ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Upasīvamāṇavakapañhāniddeso
   [242] Eko ahaṃ sakka mahantamoghaṃ (iccāyasmā upasīvo)
           anissito no visahāmi tārituṃ
           ārammaṇaṃ brūhi samantacakkhu
           yaṃ nissito oghamimaṃ tareyyaṃ.
   [243]  Eko  ahaṃ  sakka  mahantamoghanti  ekoti puggalo
vā  me  dutiyo  natthi  dhammo  vā  me dutiyo natthi yaṃ vā
puggalaṃ  nissāya  dhammaṃ vā nissāya mahantaṃ kāmoghaṃ bhavoghaṃ diṭṭhoghaṃ
avijjoghaṃ  tareyyaṃ  uttareyyaṃ patareyyaṃ samatikkameyyaṃ vītivatteyyanti
eko 1- . sakkāti sakko . Bhagavā sakyakulā pabbajitotipi sakko.
Athavā  addho  2- mahaddhano dhanavātipi sakko . tassimāni dhanāni
seyyathīdaṃ  saddhādhanaṃ  sīladhanaṃ  hiridhanaṃ  ottappadhanaṃ  sutadhanaṃ  cāgadhanaṃ
paññādhanaṃ  satipaṭṭhānadhanaṃ  .pe.  nibbānadhanaṃ  . imehi anekavidhehi
dhanaratanehi  addho  mahaddhano  dhanavātipi  sakko  .  athavā
sakko  pahu  visavī  alamatto  sūro vīro vikkanto abhiru acchambhī
anutrāsī  apalāyī  pahīnabhayabheravo  vigatalomahaṃsotipi  sakkoti eko
ahaṃ  sakka  mahantamoghaṃ  .  iccāyasmā  upasīvoti  iccāti
padasandhi  .  āyasmāti  piyavacanaṃ  .  upasīvoti tassa brāhmaṇassa
nāmaṃ .pe. Abhilāpoti iccāyasmā upasīvo.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. sabbattha aḍḍho.
   [244]  Anissito  no  visahāmi tāritunti anissitoti puggalaṃ
vā anissito dhammaṃ vā anissito . no visahāmīti 1- na ussahāmi
na  sakkomi  na  paṭibalo . tāritunti 2- mahantaṃ kāmoghaṃ bhavoghaṃ
diṭṭhoghaṃ avijjoghaṃ tārituṃ 3- uttarituṃ patarituṃ samatikkamituṃ vītivattitunti
anissito no visahāmi tārituṃ.
   [245]  Ārammaṇaṃ  brūhi  samantacakkhūti  ārammaṇaṃ brūhīti 4-
ārammaṇaṃ  ālambaṇaṃ  nissayaṃ  upanissayaṃ  brūhi  ācikkhāhi  desehi
paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi  uttānīkarohi  pakāsehīti
ārammaṇaṃ brūhi 4- . samantacakkhūti samantacakkhu vuccati sabbaññutañāṇaṃ.
Bhagavā  tena  sabbaññutañāṇena  upeto  samupeto  upāgato
samupāgato upapanno samupapanno samannāgato.
        Na tassa adiṭṭhamidhatthi kiñci
        atho aviññātamajānitabbaṃ
        sabbaṃ abhiññāsi yadatthi neyyaṃ
        tathāgato tena samantacakkhūti.
Ārammaṇaṃ brūhi samantacakkhu.
   [246]  Yaṃ  nissito  oghamimaṃ  tareyyanti  yaṃ nissitoti yaṃ
vā  puggalaṃ nissito dhammaṃ vā nissito . oghamimaṃ tareyyanti 5-
mahantaṃ  kāmoghaṃ  bhavoghaṃ  diṭṭhoghaṃ  avijjoghaṃ  tareyyaṃ  uttareyyaṃ
patareyyaṃ  samatikkameyyaṃ  vītivatteyyanti  yaṃ  nissito  oghamimaṃ
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. tarituṃ. 4-5 Ma.
@ime dve pāṭhā natthi.
Tareyyaṃ. Tenāha so brāhmaṇo
           eko ahaṃ sakka mahantamoghaṃ (iccāyasmā upasīvo)
           anissito no visahāmi tārituṃ
           ārammaṇaṃ brūhi samantacakkhu
           yaṃ nissito oghamimaṃ tareyyanti.
