ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [217]  Kathaṃ dvīhi balehi samannāgatattā tayo ca saṅkhārānaṃ
paṭippassaddhiyā   soḷasahi   ñāṇacariyāhi   navahi   samādhicariyāhi
vasībhāvatāpaññā nirodhasamāpattiyā ñāṇaṃ.
   {217.1} Dvīhi balehīti dve balāni samathabalaṃ vipassanābalaṃ.
   [218]  Katamaṃ  samathabalaṃ  nekkhammavasena  cittassekaggatā
Avikkhepo  samathabalaṃ  abyāpādavasena  cittassekaggatā  avikkhepo
samathabalaṃ  ālokasaññāvasena  cittassekaggatā  avikkhepo  samathabalaṃ
avikkhepavasena   cittassekaggatā   avikkhepo  samathabalaṃ  .pe.
Paṭinissaggānupassī   assāsavasena   cittassekaggatā   avikkhepo
samathabalaṃ   paṭinissaggānupassī   passāsavasena   cittassekaggatā
avikkhepo samathabalaṃ.
   [219] Samathabalanti kenatthena samathabalaṃ . paṭhamajjhānena nīvaraṇe
na  kampatīti samathabalaṃ dutiyajjhānena vitakkavicāre na kampatīti samathabalaṃ
tatiyajjhānena pītiyā na kampatīti samathabalaṃ catutthajjhānena sukhadukkhe na
kampatīti   samathabalaṃ   ākāsānañcāyatanasamāpattiyā   rūpasaññāya
paṭighasaññāya    nānattasaññāya    na   kampatīti   samathabalaṃ
viññāṇañcāyatanasamāpattiyā ākāsānañcāyatanasaññāya
na     kampatīti    samathabalaṃ    ākiñcaññāyatanasamāpattiyā
viññāṇañcāyatanasaññāya   na   kampatīti   samathabalaṃ   nevasaññā-
nāsaññāyatanasamāpattiyā     ākiñcaññāyatanasaññāya     na
kampatīti  samathabalaṃ  uddhacce  ca  uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca
na kampati na calati na vedhatīti samathabalaṃ idaṃ samathabalaṃ.
   [220]  Katamaṃ  vipassanābalaṃ  aniccānupassanā  vipassanābalaṃ
dukkhānupassanā   vipassanābalaṃ   anattānupassanā   vipassanābalaṃ
nibbidānupassanā   vipassanābalaṃ   virāgānupassanā   vipassanābalaṃ
Nirodhānupassanā   vipassanābalaṃ   paṭinissaggānupassanā  vipassanābalaṃ
rūpe  aniccānupassanā  vipassanābalaṃ .pe. rūpe paṭinissaggānupassanā
vipassanābalaṃ  vedanāya  .pe.  saññāya  saṅkhāresu  viññāṇe
cakkhusmiṃ  .pe.  jarāmaraṇe  aniccānupassanā  vipassanābalaṃ  .pe.
Jarāmaraṇe paṭinissaggānupassanā vipassanābalaṃ.
   [221] Vipassanābalanti kenatthena vipassanābalaṃ. Aniccānupassanāya
niccasaññāya   na   kampatīti   vipassanābalaṃ   dukkhānupassanāya
sukhasaññāya   na   kampatīti   vipassanābalaṃ   anattānupassanāya
attasaññāya   na   kampatīti   vipassanābalaṃ   nibbidānupassanāya
nandiyā  na  kampatīti  vipassanābalaṃ  virāgānupassanāya  rāge  na
kampatīti  vipassanābalaṃ  nirodhānupassanāya  samudaye  na  kampatīti
vipassanābalaṃ   paṭinissaggānupassanāya   ādāne   na   kampatīti
vipassanābalaṃ  avijjāya  ca  avijjāsahagatakilese  ca  khandhe ca na
kampati na calati na vedhatīti vipassanābalaṃ idaṃ vipassanābalaṃ.
   [222]  Tayo  ca  saṅkhārānaṃ  paṭippassaddhiyāti  katamesaṃ
tiṇṇannaṃ  saṅkhārānaṃ  paṭippassaddhiyā  .  dutiyajjhānaṃ  samāpannassa
vitakkavicārā   vacīsaṅkhārā  paṭippassaddhā  honti  catutthajjhānaṃ
samāpannassa  assāsapassāsā  kāyasaṅkhārā  paṭippassaddhā  honti
saññāvedayitanirodhaṃ   samāpannassa   saññā   ca  vedanā  ca
cittasaṅkhārā  paṭippassaddhā  honti  imesaṃ  tiṇṇannaṃ  saṅkhārānaṃ
Paṭippassaddhiyā.
