ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Mahāvagge indriyakathā
   [423]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
@Footnote: 1 Ma. ānāpānassatikathā niṭṭhitā.
Jetavane  anāthapiṇḍikassārāme  .  tatra  kho  bhagavā  bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  pañcimāni  bhikkhave  indriyāni  katamāni  pañca
saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ
imāni kho bhikkhave pañcindriyāni.
   [424]  Imāni  pañcindriyāni  katihākārehi  visujjhanti .
Imāni  pañcindriyāni  paṇṇarasahi  1- ākārehi visujjhanti assaddhe
puggale  parivajjayato  saddhe  puggale  sevato bhajato payirupāsato
pāsādaniye  suttante  paccavekkhato  imehi tīhākārehi saddhindriyaṃ
visujjhati  kusīte  puggale  parivajjayato  āraddhaviriye  puggale
sevato  bhajato  payirupāsato  sammappadhāne  paccavekkhato  imehi
tīhākārehi  viriyindriyaṃ  visujjhati  muṭṭhassatī  puggale  parivajjayato
upaṭṭhitassatī  puggale  sevato  bhajato  payirupāsato  satipaṭṭhāne
paccavekkhato  imehi  tīhākārehi  satindriyaṃ  visujjhati  asamāhite
puggale  parivajjayato  samāhite puggale sevato bhajato payirupāsato
jhānavimokkhe   paccavekkhato  imehi  tīhākārehi  samādhindriyaṃ
visujjhati  duppaññe  puggale  parivajjayato  paññavante  puggale
sevato  bhajato  payirupāsato  gambhīrañāṇacariyaṃ  paccavekkhato  imehi
tīhākārehi   paññindriyaṃ   visujjhati   itime  pañca  puggale
@Footnote: 1 pannarasahītipi pāṭho.
Parivajjayato  pañca  puggale  sevato  bhajato  payirupāsato  pañca
suttantakkhandhe  paccavekkhato  imehi  paṇṇarasahi  ākārehi  imāni
pañcindriyāni visujjhanti.
   [425]  Katihākārehi  pañcindriyāni  bhāviyanti  katihākārehi
pañcannaṃ  indriyānaṃ  bhāvanā  hoti  . dasahākārehi pañcindriyāni
bhāviyanti  dasahākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  bhāvanā  hoti
assaddhiyaṃ  pajahanto  saddhindriyaṃ  bhāveti  saddhindriyaṃ  bhāvento
assaddhiyaṃ  pajahati  kosajjaṃ  pajahanto viriyindriyaṃ bhāveti viriyindriyaṃ
bhāvento   kosajjaṃ   pajahati   pamādaṃ  pajahanto  satindriyaṃ
bhāveti  satindriyaṃ  bhāvento  pamādaṃ  pajahati  uddhaccaṃ  pajahanto
samādhindriyaṃ  bhāveti  samādhindriyaṃ  bhāvento  uddhaccaṃ  pajahati
avijjaṃ  pajahanto  paññindriyaṃ  bhāveti  paññindriyaṃ  bhāvento
avijjaṃ  pajahati  imehi  dasahākārehi  pañcindriyāni  bhāviyanti
imehi dasahākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ bhāvanā hoti.
   [426]   Katihākārehi  pañcindriyāni  bhāvitāni  honti
subhāvitāni . dasahākārehi pañcindriyāni bhāvitāni honti subhāvitāni
assaddhindriyassa  pahīnattā  suppahīnattā  saddhindriyaṃ  bhāvitaṃ  hoti
subhāvitaṃ  saddhindriyassa  bhāvitattā  subhāvitattā  assaddhiyaṃ  pahīnaṃ
hoti  suppahīnaṃ  kosajjassa  pahīnattā  suppahīnattā  viriyindriyaṃ
bhāvitaṃ  hoti  subhāvitaṃ  viriyindriyassa  bhāvitattā  subhāvitattā
Kosajjaṃ  pahīnaṃ  hoti  suppahīnaṃ  pamādassa  pahīnattā  suppahīttā
satindriyaṃ   bhāvitaṃ   hoti  subhāvitaṃ  satindriyassa  bhāvitattā
subhāvitattā  pamādo  pahīno  hoti  suppahīno uddhaccassa pahīnattā
suppahīnattā  samādhindriyaṃ  bhāvitaṃ  hoti  subhāvitaṃ  samādhindriyassa
bhāvitattā  subhāvitattā  uddhaccaṃ  pahīnaṃ  hoti  suppahīnaṃ  avijjāya
pahīnattā   suppahīnattā   paññindriyaṃ  bhāvitaṃ  hoti  subhāvitaṃ
paññindriyassa  bhāvitattā  subhāvitattā  avijjā  pahīnā  hoti
suppahīnā  imehi  dasahi  ākārehi  pañcindriyāni  bhāvitāni
honti subhāvitāni.
   [427]  Katihākārehi  pañcindriyāni  bhāviyanti  katihākārehi
pañcindriyāni  bhāvitāni  ceva  honti subhāvitāni ca paṭippassaddhāni
ca  suppaṭippassaddhāni  ca  .  catūhākārehi pañcindriyāni bhāviyanti
catūhākārehi  pañcindriyāni  bhāvitāni  ceva  honti subhāvitāni ca
paṭippassaddhāni   ca  suppaṭippassaddhāni  ca  sotāpattimaggakkhaṇe
pañcindriyāni   bhāviyanti   sotāpattiphalakkhaṇe   pañcindriyāni
bhāvitāni ceva honti subhāvitāni ca paṭippassaddhāni ca suppaṭippassaddhāni
ca     sakadāgāmimaggakkhaṇe    pañcindriyāni    bhāviyanti
sakadāgāmiphalakkhaṇe  pañcindriyāni  bhāvitāni  ceva honti subhāvitāni
ca  paṭippassaddhāni  ca  suppaṭippassaddhāni  ca  anāgāmimaggakkhaṇe
pañcindriyāni    bhāviyanti   anāgāmiphalakkhaṇe   pañcindriyāni
Bhāvitāni  ceva  honti  subhāvitāni  ca  paṭippassaddhāni  ca
suppaṭippassaddhāni    ca    arahattamaggakkhaṇe    pañcindriyāni
bhāviyanti  arahattaphalakkhaṇe  pañcindriyāni  bhāvitāni  ceva  honti
subhāvitāni ca paṭippassaddhāni ca suppaṭippassaddhāni ca.
   {427.1} Iti catasso maggavisuddhiyo catasso phalavisuddhiyo catasso
samucchedavisuddhiyo    catasso    paṭippassaddhivisuddhiyo   imehi
catūhākārehi   pañcindriyāni   bhāviyanti  imehi  catūhākārehi
pañcindriyāni  bhāvitāni  ceva  honti subhāvitāni ca paṭippassaddhāni
ca suppaṭippassaddhāni ca.
   [428]  Katinaṃ  1-  puggalānaṃ  indriyabhāvanā  kati puggalā
bhāvitindriyā   .  aṭṭhannaṃ  puggalānaṃ  indriyabhāvanā  tayo
puggalā bhāvitindriyā 2-.
   {428.1}  Katamesaṃ aṭṭhannaṃ puggalānaṃ indriyabhāvanā. Sattannañca
sekkhānaṃ  puthujjanakalyāṇakassa  ca  imesaṃ  aṭṭhannaṃ  puggalānaṃ
indriyabhāvanā  .  katame  tayo puggalā . bhāvitindriyavasena 3-
buddhoti  tathāgatasāvako  khīṇāsavo  bhāvitindriyo  sayambhūtaṭṭhena
paccekabuddho  4-  bhāvitindriyo  appameyyaṭṭhena  tathāgato  arahaṃ
sammāsambuddho  bhāvitindriyo  ime  tayo  puggalā  bhāvitindriyā
iti  imesaṃ  aṭṭhannaṃ  puggalānaṃ  indriyabhāvanā  ime  tayo
@Footnote: 1 Yu. katinnaṃ. 2 Sī. bhāvitindriyāti. 3 Ma. Yu. bhāvitindriyā. savanena
@buddho tathāgata .... 4 Ma. paccekasambuddho.
Puggalā bhāvitindriyā.
            Sāvatthīnidānaṃ
   [429]  Pañcimāni  bhikkhave  indriyāni  katamāni  pañca
saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ paññindriyaṃ ye
hi  keci  bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā imesaṃ pañcannaṃ
indriyānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca
nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  nappajānanti  namete  bhikkhave  samaṇā  vā
brāhmaṇā  vā  samaṇesu  vā  samaṇasammatā  brāhmaṇesu  vā
brāhmaṇasammatā  na  ca  pana te āyasmantā sāmaññatthaṃ 1- vā
brāhmaññatthaṃ  vā  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja viharanti.
   {429.1} Ye 2- keci kho bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā imesaṃ
pañcannaṃ   indriyānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  pajānanti  te  khome  bhikkhave
samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu ca 3- samaṇasammatā brāhmaṇesu
ca  3-  brāhmaṇasammatā  te  ca  panāyasmantā  sāmaññatthañca
brāhmaññatthañca   diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja viharantīti.
   [430]  Katihākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  samudayo  hoti
katihākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  samudayaṃ  pajānāti  katihākārehi
@Footnote: 1 Yu. sāmaññattaṃ vā brāhmaññattaṃ vā. evamuparipi. 2 Ma. ye ca kho
@keci. Yu. ye hi keci. 3 Ma. vā.
Pañcannaṃ   indriyānaṃ   atthaṅgamo   hoti   katihākārehi
pañcannaṃ  indriyānaṃ  atthaṅgamaṃ  pajānāti  katihākārehi  pañcannaṃ
indriyānaṃ  assādo  hoti  katihākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ
assādaṃ  pajānāti  katihākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  ādīnavo
hoti  katihākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  ādīnavaṃ  pajānāti
katihākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  nissaraṇaṃ  hoti  katihākārehi
pañcannaṃ indriyānaṃ nissaraṇaṃ pajānāti.
   {430.1}  Cattārīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ samudayo
hoti  cattārīsāya  ākārehi  pañcannaṃ indriyānaṃ samudayaṃ pajānāti
cattārīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ atthaṅgamo hoti cattārīsāya
ākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  atthaṅgamaṃ  pajānāti  pañcavīsatiyā
ākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  assādo  hoti  pañcavīsatiyā
ākārehi    pañcannaṃ   indriyānaṃ   assādaṃ   pajānāti
pañcavīsatiyā  ākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  ādīnavo  hoti
pañcavīsatiyā  ākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  ādīnavaṃ  pajānāti
asītisatākārehi 1- pañcannaṃ indriyānaṃ nissaraṇaṃ hoti asītisatākārehi
pañcannaṃ indriyānaṃ nissaraṇaṃ pajānāti.
   [431]  Katamehi  cattārīsāya  ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ
samudayo  hoti  katamehi  cattārīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ
samudayaṃ   pajānāti  .  adhimokkhatthāya  āvajjanāya  samudayo
@Footnote: 1 Ma. asīti sataṃ ākārehi. evamuparipi.
