ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [521]  Yassa  cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa sotāyatanaṃ nirujjhatīti:
sacakkhukānaṃ  asotakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ cakkhāyatanaṃ nirujjhati no ca
tesaṃ  sotāyatanaṃ  nirujjhati  sacakkhukānaṃ  sasotakānaṃ  cavantānaṃ tesaṃ
cakkhāyatanañca  nirujjhati  sotāyatanañca  nirujjhati  .  yassa vā pana
sotāyatanaṃ  nirujjhati   tassa  cakkhāyatanaṃ  nirujjhatīti:  sasotakānaṃ
acakkhukānaṃ cavantānaṃ tesaṃ sotāyatanaṃ nirujjhati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ
nirujjhati  sasotakānaṃ  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  sotāyatanañca
nirujjhati cakkhāyatanañca nirujjhati.
   [522]  Yassa  cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa ghānāyatanaṃ nirujjhatīti:
Sacakkhukānaṃ  aghānakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ cakkhāyatanaṃ nirujjhati no ca
tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nirujjhati  sacakkhukānaṃ  saghānakānaṃ  cavantānaṃ tesaṃ
cakkhāyatanañca  nirujjhati  ghānāyatanañca  nirujjhati  .  yassa vā pana
ghānāyatanaṃ  nirujjhati  tassa  cakkhāyatanaṃ  nirujjhatīti:  saghānakānaṃ
acakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nirujjhati  no  ca  tesaṃ
cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  saghānakānaṃ  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
ghānāyatanañca nirujjhati cakkhāyatanañca nirujjhati.
   [523]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nirujjhati tassa rūpāyatanaṃ nirujjhatīti:
āmantā  .  yassa  vā  pana rūpāyatanaṃ nirujjhati tassa cakkhāyatanaṃ
nirujjhatīti:  sarūpakānaṃ  acakkhukānaṃ  cavantānaṃ tesaṃ rūpāyatanaṃ nirujjhati
no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
rūpāyatanañca nirujjhati cakkhāyatanañca nirujjhati.
   [524]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nirujjhati tassa manāyatanaṃ nirujjhatīti:
āmantā  .  yassa  vā  pana manāyatanaṃ nirujjhati tassa cakkhāyatanaṃ
nirujjhatīti:  sacittakānaṃ  acakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  manāyatanaṃ
nirujjhati  no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nirujjhati sacakkhukānaṃ cavantānaṃ
tesaṃ manāyatanañca nirujjhati cakkhāyatanañca nirujjhati.
   [525]  Yassa  cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa dhammāyatanaṃ nirujjhatīti:
āmantā  .  yassa  vā pana dhammāyatanaṃ nirujjhati tassa cakkhāyatanaṃ
nirujjhatīti:  acakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhati
No  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
dhammāyatanañca nirujjhati cakkhāyatanañca nirujjhati.
   [526]  Yassa  ghānāyatanaṃ  nirujjhati tassa rūpāyatanaṃ nirujjhatīti:
āmantā  .  yassa  vā  pana rūpāyatanaṃ nirujjhati tassa ghānāyatanaṃ
nirujjhatīti:  sarūpakānaṃ  aghānakānaṃ  cavantānaṃ tesaṃ rūpāyatanaṃ nirujjhati
no  ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nirujjhati  saghānakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
rūpāyatanañca nirujjhati ghānāyatanañca nirujjhati.
   [527]  Yassa  ghānāyatanaṃ  nirujjhati tassa manāyatanaṃ nirujjhatīti:
āmantā  .  yassa  vā  pana manāyatanaṃ nirujjhati tassa ghānāyatanaṃ
nirujjhatīti:  sacittakānaṃ  aghānakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ manāyatanaṃ nirujjhati
no  ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nirujjhati  saghānakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
manāyatanañca nirujjhati ghānāyatanañca nirujjhati.
   [528]  Yassa  ghānāyatanaṃ nirujjhati tassa dhammāyatanaṃ nirujjhatīti:
āmantā  .  yassa  vā pana dhammāyatanaṃ nirujjhati tassa ghānāyatanaṃ
nirujjhatīti:  aghānakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhati  no
ca tesaṃ ghānāyatanaṃ nirujjhati saghānakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ dhammāyatanañca
nirujjhati ghānāyatanañca nirujjhati.
   [529]  Yassa  rūpāyatanaṃ  nirujjhati  tassa manāyatanaṃ nirujjhatīti:
sarūpakānaṃ  acittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nirujjhati no ca
tesaṃ  manāyatanaṃ  nirujjhati  sarūpakānaṃ  sacittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
Rūpāyatanañca  nirujjhati  manāyatanañca  nirujjhati  .  yassa  vā  pana
manāyatanaṃ  nirujjhati  tassa  rūpāyatanaṃ  nirujjhatīti: arūpakānaṃ cavantānaṃ
tesaṃ  manāyatanaṃ  nirujjhati no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ nirujjhati sarūpakānaṃ
sacittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  manāyatanañca  nirujjhati  rūpāyatanañca
nirujjhati.
