ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [220] Yassa rūpakkhandho uppajjati tassa vedanākkhandho nirujjhatīti:
no  .  yassa  vā  pana vedanākkhandho nirujjhati tassa rūpakkhandho
uppajjatīti: no.
   [221]  Yassa  vedanākkhandho  uppajjati  tassa  saññākkhandho
nirujjhatīti:  no  .  yassa  vā  pana saññākkhandho nirujjhati tassa
vedanākkhandho uppajjatīti: no.
   [222] Yattha rūpakkhandho uppajjati tattha vedanākkhandho nirujjhatīti:
asaññasatte  tattha rūpakkhandho uppajjati no ca tattha vedanākkhandho
nirujjhati  pañcavokāre  tattha rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho
ca nirujjhati . yattha vā pana vedanākkhandho nirujjhati tattha rūpakkhandho
uppajjatīti:  arūpe  tattha  vedanākkhandho  nirujjhati  no ca tattha
Rūpakkhandho  uppajjati  pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca nirujjhati
rūpakkhandho ca uppajjati.
   [223]  Yattha  vedanākkhandho  uppajjati  tattha  saññākkhandho
nirujjhatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  saññākkhandho nirujjhati
tattha vedanākkhandho uppajjatīti: āmantā.
   [224] Yassa yattha rūpakkhandho uppajjati tassa tattha vedanākkhandho
nirujjhatīti: no . yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhati tassa tattha
rūpakkhandho uppajjatīti: no.
   [225]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  uppajjati  tassa  tattha
saññākkhandho  nirujjhatīti: no . yassa vā pana yattha saññākkhandho
nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho uppajjatīti: no.
   [226] Yassa rūpakkhandho nuppajjati tassa vedanākkhandho na nirujjhatīti:
catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho nuppajjati no ca
tesaṃ  vedanākkhandho  na  nirujjhati  arūpaṃ upapajjantānaṃ asaññasattā
cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca nuppajjati vedanākkhandho ca na nirujjhati.
Yassa  vā  pana  vedanākkhandho  na  nirujjhati  tassa  rūpakkhandho
nuppajjatīti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  vedanākkhandho na nirujjhati no ca tesaṃ rūpakkhandho nuppajjati
arūpaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattā  cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca
na nirujjhati rūpakkhandho ca nuppajjati.
   [227]  Yassa  vedanākkhandho  nuppajjati  tassa  saññākkhandho
na nirujjhatīti: catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho
nuppajjati  no  ca  tesaṃ  saññākkhandho  na nirujjhati asaññasattānaṃ
tesaṃ vedanākkhandho ca nuppajjati saññākkhandho ca na nirujjhati. Yassa
vā  pana saññākkhandho na nirujjhati tassa vedanākkhandho nuppajjatīti:
catuvokāraṃ   pañcavokāraṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ  saññākkhandho
na  nirujjhati  no  ca  tesaṃ vedanākkhandho nuppajjati asaññasattānaṃ
tesaṃ saññākkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca nuppajjati.
   [228] Yattha rūpakkhandho nuppajjati tattha vedanākkhandho na nirujjhatīti:
nirujjhati . yattha vā pana vedanākkhandho na nirujjhati tattha rūpakkhandho
nuppajjatīti: uppajjati.
   [229]  Yattha  vedanākkhandho  nuppajjati  tattha  saññākkhandho
na nirujjhatīti: āmantā . yattha vā pana saññākkhandho na nirujjhati
tattha vedanākkhandho nuppajjatīti: āmantā.
   [230] Yassa yattha rūpakkhandho nuppajjati tassa tattha vedanākkhandho
na nirujjhatīti: catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho
nuppajjati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati arūpaṃ upapajjantānaṃ
asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nuppajjati vedanākkhandho ca
na nirujjhati. Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhati tassa tattha rūpakkhandho
Nuppajjatīti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nuppajjati
arūpaṃ upapajjantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca
na nirujjhati rūpakkhandho ca nuppajjati.
   [231] Yassa yattha vedanākkhandho nuppajjati tassa tattha saññākkhandho
na nirujjhatīti: catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho
nuppajjati no ca tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhati asaññasattānaṃ tesaṃ
tattha vedanākkhandho ca nuppajjati saññākkhandho ca na nirujjhati. Yassa vā pana
yattha saññākkhandho na nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho nuppajjatīti:
catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhati
no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjati asaññasattānaṃ tesaṃ tattha
saññākkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca nuppajjati.
            --------
   [232]  Yassa  rūpakkhandho  uppajjittha  tassa  vedanākkhandho
nirujjhitthāti:  āmantā  . yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhittha
tassa rūpakkhandho uppajjitthāti: āmantā.