Saddhindriyassa  samudayo  hoti  adhimokkhavasena  chandassa  samudayo
saddhindriyassa   samudayo   hoti   adhimokkhavasena   manasikārassa
samudayo  saddhindriyassa  samudayo  hoti  saddhindriyassa  vasena
ekattupaṭṭhānaṃ saddhindriyassa samudayo hoti
   {431.1}  paggahatthāya  āvajjanāya  samudayo  viriyindriyassa
samudayo  hoti  paggahavasena  chandassa samudayo viriyindriyassa samudayo
hoti  paggahavasena  manasikārassa samudayo viriyindriyassa samudayo hoti
viriyindriyassa vasena ekattupaṭṭhānaṃ viriyindriyassa samudayo hoti
   {431.2}  upaṭṭhānatthāya  āvajjanāya  samudayo  satindriyassa
samudayo hoti
   {431.3} upaṭṭhānavasena chandassa samudayo satindriyassa samudayo
hoti upaṭṭhānavasena manasikārassa samudayo satindriyassa samudayo hoti
satindriyassa vasena ekattupaṭṭhānaṃ satindriyassa samudayo hoti
   {431.4}  avikkhepatthāya  āvajjanāya samudayo samādhindriyassa
samudayo hoti avikkhepavasena chandassa samudayo samādhindriyassa samudayo
hoti  avikkhepavasena  manasikārassa  samudayo  samādhindriyassa samudayo
hoti  samādhindriyassa  vasena  ekattupaṭṭhānaṃ samādhindriyassa samudayo
hoti
   {431.5}  dassanatthāya  āvajjanāya  samudayo  paññindriyassa
samudayo  hoti  dassanavasena  chandassa samudayo paññindriyassa samudayo
hoti  dassanavasena  manasikārassa  samudayo  paññindriyassa  samudayo
hoti   paññindriyassa   vasena   ekattupaṭṭhānaṃ   paññindriyassa
Samudayo hoti
   {431.6}  adhimokkhatthāya  āvajjanāya  samudayo saddhindriyassa
samudayo  hoti  paggahatthāya  āvajjanāya  samudayo  viriyindriyassa
samudayo  hoti  upaṭṭhānatthāya  āvajjanāya  samudayo  satindriyassa
samudayo  hoti  avikkhepatthāya  āvajjanāya  samudayo samādhindriyassa
samudayo  hoti  dassanatthāya  āvajjanāya  samudayo  paññindriyassa
samudayo hoti
   {431.7}  adhimokkhavasena  chandassa  samudayo  saddhindriyassa
samudayo  hoti  paggahavasena  chandassa samudayo viriyindriyassa samudayo
hoti  upaṭṭhānavasena  chandassa  samudayo  satindriyassa samudayo hoti
avikkhepavasena  chandassa  samudayo  samādhindriyassa  samudayo  hoti
dassanavasena chandassa samudayo paññindriyassa samudayo hoti
   {431.8}  adhimokkhavasena  manasikārassa  samudayo saddhindriyassa
samudayo  hoti  paggahavasena  manasikārassa  samudayo  viriyindriyassa
samudayo  hoti  upaṭṭhānavasena  manasikārassa  samudayo  satindriyassa
samudayo  hoti  avikkhepavasena  manasikārassa  samudayo samādhindriyassa
samudayo  hoti  dassanavasena  manasikārassa  samudayo  paññindriyassa
samudayo  hoti  saddhindriyassa  vasena  ekattupaṭṭhānaṃ  saddhindriyassa
samudayo hoti
   {431.9}  viriyindriyassa  vasena  ekattupaṭṭhānaṃ viriyindriyassa
samudayo hoti satindriyassa vasena ekattupaṭṭhānaṃ satindriyassa samudayo
hoti  samādhindriyassa  vasena  ekattupaṭṭhānaṃ samādhindriyassa samudayo
Hoti   paññindriyassa   vasena   ekattupaṭṭhānaṃ   paññindriyassa
samudayo   hoti   imehi   cattārīsāya  ākārehi  pañcannaṃ
indriyānaṃ   samudayo  hoti  imehi  cattārīsāya  ākārehi
pañcannaṃ indriyānaṃ samudayaṃ pajānāti.
   [432]  Katamehi  cattārīsāya  ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ
atthaṅgamo  hoti  katamehi  cattārīsāya  ākārehi  pañcannaṃ
indriyānaṃ  atthaṅgamaṃ  pajānāti  .  adhimokkhatthāya  āvajjanāya
atthaṅgamo  saddhindriyassa  atthaṅgamo  hoti  adhimokkhavasena chandassa
atthaṅgamo   saddhindriyassa   atthaṅgamo   hoti  adhimokkhavasena
manasikārassa  atthaṅgamo  saddhindriyassa atthaṅgamo hoti saddhindriyassa
vasena ekattaṃ anupaṭṭhānaṃ saddhindriyassa atthaṅgamo hoti
   {432.1}  paggahatthāya  āvajjanāya  atthaṅgamo viriyindriyassa
atthaṅgamo  hoti  paggahavasena  chandassa  atthaṅgamo  viriyindriyassa
atthaṅgamo  hoti  paggahavasena  manasikārassa atthaṅgamo viriyindriyassa
atthaṅgamo  hoti  viriyindriyassa  vasena  ekattaṃ  anupaṭṭhānaṃ
viriyindriyassa   atthaṅgamo   hoti  upaṭṭhānatthāya  āvajjanāya
atthaṅgamo  satindriyassa  atthaṅgamo  hoti  upaṭṭhānavasena  chandassa
atthaṅgamo   satindriyassa   atthaṅgamo   hoti   upaṭṭhānavasena
manasikārassa  atthaṅgamo  satindriyassa  atthaṅgamo  hoti satindriyassa
vasena   ekattaṃ  anupaṭṭhānaṃ  satindriyassa  atthaṅgamo  hoti
Avikkhepatthāya  āvajjanāya  atthaṅgamo  samādhindriyassa  atthaṅgamo
hoti  avikkhepavasena  chandassa  atthaṅgamo samādhindriyassa atthaṅgamo
hoti   avikkhepavasena  manasikārassa  atthaṅgamo  samādhindriyassa
atthaṅgamo  hoti  samādhindriyassa  vasena  ekattaṃ  anupaṭṭhānaṃ
samādhindriyassa   atthaṅgamo   hoti   dassanatthāya  āvajjanāya
atthaṅgamo   paññindriyassa   atthaṅgamo   hoti   dassanavasena
chandassa  atthaṅgamo  paññindriyassa  atthaṅgamo  hoti  dassanavasena
manasikārassa   atthaṅgamo   paññindriyassa   atthaṅgamo   hoti
paññindriyassa   vasena   ekattaṃ   anupaṭṭhānaṃ   paññindriyassa
atthaṅgamo hoti
   {432.2}  adhimokkhatthāya āvajjanāya atthaṅgamo saddhindriyassa
atthaṅgamo   hoti   paggahatthāya   āvajjanāya   atthaṅgamo
viriyindriyassa   atthaṅgamo   hoti  upaṭṭhānatthāya  āvajjanāya
atthaṅgamo  satindriyassa  atthaṅgamo hoti avikkhepatthāya āvajjanāya
atthaṅgamo   samādhindriyassa   atthaṅgamo   hoti   dassanatthāya
āvajjanāya   atthaṅgamo   paññindriyassa   atthaṅgamo   hoti
adhimokkhavasena  chandassa  atthaṅgamo  saddhindriyassa  atthaṅgamo hoti
paggahavasena  chandassa  atthaṅgamo  viriyindriyassa  atthaṅgamo  hoti
upaṭṭhānavasena  chandassa  atthaṅgamo  satindriyassa  atthaṅgamo  hoti
avikkhepavasena  chandassa  atthaṅgamo  samādhindriyassa  atthaṅgamo
hoti   dassanavasena   chandassa   atthaṅgamo   paññindriyassa
Atthaṅgamo  hoti adhimokkhavasena manasikārassa atthaṅgamo saddhindriyassa
atthaṅgamo   hoti   paggahavasena   manasikārassa   atthaṅgamo
viriyindriyassa   atthaṅgamo   hoti  upaṭṭhānavasena  manasikārassa
atthaṅgamo  satindriyassa  atthaṅgamo hoti avikkhepavasena manasikārassa
atthaṅgamo   samādhindriyassa   atthaṅgamo   hoti   dassanavasena
manasikārassa   atthaṅgamo   paññindriyassa   atthaṅgamo   hoti
saddhindriyassa  vasena  ekattaṃ  anupaṭṭhānaṃ  saddhindriyassa atthaṅgamo
hoti  viriyindriyassa  vasena  ekattaṃ  anupaṭṭhānaṃ  viriyindriyassa
atthaṅgamo   hoti  satindriyassa  vasena  ekattaṃ  anupaṭṭhānaṃ
satindriyassa  atthaṅgamo  hoti  samādhindriyassa  ekattaṃ  anupaṭṭhānaṃ
samādhindriyassa  atthaṅgamo  hoti  paññindriyassa  vasena  ekattaṃ
anupaṭṭhānaṃ paññindriyassa atthaṅgamo hoti
   {432.3}  imehi  cattārīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ
atthaṅgamo  hoti  imehi cattārīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ
atthaṅgamaṃ pajānāti.
   [433]  Katamehi  pañcavīsatiyā  ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ
assādo   hoti  katamehi  pañcavīsatiyā  ākārehi  pañcannaṃ
indriyānaṃ   assādaṃ  pajānāti  .  assaddhiyassa  anupaṭṭhānaṃ
saddhindriyassa  assādo  hoti  assaddhiyassa  pariḷāhassa  anupaṭṭhānaṃ
saddhindriyassa assādo hoti adhimokkhacariyāya vesārajjaṃ saddhindriyassa
assādo  hoti  santo  ca  vihārādhigamo  ca  1- saddhindriyassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi. evamuparipi.
Assādo   hoti   yaṃ  saddhindriyaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ
somanassaṃ  ayaṃ  saddhindriyassa  assādo  hoti  1-  kosajjassa
anupaṭṭhānaṃ  viriyindriyassa  assādo  hoti  kosajjassa  pariḷāhassa
anupaṭṭhānaṃ   viriyindriyassa   assādo   hoti   paggahacariyāya
vesārajjaṃ  viriyindriyassa  assādo  hoti  santo ca vihārādhigamo
ca  viriyindriyassa  assādo  hoti  yaṃ  viriyindriyaṃ  paṭicca
uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  viriyindriyassa  assādo hoti 1-
pamādassa anupaṭṭhānaṃ satindriyassa assādo hoti
   {433.1}  pamādassa  pariḷāhassa  anupaṭṭhānaṃ  satindriyassa
assādo  hoti  upaṭṭhānacariyāya  vesārajjaṃ  satindriyassa assādo
hoti  santo  ca  vihārādhigamo ca satindriyassa assādo hoti yaṃ
satindriyaṃ  paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ satindriyassa assādo
hoti  1-  uddhaccassa  anupaṭṭhānaṃ  samādhindriyassa  assādo hoti
uddhaccassa  pariḷāhassa  anupaṭṭhānaṃ  samādhindriyassa  assādo  hoti
avikkhepacariyāya  vesārajjaṃ  samādhindriyassa  assādo  hoti santo
ca  vihārādhigamo  ca samādhindriyassa assādo hoti yaṃ samādhindriyaṃ
paṭicca   uppajjati   sukhaṃ   somanassaṃ   ayaṃ   samādhindriyassa
assādo  hoti  1-  avijjāya  anupaṭṭhānaṃ paññindriyassa assādo
hoti  avijjāya  pariḷāhassa  anupaṭṭhānaṃ  paññindriyassa  assādo
hoti   dassanacariyāya   vesārajjaṃ   paññindriyassa   assādo
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. evamuparipi.
Hoti  santo  ca  vihārādhigamo  ca  paññindriyassa assādo hoti
yaṃ  paññindriyaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ paññindriyassa
assādo    hoti    imehi    pañcavīsatiyā   ākārehi
pañcannaṃ   indriyānaṃ   assādo  hoti  imehi  pañcavīsatiyā
ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ assādaṃ pajānāti.
   [434]  Katamehi  pañcavīsatiyā  ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ
ādīnavo   hoti  katamehi  pañcavīsatiyā  ākārehi  pañcannaṃ
indriyānaṃ  ādīnavaṃ  pajānāti  .  assaddhindriyassa  upaṭṭhānaṃ
saddhindriyassa   ādīnavo   hoti   assaddhindriyassa  pariḷāhassa
upaṭṭhānaṃ  saddhindriyassa  ādīnavo  hoti  aniccaṭṭhena saddhindriyassa
ādīnavo   hoti  dukkhaṭṭhena  saddhindriyassa  ādīnavo  hoti
anattaṭṭhena  saddhindriyassa  ādīnavo  hoti  kosajjassa  upaṭṭhānaṃ
viriyindriyassa  ādīnavo  hoti  kosajjassa  pariḷāhassa  upaṭṭhānaṃ
viriyindriyassa   ādīnavo   hoti   aniccaṭṭhena   viriyindriyassa
ādīnavo  hoti  dukkhaṭṭhena  anattaṭṭhena  viriyindriyassa  ādīnavo
hoti  pamādassa  upaṭṭhānaṃ  satindriyassa  ādīnavo  hoti pamādassa
pariḷāhassa  upaṭṭhānaṃ  satindriyassa  ādīnavo  hoti  aniccaṭṭhena
satindriyassa  ādīnavo  hoti  dukkhaṭṭhena  anattaṭṭhena  satindriyassa
ādīnavo   hoti   uddhaccassa   upaṭṭhānaṃ   samādhindriyassa
ādīnavo    hoti    uddhaccassa   pariḷāhassa   upaṭṭhānaṃ
Samādhindriyassa   ādīnavo   hoti  aniccaṭṭhena  samādhindriyassa
ādīnavo  hoti  dukkhaṭṭhena  anattaṭṭhena  samādhindriyassa  ādīnavo
hoti   avijjāya   upaṭṭhānaṃ  paññindriyassa  ādīnavo  hoti
avijjāya  pariḷāhassa  upaṭṭhānaṃ  paññindriyassa  ādīnavo  hoti
aniccaṭṭhena  paññindriyassa  ādīnavo  hoti dukkhaṭṭhena paññindriyassa
ādīnavo   hoti   anattaṭṭhena   paññindriyassa   ādīnavo
hoti   imehi  pañcavīsatiyā  ākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ
ādīnavo   hoti   imehi  pañcavīsatiyā  ākārehi  pañcannaṃ
indriyānaṃ ādīnavaṃ pajānāti.
