ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

         Tattha katamo vedanākkhandho
   [44]  Ekavidhena  vedanākkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko. Tividhena vedanākkhandho
atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato  .  catubbidhena
Vedanākkhandho  atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  .  pañcavidhena  vedanākkhandho atthi sukhindriyaṃ
atthi  dukkhindriyaṃ atthi somanassindriyaṃ atthi domanassindriyaṃ atthi
upekkhindriyaṃ  .  chabbidhena  vedanākkhandho  cakkhusamphassajā vedanā
sotasamphassajā  vedanā  ghānasamphassajā  vedanā  jivhāsamphassajā
vedanā  kāyasamphassajā  vedanā  manosamphassajā  vedanā  evaṃ
chabbidhena  vedanākkhandho . sattavidhena vedanākkhandho cakkhusamphassajā
vedanā  .pe.  kāyasamphassajā  vedanā manodhātusamphassajā vedanā
manoviññāṇadhātusamphassajā vedanā evaṃ sattavidhena vedanākkhandho.
   {44.1} Aṭṭhavidhena vedanākkhandho cakkhusamphassajā vedanā .pe.
Kāyasamphassajā  vedanā  atthi sukhā atthi dukkhā manodhātusamphassajā
vedanā   manoviññāṇadhātusamphassajā  vedanā  evaṃ  aṭṭhavidhena
vedanākkhandho  .  navavidhena  vedanākkhandho cakkhusamphassajā vedanā
.pe.   kāyasamphassajā   vedanā  manodhātusamphassajā  vedanā
manoviññāṇadhātusamphassajā  vedanā  atthi kusalā atthi akusalā atthi
abyākatā evaṃ navavidhena vedanākkhandho . dasavidhena vedanākkhandho
cakkhusamphassajā  vedanā  .pe.  kāyasamphassajā vedanā atthi sukhā
atthi  dukkhā  manodhātusamphassajā  vedanā  manoviññāṇadhātusamphassajā
vedanā atthi kusalā atthi akusalā atthi abyākatā evaṃ dasavidhena
vedanākkhandho.
   [45]  Ekavidhena  vedanākkhandho  phassasampayutto  .  duvidhena
vedanākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko. Tividhena vedanākkhandho
atthi  vipāko  atthi  vipākadhammadhammo  atthi  nevavipākanavipāka-
dhammadhammo  atthi  upādinnupādāniyo  atthi  anupādinnupādāniyo
atthi  anupādinnānupādāniyo  atthi  saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   atthi   asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko   atthi
savitakkasavicāro  atthi  avitakkavicāramatto  atthi  avitakkāvicāro
atthi  dassanena  pahātabbo  atthi  bhāvanāya  pahātabbo  atthi
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  atthi  dassanena  pahātabbahetuko
atthi  bhāvanāya  pahātabbahetuko  atthi  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  atthi  ācayagāmi  atthi  apacayagāmi  atthi
nevācayagāmināpacayagāmi atthi
   {45.1} sekkho atthi asekkho atthi nevasekkhonāsekkho atthi
paritto  atthi  mahaggato  atthi  appamāṇo  atthi  parittārammaṇo
atthi  mahaggatārammaṇo  atthi  appamāṇārammaṇo  atthi  hīno
atthi   majjhimo  atthi  paṇīto  atthi  micchattaniyato  atthi
sammattaniyato   atthi   aniyato   atthi  maggārammaṇo  atthi
maggahetuko  atthi  maggādhipati  atthi  uppanno  atthi  anuppanno
atthi  uppādī  atthi  atīto  atthi  anāgato  atthi paccuppanno
atthi  atītārammaṇo  atthi  anāgatārammaṇo atthi paccuppannārammaṇo
atthi   ajjhatto   atthi   bahiddho   atthi   ajjhattabahiddho
Atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhatta-
bahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   [46]  Ekavidhena  vedanākkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  hetusampayutto  atthi  hetuvippayutto  atthi
na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko atthi lokiyo atthi lokuttaro
atthi  kenaci  viññeyyo atthi kenaci na viññeyyo atthi sāsavo
atthi  anāsavo  atthi  āsavasampayutto  atthi  āsavavippayutto
atthi   āsavavippayuttasāsavo   atthi   āsavavippayuttaanāsavo
atthi  saññojaniyo  atthi  asaññojaniyo  atthi  saññojanasampayutto
atthi   saññojanavippayutto   atthi   saññojanavippayuttasaññojaniyo
atthi   saññojanavippayuttaasaññojaniyo   atthi   ganthaniyo  atthi