   [530]  Yassa  rūpāyatanaṃ  nirujjhati tassa dhammāyatanaṃ nirujjhatīti:
āmantā  .  yassa  vā  pana dhammāyatanaṃ nirujjhati tassa rūpāyatanaṃ
nirujjhatīti:  arūpakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhati  no
ca  tesaṃ  rūpāyatanaṃ nirujjhati sarūpakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ dhammāyatanañca
nirujjhati rūpāyatanañca nirujjhati.
   [531]  Yassa  manāyatanaṃ  nirujjhati tassa dhammāyatanaṃ nirujjhatīti:
āmantā  .  yassa  vā  pana dhammāyatanaṃ nirujjhati tassa manāyatanaṃ
nirujjhatīti:  acittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhati  no
ca  tesaṃ manāyatanaṃ nirujjhati sacittakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ dhammāyatanañca
nirujjhati manāyatanañca nirujjhati.
   [532]  Yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhati .pe. (uppādepi nirodhepi
uppādanirodhepi yatthakaṃ sabbattha sadisaṃ).
   [533]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha sotāyatanaṃ
nirujjhatīti:  .pe.  ghānāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ
nirujjhatīti: (yassayatthakaṃpi sadisaṃ vitthāretabbaṃ).
   [534] Yassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa sotāyatanaṃ na nirujjhatīti:
acakkhukānaṃ sasotakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca
tesaṃ  sotāyatanaṃ  na  nirujjhati  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  acakkhukānaṃ
asotakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca na nirujjhati sotāyatanañca
na nirujjhati . yassa vā pana sotāyatanaṃ na nirujjhati tassa cakkhāyatanaṃ
na  nirujjhatīti:  asotakānaṃ  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ sotāyatanaṃ
na nirujjhati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ na nirujjhati sabbesaṃ upapajjantānaṃ
asotakānaṃ  acakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  sotāyatanañca  na nirujjhati
cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [535] Yassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa ghānāyatanaṃ na nirujjhatīti:
acakkhukānaṃ  saghānakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhati
no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ na nirujjhati sabbesaṃ upapajjantānaṃ acakkhukānaṃ
aghānakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca na nirujjhati ghānāyatanañca
na  nirujjhati  .  yassa  vā  pana  ghānāyatanaṃ  na nirujjhati tassa
cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhatīti:  aghānakānaṃ  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ tesaṃ
ghānāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ na nirujjhati sabbesaṃ
upapajjantānaṃ  aghānakānaṃ  acakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ ghānāyatanañca
na nirujjhati cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [536] Yassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa rūpāyatanaṃ na nirujjhatīti:
acakkhukānaṃ  sarūpakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhati
No  ca tesaṃ rūpāyatanaṃ na nirujjhati sabbesaṃ upapajjantānaṃ arūpakānaṃ
cavantānaṃ tesaṃ cakkhāyatanañca na nirujjhati rūpāyatanañca na nirujjhati .
Yassa vā pana rūpāyatanaṃ na nirujjhati tassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhatīti:
āmantā.
   [537] Yassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa manāyatanaṃ na nirujjhatīti:
acakkhukānaṃ  sacittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhati
no ca tesaṃ manāyatanaṃ na nirujjhati sabbesaṃ upapajjantānaṃ acittakānaṃ
cavantānaṃ tesaṃ cakkhāyatanañca na nirujjhati manāyatanañca na nirujjhati .
Yassa  vā  pana  manāyatanaṃ  na  nirujjhati  tassa  cakkhāyatanaṃ
na nirujjhatīti: āmantā.
   [538] Yassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa dhammāyatanaṃ na nirujjhatīti:
acakkhukānaṃ cavantānaṃ tesaṃ cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ
na  nirujjhati  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhāyatanañca na nirujjhati
dhammāyatanañca  na nirujjhati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhati
tassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhatīti: āmantā.
   [539] Yassa ghānāyatanaṃ na nirujjhati tassa rūpāyatanaṃ na nirujjhatīti:
aghānakānaṃ sarūpakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ ghānāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ
rūpāyatanaṃ  na  nirujjhati  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  arūpakānaṃ cavantānaṃ
tesaṃ ghānāyatanañca na nirujjhati rūpāyatanañca na nirujjhati. Yassa vā pana
rūpāyatanaṃ na nirujjhati tassa ghānāyatanaṃ na nirujjhatīti: āmantā.
   [540] Yassa ghānāyatanaṃ na nirujjhati tassa manāyatanaṃ na nirujjhatīti:
aghānakānaṃ  sacittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ ghānāyatanaṃ na nirujjhati no
ca  tesaṃ  manāyatanaṃ  na  nirujjhati sabbesaṃ upapajjantānaṃ acittakānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanañca  na nirujjhati manāyatanañca na nirujjhati
yassa vā pana manāyatanaṃ na nirujjhati tassa ghānāyatanaṃ na nirujjhatīti:
āmantā.
   [541] Yassa ghānāyatanaṃ na nirujjhati tassa dhammāyatanaṃ na nirujjhatīti:
aghānakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ ghānāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ
na  nirujjhati  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ ghānāyatanañca na nirujjhati
dhammāyatanañca  na nirujjhati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhati
tassa ghānāyatanaṃ na nirujjhatīti: āmantā.
