ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

        Vippayuttenavippayuttapadaniddeso
   [349]  Rūpakkhandhena ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye
dhammā  vippayuttā  te  dhammā  katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi
dhātūhi  vippayuttā  .  te  dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena
sattahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici
vippayuttā.
   [350]  Vedanākkhandhena ye dhammā saññākkhandhena ye dhammā
saṅkhārakkhandhena  ye dhammā viññāṇakkhandhena ye dhammā manāyatanena
ye  dhammā  vippayuttā  tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā te
dhammā  ekena  khandhena  dasahāyatanehi  dasahi  dhātūhi  vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [351] Cakkhvāyatanena ye dhammā .pe. phoṭṭhabbāyatanena ye
dhammā  cakkhudhātuyā  ye dhammā .pe. phoṭṭhabbadhātuyā ye dhammā
vippayuttā  tehi  dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā catūhi
khandhehi  ekenāyatanena  sattahi  dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [352]  Cakkhuviññāṇadhātuyā ye dhammā .pe. manodhātuyā ye
dhammā  manoviññāṇadhātuyā  ye  dhammā  samudayasaccena  ye dhammā
maggasaccena  ye  dhammā  vippayuttā  tehi  dhammehi  ye dhammā
vippayuttā te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [353] Nirodhasaccena ye dhammā cakkhundriyena ye dhammā .pe.
Kāyindriyena  ye  dhammā  itthindriyena  ye dhammā purisindriyena
ye  dhammā  vippayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā
te  dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [354]  Manindriyena ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye
dhammā  vippayuttā  te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi
dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [355]  Sukhindriyena  ye  dhammā  dukkhindriyena  ye dhammā
somanassindriyena ye dhammā domanassindriyena ye dhammā vippayuttā
Tehi  dhammehi  ye dhammā vippayuttā te dhammā ekena khandhena
dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [356]  Upekkhindriyena  ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi
ye  dhammā  vippayuttā  te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi
ekādasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā
kehici vippayuttā.
   [357]  Saddhindriyena  ye  dhammā  viriyindriyena ye dhammā
satindriyena  ye  dhammā  samādhindriyena  ye dhammā paññindriyena
ye  dhammā  anaññātaññassāmītindriyena  ye  dhammā  aññindriyena
ye  dhammā  aññātāvindriyena  ye  dhammā avijjāya ye dhammā
avijjāpaccayā  saṅkhārehi ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye
dhammā vippayuttā te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi
dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [358]  Saṅkhārapaccayā  viññāṇena ye dhammā saḷāyatanapaccayā
phassena  ye  dhammā  phassapaccayā vedanāya ye dhammā vippayuttā
tehi  dhammehi  ye dhammā vippayuttā te dhammā ekena khandhena
dasahāyatanehi  dasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena  ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [359]  Vedanāpaccayā  taṇhāya  ye  dhammā  taṇhāpaccayā
Upādānena  ye  dhammā  kammabhavena  ye dhammā vippayuttā tehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā  ekena  khandhena
dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [360]  Rūpabhavena  ye  dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye
dhammā  vippayuttā  te  dhammā  na  kehici  khandhehi  na kehici
āyatanehi tīhi dhātūhi vippayuttā.
   [361]  Asaññābhavena ye dhammā ekavokārabhavena ye dhammā
paridevena  ye  dhammā  vippayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā
vippayuttā  te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [362]  Arūpabhavena  ye  dhammā  nevasaññānāsaññābhavena ye
dhammā  catuvokārabhavena  ye  dhammā  sokena ye dhammā dukkhena
ye  dhammā  domanassena  ye  dhammā  upāyāsena  ye  dhammā
satipaṭṭhānena  ye  dhammā  sammappadhānena  ye dhammā iddhipādena
ye  dhammā  jhānena  ye  dhammā appamaññāya ye dhammā pañcahi
indriyehi  ye  dhammā  pañcahi  balehi  ye  dhammā  sattahi
bojjhaṅgehi  ye  dhammā  ariyena aṭṭhaṅgikena maggena ye dhammā
vippayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā
ekena  khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā
Ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [363]  Phassena  ye  dhammā  vedanāya ye dhammā saññāya
ye  dhammā  cetanāya ye dhammā cittena ye dhammā manasikārena
ye  dhammā  vippayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā
te  dhammā  ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [364]  Adhimokkhena  ye  dhammā  vippayuttā  tehi dhammehi
ye  dhammā  vippayuttā  te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi
pannarasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā
kehici vippayuttā.
   [365]  Kusalehi  dhammehi  ye dhammā akusalehi dhammehi ye
dhammā  vippayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te
dhammā  ekena  khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [366]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttehi  dhammehi  ye dhammā
dukkhāya  vedanāya sampayuttehi dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi
dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi
pannarasahi   dhātūhi   vippayuttā   ekenāyatanena   ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [367] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttehi dhammehi ye dhammā
Vippayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā
ekena khandhena dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [368] Vipākehi dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi
ye  dhammā  vippayuttā  te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi
dasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena  ekāya dhātuyā kehici
vippayuttā.
