ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [588]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  upādā cakkhāyatanaṃ .pe.
Kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  upādā  .  katamantaṃ  rūpaṃ
bāhiraṃ  upādā  rūpāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ
rūpaṃ bāhiraṃ upādā . katamantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ noupādā phoṭṭhabbāyatanaṃ
Āpodhātu idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ noupādā.
   [589]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ upādinnaṃ cakkhāyatanaṃ .pe.
Kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  upādinnaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ
bāhiraṃ  upādinnaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  yaṃ vā
panaññampi  atthi  rūpaṃ  kammassa  katattā  rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ākāsadhātu  āpodhātu  rūpassa  upacayo
rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ upādinnaṃ.
   {589.1} Katamantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ anupādinnaṃ saddāyatanaṃ kāyaviññatti
vacīviññatti  rūpassa  lahutā  rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā rūpassa
jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā
rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ākāsadhātu
āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ
rūpaṃ bāhiraṃ anupādinnaṃ.
   [590]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ upādinnupādāniyaṃ cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  upādinnupādāniyaṃ .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  upādinnupādāniyaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ  yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  kammassa  katattā
rūpāyatanaṃ   gandhāyatanaṃ   rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ākāsadhātu
āpodhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa  santati  kabaḷiṃkāro  āhāro
idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ upādinnupādāniyaṃ.
   {590.1}      Katamantaṃ      rūpaṃ     bāhiraṃ
Anupādinnupādāniyaṃ  saddāyatanaṃ  kāyaviññatti  vacīviññatti  rūpassa
lahutā  rūpassa  mudutā  rūpassa  kammaññatā  rūpassa  jaratā rūpassa
aniccatā  yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  na  kammassa  katattā
rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ākāsadhātu āpodhātu
rūpassa   upacayo   rūpassa   santati   kabaḷiṃkāro   āhāro
idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ anupādinnupādāniyaṃ.
   [591]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ anidassanaṃ cakkhāyatanaṃ .pe.
Kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  anidassanaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ
bāhiraṃ  sanidassanaṃ  rūpāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  sanidassanaṃ .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  anidassanaṃ  saddāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ anidassanaṃ.
   [592]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  sappaṭighaṃ cakkhāyatanaṃ .pe.
Kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  sappaṭighaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ
bāhiraṃ  sappaṭighaṃ  rūpāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ
bāhiraṃ  sappaṭighaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  appaṭighaṃ  itthindriyaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ appaṭighaṃ.
   [593]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  indriyaṃ cakkhundriyaṃ .pe.
Kāyindriyaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  indriyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ
bāhiraṃ indriyaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ idantaṃ rūpaṃ
bāhiraṃ  indriyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  naindriyaṃ  rūpāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ naindriyaṃ.
   [594]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  namahābhūtaṃ  cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  namahābhūtaṃ  . katamantaṃ
rūpaṃ  bāhiraṃ  mahābhūtaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  āpodhātu  idantaṃ  rūpaṃ
bāhiraṃ  mahābhūtaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  namahābhūtaṃ  rūpāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ namahābhūtaṃ.
   [595]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  naviññatti  cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  naviññatti  . katamantaṃ
rūpaṃ  bāhiraṃ  viññatti  kāyaviññatti  vacīviññatti  idantaṃ  rūpaṃ
bāhiraṃ  viññatti  .  katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  naviññatti  rūpāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ naviññatti.
   [596]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  nacittasamuṭṭhānaṃ  cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  nacittasamuṭṭhānaṃ .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  kāyaviññatti  vacīviññatti
yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  cittajaṃ  cittahetukaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ākāsadhātu
āpodhātu  rūpassa  lahutā  rūpassa  mudutā  rūpassa  kammaññatā
rūpassa  upacayo  rūpassa  santati  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ
rūpaṃ  bāhiraṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  .  katamantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ nacittasamuṭṭhānaṃ
itthindriyaṃ  purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ rūpassa jaratā rūpassa aniccatā
Yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na cittajaṃ na cittahetukaṃ na cittasamuṭṭhānaṃ
rūpāyatanaṃ   saddāyatanaṃ   gandhāyatanaṃ   rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ
ākāsadhātu  āpodhātu  rūpassa  lahutā  rūpassa  mudutā  rūpassa
kammaññatā  rūpassa  upacayo  rūpassa  santati  kabaḷiṃkāro  āhāro
idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ nacittasamuṭṭhānaṃ.
   [597]  Katamantaṃ  rūpaṃ ajjhattikaṃ nacittasahabhu cakkhāyatanaṃ .pe.
Kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  nacittasahabhu  .  katamantaṃ  rūpaṃ
bāhiraṃ  cittasahabhu  kāyaviññatti  vacīviññatti  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ
cittasahabhu  .  katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  nacittasahabhu  rūpāyatanaṃ .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ nacittasahabhu.
   [598]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  nacittānuparivatti cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  nacittānuparivatti .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  cittānuparivatti  kāyaviññatti  vacīviññatti
idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ cittānuparivatti. Katamantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ nacittānuparivatti
rūpāyatanaṃ   .pe.   kabaḷiṃkāro   āhāro   idantaṃ   rūpaṃ
bāhiraṃ nacittānuparivatti.
   [599]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ oḷārikaṃ cakkhāyatanaṃ .pe.
Kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  oḷārikaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ
bāhiraṃ   oḷārikaṃ  rūpāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ
rūpaṃ  bāhiraṃ  oḷārikaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ bāhiraṃ sukhumaṃ itthindriyaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ sukhumaṃ.
   [600]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  santike cakkhāyatanaṃ .pe.
Kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  santike  .  katamantaṃ  rūpaṃ
bāhiraṃ  dūre  itthindriyaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ
rūpaṃ  bāhiraṃ  dūre  .  katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  santike rūpāyatanaṃ
.pe. Phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ santike.
   [601]  Katamantaṃ  rūpaṃ bāhiraṃ cakkhusamphassassa navatthu rūpāyatanaṃ
.pe. kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ cakkhusamphassassa navatthu.
Katamantaṃ   rūpaṃ   ajjhattikaṃ  cakkhusamphassassa  vatthu  cakkhāyatanaṃ
idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  cakkhusamphassassa  vatthu  .  katamantaṃ  rūpaṃ
ajjhattikaṃ  cakkhusamphassassa  navatthu  sotāyatanaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ
idantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ cakkhusamphassassa navatthu.
   [602]  Katamantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ cakkhusamphassajāya vedanāya .pe.
Saññāya   .pe.   cetanāya  .pe.  cakkhuviññāṇassa  navatthu
rūpāyatanaṃ .pe. kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ cakkhuviññāṇassa
navatthu   .   katamantaṃ   rūpaṃ   ajjhattikaṃ   cakkhuviññāṇassa
vatthu  cakkhāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  cakkhuviññāṇassa vatthu .
Katamantaṃ   rūpaṃ  ajjhattikaṃ  cakkhuviññāṇassa  navatthu  sotāyatanaṃ
.pe.   kāyāyatanaṃ   idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  cakkhuviññāṇassa
navatthu.
   [603] Katamantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ sotasamphassassa .pe. Ghānasamphassassa
.pe.   jivhāsamphassassa   .pe.   kāyasamphassassa   navatthu
rūpāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ
kāyasamphassassa  navatthu  .  katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ kāyasamphassassa
vatthu  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  kāyasamphassassa vatthu .
Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  kāyasamphassassa  navatthu  cakkhāyatanaṃ .pe.
Jivhāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ kāyasamphassassa navatthu.
   [604]  Katamantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ kāyasamphassajāya vedanāya .pe.
Saññāya   .pe.   cetanāya  .pe.  kāyaviññāṇassa  navatthu
rūpāyatanaṃ .pe. kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ kāyaviññāṇassa
navatthu   .   katamantaṃ   rūpaṃ   ajjhattikaṃ   kāyaviññāṇassa
vatthu  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  kāyaviññāṇassa vatthu .
Katamantaṃ   rūpaṃ  ajjhattikaṃ  kāyaviññāṇassa  navatthu  cakkhāyatanaṃ
.pe.   jivhāyatanaṃ   idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  kāyaviññāṇassa
navatthu.
   [605]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  cakkhusamphassassa  naārammaṇaṃ
cakkhāyatanaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ cakkhusamphassassa
naārammaṇaṃ   .   katamantaṃ   rūpaṃ   bāhiraṃ   cakkhusamphassassa
ārammaṇaṃ   rūpāyatanaṃ   idantaṃ   rūpaṃ  bāhiraṃ  cakkhusamphassassa
ārammaṇaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  cakkhusamphassassa  naārammaṇaṃ
Saddāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ
cakkhusamphassassa naārammaṇaṃ.
