ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [784]  Catasso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā  dhammapaṭisambhidā
niruttipaṭisambhidā  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  katame  dhammā  kusalā
Yasmiṃ  samaye  kāmāvacaraṃ  kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ yaṃ
vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti
ime  dhammā  kusalā  imesu  dhammesu  ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā tesaṃ
vipāke  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā  yāya  niruttiyā  tesaṃ  dhammānaṃ
paññatti  hoti  tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā
yena   ñāṇena  tāni  ñāṇāni  jānāti  imāni  ñāṇāni
idamatthajotakānīti  ñāṇesu  ñāṇaṃ  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  catasso
paṭisambhidā   atthapaṭisambhidā   dhammapaṭisambhidā   niruttipaṭisambhidā
paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {784.1}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye kāmāvacaraṃ
kusalaṃ   cittaṃ   uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ
sasaṅkhārena   .pe.   somanassasahagataṃ   ñāṇavippayuttaṃ   .pe.
Somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.  upekkhāsahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ  .pe.  upekkhāsahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena
.pe.   upekkhāsahagataṃ   ñāṇavippayuttaṃ  .pe.  upekkhāsahagataṃ
ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena  rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ
vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo
hoti  ime  dhammā  kusalā  imesu  dhammesu ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā
tesaṃ  vipāke  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā yāya niruttiyā tesaṃ dhammānaṃ
paññatti  hoti  tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā
Yena   ñāṇena  tāni  ñāṇāni  jānāti  imāni  ñāṇāni
idamatthajotakānīti   ñāṇesu   ñāṇaṃ   paṭibhāṇapaṭisambhidā  .
Catasso    paṭisambhidā    atthapaṭisambhidā    dhammapaṭisambhidā
niruttipaṭisambhidā paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {784.2}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhammā  kusalā  imesu  dhammesu ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā
tesaṃ   vipāke   ñāṇaṃ   atthapaṭisambhidā   yāya   niruttiyā
tesaṃ  dhammānaṃ  paññatti  hoti  tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ
niruttipaṭisambhidā  yena  ñāṇena  tāni  ñāṇāni  jānāti  imāni
ñāṇāni idamatthajotakānīti ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {784.3}  Catasso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā dhammapaṭisambhidā
niruttipaṭisambhidā  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  katame  dhammā kusalā yasmiṃ
samaye  arūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma    nevasaññānāsaññāyatanasaññāsahagataṃ   sukhassa   ca
pahānā  .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati tasmiṃ samaye phasso
hoti  .pe.  avikkhepo hoti ime dhammā kusalā imesu dhammesu
ñāṇaṃ   dhammapaṭisambhidā  tesaṃ  vipāke  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā
yāya niruttiyā tesaṃ dhammānaṃ paññatti hoti tatra dhammaniruttābhilāpe
ñāṇaṃ    niruttipaṭisambhidā    yena    ñāṇena    tāni
Ñāṇāni  jānāti  imāni  ñāṇāni  idamatthajotakānīti  ñāṇesu
ñāṇaṃ  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  catasso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā
dhammapaṭisambhidā niruttipaṭisambhidā paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {784.4} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti
niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo hoti
ime  dhammā  kusalā  imesu  dhammesu  ñāṇaṃ  dhammapaṭisambhidā
tesaṃ  vipāke  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā yāya niruttiyā tesaṃ dhammānaṃ
paññatti  hoti  tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā
yena ñāṇena tāni ñāṇāni jānāti imāni ñāṇāni idamatthajotakānīti
ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   [785]  Catasso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā  dhammapaṭisambhidā
niruttipaṭisambhidā  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  katame  dhammā  akusalā
yasmiṃ  samaye  akusalaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ
diṭṭhigatasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ
yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti
ime  dhammā  akusalā  imesu  dhammesu  ñāṇaṃ  dhammapaṭisambhidā
tesaṃ  vipāke  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā yāya niruttiyā tesaṃ dhammānaṃ
paññatti  hoti  tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā
Yena ñāṇena tāni ñāṇāni jānāti imāni ñāṇāni idamatthajotakānīti
ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {785.1}  Catasso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā dhammapaṭisambhidā
niruttipaṭisambhidā  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  katame  dhammā  akusalā
yasmiṃ  samaye  akusalaṃ  cittaṃ uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ diṭṭhigata-
sampayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.  somanassasahagataṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ
.pe.   somanassasahagataṃ   diṭṭhigatavippayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.
Upekkhāsahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  .pe.  upekkhāsahagataṃ  diṭṭhigata-
sampayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.  upekkhāsahagataṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ
.pe.   upekkhāsahagataṃ   diṭṭhigatavippayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.
Domanassasahagataṃ    paṭighasampayuttaṃ    .pe.    domanassasahagataṃ
paṭighasampayuttaṃ   sasaṅkhārena  .pe.  upekkhāsahagataṃ  vicikicchā-
sampayuttaṃ  .pe.  upekkhāsahagataṃ  uddhaccasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ
vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye
phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhammā akusalā imesu
dhammesu  ñāṇaṃ  dhammapaṭisambhidā  tesaṃ  vipāke ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā
yāya niruttiyā tesaṃ dhammānaṃ paññatti hoti tatra dhammaniruttābhilāpe
ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  yena ñāṇena tāni ñāṇāni jānāti imāni
ñāṇāni idamatthajotakānīti ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   [786]  Tisso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā  niruttipaṭisambhidā
Paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye
kāmāvacarassa kusalassa kammassa katattā upacitattā vipākaṃ cakkhuviññāṇaṃ
uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  rūpārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti upekkhā
hoti  cittassa  ekaggatā hoti manindriyaṃ hoti upekkhindriyaṃ hoti
jīvitindriyaṃ  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭicca-
samuppannā  arūpino dhammā ime dhammā abyākatā imesu dhammesu
ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā  yāya  niruttiyā  tesaṃ  dhammānaṃ  paññatti
hoti  tatra  dhammaniruttābhilāpe ñāṇaṃ niruttipaṭisambhidā yena ñāṇena
tāni  ñāṇāni  jānāti  imāni  ñāṇāni idamatthajotakānīti ñāṇesu
ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {786.1}  Tisso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā niruttipaṭisambhidā
paṭibhāṇapaṭisambhidā . katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ sotaviññāṇaṃ uppannaṃ
hoti  upekkhāsahagataṃ  saddārammaṇaṃ .pe. ghānaviññāṇaṃ uppannaṃ hoti
upekkhāsahagataṃ  gandhārammaṇaṃ  .pe.  jivhāviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  rasārammaṇaṃ  .pe.  kāyaviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
sukhasahagataṃ  phoṭṭhabbārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  vedanā
hoti  saññā  hoti  cetanā hoti cittaṃ hoti sukhaṃ hoti cittassa
ekaggatā  hoti  manindriyaṃ  hoti  sukhindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ
Hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino  dhammā  ime  dhammā  abyākatā  imesu  dhammesu ñāṇaṃ
atthapaṭisambhidā  yāya  niruttiyā  tesaṃ  dhammānaṃ  paññatti  hoti
tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  yena  ñāṇena
tāni  ñāṇāni  jānāti  imāni  ñāṇāni idamatthajotakānīti ñāṇesu
ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {786.2}  Tisso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā niruttipaṭisambhidā
paṭibhāṇapaṭisambhidā . katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākā manodhātu uppannā
hoti  upekkhāsahagatā rūpārammaṇā vā .pe. phoṭṭhabbārammaṇā vā
yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye phasso hoti vedanā hoti saññā hoti
cetanā hoti cittaṃ hoti vitakko hoti vicāro hoti upekkhā hoti
cittassa ekaggatā hoti manindriyaṃ hoti upekkhindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ
hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā arūpino
dhammā  ime dhammā abyākatā imesu dhammesu ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā
yāya niruttiyā tesaṃ dhammānaṃ paññatti hoti tatra dhammaniruttābhilāpe
ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  yena ñāṇena tāni ñāṇāni jānāti imāni
ñāṇāni idamatthajotakānīti ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {786.3}  Tisso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā niruttipaṭisambhidā
paṭibhāṇapaṭisambhidā    .    katame    dhammā   abyākatā
Yasmiṃ  samaye  kāmāvacarassa  kusalassa  kammassa  katattā upacitattā
vipākā   manoviññāṇadhātu   uppannā   hoti  somanassasahagatā
rūpārammaṇā  vā  .pe.  dhammārammaṇā  vā yaṃ yaṃ vā panārabbha
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  vedanā  hoti saññā hoti cetanā
hoti  cittaṃ  hoti  vitakko  hoti  vicāro hoti pīti hoti sukhaṃ
hoti  cittassa  ekaggatā  hoti  manindriyaṃ  hoti  somanassindriyaṃ
hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi
paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime  dhammā  abyākatā imesu
dhammesu  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā  yāya  niruttiyā  tesaṃ  dhammānaṃ
paññatti  hoti  tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā
yena   ñāṇena  tāni  ñāṇāni  jānāti  imāni  ñāṇāni
idamatthajotakānīti ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {786.4}  Tisso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā niruttipaṭisambhidā
paṭibhāṇapaṭisambhidā . katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākā  manoviññāṇadhātu
uppannā hoti upekkhāsahagatā rūpārammaṇā vā .pe. dhammārammaṇā
vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye phasso hoti vedanā hoti saññā
hoti cetanā hoti cittaṃ hoti vitakko hoti vicāro hoti upekkhā
hoti  cittassa  ekaggatā  hoti  manindriyaṃ  hoti  upekkhindriyaṃ
hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi
Atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime  dhammā  abyākatā
imesu  dhammesu  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā  yāya  niruttiyā  tesaṃ
dhammānaṃ   paññatti   hoti   tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ
niruttipaṭisambhidā  yena  ñāṇena  tāni  ñāṇāni  jānāti  imāni
ñāṇāni  idamatthajotakānīti  ñāṇesu  ñāṇaṃ  paṭibhāṇapaṭisambhidā .
Tisso    paṭisambhidā    atthapaṭisambhidā    niruttipaṭisambhidā
paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {786.5} Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākā  manoviññāṇadhātu
uppannā   hoti   somanassasahagatā   ñāṇasampayuttā   .pe.
Somanassasahagatā  ñāṇasampayuttā  sasaṅkhārena  .pe. somanassasahagatā
ñāṇavippayuttā    .pe.    somanassasahagatā   ñāṇavippayuttā
sasaṅkhārena   .pe.   upekkhāsahagatā  ñāṇasampayuttā  .pe.
Upekkhāsahagatā  ñāṇasampayuttā  sasaṅkhārena  .pe. upekkhāsahagatā
ñāṇavippayuttā  .pe.  upekkhāsahagatā  ñāṇavippayuttā  sasaṅkhārena
rūpārammaṇā  vā  .pe.  dhammārammaṇā  vā yaṃ yaṃ vā panārabbha
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhammā
abyākatā  imesu  dhammesu  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā  yāya niruttiyā
tesaṃ  dhammānaṃ  paññatti  hoti  tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ
niruttipaṭisambhidā  yena  ñāṇena  tāni  ñāṇāni  jānāti  imāni
ñāṇāni idamatthajotakānīti ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {786.6}  Tisso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā niruttipaṭisambhidā
paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye
rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati paṭhavīkasiṇaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo
hoti  ime  dhammā  kusalā  tasseva rūpāvacarassa kusalassa kammassa
katattā  upacitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti .pe.