   [542] Yassa rūpāyatanaṃ na nirujjhati tassa manāyatanaṃ na nirujjhatīti:
arūpakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ rūpāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ manāyatanaṃ
na  nirujjhati  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ rūpāyatanañca na nirujjhati
manāyatanañca  na  nirujjhati  . yassa vā pana manāyatanaṃ na nirujjhati
tassa  rūpāyatanaṃ  na nirujjhatīti: acittakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ manāyatanaṃ
na nirujjhati no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ na nirujjhati sabbesaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ manāyatanañca na nirujjhati rūpāyatanañca na nirujjhati.
   [543] Yassa rūpāyatanaṃ na nirujjhati tassa dhammāyatanaṃ na nirujjhatīti:
arūpakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ rūpāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ
Na  nirujjhati  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ rūpāyatanañca na nirujjhati
dhammāyatanañca  na nirujjhati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhati
tassa rūpāyatanaṃ na nirujjhatīti: āmantā.
   [544] Yassa manāyatanaṃ na nirujjhati tassa dhammāyatanaṃ na nirujjhatīti:
acittakānaṃ tesaṃ cavantānaṃ manāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ
na  nirujjhati  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ manāyatanañca na nirujjhati
dhammāyatanañca  na nirujjhati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhati
tassa manāyatanaṃ na nirujjhatīti: āmantā.
   [545] Yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati .pe.
   [546] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati .pe.
         Yassakampi yassayatthakampi sadisaṃ.
            --------
   [547] Yassa cakkhāyatanaṃ nirujjhittha tassa sotāyatanaṃ nirujjhitthāti:
āmantā  . uppādavārepi nirodhavārepi uppādanirodhavārepi atītā
pucchā anulomampi paccaniyampi sadisaṃ.
          --------
   [548]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nirujjhissati  tassa  sotāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana sotāyatanaṃ nirujjhissati
tassa cakkhāyatanaṃ nirujjhissatīti: āmantā.
   [549] Yassa cakkhāyatanaṃ nirujjhissati tassa ghānāyatanaṃ nirujjhissatīti:
Pacchimabhavikānaṃ  rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ ca ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nirujjhissati itaresaṃ tesaṃ cakkhāyatanañca
nirujjhissati  ghānāyatanañca  nirujjhissati  . yassa vā pana ghānāyatanaṃ
nirujjhissati tassa cakkhāyatanaṃ nirujjhissatīti: āmantā.
   [550] Yassa cakkhāyatanaṃ nirujjhissati tassa rūpāyatanaṃ nirujjhissatīti:
āmantā  .  yassa vā pana rūpāyatanaṃ nirujjhissati tassa cakkhāyatanaṃ
nirujjhissatīti: āmantā.
   [551]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nirujjhissati  tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  cakkhāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  arūpaṃ
upapajjantānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  no  ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ
nirujjhissati  itaresaṃ  tesaṃ  dhammāyatanañca  nirujjhissati  cakkhāyatanañca
nirujjhissati.
   [552] Yassa ghānāyatanaṃ nirujjhissati tassa rūpāyatanaṃ nirujjhissatīti:
āmantā  .  yassa vā pana rūpāyatanaṃ nirujjhissati tassa ghānāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ
Tesaṃ rūpāyatanañca nirujjhissati ghānāyatanañca nirujjhissati.
   [553]  Yassa  ghānāyatanaṃ  nirujjhissati  tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  ghānāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ rūpāvacaraṃ
arūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ dhammāyatanaṃ nirujjhissati no ca
tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nirujjhissati itaresaṃ tesaṃ dhammāyatanañca nirujjhissati
ghānāyatanañca nirujjhissati.
   [554]  Yassa  rūpāyatanaṃ  nirujjhissati  tassa  manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  rūpāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  arūpaṃ
upapajjantānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ rūpāyatanaṃ
nirujjhissati  itaresaṃ  tesaṃ  dhammāyatanañca  nirujjhissati  rūpāyatanañca
nirujjhissati.
   [555] Yassa manāyatanaṃ nirujjhissati tassa dhammāyatanaṃ nirujjhissatīti:
āmantā   .   yassa   vā  pana  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati
tassa manāyatanaṃ nirujjhissatīti: āmantā.
   [556] Yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhissati .pe.
   [557] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhissati tassa tattha sotāyatanaṃ
Nirujjhissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha sotāyatanaṃ nirujjhissati
tassa tattha cakkhāyatanaṃ nirujjhissatīti: āmantā.
   [558] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhissati tassa tattha ghānāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  rūpāvacarānaṃ  .pe.  kāmāvacarānaṃ  .  asaññasattānaṃ
.pe.  pañcavokārānaṃ  .  arūpānaṃ  .pe.  pañcavokārānaṃ .
Asaññasattānaṃ arūpānaṃ .pe. Pañcavokārānaṃ.
   [559] Yassa yattha ghānāyatanaṃ nirujjhissati tassa tattha rūpāyatanaṃ
nirujjhissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha rūpāyatanaṃ nirujjhissati
tassa   tattha  ghānāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  rūpāvacarānaṃ  .pe.
Kāmāvacarānaṃ. Rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ .pe. Kāmāvacarānaṃ.
   [560]  Yassa  yattha  rūpāyatanaṃ  nirujjhissati  tassa  tattha
manāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  asaññasattānaṃ  .pe.  pañcavokārānaṃ .