   [247] Ākiñcaññaṃ pekkhamāno satimā (upasīvāti bhagavā)
           natthīti nissāya tarassu oghaṃ
           kāme pahāya virato kathāhi
           taṇhakkhayaṃ rattamahābhipassa 1-.
   [248]  Ākiñcaññaṃ  pekkhamāno  satimāti  so  brāhmaṇo
pakatiyā  ākiñcaññāyatanasamāpattiṃ  lābhīyeva  nissayaṃ  na  jānāti
ayaṃ  me  nissayoti  . tassa bhagavā nissayañca ācikkhati uttariñca
niyyānapathaṃ  ācikkhati  2-  nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ  [3]-
samāpajjitvā  tato  vuṭṭhahitvā  tattha  jāte cittacetasike dhamme
aniccato  pekkhamāno  dukkhato  rogato  gaṇḍato  sallato aghato
ābādhato palokato ītito upaddavato asātato 4- bhayato upasaggato
calato  pabhaṅguto addhuvato atāṇato aleṇato asaraṇato asaraṇībhūtato
rittato  tucchato  suññato  anattato  ādīnavato  vipariṇāmadhammato
asārakato  aghamūlato  [5]-  vibhavato  sāsavato vadhakato saṅkhatato
mārāmisato  jātidhammato  jarādhammato  byādhidhammato  maraṇadhammato
@Footnote: 1 Ma. nattamahābhipassa. evamuparipi. 2-4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. sato.
@5 Ma. bhavato.
Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammato   samudayadhammato   atthaṅgamato
anassādato 1- ādīnavato anissaraṇato 2- pekkhamāno olokayamāno
nijjhāyamāno  upaparikkhamāno  . satimāti yā sati anussati paṭissati
.pe. sammāsati ayaṃ vuccati sati. Imāya satiyā upeto [3]- samupeto
upāgato  samupāgato  upapanno  samupapanno samannāgato so vuccati
satimāti  ākiñcaññaṃ  pekkhamāno  satimā  .  upasīvāti  bhagavāti
upasīvāti  bhagavā  taṃ  brāhmaṇaṃ  nāmena  ālapati  .  bhagavāti
gāravādhivacanametaṃ  .pe.  sacchikā  paññatti yadidaṃ bhagavāti upasīvāti
bhagavā.
   [249]  Natthīti  nissāya  tarassu  oghanti  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanasamāpatti   .   kiṃkāraṇā   natthi   kiñcīti
ākiñcaññāyatanasamāpatti   .   viññāṇañcāyatanasamāpattiṃ   sato
samāpajjitvā  tato  vuṭṭhahitvā taññeva viññāṇaṃ abhāveti vibhāveti
antaradhāpeti  natthi  kiñcīti  passati  taṃkāraṇā  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanasamāpatti  .  taṃ  nissāya  upanissāya ārammaṇaṃ 4-
ālambaṇaṃ  karitvā  kāmoghaṃ  bhavoghaṃ  diṭṭhoghaṃ  avijjoghaṃ  tarassu
uttarassu  patarassu  samatikkamassu  vītivattassūti  natthīti  nissāya
tarassu oghaṃ.
   [250]  Kāme  pahāya  virato  kathāhīti kāmeti uddānato
dve  kāmā  vatthukāmā  ca kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti
@Footnote: 1 Ma. assādato. 2 Ma. nissaraṇato. 3 Ma. hoti. 4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Vatthukāmā  .pe.  ime  vuccanti kilesakāmā . kāme pahāyāti
vatthukāme  parijānitvā  kilesakāme  pahāya  pajahitvā vinodetvā
byantīkaritvā  anabhāvaṅgametvāti  kāme  pahāya  .  virato
kathāhīti  kathaṅkathā  vuccati  vicikicchā  .  dukkhe  kaṅkhā  .pe.
Chambhitattaṃ  cittassa  manovilekho  .  kathaṅkathāya  ārato  virato
paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto  visaṃyutto vimariyādikatena
cetasā  viharatīti  evampi  virato  kathāhi  .  athavā dvattiṃsāya
tiracchānakathāya  ārato  virato  paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho
vippamutto  visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā  viharatīti  evampi
virato kathāhīti kāme pahāya virato kathāhi.
   [251]  Taṇhakkhayaṃ  rattamahābhipassāti  taṇhāti  rūpataṇhā
saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā .
Rattanti ratti 2- . ahoti divaso . rattiñca divā ca taṇhakkhayaṃ
rāgakkhayaṃ  dosakkhayaṃ  mohakkhayaṃ  gatikkhayaṃ  upapattikkhayaṃ  paṭisandhikkhayaṃ
bhavakkhayaṃ  saṃsārakkhayaṃ  vaṭṭakkhayaṃ  passa  abhipassa  dakkha  olokaya
nijjhāya  upaparikkhāti  taṇhakkhayaṃ  rattamahābhipassa  .  tenāha
bhagavā
          ākiñcaññaṃ pekkhamāno satimā (upasīvāti bhagavā)
          natthīti nissāya tarassu oghaṃ
          kāme pahāya virato kathāhi
@Footnote: 1 Ma. rattaṃ vcacati ratti.
           Taṇhakkhayaṃ rattamahābhipassāti.
   [252] Sabbesu kāmesu yo vītarāgo (iccāyasmā upasīvo)
           ākiñcaññaṃ nissito hitvamaññaṃ 1-
           saññāvimokkhe paramedhimutto 2-
           tiṭṭhe nu so tattha anānuyāyī.
   [253]  Sabbesu  kāmesu  yo vītarāgoti sabbesūti sabbena
sabbaṃ  sabbathā sabbaṃ asesaṃ nissesaṃ pariyādāyavacanametaṃ sabbesūti .
Kāmesūti [3]- uddānato dve kāmā vatthukāmā ca kilesakāmā ca
.pe. ime vuccanti vatthukāmā .pe. ime vuccanti kilesakāmā.
Sabbesu  kāmesu  yo  vītarāgoti  sabbesu kāmesu yo vītarāgo
cattarāgo  vantarāgo  muttarāgo  pahīnarāgo  paṭinissaṭṭharāgo
vikkhambhitarāgoti  4- sabbesu kāmesu yo vītarāgo . iccāyasmā
upasīvoti  iccāti  padasandhi  .  āyasmāti  piyavacanaṃ . upasīvoti
tassa brāhmaṇassa nāmaṃ .pe. Abhilāpoti iccāyasmā upasīvo.
   [254]  Ākiñcaññaṃ  nissito  hitvamaññanti  heṭṭhimā  cha
samāpattiyo hitvā vajjetvā 6- pariccajitvā atikkamitvā samatikkamitvā
vītivattitvā    ākiñcaññāyatanasamāpattiṃ    nissito   allīno
upāgato   samupāgato   ajjhosito   adhimuttoti   ākiñcaññaṃ
@Footnote: 1 Ma. hitvā maññaṃ. evamuparipi. 2 Yu. vimutto. 3 Ma. kāmāti. evamuparipi.
@4 Ma. vikkhambhanatoti. 5 Ma. cajitvā. evamuparipi.
Nissito hitvamaññaṃ.
   [255]  Saññāvimokkhe  paramedhimuttoti saññāvimokkhā vuccanti
satta  saññāsamāpattiyo  .  tāsaṃ saññāsamāpattīnaṃ ākiñcaññāyatana-
samāpatti vimokkhā aggā ca seṭṭhā ca viseṭṭhā ca pāmokkhā ca
uttamā ca pavarā ca. Parame agge seṭṭhe viseṭṭhe pāmokkhe uttame
pavare  adhimuttivimokkhena adhimutto tatrādhimutto tadadhimutto taccarito
tabbahulo taggaruko tanninno tappoṇo tappabbhāro tadādhipateyyoti 1-
saññāvimokkhe paramedhimutto.
   [256] Tiṭṭhe nu so tattha anānuyāyīti tiṭṭhe nūti saṃsayapucchā [2]-
dveḷhakapucchā anekaṃsapucchā evaṃ nu kho na nu kho kiṃ nu kho kathaṃ nu khoti
tiṭṭhe  nu  . tatthāti ākiñcaññāyatane . anānuyāyīti anānuyāyī
avedhamāno 3- avigacchamāno anantaradhāyamāno aparihiyamāno 4- .
Athavā arajjamāno adussamāno amuyhamāno akiliyamānoti 5- tiṭṭhe
nu so tattha anānuyāyī. Tenāha so brāhmaṇo
        sabbesu kāmesu yo vītarāgo (iccāyasmā upasīvo)
        ākiñcaññaṃ nissito hitvamaññaṃ
        saññāvimokkhe paramedhimutto
        tiṭṭhe nu so tattha anānuyāyīti.
