ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Anupubbabhisamayakatha
   [648] Anupubbabhisamayoti . Amanta. Anupubbena sotapattimaggam
bhavetiti  .  na hevam  vattabbe .pe. anupubbena sotapattimaggam
bhavetiti  .  amanta . anupubbena sotapattiphalam sacchikarotiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [649] Anupubbabhisamayoti . Amanta. Anupubbena sakadagamimaggam
bhavetiti  .  na  hevam vattabbe .pe. anupubbena sakadagamimaggam
bhavetiti  .  amanta . anupubbena sakadagamiphalam sacchikarotiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [650] Anupubbabhisamayoti . amanta. Anupubbena anagamimaggam
bhavetiti  .  na  hevam  vattabbe .pe. anupubbena anagamimaggam
bhavetiti  .  amanta  . anupubbena anagamiphalam sacchikarotiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [651] Anupubbabhisamayoti . amanta . Anupubbena arahattamaggam
bhavetiti  .  na  hevam  vattabbe  .pe. anupubbena arahattamaggam
bhavetiti  .  amanta  .  anupubbena arahattaphalam sacchikarotiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [652] Sotapattiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo dukkhadassanena
kim  jahatiti  .  sakkayaditthim vicikiccham silabbataparamasam tadekatthe ca
Kilese catubhagam jahatiti . catubhagam sotapanno catubhagam na sotapanno
catubhagam   sotapattiphalappatto   patiladdho   adhigato  sacchikato
upasampajja  viharati  kayena  phusitva  viharati  catubhagam na kayena
phusitva  viharati  catubhagam sattakkhattumparamo kolamkolo ekaviji buddhe
aveccappasadena samannagato dhamme .pe. sanghe .pe. Ariyakantehi
silehi  samannagato catubhagam na ariyakantehi silehi samannagatoti .
Na hevam vattabbe .pe. samudayadassanena .pe. nirodhadassanena .pe.
Maggadassanena  kim  jahatiti  .  sakkayaditthim vicikiccham silabbataparamasam
tadekatthe  ca  kilese  catubhagam  jahatiti  . catubhagam sotapanno
catubhagam  na  sotapanno  catubhagam  sotapattiphalappatto  patiladdho
adhigato  sacchikato  upasampajja  viharati  kayena  phusitva  viharati
catubhagam  na  kayena  phusitva  viharati  catubhagam  sattakkhattumparamo
kolamkolo  ekaviji  buddhe  aveccappasadena  samannagato  dhamme
.pe.  sanghe  .pe.  ariyakantehi silehi samannagato catubhagam na
ariyakantehi silehi samannagatoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [653] Sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo dukkhadassanena
kim  jahatiti  .  olarikam  kamaragam olarikam byapadam tadekatthe
ca  kilese  catubhagam  jahatiti  .  catubhagam  sakadagami  catubhagam
na  sakadagami  catubhagam  sakadagamiphalappatto  patiladdho  adhigato
sacchikato  upasampajja  viharati  kayena  phusitva viharati catubhagam na
Kayena phusitva viharatiti . na hevam vattabbe .pe. Samudayadassanena
.pe.  nirodhadassanena  .pe. maggadassanena kim jahatiti . olarikam
kamaragam olarikam byapadam tadekatthe ca kilese catubhagam jahatiti.
Catubhagam sakadagami catubhagam na sakadagami catubhagam sakadagamiphalappatto
patiladdho  adhigato  sacchikato  upasampajja  viharati  kayena phusitva
viharati catubhagam na kayena phusitva viharatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [654]  Anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo dukkhadassanena
kim  jahatiti  .  anusahagatam  kamaragam anusahagatam byapadam tadekatthe
ca  kilese  catubhagam  jahatiti  .  catubhagam  anagami catubhagam na
anagami  catubhagam  anagamiphalappatto  patiladdho  adhigato sacchikato
upasampajja  viharati  kayena  phusitva  viharati  catubhagam na kayena
phusitva  viharati  catubhagam  antaraparinibbayi .pe. upahaccaparinibbayi
.pe.    asankharaparinibbayi    .pe.    sasankharaparinibbayi
.pe.  uddhamsoto  akanitthagami  catubhagam  na  uddhamsoto  na
akanitthagamiti  .  na  hevam vattabbe .pe. samudayadassanena .pe.