   [223] Soḷasahi ñāṇacariyāhīti katamāhi soḷasahi ñāṇacariyāhi .
Aniccānupassanā ñāṇacariyā dukkhānupassanā
ñāṇacariyā    anattānupassanā   ñāṇacariyā   nibbidānupassanā
ñāṇacariyā    virāgānupassanā   ñāṇacariyā   nirodhānupassanā
ñāṇacariyā   paṭinissaggānupassanā   ñāṇacariyā   vivaṭṭanānupassanā
ñāṇacariyā   sotāpattimaggo   ñāṇacariyā   sotāpattiphalasamāpatti
ñāṇacariyā   sakadāgāmimaggo   ñāṇacariyā   sakadāgāmiphalasamāpatti
ñāṇacariyā   anāgāmimaggo   ñāṇacariyā   anāgāmiphalasamāpatti
ñāṇacariyā    arahattamaggo   ñāṇacariyā   arahattaphalasamāpatti
ñāṇacariyā imāhi soḷasahi ñāṇacariyāhi.
   [224]  Navahi  samādhicariyāhīti katamāhi navahi samādhicariyāhi .
Paṭhamajjhānaṃ   samādhicariyā   dutiyajjhānaṃ  samādhicariyā  tatiyajjhānaṃ
samādhicariyā  catutthajjhānaṃ  samādhicariyā  ākāsānañcāyatanasamāpatti
viññāṇañcāyatanasamāpatti ākiñcaññāyatanasamāpatti
nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti     samādhicariyā     paṭhamajjhānaṃ
paṭilābhatthāya  vitakko  ca vicāro ca pīti ca sukhañca cittekaggatā
ca  .pe.  nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ  paṭilābhatthāya  vitakko
ca vicāro ca pīti ca sukhañca cittekaggatā ca imāhi navahi samādhicariyāhi.
   [225]  Vasīti  pañca  vasiyo  āvajjanāvasī  samāpajjanāvasī
adhiṭṭhānavasī  vuṭṭhānavasī paccavekkhaṇāvasī . paṭhamajjhānaṃ yatthicchakaṃ 1-
yadicchakaṃ  yāvaticchakaṃ  āvajjati  āvajjanāya  dandhāyitattaṃ  natthīti
āvajjanāvasī  paṭhamajjhānaṃ  yatthicchakaṃ  yadicchakaṃ  2-  yāvaticchakaṃ
samāpajjati   samāpajjanāya  dandhāyitattaṃ  natthīti  samāpajjanāvasī
paṭhamajjhānaṃ  yatthicchakaṃ  yadicchakaṃ  yāvaticchakaṃ  adhiṭṭhāti  adhiṭṭhāne
dandhāyitattaṃ  natthīti  adhiṭṭhānavasī  paṭhamajjhānaṃ  yatthicchakaṃ  yadicchakaṃ
yāvaticchakaṃ  vuṭṭhāti  vuṭṭhāne  dandhāyitattaṃ  natthīti  vuṭṭhānavasī
paṭhamajjhānaṃ  yatthicchakaṃ  yadicchakaṃ yāvaticchakaṃ paccavekkhati paccavekkhaṇāya
dandhāyitattaṃ   natthīti   paccavekkhaṇāvasī   dutiyajjhānaṃ   .pe.
Nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti   yatthicchakaṃ   yadicchakaṃ   yāvaticchakaṃ
āvajjati   āvajjanāya   dandhāyitattaṃ   natthīti   āvajjanāvasī
nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti   yatthicchakaṃ   yadicchakaṃ   yāvaticchakaṃ
samāpajjati  .pe.  adhiṭṭhāti  vuṭṭhāti  paccavekkhati  paccavekkhaṇāya
dandhāyitattaṃ   natthīti   paccavekkhaṇāvasī  imā  pañca  vasiyo
taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati
dvīhi  balehi  samannāgatattā  tayo  ca  saṅkhārānaṃ paṭippassaddhiyā
soḷasahi   ñāṇacariyāhi   navahi   samādhicariyāhi  vasībhāvatāpaññā
nirodhasamāpattiyā ñāṇaṃ.
@Footnote: 1 Sī. Yu. yathicchakaṃ. 2 yadicchakanti vā yathicchakanti vā pāṭho.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 143-148. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=2855              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=2855              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=217&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=217              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=7334              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=7334              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]