aganthaniyo atthi ganthasampayutto atthi ganthavippayutto atthi
   {46.1}  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayuttaaganthaniyo
atthi oghaniyo atthi anoghaniyo atthi oghasampayutto atthi oghavippayutto
atthi  oghavippayuttaoghaniyo  atthi  oghavippayuttaanoghaniyo  atthi
yoganiyo atthi ayoganiyo atthi yogasampayutto atthi yogavippayutto atthi
yogavippayuttayoganiyo  atthi  yogavippayuttaayoganiyo  atthi  nīvaraṇiyo
atthi  anīvaraṇiyo  atthi  nīvaraṇasampayutto  atthi  nīvaraṇavippayutto
atthi   nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyo   atthi   nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyo
atthi  parāmaṭṭho  atthi  aparāmaṭṭho atthi parāmāsasampayutto atthi
Parāmāsavippayutto   atthi   parāmāsavippayuttaparāmaṭṭho   atthi
parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭho  atthi  upādinno  atthi  anupādinno
atthi  upādāniyo  atthi  anupādāniyo  atthi  upādānasampayutto
atthi   upādānavippayutto   atthi   upādānavippayuttaupādāniyo
atthi   upādānavippayuttaanupādāniyo  atthi  saṅkilesiko  atthi
asaṅkilesiko atthi saṅkiliṭṭho atthi asaṅkiliṭṭho atthi kilesasampayutto
atthi   kilesavippayutto  atthi  kilesavippayuttasaṅkilesiko  atthi
kilesavippayuttaasaṅkilesiko atthi dassanena pahātabbo atthi
   {46.2} na dassanena pahātabbo atthi bhāvanāya pahātabbo atthi
na  bhāvanāya  pahātabbo  atthi dassanena pahātabbahetuko atthi na
dassanena  pahātabbahetuko  atthi  bhāvanāya  pahātabbahetuko  atthi
na  bhāvanāya  pahātabbahetuko atthi savitakko atthi avitakko atthi
savicāro atthi avicāro atthi sappītiko atthi appītiko atthi pītisahagato
atthi  na  pītisahagato atthi kāmāvacaro atthi na kāmāvacaro atthi
rūpāvacaro atthi na rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi na arūpāvacaro
atthi  pariyāpanno  atthi  apariyāpanno  atthi  niyyāniko  atthi
aniyyāniko  atthi  niyato  atthi  aniyato  atthi  sauttaro atthi
anuttaro atthi saraṇo atthi araṇo . tividhena vedanākkhandho atthi
kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato  .pe.  evaṃ dasavidhena
vedanākkhandho.
   [47]  Ekavidhena  vedanākkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi saraṇo atthi araṇo . tividhena vedanākkhandho
atthi  vipāko atthi vipākadhammadhammo atthi nevavipākanavipākadhammadhammo
.pe.   atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
            Dukamūlakaṃ.
   [48]  Ekavidhena  vedanākkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  sahetuko  atthi  ahetuko  .  tividhena
vedanākkhandho  atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato
.pe.  evaṃ  dasavidhena vedanākkhandho . ekavidhena vedanākkhandho
phassasampayutto . duvidhena vedanākkhandho atthi saraṇo atthi araṇo.
Tividhena  vedanākkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato
.pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {48.1}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko. Tividhena vedanākkhandho
atthi  vipāko atthi vipākadhammadhammo atthi nevavipākanavipākadhammadhammo
.pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi bahiddhārammaṇo atthi ajjhatta-
bahiddhārammaṇo  .pe. evaṃ dasavidhena vedanākkhandho . ekavidhena
vedanākkhandho phassasampayutto . Duvidhena vedanākkhandho atthi saraṇo atthi
araṇo . tividhena vedanākkhandho atthi vipāko atthi vipākadhammadhammo atthi
Nevavipākanavipākadhammadhammo  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi
bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  .pe.  evaṃ dasavidhena
vedanākkhandho.
            Tikamūlakaṃ.
   [49]  Ekavidhena  vedanākkhandho  phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi sahetuko atthi ahetuko. Tividhena vedanākkhandho
atthi  kusalo atthi akusalo atthi abyākato .pe. evaṃ dasavidhena
vedanākkhandho.