Avikkhepo  hoti  ime  dhammā  abyākatā  imesu dhammesu ñāṇaṃ
atthapaṭisambhidā  yāya  niruttiyā  tesaṃ  dhammānaṃ  paññatti  hoti
tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  yena  ñāṇena
tāni  ñāṇāni  jānāti  imāni  ñāṇāni idamatthajotakānīti ñāṇesu
ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {786.7}  Tisso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā niruttipaṭisambhidā
paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye
arūpūpapattiyā   maggaṃ   bhāveti   sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma     nevasaññānāsaññāyatanasaññāsahagataṃ     sukhassa
ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati tasmiṃ samaye
phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhammā kusalā tasseva
arūpāvacarassa  kusalassa  kammassa  katattā upacitattā vipākaṃ sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ    samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanasaññāsahagataṃ
sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
Tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhammā
abyākatā  imesu  dhammesu  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā  yāya niruttiyā
tesaṃ  dhammānaṃ  paññatti  hoti  tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ
niruttipaṭisambhidā  yena  ñāṇena  tāni  ñāṇāni  jānāti  imāni
ñāṇāni  idamatthajotakānīti  ñāṇesu  ñāṇaṃ  paṭibhāṇapaṭisambhidā .
Tisso paṭisambhidā atthapaṭisambhidā niruttipaṭisambhidā paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {786.8}  Katame  dhammā  abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe.  avikkhepo  hoti  ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa
kusalassa  jhānassa  katattā  bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo hoti ime
dhammā  abyākatā  imesu  dhammesu  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā  yāya
niruttiyā  tesaṃ  dhammānaṃ  paññatti  hoti  tatra dhammaniruttābhilāpe
ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  yena  ñāṇena  tāni  ñāṇāni  jānāti
imāni ñāṇāni idamatthajotakānīti ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {786.9}  Tisso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā niruttipaṭisambhidā
paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye
Akusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ  cakkhuviññāṇaṃ
uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  rūpārammaṇaṃ  .pe.  sotaviññāṇaṃ
uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  saddārammaṇaṃ  .pe.  ghānaviññāṇaṃ
uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  gandhārammaṇaṃ  .pe.  jivhāviññāṇaṃ
uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  rasārammaṇaṃ  .pe.  kāyaviññāṇaṃ
uppannaṃ  hoti  dukkhasahagataṃ  phoṭṭhabbārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti  vedanā  hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti dukkhaṃ
hoti  cittassa  ekaggatā  hoti  manindriyaṃ hoti dukkhindriyaṃ hoti
jīvitindriyaṃ hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino  dhammā  ime  dhammā  abyākatā  imesu  dhammesu ñāṇaṃ
atthapaṭisambhidā  yāya  niruttiyā  tesaṃ dhammānaṃ paññatti hoti tatra
dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  yena  ñāṇena  tāni
ñāṇāni  jānāti  imāni  ñāṇāni  idamatthajotakānīti  ñāṇesu
ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {786.10}  Tisso  paṭisambhidā atthapaṭisambhidā niruttipaṭisambhidā
paṭibhāṇapaṭisambhidā . katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye akusalassa
kammassa  katattā  upacitattā  vipākā  manodhātu  uppannā  hoti
upekkhāsahagatā rūpārammaṇā vā .pe. phoṭṭhabbārammaṇā vā .pe.
Manoviññāṇadhātu  uppannā  hoti  upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā
vā .pe. dhammārammaṇā vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye phasso
Hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti vitakko
hoti  vicāro  hoti  upekkhā  hoti  cittassa  ekaggatā hoti
manindriyaṃ  hoti  upekkhindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  ye vā
pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā
ime  dhammā  abyākatā  imesu  dhammesu  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā
yāya niruttiyā tesaṃ dhammānaṃ paññatti hoti tatra dhammaniruttābhilāpe
ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  yena  ñāṇena  tāni  ñāṇāni  jānāti
imāni    ñāṇāni    idamatthajotakānīti   ñāṇesu   ñāṇaṃ
paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   [787]  Tisso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā  niruttipaṭisambhidā
paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye
manodhātu uppannā hoti kiriyā neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe. phoṭṭhabbārammaṇā vā yaṃ
yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye phasso hoti vedanā hoti saññā hoti
cetanā hoti cittaṃ hoti vitakko hoti vicāro hoti upekkhā hoti cittassa
ekaggatā hoti manindriyaṃ hoti upekkhindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ hoti
ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā
ime  dhammā  abyākatā imesu dhammesu ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā yāya
niruttiyā tesaṃ dhammānaṃ paññatti hoti tatra dhammaniruttābhilāpe ñāṇaṃ
Niruttipaṭisambhidā  yena  ñāṇena  tāni  ñāṇāni  jānāti  imāni
ñāṇāni  idamatthajotakānīti  ñāṇesu  ñāṇaṃ  paṭibhāṇapaṭisambhidā .