Nirodhadassanena  .pe.  maggadassanena  kim  jahatiti  .  anusahagatam
kamaragam  anusahagatam  byapadam  tadekatthe  ca  kilese  catubhagam
jahatiti  .  catubhagam  anagami  catubhagam  na  anagami  catubhagam
anagamiphalappatto  patiladdho  adhigato  sacchikato  upasampajja viharati
Kayena phusitva viharati catubhagam na kayena phusitva viharati catubhagam
antaraparinibbayi  .pe.  upahaccaparinibbayi .pe. asankharaparinibbayi
.pe.    sasankharaparinibbayi    uddhamsoto    akanitthagami
catubhagam na uddhamsoto na 1- akanitthagamiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [655]  Arahattasacchikiriyaya  patipanno  puggalo  dukkhadassanena
kim  jahatiti  .  ruparagam aruparagam manam uddhaccam avijjam tadekatthe
ca  kilese  catubhagam jahatiti . catubhagam araha catubhagam na araha
catubhagam  arahattappatto  patiladdho  adhigato  sacchikato  upasampajja
viharati  kayena  phusitva  viharati  catubhagam  na  kayena  phusitva
viharati  catubhagam vitarago vitadoso vitamoho katakaraniyo ohitabharo
anuppattasadattho   parikkhinabhavasannojano   sammadanna   vimutto
ukkhittapaligho   sankinnaparikho   abbulhesiko  niraggalo  ariyo
pannaddhajo  pannabharo  visannutto  suvijitavijayo  2-  dukkhantassa
parinnatam  samudayo  pahino  nirodho  sacchikato  maggo  bhavito
abhinneyyam   abhinnatam   parinneyyam   parinnatam   pahatabbam
pahinam  bhavetabbam  bhavitam  .pe.  sacchikatabbam  sacchikatam  catubhagam
sacchikatabbam na sacchikatanti.
   {655.1}  Na  hevam  vattabbe .pe. samudayadassanena .pe.
Nirodhadassanena  .pe.  maggadassanena  kim  jahatiti  .  ruparagam
aruparagam  manam  uddhaccam  avijjam  tadekatthe  ca kilese catubhagam
jahatiti  .  catubhagam   araha  catubhagam  na  araha  catubhagam
@Footnote:1. Ma. na saddo natthi. 2. Ma. suvijitavijayi.
Arahattappatto  patiladdho  adhigato  sacchikato  upasampajja  viharati
kayena  phusitva  viharati  catubhagam  na  kayena  phusitva  viharati
catubhagam  vitarago  vitadoso  vitamoho  katakaraniyo  ohitabharo
anuppattasadattho   parikkhinabhavasannojano   sammadanna   vimutto
ukkhittapaligho   sankinnaparikho   abbulhesiko  niraggalo  ariyo
pannaddhajo  pannabharo  visannutto  suvijitavijayo  1-  dukkhantassa
parinnatam  samudayo  pahino  nirodho  sacchikato  maggo  bhavito
abhinneyyam   abhinnatam   parinneyyam   parinnatam   pahatabbam
pahinam  bhavetabbam  bhavitam  .pe.  sacchikatabbam  sacchikatam  catubhagam
sacchikatabbam na sacchikatanti. Na hevam vattabbe .pe.
   [656]  Sotapattiphalasacchikiriyaya  patipanno  puggalo  dukkham
dakkhanto  patipannakoti  vattabboti  .  amanta . dukkhe ditthe
phale  thitoti  vattabboti  .  na  hevam  vattabbe .pe. samudayam
dakkhanto  .pe.  nirodham  dakkhanto  patipannakoti  vattabboti .
Amanta  .  nirodhe ditthe phale thitoti vattabboti . na hevam
vattabbe .pe.
   [657]  Sotapattiphalasacchikiriyaya  patipanno  puggalo  maggam
dakkhanto  patipannakoti  vattabbo  magge  ditthe  phale  thitoti
vattabboti  .  amanta  . dukkham dakkhanto patipannakoti vattabbo
dukkhe  ditthe  phale  thitoti  vattabboti  .  na hevam vattabbe
@Footnote: 1 Ma. suvijitavijayi.
.pe.  Maggam  dakkhanto  patipannakoti  vattabbo  magge  ditthe
phale  thitoti  vattabboti  . amanta . samudayam dakkhanto .pe.
Nirodham  dakkhanto  patipannakoti  vattabbo  nirodhe  ditthe  phale
thitoti vattabboti. Na hevam vattabbe .pe.
   [658]  Sotapattiphalasacchikiriyaya  patipanno  puggalo  dukkham
dakkhanto  patipannakoti  vattabbo  dukkhe  ditthe  na  vattabbam
phale thitoti vattabboti . amanta . maggam dakkhanto patipannakoti
vattabbo  magge  ditthe  na  vattabbam phale thitoti vattabboti .
Na  hevam vattabbe .pe. samudayam dakkhanto .pe. nirodham dakkhanto
patipannakoti  vattabbo  nirodhe  ditthe  na  vattabbam phale thitoti
vattabboti  .  amanta  . maggam dakkhanto patipannakoti vattabbo
magge  ditthe  na  vattabbam  phale thitoti vattabboti . na hevam
vattabbe .pe.
   [659]  Sotapattiphalasacchikiriyaya  patipanno  puggalo  dukkham
dakkhanto  patipannakoti  vattabbo  dukkhe  ditthe  na  vattabbam
phale thitoti vattabboti . amanta . niratthiyam 1- dukkhadassananti.