   [369]  Vipākadhammadhammehi  ye  dhammā  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikehi
dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā
te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [370] Nevavipākanavipākadhammadhammehi ye dhammā anupādinnupādāniyehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā
vippayuttā  te  dhammā  na  kehici khandhehi na kehici āyatanehi
pañcahi dhātūhi vippayuttā.
   [371]   Anupādinnānupādāniyehi   dhammehi  ye  dhammā
asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesikehi dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi
ye  dhammā  vippayuttā  te dhammā na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.
   [372]  Savitakkasavicārehi dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi
Dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā  ekena  khandhena
dasahāyatanehi  pannarasahi  dhātūhi  vippayuttā ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [373]  Avitakkavicāramattehi  dhammehi  ye dhammā pītisahagatehi
dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā
te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [374]  Avitakkāvicārehi dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi ekāya dhātuyā vippayuttā.
   [375]  Sukhasahagatehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā tehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā  ekena  khandhena
dasahāyatanehi  pannarasahi  dhātūhi  vippayuttā ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [376]  Upekkhāsahagatehi dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā  ekena  khandhena
dasahāyatanehi  ekādasahi  dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [377]  Dassanena  pahātabbehi  dhammehi ye dhammā bhāvanāya
pahātabbehi  dhammehi  ye  dhammā  dassanena  pahātabbahetukehi
Dhammehi  ye dhammā bhāvanāya pahātabbahetukehi dhammehi ye dhammā
ācayagāmīhi  dhammehi  ye  dhammā apacayagāmīhi dhammehi ye dhammā
sekkhehi  dhammehi  ye  dhammā  asekkhehi  dhammehi  ye dhammā
mahaggatehi dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye dhammā
vippayuttā te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [378]  Appamāṇehi dhammehi ye dhammā paṇītehi dhammehi ye
dhammā  vippayuttā tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā
na kehici khandhehi na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.
   [379]  Parittārammaṇehi  dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā  ekena  khandhena
dasahāyatanehi  dasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena  ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [380] Mahaggatārammaṇehi dhammehi ye dhammā appamāṇārammaṇehi
dhammehi  ye  dhammā  hīnehi  dhammehi  ye dhammā micchattaniyatehi
dhammehi  ye  dhammā  sammattaniyatehi  dhammehi  ye  dhammā
maggārammaṇehi dhammehi ye dhammā maggahetukehi dhammehi ye dhammā
maggādhipatīhi dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye dhammā
vippayuttā te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [381]  Anuppannehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā tehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi pañcahi dhātūhi vippayuttā.
   [382]  Atītārammaṇehi  dhammehi  ye dhammā anāgatārammaṇehi
dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā
te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [383] Paccuppannārammaṇehi dhammehi ye dhammā ajjhattārammaṇehi
dhammehi  ye  dhammā  bahiddhārammaṇehi  dhammehi  ye  dhammā
ajjhattabahiddhārammaṇehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  tehi
dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi
dasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena  ekāya dhātuyā kehici
vippayuttā.
   [384] Sanidassanasappaṭighehi dhammehi ye dhammā anidassanasappaṭighehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā
vippayuttā  te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [385]  Hetūhi  dhammehi  ye dhammā sahetukehi dhammehi ye
dhammā  hetusampayuttehi dhammehi ye dhammā hetūhi ceva sahetukehi
ca  dhammehi  ye  dhammā  sahetukehi ceva na ca hetūhi dhammehi
Ye  dhammā  hetūhi  ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye dhammā
hetusampayuttehi  ceva na ca hetūhi dhammehi ye dhammā na hetūhi
sahetukehi dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye dhammā
vippayuttā te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [386] Appaccayehi dhammehi ye dhammā asaṅkhatehi dhammehi ye
dhammā  sanidassanehi  dhammehi  ye  dhammā sappaṭighehi dhammehi ye
dhammā rūpīhi dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye dhammā
vippayuttā  te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [387]  Lokuttarehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā tehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.
   [388] Āsavehi dhammehi ye dhammā āsavasampayuttehi dhammehi
ye dhammā āsavehi ceva sāsavehi ca dhammehi ye dhammā āsavehi
ceva  āsavasampayuttehi  ca  dhammehi  ye dhammā āsavasampayuttehi
ceva no ca āsavehi dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye
dhammā vippayuttā te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi
dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [389]  Anāsavehi  dhammehi  ye  dhammā  āsavavippayuttehi
Anāsavehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  tehi  dhammehi ye
dhammā  vippayuttā  te  dhammā  na  kehici  khandhehi  na kehici
āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.
