ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Paravitaranakatha
   [547]  Atthi  arahato paravitaranati . amanta . araha
paraneyyo  parapattiyo  parapaccayo  parapatibaddhabhu  na  janati  na
passati sammulho asampajanoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [548] Nanu araha na paraneyyo na parapattiyo na parapaccayo
na  parapatibaddhabhu  janati  passati  asammulho  sampajanoti .
Amanta . hanci araha na paraneyyo na parapattiyo na parapaccayo
na  paripatibaddhabhu  janati  passati  asammulho  sampajano  no
vata re vattabbe atthi arahato paravitaranati.
   [549]  Atthi  puthujjanassa  paravitarana  so  ca paraneyyo
parapattiyo  parapaccayo  parapatibaddhabhu na janati na passati sammulho
asampajanoti 1- . amanta  . atthi arahato paravitarana so ca
paraneyyo  parapattiyo  parapaccayo  parapatibaddhabhu  na  janati  na
passati sammulho asampajanoti 2-. Na hevam vattabbe .pe.
   [550]  Atthi  arahato  paravitarana  so ca na paraneyyo
na  parapattiyo  na  parapaccayo  na  parapatibaddhabhu  janati  passati
asammulho sampajanoti . amanta . atthi puthujjanassa paravitarana
so  ca na paraneyyo na parapattiyo na parapaccayo na parapatibaddhabhu
janati passati asammulho sampajanoti. Na hevam vattabbe .pe.
@Footnote:1. 2. Yu. asammulho sampajano.
   [551] Atthi arahato paravitaranati . Amanta. Atthi arahato
satthari  paravitarana  dhamme  paravitarana  sanghe  paravitarana
sikkhaya  paravitarana  pubbante  paravitarana  aparante paravitarana
pubbantaparante    paravitarana    idappaccayatapaticcasamuppannesu
dhammesu paravitaranati. Na hevam vattabbe .pe.
   [552]  Natthi arahato satthari paravitarana dhamme paravitarana
.pe.  idappaccayatapaticcasamuppannesu  dhammesu  paravitaranati .
Amanta  .  hanci  natthi  arahato  satthari  paravitarana  dhamme
paravitarana   .pe.   idappaccayatapaticcasamuppannesu   dhammesu
paravitarana no vata re vattabbe atthi arahato paravitaranati.
   [553]  Atthi  puthujjanassa  paravitarana  atthi  tassa satthari
paravitarana   dhamme  paravitarana  .pe.  idappaccayatapaticca-
samuppannesu  dhammesu  paravitaranati . amanta . atthi arahato
paravitarana  atthi  tassa  satthari  paravitarana  dhamme paravitarana
.pe.  idappaccayatapaticcasamuppannesu  dhammesu  paravitaranati .
Na hevam vattabbe .pe.
   [554]  Atthi  arahato  paravitarana  natthi  tassa  satthari
paravitarana   dhamme  paravitarana  .pe.  idappaccayatapaticca-
samuppannesu dhammesu paravitaranati . amanta . atthi puthujjanassa
paravitarana  natthi  tassa  satthari  paravitarana  dhamme paravitarana
.pe.  Idappaccayatapaticcasamuppannesu  dhammesu  paravitaranati .
Na hevam vattabbe .pe.
   [555]  Atthi  arahato  paravitaranati  . amanta . nanu
arahato  rago  pahino  ucchinnamulo  talavatthukato anabhavam kato
ayatimanuppadadhammoti  .  amanta . hanci arahato rago pahino
ucchinnamulo talavatthukato anabhavam kato ayatimanuppadadhammo . no
vata re vattabbe . atthi arahato paravitaranati .pe. Nanu arahato
doso pahino .pe. Moho pahino .pe. Anottappam pahinam .pe.
   [556]  Nanu  arahato  ragappahanaya maggo bhavito .pe.
Bojjhanga  bhavita .pe. dosappahanaya .pe. anottappappahanaya
maggo bhavito .pe. Bojjhanga bhavita .pe.
   [557]  Nanu  araha  vitarago vitadoso .pe. sacchikatabbam
sacchikatanti  . amanta . hanci araha vitarago vitadoso .pe.
Sacchikatabbam sacchikatam no vata re vattabbe atthi arahato paravitaranati.
   [558]  Atthi arahato paravitaranati . sadhammakusalassa arahato
atthi  paravitarana  paradhammakusalassa  arahato  natthi paravitaranati .
Sadhammakusalassa  arahato  atthi  paravitaranati  .  amanta .
Paradhammakusalassa arahato atthi paravitaranati. Na hevam vattabbe .pe.
   [559]  Paradhammakusalassa  arahato  natthi  paravitaranati .
Amanta  .  sadhammakusalassa  arahato  natthi  paravitaranati .
Hevam vattabbe .pe.
   [560]  Sadhammakusalassa  arahato  rago  pahino  atthi tassa
paravitaranati  . amanta . paradhammakusalassa arahato rago pahino
atthi tassa paravitaranati. Na hevam vattabbe .pe.
   [561]  Sadhammakusalassa  arahato  doso pahino .pe. moho
pahino .pe. Anottappam pahinam .pe.
   [562]  Sadhammakusalassa  ragappahanaya  maggo bhavito .pe.
Bojjhanga  bhavita .pe. dosappahanaya .pe. anottappappahanaya
maggo bhavito .pe. Bojjhanga bhavita .pe.