   [233]  Yassa  vedanākkhandho  uppajjittha  tassa saññākkhandho
nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana saññākkhandho nirujjhittha
Tassa vedanākkhandho uppajjitthāti: āmantā.
   [234] Yattha rūpakkhandho uppajjittha .pe.
   [235] Yassa yattha rūpakkhandho uppajjittha tassa tattha vedanākkhandho
nirujjhitthāti: asaññasattānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjittha no ca
tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca
uppajjittha vedanākkhandho ca nirujjhittha. Yassa vā pana yattha vedanākkhandho
nirujjhittha  tassa tattha rūpakkhandho uppajjitthāti: arūpānaṃ tesaṃ tattha
vedanākkhandho  nirujjhittha  no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjittha
pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca
uppajjittha.
   [236]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  uppajjittha  tassa tattha
saññākkhandho  nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha
saññākkhandho  nirujjhittha  tassa  tattha  vedanākkhandho uppajjitthāti:
āmantā.
   [237]  Yassa  rūpakkhandho  nuppajjittha tassa vedanākkhandho na
nirujjhitthāti:  natthi  . yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhittha
tassa rūpakkhandho nuppajjitthāti: natthi.
   [238]  Yassa  vedanākkhandho  nuppajjittha  tassa saññākkhandho
na nirujjhitthāti: natthi . yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhittha
tassa vedanākkhandho nuppajjitthāti: natthi.
   [239] Yattha rūpakkhandho nuppajjittha .pe.
   [240] Yassa yattha rūpakkhandho nuppajjittha tassa tattha vedanākkhandho
na  nirujjhitthāti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  nuppajjittha
no  ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha suddhāvāsānaṃ tesaṃ
tattha  rūpakkhandho  ca nuppajjittha vedanākkhandho ca na nirujjhittha .
Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhittha tassa tattha rūpakkhandho
nuppajjitthāti:  asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  nuppajjittha  suddhāvāsānaṃ tesaṃ
tattha vedanākkhandho ca na nirujjhittha rūpakkhandho ca nuppajjittha.
   [241]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  nuppajjittha  tassa tattha
saññākkhandho  na  nirujjhitthāti:  āmantā . yassa vā pana yattha
saññākkhandho  na nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho nuppajjitthāti:
āmantā.
            --------
   [242]  Yassa  rūpakkhandho  uppajjissati  tassa  vedanākkhandho
nirujjhissatīti:  āmantā . yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhissati
tassa   rūpakkhandho  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ
ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ vedanākkhandho
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  rūpakkhandho  uppajjissati itaresaṃ tesaṃ
vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca uppajjissati.
   [243]  Yassa  vedanākkhandho  uppajjissati tassa saññākkhandho
nirujjhissatīti:  āmantā  . yassa vā pana saññākkhandho nirujjhissati
tassa  vedanākkhandho  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ saññākkhandho nirujjhissati no ca tesaṃ vedanākkhandho uppajjissati
itaresaṃ  tesaṃ  saññākkhandho  ca  nirujjhissati  vedanākkhandho
ca uppajjissati.
   [244] Yattha rūpakkhandho uppajjissati .pe.
   [245] Yassa yattha rūpakkhandho uppajjissati tassa tattha vedanākkhandho
nirujjhissatīti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  nirujjhissati  pañcavokārānaṃ
tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjissati vedanākkhandho ca nirujjhissati.
Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho
uppajjissati  itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho
ca nirujjhissati rūpakkhandho ca uppajjissati.
   [246]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  uppajjissati tassa tattha
saññākkhandho  nirujjhissatīti  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
saññākkhandho  nirujjhissati  tassa  tattha vedanākkhandho uppajjissatīti:
pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  saññākkhandho  nirujjhissati
No ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjissati itaresaṃ catuvokārānaṃ
pañcavokārānaṃ   tesaṃ   tattha  saññākkhandho  ca  nirujjhissati
vedanākkhandho ca uppajjissati.
   [247]  Yassa  rūpakkhandho  nuppajjissati  tassa  vedanākkhandho
na nirujjhissatīti: pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti   tesaṃ   rūpakkhandho   nuppajjissati  no  ca
tesaṃ  vedanākkhandho  na  nirujjhissati parinibbantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho
ca  nuppajjissati  vedanākkhandho  ca  na  nirujjhissati . yassa vā
pana  vedanākkhandho  na  nirujjhissati tassa rūpakkhandho nuppajjissatīti:
āmantā.
   [248]  Yassa  vedanākkhandho  nuppajjissati tassa saññākkhandho
na  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ vedanākkhandho
nuppajjissati  no ca tesaṃ saññākkhandho na nirujjhissati parinibbantānaṃ
tesaṃ   vedanākkhandho   ca   nuppajjissati  saññākkhandho  ca
na  nirujjhissati . yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhissati tassa
vedanākkhandho nuppajjissatīti: āmantā.