   [390]  Saññojanehi  dhammehi  ye  dhammā  ganthehi dhammehi
ye  dhammā  oghehi  dhammehi  ye  dhammā yogehi dhammehi ye
dhammā  nīvaraṇehi  dhammehi  ye  dhammā  parāmāsehi dhammehi ye
dhammā  parāmāsasampayuttehi  dhammehi  ye dhammā parāmāsehi ceva
parāmaṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye dhammā
vippayuttā te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [391]  Aparāmaṭṭhehi  dhammehi ye dhammā parāmāsavippayuttehi
aparāmaṭṭhehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā tehi dhammehi ye
dhammā  vippayuttā  te  dhammā  na  kehici  khandhehi  na kehici
āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.
   [392]  Sārammaṇehi dhammehi ye dhammā cittehi dhammehi ye
dhammā  cetasikehi dhammehi ye dhammā cittasampayuttehi dhammehi ye
dhammā  cittasaṃsaṭṭhehi  dhammehi  ye  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānehi
dhammehi  ye  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhūhi  dhammehi ye dhammā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattīhi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā
tehi  dhammehi  ye dhammā vippayuttā te dhammā ekena khandhena
Dasahāyatanehi  dasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena  ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [393]  Anārammaṇehi  dhammehi  ye  dhammā  cittavippayuttehi
dhammehi ye dhammā cittasaṃsaṭṭhehi dhammehi ye dhammā upādādhammehi
ye  dhammā  vippayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā
te  dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [394]  Anupādinnehi  dhammehi  ye  dhammā vippayuttā tehi
dhammehi  ye  dhammā vippayuttā te dhammā na kehici khandhehi na
na kehici āyatanehi pañcahi dhātūhi vippayuttā.
   [395] Upādānehi dhammehi ye dhammā kilesehi dhammehi ye
dhammā  saṅkiliṭṭhehi  dhammehi  ye dhammā kilesasampayuttehi dhammehi
ye  dhammā  kilesehi  ceva saṅkilesikehi ca dhammehi ye dhammā
kilesehi ceva saṅkiliṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā saṅkiliṭṭhehi ceva
no ca kilesehi dhammehi ye dhammā kilesehi ceva kilesasampayuttehi
ca  dhammehi  ye  dhammā  kilesampayuttehi ceva no ca kilesehi
dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā
te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [396]  Asaṅkilesikehi  dhammehi  ye dhammā kilesavippayuttehi
Asaṅkilesikehi  dhammehi  ye  dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye
dhammā  vippayuttā  te  dhammā  na  kehici  khandhehi  na kehici
āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.
   [397]  Dassanena  pahātabbehi  dhammehi ye dhammā bhāvanāya
pahātabbehi  dhammehi ye dhammā dassanena pahātabbahetukehi dhammehi
ye dhammā bhāvanāya pahātabbahetukehi dhammehi ye dhammā vippayuttā
tehi  dhammehi  ye dhammā vippayuttā te dhammā ekena khandhena
dasahāyatanehi  soḷasahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [398] Savitakkehi dhammehi ye dhammā savicārehi dhammehi ye
dhammā  vippayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te
dhammā  ekena  khandhena  dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [399] Avitakkehi dhammehi ye dhammā avicārehi dhammehi ye
dhammā  vippayuttā tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā
na kehici khandhehi na kehici āyatanehi ekāya dhātuyā vippayuttā.
   [400]  Sappītikehi  dhammehi  ye dhammā pītisahagatehi dhammehi
ye  dhammā  vippayuttā  tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā te
dhammā  ekena  khandhena  dasahāyatanehi  soḷasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [401]  Sukhasahagatehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā tehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā  ekena  khandhena
dasahāyatanehi  pannarasahi  dhātūhi  vippayuttā ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [402]  Upekkhāsahagatehi dhammehi ye dhammā vippayuttā tehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā  ekena  khandhena
dasahāyatanehi  ekādasahi  dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [403]  Na  kāmāvacarehi  dhammehi ye dhammā apariyāpannehi
dhammehi  ye  dhammā  anuttarehi  dhammehi  ye dhammā vippayuttā
tehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā  na kehici
khandhehi na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.
   [404] Rūpāvacarehi dhammehi ye dhammā arūpāvacarehi dhammehi ye
dhammā niyyānikehi dhammehi ye dhammā niyatehi dhammehi ye dhammā
saraṇehi  dhammehi  ye dhammā vippayuttā tehi dhammehi ye dhammā
vippayuttā  te  dhammā  katīhi  khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi
vippayuttā . te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
       Vippayuttenavippayuttapadaniddeso niṭṭhito.
          ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 81-94. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=1603              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=1603              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=349&items=56              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=349              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=504              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=504              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]