Arūpānaṃ  .pe.  pañcavokārānaṃ  .  arūpānaṃ .pe. pañcavokārānaṃ
asaññasattānaṃ.
   [561] Yassa yattha manāyatanaṃ nirujjhissati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  manāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  asaññasattānaṃ
.pe.  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca
nirujjhissati manāyatanañca nirujjhissati . yathā uppādavāre yassayatthake
anāgatā pucchā vitthāritā evaṃ nirodhepi vitthāretabbā.
   [562]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  na nirujjhissati tassa sotāyatanaṃ na
nirujjhissatīti:  āmantā . yassa vā pana sotāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhissatīti: āmantā.
   [563]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  na nirujjhissati tassa ghānāyatanaṃ na
nirujjhissatīti:  āmantā . yassa vā pana ghānāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhissatīti: pacchimabhavikānaṃ rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ
ye  ca rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ
ghānāyatanaṃ  na  nirujjhissati  no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ na nirujjhissati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanañca
na nirujjhissati cakkhāyatanañca na nirujjhissati.
   [564]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhissati tassa rūpāyatanaṃ na
nirujjhissatīti:  āmantā  . yassa vā pana rūpāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhissatīti: āmantā.
   [565]  Yassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhissati tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  arūpaṃ  upapajjantānaṃ
ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ
cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhissati  no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
parinibbantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  na  nirujjhissati  dhammāyatanañca
na  nirujjhissati  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhissati tassa
Cakkhāyatanaṃ na nirujjhissatīti: āmantā.
   [566]  Yassa  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhissati tassa rūpāyatanaṃ na
nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanaṃ
na  nirujjhissati  no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ na nirujjhissati pañcavokāre
parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ ghānāyatanañca na nirujjhissati
rūpāyatanañca na nirujjhissati . yassa vā pana rūpāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa ghānāyatanaṃ na nirujjhissatīti: āmantā.
   [567]  Yassa ghānāyatanaṃ na nirujjhissati tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ
upapajjantānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ ghānāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissati  parinibbantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanañca  na  nirujjhissati
dhammāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  dhammāyatanaṃ
na nirujjhissati tassa ghānāyatanaṃ na nirujjhissatīti: āmantā.
   [568]  Yassa  rūpāyatanaṃ na nirujjhissati tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  arūpaṃ  upapajjantānaṃ
ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ
rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissati  no  ca tesaṃ dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
Parinibbantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanañca  na  nirujjhissati  dhammāyatanañca
na  nirujjhissati  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhissati tassa
rūpāyatanaṃ na nirujjhissatīti: āmantā.
   [569]  Yassa  manāyatanaṃ  na  nirujjhissati tassa dhammāyatanaṃ na
nirujjhissatīti:  āmantā . yassa vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa manāyatanaṃ na nirujjhissatīti: āmantā.
   [570] Yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhissati .pe.
   [571]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhissati tassa tattha
sotāyatanaṃ na nirujjhissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha sotāyatanaṃ
na nirujjhissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhissatīti: āmantā.
   [572]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhissati tassa tattha
ghānāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa vā pana yattha
ghānāyatanaṃ  na  nirujjhissati  tassa tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhissatīti:
rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhissati  pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ
arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  na  nirujjhissati  cakkhāyatanañca
na nirujjhissati.
   [573]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhissati tassa tattha
rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhāyatanaṃ
na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ na nirujjhissati pañcavokāre
Parinibbantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  na  nirujjhissati
rūpāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana yattha rūpāyatanaṃ
na nirujjhissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhissatīti: āmantā.
   [574]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhissati tassa tattha
manāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ na
nirujjhissati no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhissati parinibbantānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca na nirujjhissati manāyatanañca
na  nirujjhissati  .  yassa  vā pana yattha manāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhissatīti: āmantā.
   [575]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhissati tassa tattha
dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ na
nirujjhissati  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca na nirujjhissati
dhammāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ
na nirujjhissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhissatīti: āmantā.
   [576]  Yassa  yattha  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhissati tassa tattha
rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ na
nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ na nirujjhissati pañcavokāre
parinibbantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  na  nirujjhissati
rūpāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana yattha rūpāyatanaṃ
Na nirujjhissati tassa tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhissatīti: āmantā.
   [577] Yassa yattha ghānāyatanaṃ na nirujjhissati tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhissati parinibbantānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   ghānāyatanañca  na  nirujjhissati
manāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana yattha manāyatanaṃ
na nirujjhissati tassa tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhissatīti: āmantā.
   [578]  Yassa  yattha  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhissati tassa tattha
dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ
tattha  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhissati  no  ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ
na   nirujjhissati   parinibbantānaṃ   tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca
na  nirujjhissati  dhammāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa vā pana
yattha  dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissati  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ
na nirujjhissatīti: āmantā.
   [579]  Yassa  yattha  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissati  tassa
tattha   manāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ
na   nirujjhissati   parinibbantānaṃ   tesaṃ   tattha  rūpāyatanañca
na  nirujjhissati  manāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa  vā pana
yattha   manāyatanaṃ   na  nirujjhissati  tassa  tattha  rūpāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti: asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ na nirujjhissati parinibbantānaṃ tesaṃ
Tattha manāyatanañca na nirujjhissati rūpāyatanañca na nirujjhissati.
