khantiya sakaya ruciya sakaya laddhiya . tathaddasa soti tatham
taccham  bhutam  yathavam  aviparitanti  addasa  addakkhi apassi pativijjhiti
suddhimvado 2- tattha tathaddasa so. Tenaha bhagava
           nivissavadi na hi subbinayo
           pakappitam ditthi purekkharano
           yam nissito tattha subhamvadano
           suddhimvado tattha tathaddasa soti.
   [680] Na brahmano kappamupeti sankham 4-
           na ditthisari napi nanabandhu
           natva ca so sammatiyo puthujja
           upekkhati uggahananti manne.
@Footnote: 1-2 parivodata .. itipi patho. 3 Ma. suddhimvado. 4 Ma. sankha. sabbattha
@idisameva.
   [681] Na brahmano kappamupeti sankhanti nati patikkhepo .
Brahmanoti  sattannam  dhammanam  bahitatta  brahmano  .pe.
Anissito  tadi  pavuccate  sa  brahma  . kappati dve kappa
tanhakappo  ca  ditthikappo  ca  .pe.  ayam  tanhakappo .pe.
Ayam  ditthikappo  .  sankha  vuccati  nanam  ya panna pajanana
.pe.  amoho  dhammavicayo  sammaditthi  .  na  brahmano
kappamupeti  sankhanti  brahmano  sankhaya  janitva  tulayitva
tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva  sabbe  sankhara  aniccati
sabbe  sankhara  dukkhati  .pe.  yankinci  samudayadhammam  sabbantam
nirodhadhammanti  sankhaya  janitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva
vibhutam  katva  tanhakappam  va ditthikappam va [1]- na upeti na
upagacchati  na  ganhati  na  paramasati  nabhinivisatiti  na brahmano
kappamupeti sankham.
   [682] Na ditthisari napi nanabandhuti tassa dvasatthi ditthigatani
pahinani  samucchinnani  vupasantani  patippassaddhani  abhabbuppattikani
nanaggina daddhani so ditthiya na yayati na niyyati na vuyhati na samhariyati
napi tam ditthigatam sarato pacceti paccagacchatiti na ditthisari. Napi nanabandhuti
atthasamapattinanena  va  pancabhinnananena  va  micchananena
va tanhabandham va ditthibandham va na karoti na janeti na sanjaneti na
@Footnote: 1 Ma. neti.
Nibbatteti nabhinibbattetiti na ditthisari napi nanabandhu.
   [683]  Natva  ca  so  sammatiyo  puthujjati  natvati
natva  janitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva
sabbe  sankhara  aniccati  sabbe  sankhara  dukkhati  .pe.
Yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  natva  janitva
tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katvati  natva  ca
so . sammatiyoti vuccanti dvasatthi ditthigatani [1]- . puthujjati
puthujjanehi  janita  va  ta sammatiyoti puthujja . puthunanajanehi
janita  va  ta  sammatiyoti  puthujjati  natva ca so sammatiyo
puthujja.
   [684]  Upekkhati  uggahananti  manneti  anne  tanhavasena
ditthivasena  ganhanti  paramasanti  abhinivisanti  araha  upekkhati
na  ganhati  na  paramasati  nabhinivisatiti  upekkhati  uggahananti
manne. Tenaha bhagava
           na brahmano kappamupeti sankham
           na ditthisari napi nanabandhu
           natva ca so sammatiyo puthujja
           upekkhati uggahananti manneti.
   [685] Visajja ganthani munidha loke
           vivadajatesu na vaggasari
@Footnote: 1 Po. Ma. ditthisammutiyo.
           Santo asantesu upekkhako so
           anuggaho uggahananti manne.
   [686] Visajja ganthani munidha loketi ganthati cattaro gantha
abhijjha  kayagantho  byapado  kayagantho  silabbattaparamaso
kayagantho  idamsaccabhiniveso  kayagantho . attano ditthiya rago
abhijjha  kayagantho  .  paravadesu aghato appaccayo byapado
kayagantho  . attano silam va vattam va silabbattam va paramasati
silabbattaparamaso kayagantho . attano ditthi 1- idamsaccabhiniveso
kayagantho . Visajjati ganthe vossajjitva va 2- visajja. Athava ganthe
gathite ganthite bandhe vibandhe abandhe lagge laggite palibuddhe bandhane
photayitva va 2- visajja. Yatha vayham va ratham va sakatam va sandamanikam
va  sajjam visajjam karonti vikopenti evameva ganthe vossajjitva
va 3- visajja athava ganthe gathite ganthite bandhe vibandhe abandhe
lagge laggite palibuddhe bandhane photayitva va 4- visajja. Muniti
monam  vuccati  nanam  ya  panna  pajanana .pe. sangajalamaticca
so muni . idhati imissa ditthiya .pe. Imasmim manussaloketi visajja
ganthani munidha loke.