   [606]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  cakkhusamphassajāya  vedanāya
.pe.  saññāya  .pe.  cetanāya .pe. cakkhuviññāṇassa naārammaṇaṃ
cakkhāyatanaṃ   .pe.   kāyāyatanaṃ   idantaṃ   rūpaṃ   ajjhattikaṃ
cakkhuviññāṇassa  naārammaṇaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ bāhiraṃ cakkhuviññāṇassa
ārammaṇaṃ   rūpāyatanaṃ   idantaṃ   rūpaṃ  bāhiraṃ  cakkhuviññāṇassa
ārammaṇaṃ   .   katamantaṃ   rūpaṃ   bāhiraṃ   cakkhuviññāṇassa
naārammaṇaṃ  saddāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ
bāhiraṃ cakkhuviññāṇassa naārammaṇaṃ.
   [607] Katamantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ sotasamphassassa .pe. Ghānasamphassassa
.pe.   jivhāsamphassassa   .pe.   kāyasamphassassa  naārammaṇaṃ
cakkhāyatanaṃ   .pe.   kāyāyatanaṃ   idantaṃ   rūpaṃ   ajjhattikaṃ
kāyasamphassassa  naārammaṇaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ bāhiraṃ kāyasamphassassa
ārammaṇaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  kāyasamphassassa
ārammaṇaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  kāyasamphassassa  naārammaṇaṃ
rūpāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ
kāyasamphassassa naārammaṇaṃ.
   [608] Katamantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ kāyasamphassajāya vedanāya .pe.
Saññāya  .pe.  cetanāya  .pe.  kāyaviññāṇassa  naārammaṇaṃ
Cakkhāyatanaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ kāyaviññāṇassa
naārammaṇaṃ   .   katamantaṃ   rūpaṃ   bāhiraṃ   kāyaviññāṇassa
ārammaṇaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  kāyaviññāṇassa
ārammaṇaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  kāyaviññāṇassa  naārammaṇaṃ
rūpāyatanaṃ .pe. kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ kāyaviññāṇassa
naārammaṇaṃ.
   [609]  Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  nacakkhāyatanaṃ rūpāyatanaṃ .pe.
Kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ nacakkhāyatanaṃ . katamantaṃ
rūpaṃ  ajjhattikaṃ  cakkhāyatanaṃ  yaṃ  cakkhuṃ  catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya
pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ
cakkhāyatanaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  nacakkhāyatanaṃ  sotāyatanaṃ
.pe. Kāyāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ nacakkhāyatanaṃ.
   [610]  Katamantaṃ  rūpaṃ bāhiraṃ nasotāyatanaṃ .pe. naghānāyatanaṃ
.pe.   najivhāyatanaṃ  .pe.  nakāyāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  .pe.
Kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ nakāyāyatanaṃ . katamantaṃ
rūpaṃ  ajjhattikaṃ  kāyāyatanaṃ  yo kāyo catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya
pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ
kāyāyatanaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  nakāyāyatanaṃ  cakkhāyatanaṃ
.pe. Jivhāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ nakāyāyatanaṃ.
   [611]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  narūpāyatanaṃ  cakkhāyatanaṃ
.pe.  Kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  narūpāyatanaṃ . katamantaṃ
rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpāyatanaṃ  yaṃ  rūpaṃ  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  upādāya
vaṇṇanibhā  .pe.  rūpadhātupesā  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ rūpāyatanaṃ .
Katamantaṃ   rūpaṃ   bāhiraṃ   narūpāyatanaṃ   saddāyatanaṃ   .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ narūpāyatanaṃ.
   [612] Katamantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ nasaddāyatanaṃ .pe. nagandhāyatanaṃ
.pe.   narasāyatanaṃ   .pe.   naphoṭṭhabbāyatanaṃ   cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  naphoṭṭhabbāyatanaṃ .
Katamantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭhavīdhātu .pe. Phoṭṭhabbadhātupesā
idantaṃ   rūpaṃ   bāhiraṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ
bāhiraṃ  naphoṭṭhabbāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro
idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ naphoṭṭhabbāyatanaṃ.
   [613]  Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  nacakkhudhātu  rūpāyatanaṃ .pe.
Kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  nacakkhudhātu . katamantaṃ
rūpaṃ  ajjhattikaṃ  cakkhudhātu  cakkhāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ
cakkhudhātu  .  katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  nacakkhudhātu  sotāyatanaṃ
.pe. Kāyāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ nacakkhudhātu.
   [614]  Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  nasotadhātu .pe. naghānadhātu
.pe.   najivhādhātu   .pe.  nakāyadhātu  rūpāyatanaṃ  .pe.
Kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  nakāyadhātu . katamantaṃ
Rūpaṃ  ajjhattikaṃ  kāyadhātu  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ
kāyadhātu  .  katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  nakāyadhātu  cakkhāyatanaṃ
.pe. Jivhāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ nakāyadhātu.