   {49.1}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi hetusampayutto atthi hetuvippayutto . tividhena
vedanākkhandho atthi vipāko atthi vipākadhammadhammo atthi nevavipāka-
navipākadhammadhammo .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.2}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi na hetu sahetuko atthi na hetu ahetuko. Tividhena
vedanākkhandho  atthi  upādinnupādāniyo  atthi  anupādinnupādāniyo
atthi anupādinnānupādāniyo .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.3}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi lokiyo atthi lokuttaro. Tividhena vedanākkhandho
atthi   saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  atthi
asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesiko .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.4}  Ekavidhena  vedanākkhandho  phassasampayutto  .
Duvidhena      vedanākkhandho      atthi      kenaci
Viññeyyo  atthi  kenaci  na viññeyyo . tividhena vedanākkhandho
atthi  savitakkasavicāro atthi avitakkavicāramatto atthi avitakkāvicāro
.pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.5}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi sāsavo atthi anāsavo . Tividhena vedanākkhandho
atthi  dassanena  pahātabbo  atthi  bhāvanāya  pahātabbo  atthi
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.6}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  āsavasampayutto  atthi  āsavavippayutto .
Tividhena  vedanākkhandho  atthi  dassanena  pahātabbahetuko  atthi
bhāvanāya   pahātabbahetuko   atthi   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.7}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  āsavavippayuttasāsavo  atthi  āsavavippayutta-
anāsavo  .  tividhena  vedanākkhandho  atthi  ācayagāmi  atthi
apacayagāmi  atthi  nevācayagāmināpacayagāmi  .pe.  evaṃ  dasavidhena
vedanākkhandho.
   {49.8}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  saññojaniyo  atthi  asaññojaniyo . tividhena
vedanākkhandho atthi sekkho atthi asekkho atthi nevasekkhonāsekkho
.pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.9}  Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  saññojanasampayutto atthi saññojanavippayutto .
Tividhena  vedanākkhandho  atthi  paritto  atthi  mahaggato  atthi
appamāṇo .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.10} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho    atthi   saññojanavippayuttasaññojaniyo   atthi
saññojanavippayuttaasaññojaniyo  .  tividhena  vedanākkhandho  atthi
parittārammaṇo  atthi  mahaggatārammaṇo  atthi  appamāṇārammaṇo
.pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.11} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi ganthaniyo atthi aganthaniyo. Tividhena vedanākkhandho
atthi hīno atthi majjhimo atthi paṇīto .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.12} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi ganthasampayutto atthi ganthavippayutto . tividhena
vedanākkhandho  atthi micchattaniyato atthi sammattaniyato atthi aniyato
.pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.13} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  ganthavippayuttaganthaniyo  atthi  ganthavippayutta-
aganthaniyo  .  tividhena  vedanākkhandho  atthi maggārammaṇo atthi
maggahetuko atthi maggādhipati .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.14} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi oghaniyo atthi anoghaniyo. Tividhena vedanākkhandho
atthi uppanno atthi anuppanno atthi uppādī .pe. evaṃ dasavidhena
vedanākkhandho.
   {49.15} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
Vedanākkhandho  atthi oghasampayutto atthi oghavippayutto . tividhena
vedanākkhandho atthi atīto atthi anāgato atthi paccuppanno .pe.
Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
   {49.16} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi  oghavippayuttaoghaniyo  atthi  oghavippayutta-
anoghaniyo  .  tividhena  vedanākkhandho  atthi atītārammaṇo atthi
anāgatārammaṇo  atthi  paccuppannārammaṇo  .pe.  evaṃ  dasavidhena
vedanākkhandho.
   {49.17} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho atthi yoganiyo atthi ayoganiyo. Tividhena vedanākkhandho
atthi ajjhatto atthi bahiddho atthi ajjhattabahiddho .pe. Evaṃ dasavidhena
vedanākkhandho.
   {49.18} Ekavidhena vedanākkhandho phassasampayutto . duvidhena
vedanākkhandho  atthi yogasampayutto atthi yogavippayutto . tividhena
vedanākkhandho  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi
ajjhattabahiddhārammaṇo .pe. Evaṃ dasavidhena vedanākkhandho.