   [580] Yassa yattha rūpāyatanaṃ na nirujjhissati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  na nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  tattha dhammāyatanaṃ na nirujjhissati parinibbantānaṃ tesaṃ
tattha  rūpāyatanañca  na  nirujjhissati  dhammāyatanañca na nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ na nirujjhissati tassa tattha rūpāyatanaṃ
na nirujjhissatīti: āmantā.
   [581] Yassa yattha manāyatanaṃ na nirujjhissati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  asaññasattānaṃ tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissati  parinibbantānaṃ
tesaṃ  tattha  manāyatanañca na nirujjhissati dhammāyatanañca na nirujjhissati
yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ na nirujjhissati tassa tattha manāyatanaṃ
na nirujjhissatīti: āmantā.
            --------
   [582] Yassa cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa sotāyatanaṃ nirujjhitthāti:
āmantā  .  yassa vā pana sotāyatanaṃ nirujjhittha tassa cakkhāyatanaṃ
nirujjhatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  acakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
sotāyatanaṃ  nirujjhittha  no  ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ nirujjhati sacakkhukānaṃ
cavantānaṃ tesaṃ sotāyatanañca nirujjhittha cakkhāyatanañca nirujjhati.
   [583]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  tassa  ghānāyatanaṃ .pe.
Rūpāyatanaṃ  manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhitthāti:  āmantā  . yassa
vā  pana  dhammāyatanaṃ nirujjhittha tassa cakkhāyatanaṃ nirujjhatīti: sabbesaṃ
upapajjantānaṃ  acakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
dhammāyatanañca nirujjhittha cakkhāyatanañca nirujjhati.
   [584]  Yassa  ghānāyatanaṃ  nirujjhati  tassa  rūpāyatanaṃ  .pe.
Manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana
dhammāyatanaṃ  nirujjhittha  tassa  ghānāyatanaṃ  nirujjhatīti:  sabbesaṃ
upapajjantānaṃ  aghānakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nirujjhati  saghānakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
dhammāyatanañca nirujjhittha ghānāyatanañca nirujjhati.
   [585]  Yassa  rūpāyatanaṃ  nirujjhati  tassa  manāyatanaṃ  .pe.
Dhammāyatanaṃ  nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ
nirujjhittha  tassa  rūpāyatanaṃ  nirujjhatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ
arūpakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ dhammāyatanaṃ nirujjhittha no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ
nirujjhati  sarūpakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanañca  nirujjhittha
rūpāyatanañca nirujjhati.
   [586]  Yassa manāyatanaṃ nirujjhati tassa dhammāyatanaṃ nirujjhitthāti:
āmantā  .  yassa  vā pana dhammāyatanaṃ nirujjhittha tassa manāyatanaṃ
nirujjhatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  acittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
Dhammāyatanaṃ  nirujjhittha  no  ca  tesaṃ manāyatanaṃ nirujjhati sacittakānaṃ
cavantānaṃ tesaṃ dhammāyatanañca nirujjhittha manāyatanañca nirujjhati.
   [587] Yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhati .pe.
   [588]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha sotāyatanaṃ
nirujjhitthāti:  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nirujjhati no ca tesaṃ tattha sotāyatanaṃ nirujjhittha itaresaṃ sacakkhukānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nirujjhati  sotāyatanañca
nirujjhittha  . yassa vā pana yattha sotāyatanaṃ nirujjhittha tassa tattha
cakkhāyatanaṃ   nirujjhatīti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  acakkhukānaṃ
kāmāvacarā   cavantānaṃ   tesaṃ  tattha  sotāyatanaṃ  nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ
tesaṃ tattha sotāyatanañca nirujjhittha cakkhāyatanañca nirujjhati.
   [589]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha ghānāyatanaṃ
nirujjhitthāti:  rūpāvacarā  cavantānaṃ  tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ nirujjhati
no  ca  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ nirujjhittha sacakkhukānaṃ kāmāvacarā
cavantānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanañca nirujjhati ghānāyatanañca nirujjhittha.
Yassa  vā  pana  yattha  ghānāyatanaṃ  nirujjhittha  tassa  tattha
cakkhāyatanaṃ   nirujjhatīti:   kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  acakkhukānaṃ
kāmāvacarā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  nirujjhittha no ca
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  sacakkhukānaṃ kāmāvacarā cavantānaṃ
Tesaṃ tattha ghānāyatanañca nirujjhittha cakkhāyatanañca nirujjhati.
   [590]  Yassa  yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha rūpāyatanaṃ
nirujjhitthāti:  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nirujjhati  no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ nirujjhittha itaresaṃ sacakkhukānaṃ
cavantānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanañca nirujjhati rūpāyatanañca nirujjhittha .
Yassa  vā  pana  yattha  rūpāyatanaṃ nirujjhittha tassa tattha cakkhāyatanaṃ
nirujjhatīti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacarā
cavantānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ
tesaṃ tattha rūpāyatanañca nirujjhittha cakkhāyatanañca nirujjhati.
   [591]  Yassa  yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha manāyatanaṃ
nirujjhitthāti:  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nirujjhati  no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ nirujjhittha itaresaṃ sacakkhukānaṃ
cavantānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanañca nirujjhati manāyatanañca nirujjhittha .