   [615]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ narūpadhātu cakkhāyatanaṃ .pe.
Kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ ajjhattikaṃ narūpadhātu . katamantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ
rūpadhātu  rūpāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpadhātu . katamantaṃ rūpaṃ
bāhiraṃ   narūpadhātu  saddāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro
idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ narūpadhātu.
   [616]  Katamantaṃ  rūpaṃ ajjhattikaṃ nasaddadhātu .pe. nagandhadhātu
.pe.  narasadhātu  .pe.  naphoṭṭhabbadhātu  cakkhāyatanaṃ  .pe.
Kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  naphoṭṭhabbadhātu  .  katamantaṃ
rūpaṃ  bāhiraṃ  phoṭṭhabbadhātu  phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ
phoṭṭhabbadhātu  .  katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  naphoṭṭhabbadhātu  rūpāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ naphoṭṭhabbadhātu.
   [617]  Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  nacakkhundriyaṃ  rūpāyatanaṃ .pe.
Kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ nacakkhundriyaṃ . katamantaṃ
rūpaṃ  ajjhattikaṃ  cakkhundriyaṃ  yaṃ  cakkhuṃ  catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya
pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ
cakkhundriyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  nacakkhundriyaṃ  sotāyatanaṃ
.pe. Kāyāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ nacakkhundriyaṃ.
   [618]  Katamantaṃ  rūpaṃ bāhiraṃ nasotindriyaṃ .pe. naghānindriyaṃ
.pe.   najivhindriyaṃ  .pe.  nakāyindriyaṃ  rūpāyatanaṃ  .pe.
Kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ nakāyindriyaṃ . katamantaṃ
rūpaṃ  ajjhattikaṃ  kāyindriyaṃ  yo kāyo catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya
pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ
kāyindriyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  nakāyindriyaṃ  cakkhāyatanaṃ
.pe. Jivhāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ nakāyindriyaṃ.
   [619]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  naitthindriyaṃ  cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  naitthindriyaṃ .
Katamantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ itthindriyaṃ yaṃ itthiyā itthīliṅgaṃ itthīnimittaṃ
itthīkuttaṃ  itthākappo  itthittaṃ  itthībhāvo  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ
itthindriyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ naitthindriyaṃ rūpāyatanaṃ .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ naitthindriyaṃ.
   [620]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  napurisindriyaṃ  cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ napurisindriyaṃ . katamantaṃ
rūpaṃ bāhiraṃ purisindriyaṃ yaṃ purisassa purisaliṅgaṃ purisanimittaṃ purisakuttaṃ
purisākappo  purisattaṃ  purisabhāvo  idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ purisindriyaṃ .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  napurisindriyaṃ  rūpāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ napurisindriyaṃ.
   [621]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  najīvitindriyaṃ  cakkhāyatanaṃ
.pe.  Kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ najīvitindriyaṃ . katamantaṃ
rūpaṃ  bāhiraṃ  jīvitindriyaṃ yo tesaṃ rūpīnaṃ dhammānaṃ āyu ṭhiti yapanā
yāpanā  iriyanā  vattanā  pālanā  jīvitaṃ  jīvitindriyaṃ idantaṃ rūpaṃ
bāhiraṃ  jīvitindriyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ bāhiraṃ najīvitindriyaṃ rūpāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ najīvitindriyaṃ.
   [622]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  nakāyaviññatti  cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  nakāyaviññatti .
Katamantaṃ  rūpaṃ bāhiraṃ kāyaviññatti yā kusalacittassa vā akusalacittassa
vā  abyākatacittassa  vā  abhikkamantassa  vā  paṭikkamantassa
vā  ālokettassa  vā  vilokettassa  vā  sammiñjentassa  vā
pasārentassa  vā  kāyassa thambhanā santhambhanā santhambhitattaṃ viññatti
viññāpanā  viññāpitattaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  kāyaviññatti .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  nakāyaviññatti  rūpāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ nakāyaviññatti.
   [623]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  navacīviññatti  cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  navacīviññatti .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ vacīviññatti yā kusalacittassa vā akusalacittassa
vā  abyākatacittassa  vā  vācā  girā  byappatho  udīraṇaṃ
ghoso  ghosakammaṃ  vācā  vacībhedo  ayaṃ vuccati vācā yā tāya
vācāya  viññatti  viññāpanā  viññāpitattaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ
Vacīviññatti  .  katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  navacīviññatti  rūpāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ navacīviññatti.