   [249] Yattha rūpakkhandho nuppajjissati .pe.
   [250] Yassa yattha rūpakkhandho nuppajjissati tassa tattha vedanākkhandho
na   nirujjhissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ
arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nuppajjissati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho
Na  nirujjhissati  parinibbantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nuppajjissati
vedanākkhandho ca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha vedanākkhandho
na  nirujjhissati  tassa  tattha rūpakkhandho nuppajjissatīti: asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho
nuppajjissati parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati
rūpakkhandho ca nuppajjissati.
   [251]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  nuppajjissati tassa tattha
saññākkhandho  na  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  vedanākkhandho  nuppajjissati no ca tesaṃ tattha saññākkhandho
na  nirujjhissati parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho
ca  nuppajjissati  saññākkhandho ca na nirujjhissati . yassa vā pana
yattha  saññākkhandho  na  nirujjhissati  tassa  tattha  vedanākkhandho
nuppajjissatīti: āmantā.
            --------
   [252]  Yassa  rūpakkhandho  uppajjati  tassa  vedanākkhandho
nirujjhitthāti:  āmantā  . yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhittha
tassa  rūpakkhandho  uppajjatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  vedanākkhandho  nirujjhittha  no ca tesaṃ rūpakkhandho uppajjati
pañcavokāraṃ    upapajjantānaṃ    asaññasattaṃ    upapajjantānaṃ
tesaṃ  vedanākkhandho  ca  nirujjhittha rūpakkhandho ca uppajjati .pe.
(yathā uppādavāre paccuppannenātītaṃ vibhattaṃ tathā idha vibhajitabbaṃ).
            ---------
   [253]  Yassa  rūpakkhandho  uppajjati  tassa  vedanākkhandho
nirujjhissatīti:  āmantā . yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhissati
tassa  rūpakkhandho  uppajjatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  vedanākkhandho  nirujjhissati no ca tesaṃ rūpakkhandho uppajjati
pañcavokāraṃ    upapajjantānaṃ    asaññasattaṃ    upapajjantānaṃ
tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca uppajjati.
   [254]  Yassa  vedanākkhandho  uppajjati  tassa  saññākkhandho
nirujjhissatīti:  āmantā  . yassa vā pana saññākkhandho nirujjhissati
tassa  vedanākkhandho  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  asaññasattaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ saññākkhandho nirujjhissati no ca tesaṃ vedanākkhandho
uppajjati catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saññākkhandho ca
nirujjhissati vedanākkhandho ca uppajjati.
   [255] Yattha rūpakkhandho uppajjati .pe.
   [256] Yassa yattha rūpakkhandho uppajjati tassa tattha vedanākkhandho
nirujjhissatīti:  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho
uppajjati  no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca
nirujjhissati   .   yassa   vā  pana  yattha  vedanākkhandho
Nirujjhissati  tassa  tattha  rūpakkhandho  uppajjatīti:  pañcavokārā
cavantānaṃ   arūpaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha rūpakkhandho uppajjati pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho
ca uppajjati.
   [257]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  uppajjati  tassa  tattha
saññākkhandho  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha
saññākkhandho  nirujjhissati  tassa  tattha  vedanākkhandho  uppajjatīti:
catuvokārā  pañcavokārā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  saññākkhandho
nirujjhissati  no  ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjati catuvokāraṃ
pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha saññākkhandho ca nirujjhissati
vedanākkhandho ca uppajjati.
   [258]  Yassa  rūpakkhandho  nuppajjati  tassa vedanākkhandho na
nirujjhissatīti:  sabbesaṃ cavantānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho
nuppajjati  no  ca tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhissati parinibbantānaṃ
tesaṃ  rūpakkhandho  ca nuppajjati vedanākkhandho ca na nirujjhissati .
Yassa  vā  pana  vedanākkhandho  na  nirujjhissati  tassa rūpakkhandho
nuppajjatīti: āmantā.
   [259]  Yassa  vedanākkhandho  nuppajjati  tassa  saññākkhandho
na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ
Tesaṃ vedanākkhandho nuppajjati no ca tesaṃ saññākkhandho na nirujjhissati
parinibbantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho  ca  nuppajjati  saññākkhandho
ca  na  nirujjhissati  . yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhissati
tassa vedanākkhandho nuppajjatīti: āmantā.
   [260] Yattha rūpakkhandho nuppajjati .pe.
   [261] Yassa yattha rūpakkhandho nuppajjati tassa tattha vedanākkhandho
na  nirujjhissatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpakkhandho nuppajjati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati
parinibbantānaṃ  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho
ca  nuppajjati  vedanākkhandho  ca  na  nirujjhissati  .  yassa vā
pana  yattha  vedanākkhandho  na  nirujjhissati  tassa tattha rūpakkhandho
nuppajjatīti:  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho
na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nuppajjati parinibbantānaṃ
asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati
rūpakkhandho ca nuppajjati.