@Footnote: 1 Ma. tadadhipateyyoti. evamuparipi. 2 Ma. vimatipucchā. 3 Ma. aviccamāno.
@evamuparipi. 4 Ma. aparihāyamāno. evamuparipi. 5 Ma. akilissamānoti.
@evamuparipi.
   [257] Sabbesu kāmesu yo vītarāgo (upasīvāti bhagavā)
           ākiñcaññaṃ nissito hitvamaññaṃ
           saññāvimokkhe paramedhimutto
           tiṭṭheyya so tattha anānuyāyī.
   [258]  Sabbesu  kāmesu  yo vītarāgoti sabbesūti sabbena
sabbaṃ  sabbathā sabbaṃ asesaṃ nissesaṃ pariyādāyavacanametaṃ sabbesūti .
Kāmesūti uddānato dve kāmā vatthukāmā ca kilesakāmā ca .pe.
Ime vuccanti vatthukāmā .pe. ime vuccanti kilesakāmā. Sabbesu
kāmesu  yo  vītarāgoti sabbesu kāmesu yo vītarāgo cattarāgo
vantarāgo  muttarāgo  pahīnarāgo  paṭinissaṭṭharāgo  vikkhambhitarāgoti
sabbesu kāmesu yo vītarāgo . upasīvāti bhagavāti upasīvāti bhagavā
taṃ  brāhmaṇaṃ  nāmena ālapati . bhagavāti gāravādhivacanametaṃ .pe.
Sacchikā paññatti yadidaṃ bhagavāti upasīvāti bhagavā.
   [259]  Ākiñcaññaṃ  nissito  hitvamaññanti  heṭṭhimā  cha
samāpattiyo  hitvā vajjetvā pariccajitvā atikkamitvā samatikkamitvā
vītivattitvā  ākiñcaññāyatanasamāpattiṃ  nissito  allīno  upāgato
samupāgato ajjhosito adhimuttoti ākiñcaññaṃ nissito hitvamaññaṃ.
   [260]  Saññāvimokkhe  paramedhimuttoti saññāvimokkhā vuccanti
Satta    saññāsamāpattiyo   .   tāsaṃ   saññāsamāpattīnaṃ
ākiñcaññāyatanasamāpatti   vimokkhā  aggā  ca  seṭṭhā  ca
viseṭṭhā ca pāmokkhā ca uttamā ca pavarā ca. Parame agge seṭṭhe
viseṭṭhe  pāmokkhe  uttame  pavare  adhimuttivimokkhena  adhimutto
tatrādhimutto  tadadhimutto  taccarito  tabbahulo  taggaruko  tanninno
tappoṇo    tappabbhāro    tadādhipateyyoti   saññāvimokkhe
paramedhimutto.
   [261] Tiṭṭheyya so tattha anānuyāyīti tiṭṭheyyāti tiṭṭheyya
saṭṭhīkappasahassāni  .  tatthāti  ākiñcaññāyatane  .  anānuyāyīti
anānuyāyī avedhamāno avigacchamāno anantaradhāyamāno aparihiyamāno.
Athavā   arajjamāno   adussamāno  amuyhamāno  akiliyamānoti
tiṭṭheyya so tattha anānuyāyī. Tenāha bhagavā
           sabbesu kāmesu yo vītarāgo (upasīvāti bhagavā)
           ākiñcaññaṃ nissito hitvamaññaṃ
           saññāvimokkhe paramedhimutto
           tiṭṭheyya so tattha anānuyāyīti.
   [262] Tiṭṭhe ce so tattha anānuyāyī
           pūgampi vassānaṃ 1- samantacakkhu
           tattheva so sītisiyā vimutto
@Footnote: 1 vassānītipi pāṭho.
           Bhavetha 1- viññāṇaṃ tathāvidhassa.
   [263] Tiṭṭhe ce so tattha anānuyāyīti tiṭṭhe ce soti sace
so  tiṭṭheyya  saṭṭhīkappasahassāni  .  tatthāti ākiñcaññāyatane .
Anānuyāyīti  anānuyāyī  avedhamāno  avigacchamāno anantaradhāyamāno
aparihiyamāno   athavā   arajjamāno  adussamāno  amuyhamāno
akiliyamānoti tiṭṭhe ce so tattha anānuyāyī.