Tisso paṭisambhidā atthapaṭisambhidā niruttipaṭisambhidā paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {787.1} Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye manoviññāṇadhātu
uppannā  hoti  kiriyā  neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
somanassasahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe. dhammārammaṇā vā .pe.
Manoviññāṇadhātu  uppannā  hoti  kiriyā neva kusalā nākusalā na
ca kammavipākā upekkhāsahagatā rūpārammaṇā vā .pe. dhammārammaṇā
vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye phasso hoti vedanā hoti saññā
hoti cetanā hoti cittaṃ hoti vitakko hoti vicāro hoti upekkhā hoti
cittassa ekaggatā hoti viriyindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ hoti manindriyaṃ
hoti upekkhindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ hoti ye vā pana tasmiṃ samaye
aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime  dhammā
abyākatā  imesu  dhammesu  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā  yāya niruttiyā
tesaṃ  dhammānaṃ  paññatti  hoti  tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ
niruttipaṭisambhidā  yena  ñāṇena  tāni  ñāṇāni  jānāti  imāni
ñāṇāni idamatthajotakānīti ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   {787.2}  Tisso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā niruttipaṭisambhidā
paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye
Manoviññāṇadhātu  uppannā  hoti  kiriyā  neva  kusalā  nākusalā
na  ca  kammavipākā  somanassasahagatā  ñāṇasampayuttā  .pe.
Somanassasahagatā  ñāṇasampayuttā  sasaṅkhārena  .pe. somanassasahagatā
ñāṇavippayuttā    .pe.    somanassasahagatā   ñāṇavippayuttā
sasaṅkhārena   .pe.   upekkhāsahagatā  ñāṇasampayuttā  .pe.
Upekkhāsahagatā  ñāṇasampayuttā  sasaṅkhārena  .pe. upekkhāsahagatā
ñāṇavippayuttā  .pe.  upekkhāsahagatā  ñāṇavippayuttā  sasaṅkhārena
.pe.  rūpāvacaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  .pe. arūpāvacaraṃ jhānaṃ bhāveti
kiriyaṃ  neva  kusalaṃ  nākusalaṃ  na  ca  kammavipākaṃ diṭṭhadhammasukhavihāraṃ
sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatana-
saññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo hoti ime
dhammā  abyākatā  imesu  dhammesu  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā  yāya
niruttiyā  tesaṃ  dhammānaṃ  paññatti  hoti  tatra dhammaniruttābhilāpe
ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  yena  ñāṇena  tāni  ñāṇāni  jānāti
imāni ñāṇāni idamatthajotakānīti ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   [788]  Catasso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā  dhammapaṭisambhidā
niruttipaṭisambhidā   paṭibhāṇapaṭisambhidā   .   tisso   paṭisambhidā
kāmāvacarakusalato  catūsu  ñāṇasampayuttesu cittuppādesu kiriyato catūsu
Ñāṇasampayuttesu   cittuppādesu   uppajjanti   atthapaṭisambhidā
etesu ceva uppajjati catūsu ca maggesu catūsu ca phalesu uppajjati.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 400-415. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=8078              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=8078              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=784&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=60              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=784              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9890              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9890              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]