   [435]  Katamehi  asītisatākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ nissaraṇaṃ
hoti  katamehi  asītisatākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  nissaraṇaṃ
pajānāti  .  adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyaṃ  assaddhiyā  nissaṭaṃ hoti
assaddhiyapariḷāhā  nissaṭaṃ  hoti  tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi
ca  nissaṭaṃ  hoti  bahiddhā  ca  sabbanimittehi  nissaṭaṃ hoti tato
paṇītatarasaddhindriyassa  paṭilābhā  purimatarasaddhindriyā  nissaṭaṃ  hoti
paggahaṭṭhena  viriyindriyaṃ  kosajjā  nissaṭaṃ  hoti  kosajjapariḷāhā
nissaṭaṃ  hoti  tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca  nissaṭaṃ  hoti
bahiddhā  ca  sabbanimittehi  nissaṭaṃ  hoti tato paṇītataraviriyindriyassa
paṭilābhā   purimataraviriyindriyā   nissaṭaṃ   hoti  upaṭṭhānaṭṭhena
satindriyaṃ   pamādā   nissaṭaṃ   hoti  pamādapariḷāhā  nissaṭaṃ
Hoti  tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca  nissaṭaṃ  hoti bahiddhā
ca   sabbanimittehi   nissaṭaṃ  hoti  tato  paṇītatarasatindriyassa
paṭilābhā   purimatarasatindriyā   nissaṭaṃ   hoti   avikkhepaṭṭhena
samādhindriyaṃ  uddhaccato  nissaṭaṃ  hoti  uddhaccapariḷāhā  nissaṭaṃ
hoti  tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi ca nissaṭaṃ hoti bahiddhā ca
sabbanimittehi  nissaṭaṃ  hoti  tato  paṇītatarasamādhindriyassa  paṭilābhā
purimatarasamādhindriyā   nissaṭaṃ   hoti   dassanaṭṭhena  paññindriyaṃ
avijjāya   nissaṭaṃ   hoti   avijjāpariḷāhā   nissaṭaṃ  hoti
tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca  nissaṭaṃ  hoti  bahiddhā  ca
sabbanimittehi nissaṭaṃ hoti
   {435.1}    tato    paṇītatarapaññindriyassa   paṭilābhā
purimatarapaññindriyā   nissaṭaṃ   hoti  pubbabhāge  pañcahindriyehi
paṭhamajjhānavasena   pañcindriyāni  nissaṭāni  honti  paṭhamajjhāne
pañcahindriyehi    dutiyajjhānavasena   pañcindriyāni   nissaṭāni
honti  dutiyajjhāne  pañcahindriyehi  tatiyajjhānavasena  pañcindriyāni
nissaṭāni  honti  tatiyajjhāne  pañcahindriyehi  catutthajjhānavasena
pañcindriyāni   nissaṭāni  honti  catutthajjhāne  pañcahindriyehi
ākāsānañcāyatanasamāpattivasena     pañcindriyāni    nissaṭāni
honti     ākāsānañcāyatanasamāpattiyā     pañcahindriyehi
viññāṇañcāyatanasamāpattivasena     pañcindriyāni     nissaṭāni
honti      viññāṇañcāyatanasamāpattiyā      pañcahindriyehi
Ākiñcaññāyatanasamāpattivasena     pañcindriyāni     nissaṭāni
honti      ākiñcaññāyatanasamāpattiyā      pañcahindriyehi
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattivasena pañcindriyāni
nissaṭāni      honti     nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā
pañcahindriyehi   aniccānupassanāvasena   pañcindriyāni   nissaṭāni
honti   aniccānupassanāya   pañcahindriyehi   dukkhānupassanāvasena
pañcindriyāni  nissaṭāni  honti  dukkhānupassanāya  pañcahindriyehi
anattānupassanāvasena    pañcindriyāni    nissaṭāni    honti
anattānupassanāya     pañcahindriyehi     nibbidānupassanāvasena
pañcindriyāni nissaṭāni honti
   {435.2} nibbidānupassanāya pañcahindriyehi virāgānupassanāvasena
pañcindriyāni  nissaṭāni  honti  virāgānupassanāya  pañcahindriyehi
nirodhānupassanāvasena  pañcindriyāni nissaṭāni honti nirodhānupassanāya
pañcahindriyehi     paṭinissaggānupassanāvasena     pañcindriyāni
nissaṭāni    honti    paṭinissaggānupassanāya   pañcahindriyehi
khayānupassanāvasena  pañcindriyāni  nissaṭāni  honti  khayānupassanāya
pañcahindriyehi  vayānupassanāvasena  pañcindriyāni  nissaṭāni  honti
vayānupassanāya     pañcahindriyehi     vipariṇāmānupassanāvasena
pañcindriyāni  nissaṭāni  honti  vipariṇāmānupassanāya  pañcahindriyehi
animittānupassanāvasena    pañcindriyāni    nissaṭāni   honti
animittānupassanāya    pañcahindriyehi    appaṇihitānupassanāvasena
Pañcindriyāni  nissaṭāni  honti  appaṇihitānupassanāya  pañcahindriyehi
suññatānupassanāvasena    pañcindriyāni    nissaṭāni    honti
suññatānupassanāya    pañcahindriyehi    adhipaññādhammavipassanāvasena
pañcindriyāni  nissaṭāni  honti adhipaññādhammavipassanāya pañcahindriyehi
yathābhūtañāṇadassanavasena    pañcindriyāni    nissaṭāni   honti
yathābhūtañāṇadassane    pañcahindriyehi    ādīnavānupassanāvasena
pañcindriyāni  nissaṭāni  honti  ādīnavānupassanāya  pañcahindriyehi
paṭisaṅkhānupassanāvasena pañcindriyāni nissaṭāni honti
   {435.3} paṭisaṅkhānupassanāya pañcahindriyehi vivaṭṭanānupassanāvasena
pañcindriyāni  nissaṭāni  honti  vivaṭṭanānupassanāya  pañcahindriyehi
sotāpattimaggavasena  pañcindriyāni  nissaṭāni  honti sotāpattimagge
pañcahindriyehi     sotāpattiphalasamāpattivasena    pañcindriyāni
nissaṭāni   honti   sotāpattiphalasamāpattiyā   pañcahindriyehi
sakadāgāmimaggavasena    pañcindriyāni    nissaṭāni    honti
sakadāgāmimagge    pañcahindriyehi    sakadāgāmiphalasamāpattivasena
pañcindriyāni    nissaṭāni   honti   sakadāgāmiphalasamāpattiyā
pañcahindriyehi   anāgāmimaggavasena   pañcindriyāni   nissaṭāni
honti   anāgāmimagge  pañcahindriyehi  anāgāmiphalasamāpattivasena
pañcindriyāni    nissaṭāni    honti   anāgāmiphalasamāpattiyā
pañcahindriyehi  arahattamaggavasena  pañcindriyāni  nissaṭāni  honti
Arahattamagge  pañcahindriyehi  arahattaphalasamāpattivasena  pañcindriyāni
nissaṭāni  honti  nikkhamme  1-  pañcindriyāni  kāmacchandato
nissaṭāni   honti   abyāpāde   pañcindriyāni   byāpādato
nissaṭāni   honti   ālokasaññāya   pañcindriyāni  thīnamiddhato
nissaṭāni  honti  avikkhepe  pañcindriyāni  uddhaccato  nissaṭāni
honti   dhammavavatthāne   pañcindriyāni   vicikicchāya  nissaṭāni
honti   ñāṇe   pañcindriyāni  avijjāya  nissaṭāni  honti
pāmujje pañcindriyāni aratiyā nissaṭāni honti
   {435.4}  paṭhamajjhāne  pañcindriyāni  nīvaraṇehi  nissaṭāni
honti  dutiyajjhāne  pañcindriyāni  vitakkavicārehi  nissaṭāni honti
tatiyajjhāne  pañcindriyāni  pītiyā  nissaṭāni  honti  catutthajjhāne
pañcindriyāni  sukhadukkhehi  nissaṭāni  honti  ākāsānañcāyatana-
samāpattiyā  pañcindriyāni  rūpasaññāya  paṭighasaññāya  nānattasaññāya
nissaṭāni   honti   viññāṇañcāyatanasamāpattiyā   pañcindriyāni
ākāsānañcāyatanasaññāya   nissaṭāni   honti   ākiñcaññāyatana-
samāpattiyā   pañcindriyāni   viññāṇañcāyatanasaññāya   nissaṭāni
honti     nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā     pañcindriyāni
ākiñcaññāyatanasaññāya   nissaṭāni   honti   aniccānupassanāya
pañcindriyāni   niccasaññāya  nissaṭāni  honti  dukkhānupassanāya
pañcindriyāni   sukhasaññāya  nissaṭāni  honti  anattānupassanāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. nekkhamme.
Pañcindriyāni  attasaññāya  nissaṭāni  honti  nibbidānupassanāya
pañcindriyāni   nandiyā   nissaṭāni   honti  virāgānupassanāya
pañcindriyāni   rāgato   nissaṭāni   honti  nirodhānupassanāya
pañcindriyāni  samudayato  nissaṭāni  honti  paṭinissaggānupassanāya
pañcindriyāni   ādānato   nissaṭāni   honti  khayānupassanāya
pañcindriyāni   ghanasaññāya   nissaṭāni   honti  vayānupassanāya
pañcindriyāni  āyuhanato  nissaṭāni  honti  vipariṇāmānupassanāya
pañcindriyāni  dhuvasaññāya  nissaṭāni  honti  animittānupassanāya
pañcindriyāni nimittato nissaṭāni honti
   {435.5}   appaṇihitānupassanāya   pañcindriyāni   paṇidhiyā
nissaṭāni  honti  suññatānupassanāya  pañcindriyāni  abhinivesato
nissaṭāni    honti    adhipaññādhammavipassanāya   pañcindriyāni
sārādānābhinivesato   nissaṭāni   honti   yathābhūtañāṇadassane
pañcindriyāni  sammohābhinivesato  nissaṭāni honti ādīnavānupassanāya
pañcindriyāni  ālayābhinivesato  nissaṭāni  honti paṭisaṅkhānupassanāya
pañcindriyāni  appaṭisaṅkhāya  nissaṭāni  honti  vivaṭṭanānupassanāya
pañcindriyāni  saññogābhinivesato  nissaṭāni  honti  sotāpattimagge
pañcindriyāni   diṭṭhekaṭṭhehi   kilesehi   nissaṭāni   honti
sakadāgāmimagge  pañcindriyāni  oḷārikehi  kilesehi  nissaṭāni
honti   anāgāmimagge   pañcindriyāni  anusahagatehi  kilesehi
Nissaṭāni   honti   arahattamagge  pañcindriyāni  sabbakilesehi
nissaṭāni  honti  sabbesaññeva khīṇāsavānaṃ tattha tattha pañcindriyāni
nissaṭāni  ceva  honti  sunissaṭāni  ca  paṭippassaddhāni  ca
suppaṭippassaddhāni   ca   imehi   asītisatākārehi   pañcannaṃ
indriyānaṃ  nissaraṇaṃ  hoti  imehi  asītisatākārehi  pañcannaṃ
indriyānaṃ nissaraṇaṃ pajānāti.
            Bhāṇavāraṃ.