   [264]  Pūgampi vassānaṃ samantacakkhūti pūgampi vassānanti pūgampi
vassānaṃ  bahunnaṃ vassānaṃ 2- bahunnaṃ vassasatānaṃ bahunnaṃ vassasahassānaṃ
bahunnaṃ  vassasatasahassānaṃ  bahunnaṃ  kappasatānaṃ  bahunnaṃ  kappasahassānaṃ
bahunnaṃ  kappasatasahassānaṃ  .  samantacakkhūti  samantacakkhu  vuccati
sabbaññutañāṇaṃ  .pe.  tathāgato  tena  samantacakkhūti pūgampi vassānaṃ
samantacakkhu.
   [265] Tattheva so sītisiyā vimutto bhavetha viññāṇaṃ tathāvidhassāti
tattheva so sītibhāvamanuppatto dhuvo sassato avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ
tattheva tiṭṭheyya . athavā tassa viññāṇaṃ caveyya ucchijjeyya [3]-
vinasseyya na bhaveyya 4- na paṭisandhiviññāṇaṃ nibbatteyya kāmadhātuyā
vā rūpadhātuyā vā arūpadhātuyā vāti ākiñcaññāyatane 5- uppannassa
sassatañca ucchedañca pucchati udāhu tattheva anupādisesāya nibbānadhātuyā
@Footnote: 1 cavethātipi pāṭho. 2 Ma. vassāni bahūni vassāni .... evamīdisesu padesu.
@3 Ma. nasseyya. 4 Ma. bhaveyyāti. 5 Ma. akiñcaññāyatanaṃ. evamuparipi.
Parinibbāyeyya  . athavā tassa viññāṇaṃ caveyya puna paṭisandhiviññāṇaṃ
nibbatteyya  kāmadhātuyā  vā  rūpadhātuyā  vā  arūpadhātuyā vāti
ākiñcaññāyatane  uppannassa  parinibbānañca  paṭisandhiñca  pucchati .
Tathāvidhassāti   tathāvidhassa  tādisassa  tassaṇṭhitassa  tappakārassa
tappaṭibhāgassa   ākiñcaññāyatane   uppannassāti  tattheva  so
sītisiyā vimutto bhavetha viññāṇaṃ tathāvidhassa. Tenāha so brāhmaṇo
           tiṭṭhe ce so tattha anānuyāyī
           pūgampi vassānaṃ samantacakkhu
           tattheva so sītisiyā vimutto
           bhavetha viññāṇaṃ tathāvidhassāti.
   [266] Acci yathā vātavegena khittaṃ 1- (upasīvāti bhagavā)
           atthaṃ paleti na upeti saṅkhaṃ
           evaṃ muni nāmakāyā vimutto
           atthaṃ paleti na upeti saṅkhaṃ.
   [267] Acci yathā vātavegena khittanti acci vuccati jālasikhā.
Vātāti  puratthimā  vātā  pacchimā vātā uttarā vātā dakkhiṇā
vātā sarajā vātā aparajā 2- vātā sītā vātā uṇhā vātā
adhimattā   vātā   verambhavātā   pakkhavātā   supaṇṇavātā
tālapaṇṇavātā  vidhūpanavātā  .  vātavegena  khittanti  vātavegena
@Footnote: 1 Ma. khittā. evamuparipi. 2 Ma. arajā. evamīdisesu ṭhānesu.
Khittaṃ  ukkhittaṃ  nunnaṃ  panunnaṃ khambhitaṃ vikkhambhitanti 1- acci yathā
vātavegena  khittaṃ  .  upasīvāti  bhagavāti  upasīvāti  bhagavā  taṃ
brāhmaṇaṃ  nāmena  ālapati  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ .pe.
Sacchikā paññatti yadidaṃ bhagavāti upasīvāti bhagavā.
   [268]  Atthaṃ  paleti  na  upeti  saṅkhanti  atthaṃ paletīti
atthaṃ  paleti  atthaṃ  gameti  atthaṃ  gacchati  nirujjhati  vūpasamati
paṭippassambhati  .  upeti saṅkhanti amukaṃ 2- nāma disaṃ gatoti 3-
saṅkhaṃ  na  upeti  uddesaṃ na upeti gaṇanaṃ na upeti paṇṇattiṃ na
upetīti [4]- atthaṃ paleti na upeti saṅkhaṃ.
   [269] Evaṃ muni nāmakāyā vimuttoti evanti opammasampaṭipādanaṃ.