Yassa  vā  pana  yattha  manāyatanaṃ nirujjhittha tassa tattha cakkhāyatanaṃ
nirujjhatīti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacarā
cavantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha manāyatanaṃ nirujjhittha no ca tesaṃ tattha
cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ tattha manāyatanañca
nirujjhittha cakkhāyatanañca nirujjhati.
   [592]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha dhammāyatanaṃ
Nirujjhitthāti:  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nirujjhati  no  ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhittha  itaresaṃ
sacakkhukānaṃ   cavantānaṃ   tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nirujjhati
dhammāyatanañca  nirujjhattha  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
nirujjhittha   tassa   tattha   cakkhāyatanaṃ   nirujjhatīti:  sabbesaṃ
upapajjantānaṃ  acakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  sacakkhukānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca  nirujjhittha  cakkhāyatanañca
nirujjhati.
   [593]  Yassa  yattha ghānāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha rūpāyatanaṃ
nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  rūpāyatanaṃ
nirujjhittha   tassa   tattha  ghānāyatanaṃ  nirujjhatīti:  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ   aghānakānaṃ  kāmāvacarā  cavantānaṃ  rūpāvacarānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nirujjhittha  no  ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
nirujjhati  saghānakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca nirujjhittha
ghānāyatanañca nirujjhati.
   [594]  Yassa  yattha ghānāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha manāyatanaṃ
nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  manāyatanaṃ
nirujjhittha  tassa tattha ghānāyatanaṃ nirujjhatīti: kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ
aghānakānaṃ   kāmāvacarā  cavantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ
tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nirujjhittha  no  ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
Nirujjhati  saghānakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca nirujjhittha
ghānāyatanañca nirujjhati.
   [595]  Yassa yattha ghānāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ nirujjhittha
tassa   tattha  ghānāyatanaṃ  nirujjhatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ
aghānakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhittha  no ca
tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  nirujjhati  saghānakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha
dhammāyatanañca nirujjhittha ghānāyatanañca nirujjhati.
   [596]  Yassa  yattha  rūpāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha manāyatanaṃ
nirujjhitthāti:    suddhāvāse    parinibbantānaṃ    asaññasattā
cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ nirujjhati no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ
nirujjhittha  itaresaṃ  pañcavokārā  cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanañca
nirujjhati  manāyatanañca  nirujjhittha  . yassa vā pana yattha manāyatanaṃ
nirujjhittha   tassa   tattha  rūpāyatanaṃ  nirujjhatīti:  pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ   arūpānaṃ   tesaṃ   tattha  manāyatanaṃ  nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nirujjhati  pañcavokārā cavantānaṃ
tesaṃ tattha manāyatanañca nirujjhittha rūpāyatanañca nirujjhati.
   [597]  Yassa  yattha rūpāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhitthāti:  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ
nirujjhati  no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nirujjhittha itaresaṃ sarūpakānaṃ
Cavantānaṃ   tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  nirujjhati  dhammāyatanañca
nirujjhittha  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ nirujjhittha tassa
tattha  rūpāyatanaṃ  nirujjhatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  arūpakānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhittha  no ca tesaṃ tattha
rūpāyatanaṃ  nirujjhati  sarūpakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha dhammāyatanañca
nirujjhittha rūpāyatanañca nirujjhati.
   [598]  Yassa  yattha manāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhitthāti:  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ
nirujjhati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nirujjhittha itaresaṃ sacittakānaṃ
cavantānaṃ   tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nirujjhati  dhammāyatanañca
nirujjhittha  . yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ nirujjhittha tassa tattha
manāyatanaṃ   nirujjhatīti:   sabbesaṃ   upapajjantānaṃ   acittakānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhittha  no ca tesaṃ tattha
manāyatanaṃ  nirujjhati  sacittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ tattha dhammāyatanañca
nirujjhittha manāyatanañca na nirujjhati.
   [599]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhati  tassa  sotāyatanaṃ
na nirujjhitthāti: nirujjhittha . yassa vā pana sotāyatanaṃ na nirujjhittha
tassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhatīti: natthi.
   [600]  Yassa  cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa ghānāyatanaṃ .pe.
Rūpāyatanaṃ  manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ na nirujjhitthāti: nirujjhittha . yassa
Vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhittha tassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhatīti: natthi.
   [601] Yassa ghānāyatanaṃ .pe. rūpāyatanaṃ manāyatanaṃ na nirujjhati
tassa  dhammāyatanaṃ  na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  . yassa vā pana
dhammāyatanaṃ na nirujjhittha tassa manāyatanaṃ na nirujjhatīti: natthi.
   [602] Yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati .pe.
   [603] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha sotāyatanaṃ
na  nirujjhitthāti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacarā
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ tattha
sotāyatanaṃ  na  nirujjhittha  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ
arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  na  nirujjhati sotāyatanañca na
nirujjhittha  .  yassa  vā pana yattha sotāyatanaṃ na nirujjhittha tassa
tattha  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhatīti:  suddhāvāse  parinibbantānaṃ tesaṃ
tattha  sotāyatanaṃ  na  nirujjhittha no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na
nirujjhati  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ
tattha sotāyatanañca na nirujjhittha cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [604] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha ghānāyatanaṃ
na  nirujjhitthāti:  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  acakkhukānaṃ kāmāvacarā
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ tattha
ghānāyatanaṃ  na  nirujjhittha  rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ
arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanañca na nirujjhati ghānāyatanañca na nirujjhittha.