              --------
            Sāvatthīnidānaṃ
   [436]  Pañcimāni  bhikkhave  indriyāni  katamāni  pañca
saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ.
   {436.1} Kattha ca bhikkhave saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ catūsu sotāpattiyaṅgesu
ettha saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.
   {436.2} Kattha ca bhikkhave viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ catūsu sammappadhānesu
ettha viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.
   {436.3} Kattha ca bhikkhave satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ catūsu satipaṭṭhānesu
ettha satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.
   {436.4} Kattha ca bhikkhave samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ catūsu jhānesu ettha
samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.
   {436.5} Kattha ca bhikkhave paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ catūsu ariyasaccesu
Ettha paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.
   [437]   Catūsu  sotāpattiyaṅgesu  saddhindriyassa  vasena
katihākārehi   pañcindriyāni  daṭṭhabbāni  catūsu  sammappadhānesu
viriyindriyassa   vasena  katihākārehi  pañcindriyāni  daṭṭhabbāni
catūsu  satipaṭṭhānesu  satindriyassa  vasena katihākārehi pañcindriyāni
daṭṭhabbāni  catūsu  jhānesu  samādhindriyassa  vasena  katihākārehi
pañcindriyāni   daṭṭhabbāni   catūsu   ariyasaccesu  paññindriyassa
vasena   katihākārehi   pañcindriyāni  daṭṭhabbāni  .  catūsu
sotāpattiyaṅgesu   saddhindriyassa   vasena  vīsatiyā  ākārehi
pañcindriyāni   daṭṭhabbāni  catūsu  sammappadhānesu  viriyindriyassa
vasena  vīsatiyā  ākārehi  pañcindriyāni  daṭṭhabbāni  catūsu
satipaṭṭhānesu  satindriyassa  vasena  vīsatiyā ākārehi pañcindriyāni
daṭṭhabbāni   catūsu  jhānesu  samādhindriyassa  vasena  vīsatiyā
ākārehi   pañcindriyāni   daṭṭhabbāni   catūsu   ariyasaccesu
paññindriyassa   vasena   vīsatiyā   ākārehi   pañcindriyāni
daṭṭhabbāni.
   [438]  Catūsu  sotāpattiyaṅgesu saddhindriyassa vasena katamehi
vīsatiyā  ākārehi  pañcindriyāni  daṭṭhabbāni  .  sappurisasaṃseve
sotāpattiyaṅge   adhimokkhādhipateyyaṭṭhena   saddhindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ
saddhindriyassa   vasena   paggahaṭṭhena   viriyindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ
upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  avikkhepaṭṭhena  samādhindriyaṃ
Daṭṭhabbaṃ   dassanaṭṭhena   paññindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   saddhammassavane
sotāpattiyaṅge  yonisomanasikāre  sotāpattiyaṅge  dhammānudhamma-
paṭipattiyā  sotāpattiyaṅge  adhimokkhādhipateyyaṭṭhena  saddhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ  saddhindriyassa  vasena  paggahaṭṭhena  viriyindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ
upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  avikkhepaṭṭhena  samādhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ  dassanaṭṭhena  paññindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  catūsu  sotāpattiyaṅgesu
saddhindriyassa  vasena  imehi  vīsatiyā  ākārehi  pañcindriyāni
daṭṭhabbāni.
   [439]  Catūsu  sammappadhānesu  viriyindriyassa  vasena katamehi
vīsatiyā  ākārehi  pañcindriyāni  daṭṭhabbāni  .  anuppannānaṃ
pāpakānaṃ   akusalānaṃ   dhammānaṃ   anuppādāya   sammappadhāne
paggahādhipateyyaṭṭhena  viriyindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  viriyindriyassa  vasena
upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  avikkhepaṭṭhena  samādhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ   dassanaṭṭhena   paññindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   adhimokkhaṭṭhena
saddhindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  uppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
pahānāya  sammappadhāne  .pe.  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ
uppādāya  sammappadhāne  .pe.  uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ
ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā
sammappadhāne  paggahādhipateyyaṭṭhena  viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ viriyindriyassa
vasena   upaṭṭhānaṭṭhena   satindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   avikkhepaṭṭhena
Samādhindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   dassanaṭṭhena   paññindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ
adhimokkhaṭṭhena   saddhindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   catūsu   sammappadhānesu
viriyindriyassa  vasena  imehi  vīsatiyā  ākārehi  pañcindriyāni
daṭṭhabbāni.
   [440]  Catūsu  satipaṭṭhānesu  satindriyassa  vasena  katamehi
vīsatiyā   ākārehi   pañcindriyāni  daṭṭhabbāni  .  kāye
kāyānupassanāsatipaṭṭhāne    upaṭṭhānādhipateyyaṭṭhena    satindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ   satindriyassa   vasena   avikkhepaṭṭhena   samādhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ   dassanaṭṭhena   paññindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   adhimokkhaṭṭhena
saddhindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  paggahaṭṭhena  viriyindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  vedanāsu
vedanānupassanāsatipaṭṭhāne  .pe.  citte  cittānupassanāsatipaṭṭhāne
dhammesu    dhammānupassanāsatipaṭṭhāne    upaṭṭhānādhipateyyaṭṭhena
satindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  satindriyassa  vasena  avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ   dassanaṭṭhena   paññindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   adhimokkhaṭṭhena
saddhindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  paggahaṭṭhena  viriyindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  catūsu
satipaṭṭhānesu  satindriyassa  vasena  imehi  vīsatiyā  ākārehi
pañcindriyāni daṭṭhabbāni.
   [441]  Catūsu  jhānesu  samādhindriyassa  vasena  katamehi
vīsatiyā  ākārehi  pañcindriyāni  daṭṭhabbāni  .  paṭhamajjhāne
avikkhepādhipateyyaṭṭhena  samādhindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  samādhindriyassa vasena
Dassanaṭṭhena   paññindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ  adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ   paggahaṭṭhena   viriyindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   upaṭṭhānaṭṭhena
satindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  dutiyajjhāne  .pe.  tatiyajjhāne  catutthajjhāne
avikkhepādhipateyyaṭṭhena   samādhindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   samādhindriyassa
vasena   dassanaṭṭhena   paññindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   adhimokkhaṭṭhena
saddhindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   paggahaṭṭhena   viriyindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ
upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  catūsu  jhānesu  samādhindriyassa
vasena imehi vīsatiyā ākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni.
   [442]  Catūsu  ariyasaccesu  paññindriyassa  vasena  katamehi
vīsatiyā  ākārehi  pañcindriyāni  daṭṭhabbāni . dukkhe ariyasacce
dassanādhipateyyaṭṭhena    paññindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   paññindriyassa
vasena  adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ   upaṭṭhānaṭṭhena   satindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ  avikkhepaṭṭhena
samādhindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   dukkhasamudaye   ariyasacce   .pe.
Dukkhanirodhagāminiyā   paṭipadāya   ariyasacce  dassanādhipateyyaṭṭhena
paññindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   paññindriyassa   vasena   adhimokkhaṭṭhena
saddhindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   paggahaṭṭhena   viriyindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ
upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  avikkhepaṭṭhena  samādhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ   catūsu   ariyasaccesu  paññindriyassa  vasena  imehi
vīsatiyā ākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni.
   [443]   Catūsu  sotāpattiyaṅgesu  saddhindriyassa  vasena
katihākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā catūsu sammappadhānesu
.pe.  catūsu  satipaṭṭhānesu  .pe.  catūsu  jhānesu  .pe. catūsu
ariyasaccesu   paññindriyassa   vasena   katihākārehi   pañcannaṃ
indriyānaṃ  cariyā daṭṭhabbā . catūsu sotāpattiyaṅgesu saddhindriyassa
vasena  vīsatiyā  ākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  cariyā daṭṭhabbā
catūsu  sammappadhānesu  .pe.  catūsu  satipaṭṭhānesu  catūsu  jhānesu
catūsu  ariyasaccesu  paññindriyassa  vasena  vīsatiyā  ākārehi
pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā.
   [444]  Catūsu  sotāpattiyaṅgesu saddhindriyassa vasena katamehi
vīsatiyā  ākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  cariyā  daṭṭhabbā .
Sappurisasaṃseve  sotāpattiyaṅge  adhimokkhādhipateyyaṭṭhena saddhindriyassa
cariyā  daṭṭhabbā  saddhindriyassa  vasena  paggahaṭṭhena  viriyindriyassa
cariyā   daṭṭhabbā   upaṭṭhānaṭṭhena   satindriyassa   cariyā
daṭṭhabbā   avikkhepaṭṭhena   samādhindriyassa   cariyā  daṭṭhabbā
dassanaṭṭhena   paññindriyassa   cariyā  daṭṭhabbā  saddhammassavane
sotāpattiyaṅge   .pe.   yonisomanasikāre   sotāpattiyaṅge
dhammānudhammapaṭipattiyā   sotāpattiyaṅge   adhimokkhādhipateyyaṭṭhena
saddhindriyassa  cariyā  daṭṭhabbā  saddhindriyassa  vasena  paggahaṭṭhena
viriyindriyassa   cariyā   daṭṭhabbā  upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyassa
Cariyā  daṭṭhabbā  avikkhepaṭṭhena  samādhindriyassa  cariyā  daṭṭhabbā
dassanaṭṭhena    paññindriyassa   cariyā   daṭṭhabbā   catūsu
sotāpattiyaṅgesu   saddhindriyassa   vasena   imehi   vīsatiyā
ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā.
   [445]  Catūsu  sammappadhānesu  viriyindriyassa  vasena katamehi
vīsatiyā  ākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  cariyā  daṭṭhabbā .
Anuppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ anuppādāya sammappadhāne
paggahādhipateyyaṭṭhena  viriyindriyassa  cariyā  daṭṭhabbā  viriyindriyassa
vasena  upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyassa  cariyā  daṭṭhabbā  .pe.
Adhimokkhaṭṭhena   saddhindriyassa   cariyā   daṭṭhabbā  uppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  sammappadhāne  .pe.
Anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  uppādāya  sammappadhāne  .pe.
Uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya
vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  sammappadhāne paggahādhipateyyaṭṭhena
viriyindriyassa  cariyā  daṭṭhabbā  viriyindriyassa vasena upaṭṭhānaṭṭhena
satindriyassa   .pe.   adhimokkhaṭṭhena   saddhindriyassa   cariyā
daṭṭhabbā  catūsu  sammappadhānesu  viriyindriyassa  vasena  imehi
vīsatiyā ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā.
   [446]  Catūsu  satipaṭṭhānesu  satindriyassa  vasena  katamehi
vīsatiyā  ākārehi  pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā . kāye
Kāyānupassanāsatipaṭṭhāne   upaṭṭhānādhipateyyaṭṭhena   satindriyassa
cariyā  daṭṭhabbā  satindriyassa  vasena avikkhepaṭṭhena samādhindriyassa
cariyā  daṭṭhabbā  dassanaṭṭhena  paññindriyassa  cariyā  daṭṭhabbā
adhimokkhaṭṭhena   saddhindriyassa   cariyā  daṭṭhabbā  paggahaṭṭhena
viriyindriyassa  cariyā  daṭṭhabbā  vedanāsu vedanānupassanāsatipaṭṭhāne
.pe.   citte   cittānupassanāsatipaṭṭhāne   .pe.   dhammesu
dhammānupassanāsatipaṭṭhāne   upaṭṭhānādhipateyyaṭṭhena   satindriyassa
cariyā   daṭṭhabbā  satindriyassa  vasena  .pe.  paggahaṭṭhena
viriyindriyassa  cariyā  daṭṭhabbā  catūsu  satipaṭṭhānesu  satindriyassa
vasena imehi vīsatiyā ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā.
   [447]  Catūsu jhānesu samādhindriyassa vasena katamehi vīsatiyā
ākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  cariyā  daṭṭhabbā  . paṭhamajjhāne
avikkhepādhipateyyaṭṭhena   samādhindriyassa   cariyā   daṭṭhabbā
samādhindriyassa   vasena   dassanaṭṭhena   paññindriyassa   cariyā
daṭṭhabbā   adhimokkhaṭṭhena   saddhindriyassa   cariyā   daṭṭhabbā
paggahaṭṭhena   viriyindriyassa   cariyā  daṭṭhabbā  upaṭṭhānaṭṭhena
satindriyassa  cariyā  daṭṭhabbā  dutiyajjhāne  .pe.  tatiyajjhāne
.pe.   catutthajjhāne   avikkhepādhipateyyaṭṭhena   samādhindriyassa
cariyā  daṭṭhabbā  samādhindriyassa  vasena  .pe.  upaṭṭhānaṭṭhena
Satindriyassa  cariyā  daṭṭhabbā  catūsu  jhānesu  samādhindriyassa
vasena  imehi  vīsatiyā  ākārehi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  cariyā
daṭṭhabbā.