Na  hevam vattabbe .pe. samudayam dakkhanto .pe. nirodham dakkhanto
patipannakoti vattabbo nirodhe ditthe na vattabbam phale thitoti vattabboti
amanta. Niratthiyam 2- nirodhadassananti. Na hevam vattabbe .pe.
@Footnote: 1 2 Ma. nidatthiyam
   [660]  Dukkhe  ditthe cattari saccani ditthani hontiti .
Amanta. Dukkhasaccam cattari saccaniti. Na hevam vattabbe .pe.
   [661]  Rupakkhandhe  aniccato  ditthe  pancakkhandha aniccato
dittha  hontiti  .  amanta  . rupakkhandho pancakkhandhati . na
hevam vattabbe .pe.
   [662] Cakkhayatane aniccato ditthe dvadasayatanani aniccato
ditthani  hontiti  .  amanta . cakkhayatanam dvadasayatananiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [663]  Cakkhudhatuya  aniccato  ditthaya  attharasa  dhatuyo
aniccato  dittha  hontiti  .  amanta  .  cakkhudhatu attharasa
dhatuyoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [664] Cakkhundriye aniccato ditthe bavisatindriyani aniccato
ditthani  hontiti  .  amanta . cakkhundriyam bavisatindriyaniti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [665] Catuhi nanehi sotapattiphalam sacchikarotiti . Amanta.
Cattari  sotapattiphalaniti  .  na  hevam  vattabbe .pe. atthahi
nanehi  sotapattiphalam  sacchikarotiti  .  amanta  .  attha
sotapattiphalaniti  .  na  hevam vattabbe .pe. dvadasahi nanehi
sotapattiphalam sacchikarotiti . amanta . dvadasa sotapattiphalaniti.
Na  hevam  vattabbe  .pe.  catucattalisaya  nanehi sotapattiphalam
Sacchikarotiti  .  amanta  . catucattalisa sotapattiphalaniti . na
hevam  vattabbe  .pe.  sattasattatiya  nanehi  sotapattiphalam
sacchikarotiti  .  amanta  .  sattasattati sotapattiphalaniti . na
hevam vattabbe .pe.
   [666]  Na  vattabbam  anupubbabhisamayoti . amanta . nanu
vuttam  bhagavata  seyyathapi  bhikkhave  mahasamuddo  anupubbaninno
anupubbapono  anupubbapabbharo  na  ayatakeneva  papato evameva
kho  bhikkhave  imasmim  dhammavinaye  anupubbasikkha  anupubbakiriya
anupubbapatipada  na  ayatakeneva  annapativedhoti  1-  attheva
suttantoti. Amanta. Tena hi anupubbabhisamayoti.
   [667]  Na  vattabbam  anupubbabhisamayoti . amanta . nanu
vuttam bhagavata
      anupubbena medhavi   thokam thokam khane khane
      kammaro rajatasseva   niddhame malamattanoti
attheva suttantoti. Amanta. Tena hi anupubbabhisamayoti.
   [668]  Na  vattabbam  anupubbabhisamayoti . amanta . nanu
ayasma  gavampatitthero  bhikkhu  etadavoca  sammukha metam avuso
bhagavato sutam sammukha patiggahitam yo bhikkhave dukkham passati dukkhasamudayampi
so   passati   dukkhanirodhampi   passati  dukkhanirodhagaminipatipadampi
@Footnote: 1 am. atthaka. 62.
Passati  yo  dukkhasamudayam  passati  dukkhampi so passati dukkhanirodhampi
passati  dukkhanirodhagaminipatipadampi  passati  yo  dukkhanirodham  passati
dukkhampi  so  passati  dukkhasamudayampi  passati dukkhanirodhagaminipatipadampi
passati  yo  dukkhanirodhagaminipatipadam  passati  dukkhampi  so  passati
dukkhasamudayampi passati dukkhanirodhampi passatiti 1- attheva suttantoti.
Amanta. Tena hi na vattabbam anupubbabhisamayoti.
   [669]  Anupubbabhisamayoti . amanta . nanu vuttam bhagavata
sahavassa  dassanasampadaya  .pe.  chacabhitthanani  abhabbo  katunti
attheva suttantoti. Amanta. Tena hi na vattabbam anupubbabhisamayoti.
   [670]  Anupubbabhisamayoti . amanta . nanu vuttam bhagavata
yasmim  bhikkhave  samaye ariyasavakassa virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi
yam  kinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  saha  dassanuppada
bhikkhave  ariyasavakassa  tini  sannojanani  pahiyanti  sakkayaditthi
vicikiccha  silabbataparamasoti  attheva  suttantoti  . amanta .
Tena hi na vattabbam anupubbabhisamayoti.
          Anupubbabhisamayakatha.
@Footnote: 1 sam. mahavara. 416.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 235-243. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=4734&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=4734&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=648&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=38              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=648              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4179              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4179              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com