Munīti monaṃ vuccati ñāṇaṃ .pe. saṅgajālamaticca so muni. Nāmakāyā
vimuttoti  so muni pakatiyā pubbe nāmakāyā vimutto ca rūpakāyā
vimutto  ca  tadaṅgasamatikkamavikkhambhanappahānena  5-  pahīno  tassa
munino  bhavantaṃ  āgamma  cattāro  ariyamaggā  paṭiladdhā  honti
catunnaṃ  ariyamaggānaṃ  paṭiladdhattā  nāmakāyo  ca  rūpakāyo  ca
pariññātā  honti  nāmakāyassa  ca  rūpakāyassa  ca  pariññātattā
nāmakāyā ca rūpakāyā ca mutto vimutto [6]- accantavimokkhenāti 7-
evaṃ muni nāmakāyā vimutto.
   [270] Atthaṃ paleti na upeti saṅkhanti atthaṃ paletīti anupādisesāya
nibbānadhātuyā   parinibbāyati   anupādisesāya   nibbānadhātuyā
@Footnote: 1 Ma. khittā ... vakkhambhitāti. evamuparipi. 2-3 Ma. ime pāṭhā natthi. 4 Ma.
@puratthimaṃ disaṃ gatā pacchimaṃ vā disaṃ gatā uttaraṃ vā disaṃ gatā dakkhiṇaṃ vā disaṃ
@gatā uddhaṃ vā gatā adho vā gatā tiriyaṃ vā gatā vidisaṃ vā gatāti so hetu natthi
@paccayo natthi kāraṇaṃ natthi yena saṅkhaṃ gaccheyyāti. 5 Ma. tadaṅgaṃ samatikkamā. 6 Ma.
@suvimutto. 7 Ma. accantaanupādāvimokkhenāti.
Parinibbuto 1- . na upeti saṅkhanti [2]- saṅkhaṃ na upeti uddesaṃ
na  upeti  gaṇanaṃ  na  upeti  paṇṇattiṃ  na upeti khattiyoti vā
brāhmaṇoti  vā  vessoti  vā  suddoti  vā  gahaṭṭhoti  vā
pabbajitoti  vā  devoti vā manussoti vā rūpīti vā arūpīti vā
saññīti  vā  asaññīti  vā  nevasaññīnāsaññīti  vā  so  hetu
natthi  paccayo  natthi  kāraṇaṃ  natthi yena saṅkhaṃ gaccheyyāti atthaṃ
paleti na upeti saṅkhaṃ. Tenāha bhagavā
           acci yathā vātavegena khittaṃ (upasīvāti bhagavā)
           atthaṃ paleti na upeti saṅkhaṃ
           evaṃ muni nāmakāyā vimutto
           atthaṃ paleti na upeti saṅkhanti.
   [271] Atthaṅgato so udavā so natthi
           udāhu ve sassatiyā arogo
           tamme munī sādhu viyākarohi
           tathāhi te vidito esa dhammo.
   [272]  Atthaṅgato  so  udavā so natthīti so atthaṅgato
udāhu  so  3- natthi so niruddho ucchinno vinaṭṭhoti atthaṅgato
so udavā so natthi.
   [273] Udāhu ve sassatiyā arogoti udāhu [4]- dhuvo sassato
avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tattheva  tiṭṭheyyāti  udāhu  ve
@Footnote: 1 Ma. ime pāṭhā natthi. 2 Ma. anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbuto.
@3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 4 Ma. nicco.
Sassatiyā arogo.
   [274]  Tamme  munī sādhu viyākarohīti tanti yaṃ pucchāmi yaṃ
yācāmi  yaṃ  ajjhesāmi  yaṃ pasādemi . munīti monaṃ vuccati ñāṇaṃ
.pe. saṅgajālamaticca so muni . sādhu viyākarohīti sādhu ācikkhāhi
desehi  paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi  uttānīkarohi
pakāsehīti tamme munī sādhu viyākarohi.
   [275]  Tathāhi te vidito esa dhammoti tathāhi te vidito
ñāto  1-  tulito  tīrito vibhāvito vibhūto esa dhammoti tathāhi
te vidito esa dhammo. Tenāha so brāhmaṇo
           atthaṅgato so udavā so natthi
           udāhu ve sassatiyā arogo
           tamme munī sādhu viyākarohi
           tathāhi te vidito esa dhammoti.
   [276] Atthaṅgatassa na pamāṇamatthi (upasīvāti bhagavā)
           yena naṃ vajju 2- taṃ tassa natthi
           sabbesu dhammesu samūhatesu
           samūhatā vādapathāpi sabbe.