            Ubhatovaḍḍhakaṃ
   [50] Sattavidhena vedanākkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi
abyākato  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi apariyāpanno evaṃ sattavidhena vedanākkhandho. Aparopi sattavidhena
vedanākkhandho  atthi  vipāko  atthi  vipākadhammadhammo  atthi
nevavipākanavipākadhammadhammo  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi
Bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro
atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno evaṃ sattavidhena
vedanākkhandho.
   [51] Catuvīsatividhena vedanākkhandho cakkhusamphassapaccayā vedanākkhandho
atthi  kusalo  atthi  akusalo  atthi  abyākato sotasamphassapaccayā
vedanākkhandho  .pe.  ghānasamphassapaccayā  vedanākkhandho  .pe.
Jivhāsamphassapaccayā   vedanākkhandho   .pe.  kāyasamphassapaccayā
vedanākkhandho  .pe. manosamphassapaccayā vedanākkhandho atthi kusalo
atthi akusalo atthi abyākato cakkhusamphassajā vedanā sotasamphassajā
vedanā ghānasamphassajā vedanā jivhāsamphassajā vedanā kāyasamphassajā
vedanā manosamphassajā vedanā evaṃ catuvīsatividhena vedanākkhandho.
   {51.1} Aparopi catuvīsatividhena vedanākkhandho cakkhusamphassapaccayā
vedanākkhandho  atthi  vipāko  atthi  vipākadhammadhammo  atthi
nevavipākanavipākadhammadhammo  .pe.  atthi  ajjhattārammaṇo  atthi
bahiddhārammaṇo   atthi   ajjhattabahiddhārammaṇo  sotasamphassapaccayā
vedanākkhandho  .pe.  ghānasamphassapaccayā  vedanākkhandho  .pe.
Jivhāsamphassapaccayā   vedanākkhandho   .pe.  kāyasamphassapaccayā
vedanākkhandho  .pe.  manosamphassapaccayā  vedanākkhandho  atthi
ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhattabahiddhārammaṇo
cakkhusamphassajā vedanā .pe. manosamphassajā vedanā evaṃ catuvīsatividhena
Vedanākkhandho.
   [52] Tiṃsavidhena vedanākkhandho cakkhusamphassapaccayā vedanākkhandho
atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro atthi apariyāpanno
sotasamphassapaccayā  .pe.  ghānasamphassapaccayā  .pe. jivhāsamphassa-
paccayā  .pe.  kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā
vedanākkhandho  atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  cakkhusamphassajā  vedanā  .pe. manosamphassajā
vedanā evaṃ tiṃsavidhena vedanākkhandho.
   [53] Bahuvidhena vedanākkhandho cakkhusamphassapaccayā vedanākkhandho
atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato atthi kāmāvacaro atthi
rūpāvacaro  atthi  arūpāvacaro atthi apariyāpanno sotasamphassapaccayā
.pe.  ghānasamphassapaccayā  .pe.  jivhāsamphassapaccayā  .pe.
Kāyasamphassapaccayā  .pe.  manosamphassapaccayā  vedanākkhandho  atthi
kusalo atthi akusalo atthi abyākato atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro
atthi  arūpāvacaro  atthi  apariyāpanno  cakkhusamphassajā  vedanā
.pe.  manosamphassajā  vedanā  evaṃ  bahuvidhena vedanākkhandho .
Aparopi  bahuvidhena  vedanākkhandho  cakkhusamphassapaccayā vedanākkhandho
atthi  vipāko atthi vipākadhammadhammo atthi nevavipākanavipākadhammadhammo
.pe.   atthi   ajjhattārammaṇo   atthi   bahiddhārammaṇoatthi
ajjhattabahiddhārammaṇo  atthi  kāmāvacaro  atthi  rūpāvacaro  atthi
Arūpāvacaro   atthi   apariyāpanno  sotasamphassapaccayā  .pe.
Ghānasamphassapaccayā    .pe.    jivhāsamphassapaccayā   .pe.
Kāyasamphassapaccayā   .pe.   manosamphassapaccayā   vedanākkhandho
atthi  ajjhattārammaṇo  atthi  bahiddhārammaṇo  atthi  ajjhatta-
bahiddhārammaṇo atthi kāmāvacaro atthi rūpāvacaro atthi arūpāvacaro
atthi  apariyāpanno  cakkhusamphassajā  vedanā  .pe. manosamphassajā
vedanā evaṃ bahuvidhena vedanākkhandho.
         Ayaṃ vuccati vedanākkhandho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 20-32. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=399              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=399              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=44&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=44              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่