   [448]  Catūsu  ariyasaccesu  paññindriyassa  vasena  katamehi
vīsatiyā  ākārehi  pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā . dukkhe
ariyasacce  dassanādhipateyyaṭṭhena  paññindriyassa  cariyā  daṭṭhabbā
paññindriyassa   vasena   adhimokkhaṭṭhena   saddhindriyassa  cariyā
daṭṭhabbā   paggahaṭṭhena   viriyindriyassa   cariyā   daṭṭhabbā
upaṭṭhānaṭṭhena   satindriyassa  cariyā  daṭṭhabbā  avikkhepaṭṭhena
samādhindriyassa  cariyā  daṭṭhabbā  dukkhasamudaye  ariyasacce  .pe.
Dukkhanirodhe  ariyasacce  dukkhanirodhāgāminiyā  paṭipadāya  ariyasacce
dassanādhipateyyaṭṭhena    paññindriyassa    cariyā    daṭṭhabbā
paññindriyassa  vasena  adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyassa cariyā daṭṭhabbā
paggahaṭṭhena   viriyindriyassa   cariyā  daṭṭhabbā  upaṭṭhānaṭṭhena
satindriyassa   cariyā  daṭṭhabbā  avikkhepaṭṭhena  samādhindriyassa
cariyā   daṭṭhabbā  catūsu  ariyasaccesu  paññindriyassa  vasena
imehi vīsatiyā ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā.
   [449] Cāro ca vihāro ca anubuddho hoti paṭividdho yathā
carantaṃ  yathā  viharantaṃ  viññū  sabrahmacārī  gambhīresu  ṭhānesu
Okappeyyuṃ addhā ayamāyasmā patto vā pāpuṇissati vā.
   {449.1} Cariyāti aṭṭha cariyāyo iriyāpathacariyā āyatanacariyā
saticariyā samādhicariyā ñāṇacariyā maggacariyā patticariyā lokatthacariyā.
   {449.2}  Iriyāpathacariyāti catūsu iriyāpathesu. Āyatanacariyāti chasu
ajjhattikabāhiresu  āyatanesu  .  saticariyāti catūsu satipaṭṭhānesu .
Samādhicariyāti  catūsu  jhānesu  . ñāṇacariyāti catūsu ariyasaccesu .
Maggacariyāti catūsu ariyamaggesu . patticariyāti catūsu sāmaññaphalesu .
Lokatthacariyāti  tathāgatesu  arahantesu  sammāsambuddhesu padeso 1-
paccekabuddhesu  padeso  1-  sāvakesu  2- . iriyāpathacariyā ca
paṇidhisampannānaṃ   āyatanacariyā   ca   indriyesu  guttadvārānaṃ
saticariyā  ca  appamādavihārīnaṃ  samādhicariyā  ca  adhicittamanuyuttānaṃ
ñāṇacariyā  ca  buddhisampannānaṃ  maggacariyā  ca sammāpaṭipannānaṃ 3-
patticariyā  ca  adhigataphalānaṃ  lokatthacariyā ca tathāgatānaṃ arahantānaṃ
sammāsambuddhānaṃ  padeso 1- paccekabuddhānaṃ padeso sāvakānaṃ imā
aṭṭha cariyāyo.
   {449.3}  Aparāpi aṭṭha cariyāyo adhimuccanto saddhāya carati
paggaṇhanto  viriyena  carati  upaṭṭhāpento  satiyā carati avikkhepaṃ
@Footnote: 1 Ma. padese. Yu. padesapaccekabuddhesu padesasāvakesu. evamuparipi.
@2 Sī. sabbadeso paccekabuddhesu sappadesu sāvakesu. 3 Sī. samāpattisampannānaṃ.
Karonto  samādhinā  carati  pajānanto  paññāya  carati  vijānanto
viññāṇena 1- carati evaṃ 2- paṭipanno visesamadhigacchatīti visesacariyāya
carati evaṃ 2- paṭipannassa kusalā dhammā āyāpentīti āyatanacariyāya
carati imā aṭṭha cariyāyo.
   {449.4} Aparāpi aṭṭha cariyāyo dassanacariyā ca sammādiṭṭhiyā
abhiropanacariyā 3- ca sammāsaṅkappassa pariggahacariyā ca sammāvācāya
samuṭṭhānacariyā  ca  sammākammantassa  vodānacariyā ca sammāājīvassa
paggahacariyā  ca  sammāvāyāmassa  upaṭṭhānacariyā  ca  sammāsatiyā
avikkhepacariyā ca sammāsamādhissa imā aṭṭha cariyāyo.
   [450]  Vihāroti  adhimuccanto  saddhāya  viharati paggaṇhanto
viriyena  viharati  upaṭṭhāpento  satiyā  viharati avikkhepaṃ karonto
samādhinā  viharati  pajānanto  paññāya  viharati  .  anubuddhoti
saddhindriyassa   adhimokkhaṭṭho   anubuddho   hoti  viriyindriyassa
paggahaṭṭho   anubuddho   hoti   satindriyassa   upaṭṭhānaṭṭho
anubuddho   hoti   samādhindriyassa   avikkhepaṭṭho   anubuddho
hoti  paññindriyassa  dassanaṭṭho  anubuddho  hoti  .  paṭividdhoti
saddhindriyassa   adhimokkhaṭṭho   paṭividdho   hoti  viriyindriyassa
paggahaṭṭho   paṭividdho   hoti   satindriyassa   upaṭṭhānaṭṭho
paṭividdho  hoti  samādhindriyassa  avikkhepaṭṭho  paṭividdho  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. viññāṇacariyāya. 2 Ma. evaṃ paṭipannassa .pe. āyatanacariyāya carati
@evaṃ paṭipanno .pe. visesacariyāya carati. 3 Ma. abhiniropanacariyā.
Paññindriyassa dassanaṭṭho paṭividdho hoti.
   {450.1}  Yathā carantanti evaṃ saddhāya carantaṃ evaṃ viriyena carantaṃ
evaṃ satiyā carantaṃ evaṃ samādhinā carantaṃ evaṃ paññāya carantaṃ .
Yathā viharantanti evaṃ saddhāya viharantaṃ evaṃ viriyena viharantaṃ evaṃ
satiyā viharantaṃ evaṃ samādhinā viharantaṃ evaṃ paññāya viharantaṃ.
   {450.2} Viññūti viññū vibhāvī medhāvī paṇḍitā buddhisampannā.
Sabrahmacārīti ekakammaṃ ekuddeso samasikkhātā 1-. Gambhīresu ṭhānesūti
gambhīrāni ṭhānāni vuccanti jhānāni ca vimokkhā ca samādhi ca samāpattiyo
ca maggā ca phalāni ca abhiññāyo ca paṭisambhidā ca . okappeyyunti
saddaheyyuṃ  adhimucceyyuṃ  .  addhāti ekaṃsavacanametaṃ nissaṃsayavacanametaṃ
nikkaṅkhāvacanametaṃ   2-  advajjhavacanametaṃ  3-  adveḷhakavacanametaṃ
niyyānikavacanametaṃ 4- apaṇṇakavacanametaṃ 5- avatthāpanavacanametaṃ addhāti.
Āyasmāti piyavacanametaṃ garuvacanametaṃ sagāravasappatissādhivacanametaṃ āyasmāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. samasikkhatā. 2 Ma. Yu. nikkaṅkha.... 3 Ma. Yu. advejjha....
@4 ma niyoga .... 5 Sī. āvajjhevacanametaṃ advahakavacanametaṃ niyogavacanametaṃ
@appakavacanametaṃ.
Patto vāti adhigato [1]-. Pāpuṇissati vāti adhigamissati [1]-.
           Paripuṇṇanidānaṃ 2-
   [451]  Pañcimāni  bhikkhave  indriyāni  katamāni  pañca
saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ
imāni kho bhikkhave pañcindriyāni.
   {451.1}  Imāni  pañcindriyāni  katihākārehi daṭṭhabbāni .
Imāni  pañcindriyāni  chahākārehi  .  kenaṭṭhena  daṭṭhabbāni .
Ādhipateyyaṭṭhena  ādivisodhanaṭṭhena  adhimattaṭṭhena  adhiṭṭhānaṭṭhena
pariyādānaṭṭhena patiṭṭhāpakaṭṭhena.
   [452]  Kathaṃ  ādhipateyyaṭṭhena  indriyāni  daṭṭhabbāni .
Assaddhiyaṃ  pajahato  adhimokkhādhipateyyaṭṭhena  saddhindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ
saddhindriyassa  vasena  paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ upaṭṭhānaṭṭhena
satindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   avikkhepaṭṭhena   samādhindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ
dassanaṭṭhena    paññindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   kosajjaṃ   pajahato
paggahādhipateyyaṭṭhena  viriyindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  viriyindriyassa  vasena
upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  avikkhepaṭṭhena  samādhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ   dassanaṭṭhena   paññindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   adhimokkhaṭṭhena
saddhindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ  pamādaṃ  pajahato  upaṭṭhānādhipateyyaṭṭhena
satindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  satindriyassa  vasena  avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ   dassanaṭṭhena   paññindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   adhimokkhaṭṭhena
@Footnote: 1 Ma. vā. 2 Ma. purimanidānaṃ.
Saddhindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   paggahaṭṭhena   viriyindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ
uddhaccaṃ  pajahato  avikkhepādhipateyyaṭṭhena  samādhindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ
samādhindriyassa   vasena   dassanaṭṭhena   paññindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ
adhimokkhaṭṭhena   saddhindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ  paggahaṭṭhena  viriyindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ  upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  avijjaṃ  pajahato
dassanādhipateyyaṭṭhena  paññindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  paññindriyassa  vasena
adhimokkhaṭṭhena   saddhindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ  paggahaṭṭhena  viriyindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ   upaṭṭhānaṭṭhena   satindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ  avikkhepaṭṭhena
samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ [1]- kāmacchandaṃ pajahato
   {452.1}  nekkhammavasena  adhimokkhādhipateyyaṭṭhena  saddhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ  saddhindriyassa  vasena  paggahaṭṭhena  viriyindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ
upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  avikkhepaṭṭhena  samādhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ  dassanaṭṭhena  paññindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  kāmacchandaṃ  pajahato
nekkhammavasena   paggahādhipateyyaṭṭhena   viriyindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ
viriyindriyassa   vasena   upaṭṭhānaṭṭhena   satindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ
avikkhepaṭṭhena   samādhindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  dassanaṭṭhena  paññindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ  adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  kāmacchandaṃ  pajahato
nekkhammavasena   upaṭṭhānādhipateyyaṭṭhena   satindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ
satindriyassa  vasena  avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ dassanaṭṭhena
paññindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ paggahaṭṭhena
@Footnote: 1 Ma. dassanaṭṭhena paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.
Viriyindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   kāmacchandaṃ   pajahato   nekkhammavasena
avikkhepādhipateyyaṭṭhena  samādhindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  samādhindriyassa vasena
dassanaṭṭhena   paññindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ  adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ   paggahaṭṭhena   viriyindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   upaṭṭhānaṭṭhena
satindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   kāmacchandaṃ   pajahato   nekkhammavasena
dassanādhipateyyaṭṭhena  paññindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  paññindriyassa  vasena
adhimokkhaṭṭhena   saddhindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ  paggahaṭṭhena  viriyindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ   upaṭṭhānaṭṭhena   satindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ  avikkhepaṭṭhena
samādhindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  byāpādaṃ  pajahato  abyāpādavasena  .pe.