Yassa  vā  pana  yattha  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhittha  tassa
tattha  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhatīti:  rūpāvacarā cavantānaṃ tesaṃ tattha
ghānāyatanaṃ  na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati
rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha ghānāyatanañca
na nirujjhittha cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [605]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  na nirujjhati tassa rūpāyatanaṃ
na  nirujjhitthāti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacarā
cavantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca
tesaṃ  tattha rūpāyatanaṃ na nirujjhittha suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca na nirujjhati rūpāyatanañca na nirujjhittha .
Yassa  vā pana yattha rūpāyatanaṃ na nirujjhittha tassa tattha cakkhāyatanaṃ
na  nirujjhatīti:  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ
na  nirujjhittha no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  na  nirujjhittha
cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [606] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhitthāti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacarā
cavantānaṃ  arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ
tattha  manāyatanaṃ  na nirujjhittha suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca na nirujjhati manāyatanañca na nirujjhittha .
Yassa  vā pana yattha manāyatanaṃ na nirujjhittha tassa tattha cakkhāyatanaṃ
na  nirujjhatīti:  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ
na  nirujjhittha no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca na nirujjhittha
cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [607] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhitthāti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ acakkhukānaṃ cavantānaṃ tesaṃ
tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ na nirujjhittha
suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  na  nirujjhati
dhammāyatanañca  na  nirujjhittha  .  yassa  vā pana yattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhittha  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  na nirujjhatīti: suddhāvāse
parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  na nirujjhittha no ca tesaṃ
tattha  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhati suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha
dhammāyatanañca na nirujjhittha cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [608] Yassa yattha ghānāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha rūpāyatanaṃ
na  nirujjhitthāti:  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  aghānakānaṃ kāmāvacarā
cavantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhati no ca
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ na nirujjhittha suddhāvāsaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha
ghānāyatanañca  na  nirujjhati  rūpāyatanañca  na  nirujjhittha  . yassa
vā pana yattha rūpāyatanaṃ na nirujjhittha tassa tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhatīti:
Āmantā.
   [609] Yassa yattha ghānāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhitthāti:  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  aghānakānaṃ kāmāvacarā
cavantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhati
no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhittha suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca na nirujjhati manāyatanañca na nirujjhittha .
Yassa  vā pana yattha manāyatanaṃ na nirujjhittha tassa tattha ghānāyatanaṃ
na nirujjhatīti: āmantā.
   [610] Yassa yattha ghānāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhitthāti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ aghānakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ
tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ na nirujjhittha
suddhāvāsānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  na nirujjhati dhammāyatanañca
na nirujjhittha . yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ na nirujjhittha tassa tattha
ghānāyatanaṃ na nirujjhatīti: āmantā.
   [611] Yassa yattha rūpāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhitthāti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ tattha
rūpāyatanaṃ  na  nirujjhati  no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhittha
suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpāyatanañca  na  nirujjhati  manāyatanañca  na nirujjhittha . yassa vā
pana yattha manāyatanaṃ na nirujjhittha tassa tattha rūpāyatanaṃ na nirujjhatīti:
Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhittha  no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ na nirujjhati suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca
na nirujjhittha rūpāyatanañca na nirujjhati.
   [612] Yassa tattha rūpāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhitthāti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  arūpakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ
tattha  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhati  no  ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ na
nirujjhittha  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca
na  nirujjhati  dhammāyatanañca  na  nirujjhittha . yassa vā pana yattha
dhammāyatanaṃ  na  nirujjhittha  tassa  tattha  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhatīti:
suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  na  nirujjhittha
no  ca  tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ na nirujjhati suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha dhammāyatanañca na nirujjhittha rūpāyatanañca na nirujjhati.
   [613] Yassa yattha manāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhitthāti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ acittakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ
tattha manāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ na nirujjhittha
suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  na  nirujjhati
dhammāyatanañca  na  nirujjhittha . yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ na
nirujjhittha tassa tattha manāyatanaṃ na nirujjhatīti: suddhāvāse parinibbantānaṃ
tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ
Na  nirujjhati  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca
na nirujjhittha manāyatanañca na nirujjhati.
           ----------
   [614] Yassa cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa sotāyatanaṃ nirujjhissatīti:
pañcavokāre   parinibbantānaṃ   ye   ca  arūpaṃ  uppajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ cakkhāyatanaṃ nirujjhati no ca
tesaṃ  sotāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ tesaṃ
cakkhāyatanañca  nirujjhati  sotāyatanañca  nirujjhissati  .  yassa  vā
pana  sotāyatanaṃ  nirujjhissati  tassa  cakkhāyatanaṃ  nirujjhatīti: sabbesaṃ
uppajjantānaṃ  acakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  sotāyatanaṃ  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
sotāyatanañca nirujjhissati cakkhāyatanañca nirujjhati.