   [277] Atthaṅgatassa na pamāṇamatthīti atthaṅgatassa anupādisesāya
nibbānadhātuyā   parinibbutassa  rūpappamāṇaṃ  natthi  vedanāppamāṇaṃ
natthi    saññāppamāṇaṃ    natthi    saṅkhārappamāṇaṃ   natthi
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. vajjuṃ. evamuparipi.
Viññāṇappamāṇaṃ natthi [1]- na saṃvijjati na upalabbhati pahīnaṃ samucchinnaṃ
vūpasantaṃ   paṭippassaddhaṃ   abhabbuppattikaṃ   ñāṇagginā   daḍḍhanti
atthaṅgatassa  na  pamāṇamatthi  .  upasīvāti  bhagavāti  upasīvāti
bhagavā  taṃ  brāhmaṇaṃ nāmena ālapati . bhagavāti gāravādhivacanametaṃ
.pe.   sacchikā   paññatti   yadidaṃ   bhagavāti   upasīvāti
bhagavā.
   [278] Yena naṃ vajju taṃ tassa natthīti yena [2]- rāgena vadeyyuṃ
yena dosena vadeyyuṃ yena mohena vadeyyuṃ yena mānena vadeyyuṃ
yāya  diṭṭhiyā  vadeyyuṃ  yena uddhaccena vadeyyuṃ yāya vicikicchāya
vadeyyuṃ  yehi anusayehi vadeyyuṃ rattoti vā duṭṭhoti vā mūḷhoti
vā vinibandhoti vā parāmaṭṭhoti vā vikkhepagatoti vā aniṭṭhaṅgatoti
vā  thāmagatoti  vā  te  abhisaṅkhārā  pahīnā  abhisaṅkhārānaṃ
pahīnattā gatiyā yena [2]- vadeyyuṃ nerayikoti vā tiracchānayonikoti
vā  pittivisayikoti  vā  manussoti  vā  devoti  vā  rūpīti
vā  arūpīti  vā  saññīti  vā  asaññīti  vā  nevasaññīnāsaññīti
vā  so  hetu  natthi  paccayo natthi kāraṇaṃ natthi yena vadeyyuṃ
katheyyuṃ [3]- vohareyyunti yena naṃ vajju taṃ tassa natthi.
   [279]  Sabbesu dhammesu samūhatesūti sabbesu dhammesu sabbesu
khandhesu  sabbesu  āyatanesu sabbāsu dhātūsu sabbāsu gatīsu sabbāsu
upapattīsu  sabbāsu  paṭisandhīsu  sabbesu  bhavesu  sabbesu  saṃsāresu
@Footnote: 1 Ma. na sati. evamīdisesu ṭhānesu. 2 Ma. taṃ. 3 Ma. bhaṇeyyuṃ dīpeyyuṃ.
Sabbesu  vaṭṭesu ūhatesu samūhatesu uddhatesu samuddhatesu uppātitesu
samuppātitesu  pahīnesu  samucchinnesu  vūpasantesu  paṭippassaddhesu
abhabbuppattikesu   ñāṇagginā   daḍḍhesūti   sabbesu   dhammesu
samūhatesu.
   [280] Samūhatā vādapathāpi sabbeti vādapathā vuccanti kilesā
ca  khandhā  ca  abhisaṅkhārā  ca . tassa vādā ca vādapathā ca
adhivacanāni  ca  adhivacanapathā  ca  nirutti ca niruttipathā ca paññatti
ca  paññattipathā  ca  ūhatā  samūhatā uddhatā samuddhatā uppātitā
samuppātitā  pahīnā samucchinnā vūpasantā paṭippassaddhā abhabbuppattikā
ñāṇagginā   daḍḍhāti   samūhatā   vādapathāpi   sabbe  .
Tenāha bhagavā
        atthaṅgatassa na pamāṇamatthi (upasīvāti bhagavā)
        yena naṃ vajju taṃ tassa natthi
        sabbesu dhammesu samūhatesu
        samūhatā vādapathāpi sabbeti.
Saha gāthāpariyosānā .pe. Satthā me bhante bhagavā sāvakohasmīti.
        Upasīvamāṇavakapañhāniddeso chaṭṭho.
              -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 126-141. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=2626              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=2626              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=242&items=39              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=242              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=725              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=725              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]