Thīnamiddhaṃ pajahato ālokasaññāvasena .pe. Sabbakilese pajahato
   {452.2}  arahattamaggavasena adhimokkhādhipateyyaṭṭhena saddhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ  saddhindriyassa  vasena  paggahaṭṭhena  viriyindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ
upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  avikkhepaṭṭhena  samādhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ  dassanaṭṭhena  paññindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  .pe.  sabbakilese
pajahato   arahattamaggavasena   dassanādhipateyyaṭṭhena   paññindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ   paññindriyassa   vasena   adhimokkhaṭṭhena   saddhindriyaṃ
daṭṭhabbaṃ   paggahaṭṭhena   viriyindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ   upaṭṭhānaṭṭhena
satindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  avikkhepaṭṭhena  samādhindriyaṃ  daṭṭhabbaṃ  evaṃ
ādhipateyyaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni.
   [453]  Kathaṃ  ādivisodhanaṭṭhena  indriyāni  daṭṭhabbāni .
Adhimokkhaṭṭhena   saddhindriyaṃ   assaddhiyaṃ   saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi
saddhindriyassa   ādivisodhanā  paggahaṭṭhena  viriyindriyaṃ  kosajjaṃ
saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi  viriyindriyassa  ādivisodhanā  upaṭṭhānaṭṭhena
satindriyaṃ  pamādaṃ  saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi  satindriyassa  ādivisodhanā
avikkhepaṭṭhena   samādhindriyaṃ   uddhaccaṃ   saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi
samādhindriyassa  ādivisodhanā  dassanaṭṭhena  paññindriyaṃ  avijjaṃ  1-
saṃvaraṭṭhena   sīlavisuddhi  paññindriyassa  ādivisodhanā  nekkhamme
pañcindriyāni  kāmacchandaṃ  saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi  pañcannaṃ indriyānaṃ
ādivisodhanā  abyāpāde  pañcindriyāni  byāpādaṃ  saṃvaraṭṭhena
sīlavisuddhi  pañcannaṃ  indriyānaṃ  ādivisodhanā  .pe.  arahattamagge
pañcindriyāni   sabbakilese   saṃvaraṭṭhena   sīlavisuddhi   pañcannaṃ
indriyānaṃ   ādivisodhanā  evaṃ  ādivisodhanaṭṭhena  indriyāni
daṭṭhabbāni.
   [454]  Kathaṃ  adhimattaṭṭhena  indriyāni  daṭṭhabbāni .
Saddhindriyassa  bhāvanāya  chando  uppajjati  assaddhiyassa  pahānāya
chando   uppajjati   assaddhiyapariḷāhassa   pahānāya   chando
uppajjati  diṭṭhekaṭṭhānaṃ  kilesānaṃ  pahānāya  chando  uppajjati
oḷārikānaṃ  kilesānaṃ  pahānāya  chando  uppajjati  aṇusahagatānaṃ
kilesānaṃ  pahānāya  chando  uppajjati  sabbakilesānaṃ  pahānāya
chando  uppajjati  chandavasena  saddhāvasena  saddhindriyaṃ  adhimattaṃ
@Footnote: 1 Ma. avijjāsaṃvaraṭṭhena.
Hoti  chandavasena  pāmujjaṃ  uppajjati  pāmujjavasena  saddhāvasena
saddhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti  pāmujjavasena  pīti  uppajjati pītivasena
saddhāvasena   saddhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti  pītivasena  passaddhi
uppajjati  passaddhivasena  saddhāvasena  saddhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti
passaddhivasena  sukhaṃ  uppajjati  sukhavasena  saddhāvasena  saddhindriyaṃ
adhimattaṃ  hoti  sukhavasena  obhāso  uppajjati  obhāsavasena
saddhāvasena  saddhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti  obhāsavasena  saṃvego
uppajjati  saṃvegavasena  saddhāvasena  saddhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti
saṃvejetvā  1- cittaṃ samādahati samādhivasena saddhāvasena saddhindriyaṃ
adhimattaṃ hoti
   {454.1}  tathā samāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ paggaṇhāti paggahavasena
saddhāvasena   saddhindriyaṃ   adhimattaṃ   hoti   tathā  paggahitaṃ
cittaṃ  sādhukaṃ  ajjhupekkhati  upekkhāvasena  saddhāvasena  saddhindriyaṃ
adhimattaṃ  hoti  upekkhāvasena  nānattakilesehi  cittaṃ  vimuccati
vimokkhavasena  saddhāvasena  saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti vimuttattā 2-
te  dhammā ekarasā honti ekarasaṭṭhena bhāvanāvasena saddhāvasena
saddhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti  bhāvitattā  tato  paṇītatare  vivaṭṭanti
vivaṭṭanāvasena  saddhāvasena  saddhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti vivaṭṭitattā
tato  vossajjati  3-  vossaggavasena  saddhāvasena  saddhindriyaṃ
adhimattaṃ  hoti  vossajjitattā  tato  nirujjhanti  nirodhavasena
@Footnote: 1 Yu. saṃvejitvā. evamuparipi. 2 Sī. vimuttatthā. 3 Yu. vossajjanti.
Saddhāvasena saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti . nirodhavasena dve vossaggā
pariccāgavossaggo ca pakkhandanavossaggo ca . kilese ca khandhe ca
pariccajatīti   pariccāgavossaggo   nirodhanibbānadhātuyā   cittaṃ
pakkhandatīti pakkhandanavossaggo nirodhavasena ime dve vossaggā.
   [455]  Viriyindriyassa  bhāvanāya  chando uppajjati kosajjassa
pahānāya   chando   uppajjati   kosajjapariḷāhassa   pahānāya
chando  uppajjati  diṭṭhekaṭṭhānaṃ  kilesānaṃ  pahānāya  chando
uppajjati  .pe.  sabbakilesānaṃ  pahānāya  chando uppajjati .pe.
Satindriyassa  bhāvanāya  chando  uppajjati  pamādassa  pahānāya
chando  uppajjati  pamādapariḷāhassa  pahānāya  chando  uppajjati
.pe. sabbakilesānaṃ pahānāya chando uppajjati .pe. samādhindriyassa
bhāvanāya    chando    uppajjati   uddhaccassa   pahānāya
chando uppajjati
   {455.1}  uddhaccapariḷāhassa  pahānāya  chando  uppajjati
.pe.   sabbakilesānaṃ   pahānāya  chando  uppajjati  .pe.
Paññindriyañca  bhāvanāya  chando  uppajjati  avijjāya  pahānāya
chando  uppajjati  avijjāpariḷāhassa  pahānāya  chando  uppajjati
diṭṭhekaṭṭhānaṃ  kilesānaṃ  pahānāya  chando  uppajjati  oḷārikānaṃ
kilesānaṃ  pahānāya  chando  uppajjati  aṇusahagatānaṃ  kilesānaṃ
pahānāya  chando  uppajjati  sabbakilesānaṃ  pahānāya  chando
Uppajjati  chandavasena  paññāvasena  paññindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti
chandavasena   pāmujjaṃ   uppajjati   pāmujjavasena   paññāvasena
paññindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti  pāmujjavasena  pīti  uppajjati pītivasena
paññāvasena   paññindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti  pītivasena  passaddhi
uppajjati   passaddhivasena   paññāvasena   paññindriyaṃ   adhimattaṃ
hoti  passaddhivasena  sukhaṃ uppajjati sukhavasena paññāvasena paññindriyaṃ
adhimattaṃ  hoti  sukhavasena  obhāso  uppajjati  obhāsavasena
paññāvasena paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti
   {455.2} obhāsavasena saṃvego uppajjati saṃvegavasena paññāvasena
paññindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti  saṃvejetvā cittaṃ samādahati samādhivasena
paññāvasena  paññindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti tathā samāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ
paggaṇhāti   paggahavasena   paññāvasena   paññindriyaṃ   adhimattaṃ
hoti  tathā  paggahitaṃ  cittaṃ  sādhukaṃ  ajjhupekkhati  upekkhāvasena
paññāvasena   paññindriyaṃ   adhimattaṃ   hoti   upekkhāvasena
nānattakilesehi  cittaṃ  vimuccati vimokkhavasena paññāvasena paññindriyaṃ
adhimattaṃ hoti vimuttattā te dhammā ekarasā honti ekarasaṭṭhena 1-
bhāvanāvasena   paññāvasena   paññindriyaṃ   adhimattaṃ   hoti
bhāvitattā  tato  paṇītatare  vivaṭṭanti  vivaṭṭanāvasena  paññāvasena
paññindriyaṃ   adhimattaṃ  hoti  vivaṭṭitattā  tato  vossajjanti
vossaggavasena   paññāvasena   paññindriyaṃ   adhimattaṃ   hoti
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Vossajjitattā   tato   nirujjhanti   nirodhavasena   paññāvasena
paññindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti  .  nirodhavasena  dve  vossaggā
pariccāgavossaggo  ca  pakkhandanavossaggo ca . kilese ca khandhe
ca   pariccajatīti  pariccāgavossaggo  nirodhanibbānadhātuyā  cittaṃ
pakkhandatīti  pakkhandanavossaggo  nirodhavasena  ime  dve vossaggā
evaṃ adhimattaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni.
           Bhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.
   [456]  Kathaṃ  adhiṭṭhānaṭṭhena  indriyāni  daṭṭhabbāni .
Saddhindriyassa  bhāvanāya  chando  uppajjati  chandavasena  saddhāvasena
saddhindriyaṃ  adhiṭṭhāti  chandavasena  pāmujjaṃ  uppajjati  pāmujjavasena
saddhāvasena  saddhindriyaṃ  adhiṭṭhāti  .pe.  evaṃ  adhiṭṭhānaṭṭhena
indriyāni daṭṭhabbāni.
   [457]  Kathaṃ  pariyādānaṭṭhena  indriyāni  daṭṭhabbāni .
Adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyaṃ  assaddhiyaṃ  pariyādiyati  assaddhiyapariḷāhaṃ
pariyādiyati  paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ kosajjaṃ pariyādiyati kosajjapariḷāhaṃ
pariyādiyati   upaṭṭhānaṭṭhena   satindriyaṃ   pamādaṃ   pariyādiyati
pamādapariḷāhaṃ    pariyādiyati    avikkhepaṭṭhena    samādhindriyaṃ
uddhaccaṃ   pariyādiyati   uddhaccapariḷāhaṃ  pariyādiyati  dassanaṭṭhena
paññindriyaṃ   avijjaṃ   pariyādiyati   avijjāpariḷāhaṃ   pariyādiyati
nekkhamme  pañcindriyāni  kāmacchandaṃ  pariyādiyanti  abyāpāde
Pañcindriyāni  byāpādaṃ  pariyādiyanti  ālokasaññāya  pañcindriyāni
thīnamiddhaṃ   pariyādiyanti   avikkhepe   pañcindriyāni   uddhaccaṃ
pariyādiyanti   .pe.  arahattamagge  pañcindriyāni  sabbakilese
pariyādiyanti evaṃ pariyādānaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni.
   [458]  Kathaṃ  patiṭṭhāpakaṭṭhena  indriyāni  daṭṭhabbāni .
Saddho  saddhindriyaṃ  adhimokkhe  patiṭṭhāpeti  saddhassa  saddhindriyaṃ
adhimokkhe  patiṭṭhāpeti  viriyavā  viriyindriyaṃ  paggahe  patiṭṭhāpeti
viriyavato  viriyindriyaṃ  paggahe  patiṭṭhāpeti  satimā  satindriyaṃ
upaṭṭhāne  patiṭṭhāpeti  satimato  satindriyaṃ  upaṭṭhāne patiṭṭhāpeti
samāhito   samādhindriyaṃ   avikkhepe   patiṭṭhāpeti  samāhitassa
samādhindriyaṃ   avikkhepe   patiṭṭhāpeti   paññavā   paññindriyaṃ
dassane   patiṭṭhāpeti   paññavato   paññindriyaṃ   dassane
patiṭṭhāpeti  yogāvacaro  pañcindriyāni  nekkhamme  patiṭṭhāpeti
yogāvacarassa  pañcindriyāni  nekkhamme  patiṭṭhāpenti  yogāvacaro
pañcindriyāni  abyāpāde  patiṭṭhāpeti  yogāvacarassa  pañcindriyāni
abyāpāde    patiṭṭhāpenti    yogāvacaro    pañcindriyāni
ālokasaññāya    patiṭṭhāpeti   yogāvacarassa   pañcindriyāni
ālokasaññā    patiṭṭhāpenti    yogāvacaro   pañcindriyāni
avikkhepe  patiṭṭhāpeti  yogāvacarassa  pañcindriyāni  avikkhepe
patiṭṭhāpenti  .pe.  yogāvacaro  pañcindriyāni  arahattamagge
Patiṭṭhāpeti    yogāvacarassa    pañcindriyāni   arahattamagge
patiṭṭhāpenti evaṃ patiṭṭhāpakaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni.