   [687]  Vivadajatesu  na vaggasariti vivadajatesu sanjatesu
nibbattesu   abhinibbattesu   patubhutesu   chandagatim  gacchantesu
@Footnote: 1 Ma. ditthim abhiniveso kayagantho. 2-3-4. Ma. vasaddo natthi.
Dosagatim  gacchantesu  mohagatim  gacchantesu  bhayagatim gacchantesu na
chandagatim  gacchati  na  dosagatim  gacchati  na  mohagatim gacchati na
bhayagatim  gacchati  na  ragavasena  gacchati  na dosavasena gacchati na
mohavasena  gacchati  na  manavasena  gacchati  na  ditthivasena gacchati
na  uddhaccavasena  gacchati  na vicikicchavasena gacchati na anusayavasena
gacchati  na  vaggehi  dhammehi  yayati  niyyati  vuyhati  samhariyatiti
vivadajatesu na vaggasari.
   [688]  Santo  asantesu  upekkhako soti santoti ragassa
santatta  santo  dosassa  santatta  santo  mohassa  santatta
santo   .pe.   sabbakusalabhisankharanam   santatta  samitatta
vupasamitatta  vijjhatatta  nibbutatta  vigatatta  patippassaddhatta
santo  upasanto  vupasanto  nibbuto  patippassaddhoti  santo .
Asantesuti   asantesu   anupasantesu   avupasantesu  anibbutesu
appatippassaddhesuti  santo  asantesu  .  upekkhako  soti araha
chalangupekkhaya  samannagato  cakkhuna rupam disva neva sumano hoti
na  dummano  upekkhako  viharati sato sampajano . sotena saddam
sutva  .pe. kalam kankhati bhavito sudantoti 1- santo asantesu
upekkhako so.
   [689]  Anuggaho  uggahananti  manneti  anne  tanhavasena
ditthivasena  ganhanti  2-  paramasanti  abhinivisanti  araha upekkhati
@Footnote: 1 Ma. santoti. 2 Po. Ma. ganhante paramasante abhinivisante.
Na  ganhati  na  paramasati  nabhinivisatiti  anuggaho  uggahananti
manne. Tenaha bhagava
           visajja ganthani munidha loke
           vivadajatesu na vaggasari
           santo asantesu upekkhako so
           anuggaho uggahananti manneti.
   [690] Pubbasave hitva nave akubbam
           na chandagu nopi nivissavadi
           sa vippamutto ditthigatehi dhiro
           na limpati loke anattagarahi.
   [691]  Pubbasave hitva nave akubbanti pubbasava vuccanti
atita rupam 1- vedana sanna sankhara vinnanam . Atite sankhare
arabbha  ye  kilesa  uppajjeyyum  te  kilese hitva cajitva
pariccajitva  pajahitva vinoditva 2- byantikaritva anabhavangamitvati
pubbasave  hitva  .  nave  akubbanti nava vuccanti paccuppanna
rupam  vedana  sanna  sankhara  vinnanam . paccuppanne sankhare
arabbha  chandam  akubbamano  pemam  akubbamano  ragam akubbamano
ajanayamano  asanjanayamano  anibbattayamano  nabhinibbattayamanoti
pubbasave hitva nave akubbam.
   [692] Na chandagu nopi nivissavaditi na chandaguti na chandagatim
@Footnote: 1 Ma. rupa ... sankharavinnana. 2 Ma. vinodetva byantimkaritva.
Gacchati  na  dosagatim  gacchati  na  mohagatim  gacchati  na bhayagatim
gacchati  na  ragavasena  gacchati na dosavasena gacchati na mohavasena
gacchati  na manavasena gacchati na ditthivasena gacchati na uddhaccavasena
gacchati  na  vicikicchavasena  gacchati  na  anusayavasena  gacchati
na  vaggehi  dhammehi yayati niyyati vuyhati samhariyatiti na chandagu .
Nopi  nivissavaditi  sassato  loko  idameva  saccam  moghamannanti
[1]- Nivissavadi asassato loko idameva saccam moghamannanti .pe.
Neva  hoti  na  na  hoti  tathagato  parammarana  idameva saccam
moghamannanti nivissavaditi na chandagu nopi nivissavadi.
