ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

       Sampayuttenasaṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso
   [413]  Vedanākkhandhena ye dhammā saññākkhandhena ye dhammā
saṅkhārakkhandhena  ye  dhammā  sampayuttā te dhammā katīhi khandhehi
katīhāyatanehi  katīhi  dhātūhi  saṅgahitā . te dhammā tīhi khandhehi
Dvīhāyatanehi  aṭṭhahi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā .
Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [414]  Viññāṇakkhandhena  ye  dhammā manāyatanena ye dhammā
cakkhuviññāṇadhātuyā  ye  dhammā  .pe.  manodhātuyā  ye  dhammā
manoviññāṇadhātuyā  ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā  tīhi
khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katīhi asaṅgahitā.
Dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [415]  Samudayasaccena  ye  dhammā  maggasaccena  ye dhammā
sampayuttā  te  dhammā  catūhi  khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . ekena khandhena dasahāyatanehi
soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [416]  Manindriyena  ye  dhammā sampayuttā te dhammā tīhi
khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katīhi asaṅgahitā.
Dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [417]  Sukhindriyena  ye  dhammā  dukkhandriyena  ye dhammā
somanassindriyena ye dhammā domanassindriyena ye dhammā sampayuttā
te   dhammā   tīhi  khandhehi  dvīhāyatanehi  dvīhi  dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  .  dvīhi  khandhehi dasahāyatanehi
soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [418] Upekkhindriyena ye dhammā sampayuttā te dhammā tīhi
Khandhehi dvīhāyatanehi sattahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā.
Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [419]  Saddhindriyena  ye  dhammā  viriyindriyena ye dhammā
satindriyena  ye  dhammā  samādhindriyena  ye dhammā paññindriyena
ye  dhammā  anaññātaññassāmītindriyena  ye  dhammā  aññindriyena
ye   dhammā   aññātāvindriyena   ye   dhammā  avijjāya
ye  dhammā  avijjāpaccayā  saṅkhārehi ye dhammā sampayuttā te
dhammā  catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā. Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [420]  Saṅkhārapaccayā  viññāṇena  ye  dhammā  sampayuttā
te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.
Katīhi  asaṅgahitā  .  dvīhi  khandhehi  ekādasahāyatanehi sattarasahi
dhātūhi asaṅgahitā.
   [421]  Saḷāyatanapaccayā  phassena  ye dhammā sampayuttā te
dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā. Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [422]  Phassapaccayā  vedanāya  ye  dhammā  sampayuttā te
dhammā  tīhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā . katīhi
asaṅgahitā. Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [423]  Vedanāpaccayā  taṇhāya  ye  dhammā  taṇhāpaccayā
Upādānena ye dhammā kammabhavena ye dhammā sampayuttā te dhammā
catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katīhi asaṅgahitā.
Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [424]  Sokena  ye dhammā dukkhena ye dhammā domanassena
ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā  tīhi  khandhehi dvīhāyatanehi
dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . dvīhi khandhehi
dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [425]  Upāyāsena  ye  dhammā  satipaṭṭhānena  ye dhammā
sammappadhānena  ye  dhammā  sampayuttā  te dhammā catūhi khandhehi
dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena
khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [426]  Iddhipādena  ye  dhammā sampayuttā te dhammā tīhi
khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katīhi asaṅgahitā.
Dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [427] Jhānena ye dhammā sampayuttā te dhammā tīhi khandhehi
dvīhāyatanehi  dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā .
Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [428]  Appamaññāya  ye  dhammā  pañcahi  indriyehi  ye
dhammā  pañcahi  balehi  ye  dhammā  sattahi  bojjhaṅgehi  ye
dhammā  ariyena  aṭṭhaṅgikena  maggena  ye  dhammā  sampayuttā
Te  dhammā  catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā .
Katīhi  asaṅgahitā  . ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [429]  Phassena ye dhammā cetanāya ye dhammā manasikārena
ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā  catūhi khandhehi dvīhāyatanehi
aṭṭhahi  dhātūhi  saṅgahitā  . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena
dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [430]  Vedanāya  ye dhammā saññāya ye dhammā sampayuttā
te dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katīhi
asaṅgahitā dvīhi khandhehi dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [431] Cittena ye dhammā sampayuttā te dhammā tīhi khandhehi
ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [432]  Adhimokkhena  ye dhammā sampayuttā te dhammā catūhi
khandhehi  dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [433]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttehi  dhammehi  ye dhammā
dukkhāya  vedanāya  sampayuttehi  dhammehi  ye dhammā adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttehi dhammehi ye dhammā savitakkasavicārehi dhammehi
ye  dhammā  avitakkavicāramattehi  dhammehi  ye dhammā pītisahagatehi
Dhammehi ye dhammā sukhasahagatehi dhammehi ye dhammā upekkhāsahagatehi
dhammehi   ye   dhammā  sampayuttā  te  dhammā  ekena
khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katīhi asaṅgahitā.
Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [434] Hetūhi dhammehi ye dhammā hetūhi ceva sahetukehi ca
dhammehi  ye  dhammā hetūhi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye
dhammā  sampayuttā  te  dhammā  catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi
dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena dasahāyatanehi
soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [435]  Sahetukehi  ceva  na ca hetūhi dhammehi ye dhammā
hetusampayuttehi  ceva na ca hetūhi dhammehi ye dhammā na hetūhi
sahetukehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  te dhammā ekena
khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katīhi asaṅgahitā.
Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [436] Āsavehi dhammehi ye dhammā āsavehi ceva sāsavehi ca
dhammehi  ye  dhammā  āsavehi ceva āsavasampayuttehi ca dhammehi
ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā  catūhi khandhehi dvīhāyatanehi
dvīhi  dhātūhi  saṅgahitā  .  katīhi asaṅgahitā . ekena khandhena
dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [437]  Āsavasampayuttehi ceva no ca āsavehi dhammehi ye
Dhammā sampayuttā te dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya
dhātuyā saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā. Catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [438]  Saññojanehi  dhammehi  ye  dhammā  ganthehi dhammehi
ye  dhammā  oghehi  dhammehi  ye  dhammā yogehi dhammehi ye
dhammā  nīvaraṇehi  dhammehi  ye  dhammā  parāmāsehi dhammehi ye
dhammā  parāmāsehi  ceva  parāmaṭṭhehi  ca  dhammehi  ye dhammā
sampayuttā  te  dhammā  catūhi  khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi  asaṅgahitā  . ekena khandhena dasahāyatanehi
soḷasahi dhātūhi asaṅgahatā.
   [439]  Parāmāsasampayuttehi  dhammehi  ye  dhammā sampayuttā
te dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.
Katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi
asaṅgahitā.
   [440] Cittehi dhammehi ye dhammā sampayuttā te dhammā tīhi
khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katīhi asaṅgahitā.
Dvīhi khandhehi ekādasahāyatanehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [441] Cetasikehi dhammehi ye dhammā cittasampayuttehi dhammehi
ye  dhammā  cittasaṃsaṭṭhehi dhammehi ye dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānehi
dhammehi   ye   dhammā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhūhi   dhammehi
Ye  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattīhi  dhammehi  ye  dhammā
sampayuttā te dhammā ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi
saṅgahitā  .  katīhi asaṅgahitā . catūhi khandhehi ekādasahāyatanehi
ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [442] Upādānehi dhammehi ye dhammā kilesehi dhammehi ye
dhammā kilesehi ceva saṅkilesikehi ca dhammehi ye dhammā kilesehi
ceva saṅkiliṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā kilesehi ceva kilesasampayuttehi
ca  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  te  dhammā  catūhi
khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā . katīhi asaṅgahitā .
Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.
   [443] Saṅkiliṭṭhehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhammā
kilesasampayuttehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhammā savitakkehi
dhammehi  ye  dhammā  savicārehi  dhammehi  ye dhammā sappītikehi
dhammehi  ye  dhammā  pītisahagatehi dhammehi ye dhammā sukhasahagatehi
dhammehi ye dhammā upekkhāsahagatehi dhammehi ye dhammā sampayuttā
te  dhammā  katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi saṅgahitā .
Te dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.
Katīhi  asaṅgahitā  .  catūhi  khandhehi  ekādasahāyatanehi sattarasahi
dhātūhi asaṅgahitā.
      Sampayuttenasaṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso niṭṭhito.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 98-105. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=1948              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=1948              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=413&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=413              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=532              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=532              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]