   [459] Puthujjano samādhiṃ bhāvento katihākārehi upaṭṭhānakusalo
hoti  sekkho  samādhiṃ  bhāvento  katihākārehi  upaṭṭhānakusalo
hoti  vītarāgo  samādhiṃ  bhāvento  katihākārehi  upaṭṭhānakusalo
hoti  .  puthujjano  samādhiṃ  bhāvento  sattahi  ākārehi
upaṭṭhānakusalo   hoti   sekkho  samādhiṃ  bhāvento  aṭṭhahi
ākārehi  upaṭṭhānakusalo  hoti  vītarāgo  samādhiṃ  bhāvento
dasahi ākārehi upaṭṭhānakusalo hoti.
   [460] Puthujjano samādhiṃ bhāvento 1- katamehi sattahākārehi
upaṭṭhānakusalo   hoti  .  āvajjitattā  ārammaṇupaṭṭhānakusalo
hoti   samathanimittupaṭṭhānakusalo   hoti   paggahanimittupaṭṭhānakusalo
hoti   avikkhepupaṭṭhānakusalo  hoti  obhāsupaṭṭhānakusalo  hoti
sampahaṃsanupaṭṭhānakusalo  hoti  upekkhupaṭṭhānakusalo  hoti  puthujjano
samādhiṃ bhāvento imehi sattahākārehi upaṭṭhānakusalo hoti.
   {460.1}  Sekkho samādhiṃ bhāvento katamehi aṭṭhahākārehi
upaṭṭhānakusalo  hoti  .  āvajjitattā  ārammaṇupaṭṭhānakusalo hoti
samathanimittupaṭṭhānakusalo   hoti   paggahanimittupaṭṭhānakusalo   hoti
avikkhepupaṭṭhānakusalo    hoti    obhāsupaṭṭhānakusalo   hoti
@Footnote: 1 Yu. bhāvayanto. evamuparipi.
Sampahaṃsanupaṭṭhānakusalo    hoti    upekkhupaṭṭhānakusalo   hoti
ekattupaṭṭhānakusalo  hoti  sekkho  samādhiṃ  bhāvento  imehi
aṭṭhahākārehi upaṭṭhānakusalo hoti.
   {460.2}  Vītarāgo  samādhiṃ bhāvento katamehi dasahākārahi
upaṭṭhānakusalo  hoti  .  āvajjitattā  ārammaṇupaṭṭhānakusalo hoti
.pe.   ekattupaṭṭhānakusalo   hoti   ñāṇupaṭṭhānakusalo  hoti
cittupaṭṭhānakusalo  1-  hoti  vītarāgo  samādhiṃ  bhāvento imehi
dasahākārehi upaṭṭhānakusalo hoti.
   [461] Puthujjano vipassanaṃ bhāvento katihākārehi upaṭṭhānakusalo
hoti katihākārehi anupaṭṭhānakusalo hoti sekkho vipassanaṃ bhāvento
katihākārehi  upaṭṭhānakusalo  hoti  katihākārehi  anupaṭṭhānakusalo
hoti vītarāgo vipassanaṃ bhāvento katihākārehi upaṭṭhānakusalo hoti
katihākārehi  anupaṭṭhānakusalo hoti . puthujjano vipassanaṃ bhāvento
navahākārehi  upaṭṭhānakusalo  hoti  navahākārehi  anupaṭṭhānakusalo
hoti  sekkho vipassanaṃ bhāvento dasahākārehi upaṭṭhānakusalo hoti
dasahākārehi  anupaṭṭhānakusalo  hoti  vītarāgo  vipassanaṃ bhāvento
dvādasahākārehi   upaṭṭhānakusalo   hoti   dvādasahākārehi
anupaṭṭhānakusalo hoti.
   [462]  Puthujjano  vipassanaṃ  bhāvento katamehi navahākārehi
@Footnote: 1 Ma. Yu. vimuttūpaṭṭhānakusalo. evamīdisesu padesu.
Upaṭṭhānakusalo   hoti  katamehi  navahākārehi  anupaṭṭhānakusalo
hoti  .  aniccato  upaṭṭhānakusalo  hoti niccato anupaṭṭhānakusalo
hoti  dukkhato  upaṭṭhānakusalo  hoti  sukhato  anupaṭṭhānakusalo
hoti  anattato  upaṭṭhānakusalo  hoti  attato  anupaṭṭhānakusalo
hoti  khayato  upaṭṭhānakusalo  hoti  ghanato  anupaṭṭhānakusalo hoti
vayato  upaṭṭhānakusalo  hoti  āyuhanānupaṭṭhānakusalo  1-  hoti
vipariṇāmupaṭṭhānakusalo   hoti   dhuvato   anupaṭṭhānakusalo  hoti
animittupaṭṭhānakusalo    hoti    nimittānupaṭṭhānakusalo   hoti
appaṇihitupaṭṭhānakusalo    hoti    paṇidhānupaṭṭhānakusalo    2-
hoti    suññatupaṭṭhānakusalo   hoti   abhinivesānupaṭṭhānakusalo
hoti   puthujjano  vipassanaṃ  bhāvento  imehi  navahākārehi
upaṭṭhānakusalo hoti imehi navahākārehi anupaṭṭhānakusalo hoti.
   {462.1}  Sekkho vipassanaṃ bhāvento katamehi dasahākārehi
upaṭṭhānakusalo  hoti katamehi dasahākārehi anupaṭṭhānakusalo hoti .
Sekkho  vipassanaṃ  bhāvento  3-  aniccato  upaṭṭhānakusalo hoti
niccato  anupaṭṭhānakusalo  hoti  .pe.  suññatupaṭṭhānakusalo  hoti
abhinivesānupaṭṭhānakusalo    hoti    ñāṇupaṭṭhānakusalo   hoti
aññāṇānupaṭṭhānakusalo  hoti  sekkho  vipassanaṃ  bhāvento  imehi
dasahākārehi upaṭṭhānakusalo hoti imehi dasahākārehi anupaṭṭhānakusalo
@Footnote: 1 Ma. Yu. āyūha .... 2 Ma. paṇidhianupaṭṭhānakusalo. 3 Ma. Yu. sekkho vipassanaṃ
@bhāventoti ime tayo pāṭhā natthi.
Hoti.
   {462.2}  Vītarāgo vipassanaṃ bhāvento katamehi dvādasahākārehi
upaṭṭhānakusalo  hoti  katamehi  dvādasahākārehi  anupaṭṭhānakusalo
hoti  .  aniccato  upaṭṭhānakusalo  hoti niccato anupaṭṭhānakusalo
hoti   .pe.  ñāṇupaṭṭhānakusalo  hoti  aññāṇānupaṭṭhānakusalo
hoti   visaññogupaṭṭhānakusalo   hoti   saññogānupaṭṭhānakusalo
hoti   nirodhupaṭṭhānakusalo  hoti  saṅkhārānupaṭṭhānakusalo  hoti
vītarāgo   vipassanaṃ   bhāvento   imehi   dvādasahākārehi
upaṭṭhānakusalo  hoti  imehi  dvādasahākārehi  anupaṭṭhānakusalo
hoti   āvajjitattā   ārammaṇupaṭṭhānakusalavasena   indriyāni
samodhāneti  gocarañca  pajānāti  samatthañca  paṭivijjhati  .pe.
Dhamme samodhāneti gocarañca pajānāti samatthañca paṭivijjhati.
   [463] Indriyāni samodhānetīti kathaṃ indriyāni samodhāneti.
Adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ samodhāneti .pe. Samathanimittupaṭṭhānakusalavasena
paggahanimittupaṭṭhānakusalavasena    avikkhepupaṭṭhānakusalavasena   [1]-
sampahaṃsanupaṭṭhānakusalavasena   upekkhupaṭṭhānakusalavasena  ekattupaṭṭhāna-
kusalavasena   ñāṇupaṭṭhānakusalavasena   cittupaṭṭhānakusalavasena   2-
aniccato   upaṭṭhānakusalavasena   niccato   anupaṭṭhānakusalavasena
dukkhato    upaṭṭhānakusalavasena   sukhato   anupaṭṭhānakusalavasena
@Footnote: 1 Ma. Yu. obhāsūpaṭṭhānakusalavasena. 2 Ma. Yu. vimuttū ....
Anattato   upaṭṭhānakusalavanena   attato   anupaṭṭhānakusalavasena
khayato  upaṭṭhānakusalavasena  ghanato  anupaṭṭhānakusalavasena  vayato
upaṭṭhānakusalavasena   āyuhanānupaṭṭhānakusalavasena   vipariṇāmupaṭṭhāna-
kusalavasena  dhuvato  anupaṭṭhānakusalavasena  animittupaṭṭhānakusalavasena
nimittānupaṭṭhānakusalavasena appaṇihitupaṭṭhānakusalavasena
paṇidhānupaṭṭhānakusalavasena suññatupaṭṭhānakusalavasena
abhinivesānupaṭṭhānakusalavasena ñāṇupaṭṭhānakusalavasena
aññāṇānupaṭṭhānakusalavasena visaññogupaṭṭhānakusalavasena
saññogānupaṭṭhānakusalavasena    nirodhupaṭṭhānakusalavasena    [1]-
indriyāni samodhāneti gocarañca pajānāti samatthañca paṭivijjhati.
   [464]   Catusaṭṭhiyā   ākārehi   tiṇṇannaṃ  indriyānaṃ
vasībhāvatāpaññā  āsavānaṃ  khaye  ñāṇaṃ katamesaṃ tiṇṇannaṃ indriyānaṃ
anaññātaññassāmītindriyassa aññindriyassa aññātāvindriyassa.
   {464.1}   Anaññātaññassāmītindriyaṃ   katiṭṭhānāni  gacchati
aññindriyaṃ   katiṭṭhānāni  gacchati  aññātāvindriyaṃ  katiṭṭhānāni
gacchati  . anaññātaññassāmītindriyaṃ ekaṃ ṭhānaṃ gacchati sotāpattimaggaṃ
aññindriyaṃ  cha  ṭhānāni  gacchati  sotāpattiphalaṃ  sakadāgāmimaggaṃ
sakadāgāmiphalaṃ    anāgāmimaggaṃ    anāgāmiphalaṃ    arahattamaggaṃ
aññātāvindriyaṃ ekaṃ ṭhānaṃ gacchati arahattaphalaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅakhārānupaṭṭhānakusalavasena.
   [465]   Sotāpattimaggakkhaṇe   anaññātaññassāmītindriyassa
saddhindriyaṃ   adhimokkhaparivāraṃ   hoti  viriyindriyaṃ  paggahaparivāraṃ
hoti  satindriyaṃ  upaṭṭhānaparivāraṃ  hoti samādhindriyaṃ avikkhepaparivāraṃ
hoti  paññindriyaṃ  dassanaparivāraṃ  hoti  manindriyaṃ  vijānanaparivāraṃ
hoti  somanassindriyaṃ  abhinandanaparivāraṃ  1-  hoti  jīvitindriyaṃ
pavattasantatādhipateyyaparivāraṃ   hoti   sotāpattimaggakkhaṇe  jātā
dhammā  ṭhapetvā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ sabbeva kusalā honti sabbeva
anāsavā  honti  sabbeva  niyyānikā honti sabbeva apacayagāmino
honti  sabbeva  lokuttarā  honti sabbeva nibbānārammaṇā honti
sotāpattimaggakkhaṇe     anaññātaññassāmītindriyassa     imāni
aṭṭhindriyāni    sahajātaparivārā   honti   aññamaññaparivārā
honti  nissayaparivārā  honti  sampayuttaparivārā  honti  sahagatā
honti  sahajātā  honti  saṃsaṭṭhā  honti sampayuttā honti teva
tassa ākārā ceva honti parivārā ca sotāpattiphalakkhaṇe .pe..