   [693] Sa vippamutto ditthigatehi dhiroti tassa dvasatthi ditthigatani
pahinani  samucchinnani  vupasantani  patippassaddhani  abhabbuppattikani
nanaggina  daddhani  so  ditthigatehi  vippamutto  visannutto
vimariyadikatena  cetasa  viharatiti  . dhiroti dhiro pandito pannava
buddhima nani vibhavi medhaviti sa vippamutto ditthigatehi dhiro.
   [694] Na limpati loke anattagarahiti lepoti 2- dve lepa
tanhalepo  ca  ditthilepo ca .pe. ayam tanhalepo .pe. ayam
ditthilepo . tassa tanhalepo pahino ditthilepo patinissattho [3]-
tanhalepassa    pahinatta    ditthilepassa    patinissatthatta
anupalitto 4- apayaloke na limpati manussaloke na limpati devaloke
@Footnote: 1 Ma. nasaddo atthi. 2 Ma. lepati. 3 Ma. tassa. 4 Ma. ayam patho na
@dissati.
Na  limpati khandhaloke na limpati dhatuloke na limpati ayatanaloke
na  limpati  na  samlimpati  nupalimpati  alitto  asamlitto anupalitto
nikkhanto  nissattho  vippamutto  visannutto  vimariyadikatena cetasa
viharatiti  na  limpati loke . anattagarahiti dvihi karanehi attanam
garahati  katatta  ca akatatta ca . katham katatta ca akatatta ca
attanam  garahati  .  katam me kayaduccaritam akatam me kayasucaritanti
attanam garahati katam me vaciduccaritam katam me manoduccaritam kato me
panatipato  .pe.  kata me micchaditthi akata me sammaditthiti
attanam garahati. Evam katatta ca akatatta ca attanam garahati.
   {694.1} Athava silesumhi na paripurikariti 1- attanam garahati
indriyesumhi   aguttadvaroti   bhojane   amattannumhiti   2-
jagariyamananuyuttoti  3-  na  satisampajannena  samannagatoti abhavita
me  cattaro  satipatthanati abhavita me cattaro sammappadhanati
abhavita  me cattaro iddhippadati abhavitani me pancindriyaniti
abhavitani  me  panca  balaniti  abhavita  me satta bojjhangati
abhavito  me  ariyo  atthangiko maggoti dukkham me aparinnatanti
dukkhasamudayo  me  appahinoti  maggo  me abhavitoti nirodho me
asacchikatoti attanam garahati . evam katatta ca akatatta ca attanam
garahati  .  evam  attagarahiyam  4-  kammam akubbamano ajanayamano
@Footnote: 1 Ma. Yu. paripurakari. 2 Ma. bhojanemhi amattannuti. 3 Ma. jagariyamhi.
@satisampajannenamhi. 4 Ma. attagarahi. tayidam kammam.
Asanjanayamano      anibbattayamano     nabhinibbattayamano
anattagarahiti na limpati loke anattagarahi. Tenaha bhagava
           pubbasave hitva nave akubbam
           na chandagu nopi nivissavadi
           sa vippamutto ditthigatehi dhiro
           na limpati loke anattagarahiti.
   [695] Sa sabbadhammesu visenibhuto
           yankinci ditthamva sutam mutam va
           sa pannabharo muni vippamutto
           na kappiyo nuparato na patthiyoti bhagava.
   [696]  Sa  sabbadhammesu visenibhuto yankinci ditthamva sutam mutam
vati  sena  vuccati  marasena  .  kayaduccaritam  marasena
vaciduccaritam  marasena  manoduccaritam marasena rago doso moho
kodho  upanaho  makkho  palaso issa macchariyam maya satheyyam
thambho  sarambho  mano  atimano  mado pamado sabbe kilesa
sabbe  duccarita  sabbe  daratha sabbe parilaha sabbe santapa
sabbakusalabhisankhara marasena. Vuttam hetam bhagavata
     kama te pathama sena   dutiyarati vuccati
     tatiya khuppipasa te    catutthi tanha pavuccati
     pancamam thinamiddhante    chattha bhiru pavuccati
     Sattami vicikiccha te     makkho thambho te atthamo
     labho siloko sakkaro   micchaladdho ca yo yaso
     yo cattanam samukkamse    pare ca avajanati
     esa namuci te sena    kanhassabhippaharini
     na nam asuro jinati      jetva ca 1- labhate sukhanti.