   [262]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  nuppajjati  tassa  tattha
saññākkhandho  na  nirujjhissatīti:  catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjati no ca tesaṃ tattha saññākkhandho
na   nirujjhissati   parinibbantānaṃ   asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
vedanākkhandho  ca  nuppajjati  saññākkhandho  ca  na nirujjhissati .
Yassa  vā  pana  yattha  saññākkhandho  na  nirujjhissati tassa tattha
vedanākkhandho nuppajjatīti: āmantā.
            ---------
   [263]  Yassa  rūpakkhandho  uppajjittha  tassa  vedanākkhandho
nirujjhissatīti:  parinibbantānaṃ  tesaṃ  rūpakkhandho  uppajjittha  no
ca  tesaṃ  vedanākkhandho  nirujjhissati  itaresaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca
uppajjittha vedanākkhandho ca nirujjhissati . Yassa vā pana vedanākkhandho
nirujjhissati tassa rūpakkhandho uppajjitathāti: āmantā.
   [264]  Yassa  vedanākkhandho  uppajjittha  tassa saññākkhandho
nirujjhissatīti:  parinibbantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho  uppajjittha  no
ca  tesaṃ  saññākkhandho  nirujjhissati  itaresaṃ  tesaṃ vedanākkhandho
ca  uppajjittha  saññākkhandho  ca  nirujjhissati  .  yassa vā pana
saññākkhandho  nirujjhissati  tassa  vedanākkhandho  uppajjitthāti:
āmantā.
   [265] Yattha rūpakkhandho uppajjittha .pe.
   [266]  Yassa  yattha  rūpakkhandho  uppajjittha  tassa  tattha
vedanākkhandho   nirujjhissatīti:   pañcavokāre   parinibbantānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  uppajjittha  no  ca tesaṃ
tattha  vedanākkhandho  nirujjhissati itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha
rūpakkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca nirujjhissati. Yassa vā pana
Yattha vedanākkhandho nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho uppajjitthāti:
suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati
no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjittha itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha
vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca uppajjittha.
   [267]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  uppajjittha  tassa tattha
saññākkhandho  nirujjhissatīti:  parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha saññākkhandho nirujjhissati itaresaṃ
catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca uppajjittha
saññākkhandho  ca  nirujjhissati . yassa vā pana yattha saññākkhandho
nirujjhissati  tassa  tattha  vedanākkhandho  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  saññākkhandho  nirujjhissati no ca tesaṃ
tattha  vedanākkhandho uppajjittha itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ
tesaṃ tattha saññākkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca uppajjittha.
   [268]  Yassa  rūpakkhandho  nuppajjittha tassa vedanākkhandho na
nirujjhissatīti:  natthi . yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati
tassa rūpakkhandho nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [269]  Yassa  vedanākkhandho  nuppajjittha  tassa saññākkhandho
na nirujjhissatīti: natthi . yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhissati
Tassa vedanākkhandho nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [270] Yattha rūpakkhandho nuppajjittha .pe.
   [271] Yassa yattha rūpakkhandho nuppajjittha tassa tattha vedanākkhandho
na  nirujjhissatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpakkhandho nuppajjittha no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati
suddhāvāse  parinibbantānaṃ  arūpe  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpakkhandho  ca  nuppajjittha  vedanākkhandho  ca  na  nirujjhissati .
Yassa  vā  pana  yattha  vedanākkhandho  na nirujjhissati tassa tattha
rūpakkhandho    nuppajjitthāti:    pañcavokāre   parinibbantānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  na  nirujjhissati no ca
tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  nuppajjittha  suddhāvāse  parinibbantānaṃ
arūpe  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati
rūpakkhandho ca nuppajjittha.
   [272]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  nuppajjittha  tassa tattha
saññākkhandho  na  nirujjhissatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  vedanākkhandho  nuppajjittha  no ca tesaṃ tattha saññākkhandho
na  nirujjhissati  suddhāvāse  parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha
vedanākkhandho ca nuppajjittha saññākkhandho ca na nirujjhissati . Yassa
vā pana yattha saññākkhandho na nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho
nuppajjitthāti:  parinibbantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhissati
No ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjittha suddhāvāse parinibbantānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  saññākkhandho  ca  na  nirujjhissati
vedanākkhandho ca nuppajjittha.
         Uppādanirodhavāraṃ niṭṭhitaṃ.
            Pavattivāro.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 70-85. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=1388              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=1388              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=220&items=53              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=220              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]