   [624]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  naākāsadhātu  cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  naākāsadhātu .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  ākāsadhātu  yo  ākāso ākāsagataṃ aghaṃ
aghagataṃ  vivaro  vivaragataṃ  asamphuṭṭhaṃ  catūhi  mahābhūtehi  idantaṃ rūpaṃ
bāhiraṃ  ākāsadhātu  . katamantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ naākāsadhātu rūpāyatanaṃ
.pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ naākāsadhātu.
   [625]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  naāpodhātu  cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  naāpodhātu .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  āpodhātu  yaṃ  āpo  āpogataṃ  sineho
sinehagataṃ  bandhanattaṃ  rūpassa  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  āpodhātu .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  naāpodhātu  rūpāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ naāpodhātu.
   [626]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  rūpassa nalahutā cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  rūpassa  nalahutā .
Katamantaṃ  rūpaṃ bāhiraṃ rūpassa lahutā yā rūpassa lahutā lahupariṇāmatā
adandhanatā  avitthanatā idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ rūpassa lahutā . katamantaṃ
rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa  nalahutā rūpāyatanaṃ .pe. kabaḷiṃkāro āhāro
idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ rūpassa nalahutā.
   [627]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  rūpassa namudutā cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  rūpassa  namudutā .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa  mudutā yā rūpassa mudutā maddavatā
akakkhaḷatā  akathinatā  idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ rūpassa mudutā . katamantaṃ
rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa  namudutā rūpāyatanaṃ .pe. kabaḷiṃkāro āhāro
idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ rūpassa namudutā.
   [628]  Katamantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ rūpassa nakammaññatā cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  rūpassa nakammaññatā .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa  kammaññatā  yā  rūpassa kammaññatā
kammaññattaṃ  kammaññabhāvo  idantaṃ  rūpaṃ bāhiraṃ rūpassa kammaññatā .
Katamantaṃ  rūpaṃ bāhiraṃ rūpassa nakammaññatā rūpāyatanaṃ .pe. kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ rūpassa nakammaññatā.
   [629]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ rūpassa naupacayo cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  rūpassa  naupacayo .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa upacayo yo āyatanānaṃ ācayo so
rūpassa  upacayo  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa upacayo . katamantaṃ
rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa naupacayo rūpāyatanaṃ .pe. kabaḷiṃkāro āhāro
idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ rūpassa naupacayo.
   [630]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  rūpassa nasantati cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  rūpassa  nasantati .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa  santati  yo  rūpassa  upacayo sā
rūpassa  santati  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa  santati  . katamantaṃ
rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa  nasantati  rūpāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ rūpassa nasantati.
   [631]  Katamantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  rūpassa najaratā cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  rūpassa  najaratā  .  katamantaṃ
rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa  jaratā  yā  rūpassa  jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ
pāliccaṃ  valittacatā  āyuno  saṃhāni  indriyānaṃ  paripāko idantaṃ
rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa jaratā . katamantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ rūpassa najaratā
rūpāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ rūpassa
najaratā.
   [632]  Katamantaṃ  rūpaṃ ajjhattikaṃ rūpassa naaniccatā cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  ajjhattikaṃ  rūpassa  naaniccatā .
Katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa  aniccatā  yo  rūpassa khayo vayo
bhedo  paribhedo  aniccatā  antaradhānaṃ  idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ rūpassa
aniccatā  .  katamantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa  naaniccatā rūpāyatanaṃ
.pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ  rūpassa
naaniccatā.
   [633] Katamantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ na kabaḷiṃkāro āhāro cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ na kabaḷiṃkāro āhāro .
Katamantaṃ   rūpaṃ   bāhiraṃ   kabaḷiṃkāro   āhāro   odano
kummāso  sattu  maccho  maṃsaṃ  khīraṃ  dadhi  sappi navanītaṃ telaṃ madhu
phāṇitaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ yamhi yamhi janapade tesaṃ tesaṃ
sattānaṃ  mukhāsiyaṃ  dantavikhādanaṃ  galajjhoharaṇīyaṃ  kucchivitthambhanaṃ  yāya
ojāya sattā yāpenti idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ kabaḷiṃkāro āhāro .
Katamantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ na kabaḷiṃkāro āhāro rūpāyatanaṃ .pe. rūpassa
aniccatā idantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ na kabaḷiṃkāro āhāro.
         Evaṃ tividhena rūpasaṅgaho.
           Tikaniddeso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 227-243. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=4579              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=4579              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=588&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=52              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=588              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=9875              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=9875              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่