   {696.1} Yato catuhi ariyamaggehi sabba ca marasena sabbe ca
patisenikara kilesa jita ca parajita ca bhagga vippalutta parammukha so
vuccati  visenibhuto  . so ditthe visenibhuto sute mute vinnate
visenibhutoti  sa  sabbadhammesu  visenibhuto  yankinci  ditthamva  sutam
mutam va.
   [697] Sa pannabharo muni vippamuttoti bharoti 2- tayo bhara
khandhabharo  kilesabharo  abhisankharabharo  .  katamo khandhabharo .
Patisandhiya  rupam  vedana  sanna  sankhara  vinnanam  ayam
khandhabharo  .  katamo kilesabharo . rago doso moho .pe.
Sabbakusalabhisankhara  ayam kilesabharo . katamo abhisankharabharo .
Punnabhisankharo   apunnabhisankharo   anenjabhisankharo   ayam
abhisankharabharo  . yato khandhabharo ca kilesabharo ca abhisankhara-
bharo  ca  pahina honti ucchinnamula talavatthukata anabhavangata
ayatim   anuppadadhamma  so  vuccati  pannabharo  patitabharo
oropitabharo samoropitabharo nikkhittabharo patippassaddhabharo.
@Footnote: 1 Ma. va . 2 Ma. bharati.
   {697.1}  Muniti  monam  vuccati nanam ya panna pajanana
vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhana  upalakkhana  paccupalakkhana
pandiccam  kosallam  nepunnam  vebhabya cinta upaparikkha bhuri medha
parinayika  vipassana  sampajannam  patodo  panna  pannindriyam
pannabalam    pannasattham    pannapasado    pannaaloko
pannaobhaso  pannapajjoto  pannaratanam  amoho  dhammavicayo
sammaditthi  tena  nanena  samannagato  muni monappattoti 1- .
Tini moneyyani kayamoneyyam vacimoneyyam manomoneyyam.
   {697.2} Katamam kayamoneyyam . tividhanam kayaduccaritanam pahanam
kayamoneyyam  . tividham kayasucaritam kayamoneyyam . kayarammanam 2-
nanam  kayamoneyyam  . kayaparinna kayamoneyyam . parinnasahagato
maggo  kayamoneyyam . kaye chandaragassa pahanam kayamoneyyam .
Kayasankharanirodho  catutthajjhanasamapatti  kayamoneyyam  .  idam
kayamoneyyam.
   {697.3} Katamam vacimoneyyam . catubbidhanam vaciduccaritanam pahanam
vacimoneyyam  .  catubbidham vacisucaritam vacimoneyyam . vacarammanam 3-
nanam  vacimoneyyam  .  vacaparinna vacimoneyyam . parinnasahagato
sahagato maggo vacimoneyyam . Vacaya chandaragassa pahanam vacimoneyyam.
Vacisankharanirodho dutiyajjhanasamapatti vacimoneyyam. Idam vacimoneyyam.
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo natthi. 2 Ma. kayarammane. 3 Ma. vacarammane.
   {697.4} Katamam manomoneyyam . tividhanam manoduccaritanam pahanam
manomoneyyam  . tividham manosucaritam manomoneyyam . cittarammanam 1-
nanam  manomoneyyam  . cittaparinna manomoneyyam . parinnasahagato
sahagato maggo manomoneyyam. Citte chandaragassa pahanam manomoneyyam.
Cittasankharanirodho   sannavedayitanirodhasamapatti  manomoneyyam  .
Idam manomoneyyam.
     Kayamunim vacamunim      manomunimanasavam
     munim moneyyasampannam    ahu sabbappahayinam.
     Kayamunim vacamunim      manomunimanasavam
     munim moneyyasampannam    ahu ninhatapapakanti.
Imehi [2]- moneyyehi dhammehi samannagata cha munayo agaramunayo
anagaramunayo  sekkhamunayo  asekkhamunayo paccekamunayo munimunayo .
Katame agaramunayo . ye te agarika ditthapada vinnatasasana
ime  agaramunayo . katame anagaramunayo . ye te pabbajita
ditthapada  vinnatasasana  ime  anagaramunayo  .  satta sekkha
sekkhamunayo . arahanto asekkhamunayo . Paccekabuddha paccekamunayo.
Munimunayo tathagata arahanto sammasambuddha.
     Na monena muni hoti    mulharupo aviddasu
     yo ca tulamva paggayha    varamadaya pandito
@Footnote: 1 Ma. cittarammane . 2 Ma. tihi.