   {465.1}   Arahattaphalakkhaṇe  aññātāvindriyassa  saddhindriyaṃ
adhimokkhaparivāraṃ  hoti  .pe. jīvitindriyaṃ pavattasantatādhipateyyaparivāraṃ
hoti  .  arahattaphalakkhaṇe jātā dhammā sabbeva abyākatā honti
ṭhapetvā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ sabbeva anāsavā honti sabbeva lokuttarā
honti  sabbeva  nibbānārammaṇā  honti  .  arahattaphalakkhaṇe
@Footnote: 1 Ma. abhisandanaparivāraṃ.
Aññātāvindriyassa   imāni   aṭṭhindriyāni   sahajātaparivārā
honti  .pe.  teva  tassa  ākārā  ceva  honti  parivārā
ca iti imāni aṭṭhaṭṭhakāni catusaṭṭhī honti.
   [466]  Āsavāti  katame  te āsavā kāmāsavo bhavāsavo
diṭṭhāsavo avijjāsavo.
   {466.1} Katthete āsavā khīyanti. Sotāpattimaggena anavaseso
diṭṭhāsavo  khīyati  apāyagamanīyo  kāmāsavo  khīyati  apāyagamanīyo
bhavāsavo  khīyati  apāyagamanīyo  avijjāsavo  khīyati  etthete
āsavā  khīyanti  .  sakadāgāmimaggena  oḷāriko kāmāsavo khīyati
tadekaṭṭho  bhavāsavo  khīyati tadekaṭṭho avijjāsavo khīyati etthete
āsavā  khīyanti  .  anāgāmimaggena  anavaseso  kāmāsavo
khīyati  tadekaṭṭho  bhavāsavo  khīyati  tadekaṭṭho  avijjāsavo  khīyati
etthete  āsavā  khīyanti  . arahattamaggena anavaseso bhavāsavo
khīyati anavaseso avijjāsavo khīyati etthete āsavā khīyanti.
   {466.2} Na tassa adiṭṭhamidhatthi kiñci atho aviññātamajānitabbaṃ
sabbaṃ  abhiññāsi  yadatthi neyyaṃ 1- tathāgato tena samantacakkhūti .
Samantacakkhūti  kenatthena  samantacakkhu  .  cuddasa  buddhañāṇāni
dukkhe  ñāṇaṃ  buddhañāṇaṃ  dukkhasamudaye  ñāṇaṃ  buddhañāṇaṃ  .pe.
Sabbaññutañāṇaṃ   buddhañāṇaṃ   anāvaraṇaṃ  2-  buddhañāṇaṃ  imāni
@Footnote: 1 ñeyyanti vā pāṭho. 2 Ma. Yu. anāvaraṇañāṇaṃ.
Cuddasa   buddhañāṇāni   imesaṃ  cuddasannaṃ  buddhañāṇānaṃ  aṭṭha
ñāṇāni   sāvakasādhāraṇāni   cha   ñāṇāni   asādhāraṇāni
sāvakehi.
   [467]  Yāvatā  dukkhassa  dukkhaṭṭho  ñāto  aññāto
dukkhaṭṭho  natthīti  samantacakkhu  yaṃ  samantacakkhuṃ  taṃ  paññindriyaṃ
paññindriyassa   vasena  adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyaṃ  paggahaṭṭhena
viriyindriyaṃ  upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyaṃ  avikkhepaṭṭhena  samādhindriyaṃ
yāvatā  dukkhassa  dukkhaṭṭho  diṭṭho  vidito  sacchikato  phassito
paññāya   aphassito   paññāya  dukkhaṭṭho  natthīti  samantacakkhu
yaṃ  samantacakkhuṃ  taṃ  paññindriyaṃ  paññindriyassa vasena adhimokkhaṭṭhena
saddhindriyaṃ   paggahaṭṭhena  viriyindriyaṃ  upaṭṭhānaṭṭhena  satindriyaṃ
avikkhepaṭṭhena  samādhindriyaṃ  yāvatā  samudayassa  samudayaṭṭho  .pe.
Yāvatā nirodhassa nirodhaṭṭho
   {467.1}  yāvatā maggassa maggaṭṭho yāvatā atthapaṭisambhidāya
atthapaṭisambhidaṭṭho  .pe.  yāvatā  dhammapaṭisambhidāya dhammapaṭisambhidaṭṭho
yāvatā    niruttipaṭisambhidāya    niruttipaṭisambhidaṭṭho   yāvatā
paṭibhāṇapaṭisambhidāya   paṭibhāṇapaṭisambhidaṭṭho   yāvatā   indriyānaṃ
paropariyatte  ñāṇaṃ  yāvatā  sattānaṃ  āsayānusaye ñāṇaṃ yāvatā
yamakapāṭihire   ñāṇaṃ   yāvatā   mahākaruṇāsamāpattiyā   ñāṇaṃ
.pe.  yāvatā  sadevakassa  lokassa  samārakassa  sabrahmakassa
Sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya  sadevamanussāya  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ
viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  ñātaṃ  diṭṭhaṃ  viditaṃ
sacchikataṃ  phassitaṃ  paññāya  aphassitaṃ  paññāya  natthīti  samantacakkhu
yaṃ  samantacakkhuṃ  1-  taṃ  paññindriyaṃ  paññindriyassa  vasena
adhimokkhaṭṭhena  saddhindriyaṃ  paggahaṭṭhena  viriyindriyaṃ  upaṭṭhānaṭṭhena
satindriyaṃ   avikkhepaṭṭhena  samādhindriyaṃ  saddahanto  paggaṇhāti
paggaṇhanto   saddahati  saddahanto  upaṭṭhāpeti  upaṭṭhāpento
saddahati  saddahanto  samādahati  samādahanto  saddahati  saddahanto
pajānāti pajānanto saddahati paggaṇhanto upaṭṭhāpeti
   {467.2}   upaṭṭhāpento   paggaṇhāti   paggaṇhanto
samādahati   samādahanto   paggaṇhāti   paggaṇhanto   pajānāti
pajānanto   paggaṇhāti   paggaṇhanto   saddahati   saddahanto
paggaṇhāti  upaṭṭhāpento  samādahati  samādahanto  upaṭṭhāpeti
upaṭṭhāpento  pajānāti  pajānanto  upaṭṭhāpeti  upaṭṭhāpento
saddahati   saddahanto   upaṭṭhāpeti  upaṭṭhāpento  paggaṇhāti
paggaṇhanto    upaṭṭhāpeti     samādahanto    pajānāti
pajānanto   samādahati   samādahanto   saddahati   saddahanto
samādahati   samādahanto   paggaṇhāti   paggaṇhanto   samādahati
samādahanto  upaṭṭhāpeti  upaṭṭhāpento  samādahati  pajānanto
saddahati   saddahanto   pajānāti   pajānanto   paggaṇhāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. samantacakkhu.
Paggaṇhanto  pajānāti  pajānanto  upaṭṭhāpeti  upaṭṭhāpento
pajānāti   pajānanto   samādahati   samādahanto   pajānāti
saddahitattā   paggahitaṃ   paggahitattā   saddahitaṃ   saddahitattā
upaṭṭhāpitaṃ  upaṭṭhāpitattā  saddahitaṃ  saddahitattā  samādapitaṃ  1-
samādapitattā  2-  saddahitaṃ  saddahitattā  pajānitaṃ  pajānitattā
saddahitaṃ   paggahitattā   upaṭṭhāpitaṃ   upaṭṭhāpitattā   paggahitaṃ
paggahitattā   samādapitaṃ   samādapitattā   paggahitaṃ  paggahitattā
pajānitaṃ   pajānitattā   paggahitaṃ   paggahitattā   saddahitaṃ
saddahitattā   paggahitaṃ  upaṭṭhāpitattā  samādapitaṃ  samādapitattā
upaṭṭhāpitaṃ   upaṭṭhāpitattā   pajānitaṃ  pajānitattā  upaṭṭhāpitaṃ
upaṭṭhāpitattā
   {467.3}  saddahitaṃ  saddahitattā  upaṭṭhāpitaṃ  upaṭṭhāpitattā
paggahitaṃ   paggahitattā   upaṭṭhāpitaṃ   samādapitattā   pajānitaṃ
pajānitattā   samādapitaṃ   samādapitattā   saddahitaṃ  saddahitattā
samādahitaṃ   samādahitattā   paggahitaṃ   paggahitattā   samādapitaṃ
samādapitattā    upaṭṭhāpitaṃ    upaṭṭhāpitattā    samādahitaṃ
pajānitattā   saddahitaṃ   saddahitattā   pajānitaṃ   pajānitattā
paggahitaṃ   paggahitattā   pajānitaṃ   pajānitattā   upaṭṭhāpitaṃ
upaṭṭhāpitattā   pajānitaṃ  pajānitattā  samādapitaṃ  samādapitattā
pajānitaṃ  yaṃ  buddhacakkhuṃ  3-  taṃ  buddhañāṇaṃ  yaṃ  buddhañāṇaṃ
taṃ   buddhacakkhuṃ   yena  cakkhunā  tathāgato  satte  passati
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. samādahitaṃ samādahitattā. evamīdisesu padesu . 3 Ma. Yu. buddhacakkhu.
Apparajakkhe   mahārajakkhe  tikkhindriye  mudindriye  svākāre
dvākāre   suviññāpaye   duviññāpaye  appekacce  paraloka-
vajjabhayadassāvino appekacce naparalokavajjabhayadassāvino.
   [468]   Apparajakkhe   mahārajakkheti   saddho   puggalo
apparajakkho  assaddho  puggalo  mahārajakkho  āraddhaviriyo puggalo
apparajakkho   kusīto   puggalo   mahārajakkho   upaṭṭhitassati
puggalo  apparajakkho  muṭṭhassati  puggalo  mahārajakkho  samāhito
puggalo  apparajakkho  asamāhito  puggalo  mahārajakkho  paññavā
puggalo apparajakkho duppañño puggalo mahārajakkho.
   {468.1}  Tikkhindriye mudindriyeti saddho puggalo tikkhindriyo
assaddho  puggalo  mudindriyo  .pe. paññavā puggalo tikkhindriyo
duppañño puggalo mudindriyo.
   {468.2} Svākāre dvākāreti saddho puggalo svākāro .pe.
Paññavā puggalo svākāro duppañño puggalo dvākāro.
   {468.3}   Suviññāpaye  duviññāpayeti  saddho  puggalo
suviññāpayo  assaddho  puggalo  duviññāpayo  .pe.  paññavā
puggalo suviññāpayo duppañño puggalo duviññāpayo.
   {468.4}  Appekacce  paralokavajjabhayadassāvino  appekacce
naparalokavajjabhayadassāvinoti  saddho  puggalo  paralokavajjabhayadassāvī
assaddho  puggalo  naparalokavajjabhayadassāvī  āraddhaviriyo  puggalo
Paralokavajjabhayadassāvī   kusīto   puggalo   naparalokavajjabhayadassāvī
.pe.   paññavā   puggalo   paralokavajjabhayadassāvī   duppañño
puggalo naparalokavajjabhayadassāvī.
   {468.5} Lokoti khandhaloko dhātuloko āyatanaloko vipattibhavaloko
vipattisambhavaloko  sampattibhavaloko  sampattisambhavaloko  .  eko
loko  sabbe  sattā  āhāraṭṭhitikā  .  dve  lokā nāmañca
rūpañca  .  tayo  lokā  tisso  vedanā  .  cattāro lokā
cattāro  āhārā  .  pañca  lokā  pañcupādānakkhandhā  . cha
lokā  cha  ajjhattikāni  āyatanāni  .  satta  lokā  satta
viññāṇaṭṭhitiyo  .  aṭṭha  lokā  aṭṭha  lokadhammā  .  nava
lokā  nava  sattāvāsā  .  dasa lokā dasāyatanāni . dvādasa
lokā dvādasāyatanāni. Aṭṭhārasa lokā aṭṭhārasa dhātuyo.
   {468.6}  Vajjanti sabbe kilesā vajjā sabbe duccaritā vajjā
sabbe abhisaṅkhārā vajjā sabbe bhavagāmikammā vajjā iti imasmiñca
loke  imasmiñca  vajje  tibbā  bhayasaññā  paccupaṭṭhitā  hoti
seyyathāpi  ukkhittāsike  vadhake  imehi  paññāsāya  ākārehi
imāni pañcindriyāni jānāti passati aññāti paṭivijjhati.
          Tatiyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.
          Indriyakathā niṭṭhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 300-352. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=6053              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=6053              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=423&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=63              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=423              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=3244              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=3244              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]