   [563] Sadhammakusalo araha vitarago vitadoso .pe. Sacchikatabbam
sacchikatam  atthi  tassa  paravitaranati  . amanta . paradhammakusalo
araha  vitarago  vitadoso  vitamoho  .pe. sacchikatabbam sacchikatam
atthi tassa paravitaranati. Na hevam vattabbe .pe.
   [564]  Paradhammakusalassa  arahato  rago  pahino natthi tassa
paravitaranati  .  amanta . sadhammakusalassa arahato rago pahino
natthi tassa paravitaranati . na hevam vattabbe .pe. Paradhammakusalassa
arahato  doso  pahino  .pe.  moho  pahino .pe. anottappam
pahinam .pe.
   [565]  Paradhammakusalassa  ragappahanaya maggo bhavito .pe.
Bojjhanga bhavita .pe. dosappahananaya .pe. Anottappappahanaya
Maggo bhavito .pe. Bojjhanga bhavita .pe.
   [566] Paradhammakusalo araha vitarago vitadoso vitamoho .pe.
Sacchikatabbam  sacchikatam  natthi  tassa  paravitaranati  . amanta .
Sadhammakusalo  araha  vitarago vitadoso .pe. sacchikatabbam sacchikatam
natthi tassa paravitaranati. Na hevam vattabbe .pe.
   [567]  Atthi  arahato  paravitaranati  . amanta . nanu
vuttam  bhagavata  janatvaham  bhikkhave  passato asavanam khayam vadami
no  ajanato  no  apassato  kinca bhikkhave janato kim passato
asavanam khayo hoti . iti rupam .pe. iti vinnanassa atthangamoti
evam  kho  bhikkhave  janato evam passato asavanam khayo hotiti
attheva  suttantoti  .  amanta  . tena hi na vattabbam atthi
arahato paravitaranati.
   [568]  Atthi  arahato  paravitaranati  . amanta . nanu
vuttam  bhagavata  janatvaham  bhikkhave  passato asavanam khayam vadami
no  ajanato  no  apassato  kinca bhikkhave janato kim passato
asavanam  khayo  hoti  idam  dukkhanti  bhikkhave  janato  passato
asavanam  khayo  hoti  ayam dukkhasamudayoti .pe. ayam dukkhanirodhoti
.pe.  ayam  dukkhanirodhagaminipatipadati  janato  passato  asavanam
khayo  hoti  evam  kho  bhikkhave janato evam passato asavanam
khayo  hotiti  attheva  suttantoti  .  amanta . tena hi na
@Footnote:1. sam. nidana. 35.
Vattabbam atthi arahato paravitaranati.
   [569]  Atthi  arahato  paravitaranati  . amanta . nanu
vuttam  bhagavata  sabbam bhikkhave anabhijanam aparijanam avirajayam appajaham
abhabbo  dukkhakkhayaya  sabbanca  kho  bhikkhave  abhijanam  parijanam
virajayam  pajaham  bhabbo  dukkhakkhayayati  1- attheva suttantoti .
Amanta. Tena hi na vattabbam atthi arahato paravitaranati.
   [570] Atthi arahato paravitaranati . amanta . nanu vuttam
bhagavata  sahavassa  dassanasampadaya  .pe.  cha cabhithanani abhabbo
katunti  attheva  suttantoti . amanta . tena hi na vattabbam
atthi arahato paravitaranati.
   [571]  Atthi  arahato  paravitaranati  . amanta . nanu
vuttam  bhagavata  yasmim  bhikkhave  samaye  ariyasavakassa virajam vitamalam
dhammacakkhum  udapadi  yam  kinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti
saha  dassanuppada  bhikkhave  ariyasavakassa tini sannojanani pahiyanti
sakkayaditthi  vicikiccha  silabbataparamasoti  attheva  suttantoti .
Amanta. Tena hi na vattabbam atthi arahato paravitaranati.
   [572] Atthi arahato paravitaranati . amanta . nanu vuttam
bhagavata
        naham gamissami pamocanaya
        kathamkathim dhotaka kanci loke 2-
@Footnote:1. sam. salayatana. 21. 2. Ma. kathamkathim tena kinci loke.
        Dhammanca settham abhijanamano
        evam tuvam oghamimantaresiti 1-
attheva  suttantoti  .  amanta  . tena hi na vattabbam atthi
arahato paravitaranati.
   [573] Na vattabbam atthi arahato paravitaranati . Amanta.
Nanu  arahato  itthipurisanam  namagottam  pare vitareyyum maggamaggam
pare  vitareyyum  tinakatthavanappatinam  namam  pare  vitareyyunti .
Amanta  . hanci arahato itthipurisanam namagottam pare vitareyyum
maggamaggam   pare  vitareyyum  tinakatthavanappatinam  namam  pare
vitareyyum tena vata re vattabbe atthi arahato paravitaranati.
   [574] Arahato itthipurisanam namagottam pare vitareyyum magga
maggam  pare  vitareyyum  tinakatthavanappatinam  namam pare vitareyyunti
atthi  arahato  paravitaranati . amanta . arahato sotapattiphalam
va sakadagamiphalam va anagamiphalam va arahattam va pare vitareyyunti.
Na hevam vattabbe .pe.
           Paravitaranakatha.
              --------
@Footnote: 1 khu. su. 438. khu. cu. 85.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 208-214. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=4198&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=4198&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=547&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=33              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=547              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com