     Papani parivajjeti     sa muni tena so muni
     yo munati ubho loke   muni tena pavuccati
         asatanca satanca natva dhammam
         ajjhattam bahiddha ca sabbaloke
         devamanussehi pujito
         yo so 1- sangajalamaticca so muni.
Vippamuttoti munino raga cittam muttam vimuttam suvimuttam dosa cittam
moha  cittam  muttam  vimuttam  suvimuttam .pe. sabbakusalabhisankharehi
cittam muttam vimuttam suvimuttanti sa pannabharo muni vippamutto.
   [698] Na kappiyo nuparato na patthiyoti bhagavati kappoti 2-
dve  kappa tanhakappo ca ditthikappo ca .pe. ayam tanhakappo
.pe.  ayam  ditthikappo  .  tassa  tanhakappo pahino ditthikappo
patinissattho    tanhakappassa    pahinatta    ditthikappassa
patinissatthatta  tanhakappam  va  ditthikappam  va  na  kappeti  na
janeti  na  sanjaneti na nibbatteti nabhinibbattetiti na kappiyo .
Nuparatoti  sabbe  balaputhujjana  rajjanti  kalyanaputhujjanam  upadaya
satta  sekkha  appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa
sacchikiriyaya  aramanti  viramanti  pativiramanti  araha  arato
assa  3-  virato  pativirato  nikkhanto  nissattho  vippamutto
@Footnote: 1 Ma. ayam patho na dissati. 2 Po. Ma. kappati. 3 Ma. ayam patho na
@dissati.
Visannutto vimariyadikatena cetasa vihareyyati na kappiyo nuparato.
Na patthiyoti patthana vuccati tanha yo rago sarago .pe. Abhijjha
lobho  akusalamulam  .  yassesa  patthana [1]- pahina samucchinna
vupasanta  patippassaddha  abhabbuppattika  nanaggina  daddha  so
vuccati  na  patthiyo . bhagavati garavadhivacanam . apica bhaggaragoti
bhagava . bhaggadosoti bhagava . bhaggamohoti bhagava . bhaggamanoti
bhagava . bhaggaditthiti bhagava . bhaggakantakoti bhagava . Bhaggakilesoti
bhagava . bhaji vibhaji pativibhaji dhammaratananti bhagava . Bhavanam antakaroti
bhagava.
   {698.1}  Bhavitakayoti bhagava . bhavitasiloti bhavitacittoti
bhavitapannoti  bhagava  .  bhaji  va  bhagava  arannavanapatthani
pantani  senasanani  appasaddani  appanigghosani  vijanavatani
manussarahaseyyakani  patisallanasarupaniti  bhagava  .  bhagi  va
bhagava civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharananti
bhagava  .  bhagi  va  bhagava  attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa
adhisilassa  adhicittassa  adhipannayati  bhagava  .  bhagi va bhagava
catunnam  jhananam  catunnam  appamannanam  catunnam  arupasamapattinanti
bhagava . bhagi va bhagava atthannam vimokkhanam atthannam abhibhayatananam
navannam   anupubbaviharasamapattinanti   bhagava   .  bhagi  va
bhagava   dasannam   sannabhavananam   dasannam   kasinasamapattinam
anapanassatisamadhissa  asubhasamapattiyati  bhagava  .  bhagi  va
@Footnote: 1 Po. Ma. tanha.
Bhagava  catunnam  satipatthananam  catunnam  sammappadhananam  catunnam
iddhippadanam  pancannam  indriyanam  pancannam  balanam  sattannam
bojjhanganam ariyassa atthangikassa maggassati bhagava.
   {698.2}  Bhagi  va  bhagava  dasannam tathagatabalanam catunnam
vesarajjanam   catunnam   patisambhidanam  channam  abhinnanam  channam
buddhadhammananti  bhagava  .  bhagavati  netam  namam matara katam na
pitara  katam na bhatara katam na bhaginiya katam na mittamaccehi katam
na  natisalohitehi  katam  na  samanabrahmanehi  katam  na devatahi
katam  vimokkhantikametam  buddhanam  bhagavantanam  bodhiya  mule  saha
sabbannutananassa    patilabha   sacchika   pannatti   yadidam
bhagavati  na  kappiyo  nuparato  na  patthiyoti  bhagava . tenaha
bhagava
         sa sabbadhammesu visenibhuto
         yankinci ditthamva sutam mutam va
         sa pannabharo muni vippamutto
         na kappiyo nuparato na patthiyoti bhagavati.
      Terasamo mahaviyuhasuttaniddeso nitthito.
         ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 367-408. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=7358&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=7358&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=600&items=99              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=600              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=8477              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=8477              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]