   [615] Yassa cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa ghānāyatanaṃ nirujjhissatīti:
pañcavokāre  parinibbantānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ tesaṃ cakkhāyatanaṃ nirujjhati no ca
tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ  sacakkhukānaṃ cavantānaṃ tesaṃ
cakkhāyatanañca   nirujjhati   ghānāyatanañca   nirujjhissati   .
Yassa vā pana ghānāyatanaṃ .pe.
   [616]  Yassa  cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa rūpāyatanaṃ nirujjhissatīti
pañcavokāre   parinibbantānaṃ   ye   ca  arūpaṃ  upapajjitvā
Parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ cakkhāyatanaṃ nirujjhati no ca
tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
cakkhāyatanañca  nirujjhati  rūpāyatanañca  nirujjhissati  .  yassa  vā
pana rūpāyatanaṃ .pe.
   [617]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  tassa  manāyatanaṃ  .pe.
Dhammāyatanaṃ   nirujjhissatīti:   pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ
cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  no  ca  tesaṃ dhammāyatanaṃ nirujjhissati itaresaṃ
sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  nirujjhati  dhammāyatanañca
nirujjhissati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ nirujjhissati tassa cakkhāyatanaṃ
nirujjhatīti: .pe.
   [618]  Yassa ghānāyatanaṃ nirujjhati tassa rūpāyatanaṃ nirujjhissatīti:
kāmāvacare  parinibbantānaṃ ye ca arūpaṃ uppajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanaṃ nirujjhati no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ
nirujjhissati  itaresaṃ  saghānakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanañca
nirujjhati  rūpāyatanañca  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  rūpāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  ghānāyatanaṃ  nirujjhitīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ
aghāyakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nirujjhissati  no  ca tesaṃ
ghānāyatanaṃ  nirujjhati  saghānakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanañca
nirujjhissati ghānāyatanañca nirujjhati.
   [619]  Yassa  ghānāyatanaṃ  nirujjhati  tassa  manāyatanaṃ  .pe.
Dhammāyatanaṃ   nirujjhissatīti:   kāmāvacare   parinibbantānaṃ  tesaṃ
ghānāyatanaṃ  nirujjhati  no  ca  tesaṃ dhammāyatanaṃ nirujjhissati itaresaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanañca  nirujjhati dhammāyatanañca nirujjhissati .
Yassa vā pana dhammāyatanaṃ .pe.
   [620] Yassa rūpāyatanaṃ nirujjhati tassa manāyatanaṃ .pe. Dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ nirujjhati
no  ca  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati itaresaṃ sarūpakānaṃ cavantānaṃ
tesaṃ   rūpāyatanañca   nirujjhati  dhammāyatanañca  nirujjhissati  .
Yassa  vā  pana  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati tassa rūpāyatanaṃ nirujjhatīti:
sabbesaṃ upapajjantānaṃ arūpakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ dhammāyatanaṃ nirujjhissati
no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ nirujjhati sarūpakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ dhammāyatanañca
nirujjhissati rūpāyatanañca nirujjhati.
   [621]  Yassa manāyatanaṃ nirujjhati tassa dhammāyatanaṃ nirujjhissatīti:
parinibbantānaṃ  tesaṃ  manāyatanaṃ  nirujjhati  no  ca tesaṃ dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  itaresaṃ  sacittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  manāyatanañca
nirujjhati  dhammāyatanañca  nirujjhissati  .  yassa  vā pana dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  manāyatanaṃ  nirujjhatīti:  sabbesaṃ  uppajjantānaṃ
acittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  no ca tesaṃ
manāyatanaṃ  nirujjhati  sacittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanañca
nirujjhissati manāyatanañca nirujjhati.
   [622] Yassa cakkhāyatanaṃ nirujjhati .pe.
   [623]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha sotāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nirujjhati no ca tesaṃ tattha sotāyatanaṃ nirujjhissati itaresaṃ sacakkhukānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nirujjhati  sotāyatanañca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha  sotāyatanaṃ  nirujjhissati
tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  nirujjhatīti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ
acakkhukānaṃ  kāmāvacarā  cavantānaṃ tesaṃ tattha sotāyatanaṃ nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ
tesaṃ tattha sotāyatanañca nirujjhissati cakkhāyatanañca nirujjhati.
   [624]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha ghānāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacarā cavantānaṃ tesaṃ
tattha  cakkhāyatanaṃ nirujjhati no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ nirujjhissati
itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  kāmāvacarā cavantānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanañca
nirujjhati  ghānāyatanañca  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha
ghānāyatanaṃ  .pe.  yathā  paccuppannenātītepi tividhaṃ vitthāritaṃ evaṃ
idampi vitthāretabbaṃ.
   [625]  Yassa  yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha rūpāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nirujjhati no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ nirujjhissati itaresaṃ sacakkhukānaṃ
Cavantānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanañca nirujjhati rūpāyatanañca nirujjhissati.
Yassa vā pana yattha rūpāyatanaṃ .pe.
   [626]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha manāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nirujjhati no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ nirujjhissati itaresaṃ sacakkhukānaṃ
cavantānaṃ   tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nirujjhati  manāyatanañca
nirujjhissati. Yassa vā pana yattha manāyatanaṃ .pe.
   [627] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nirujjhati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati itaresaṃ sacakkhukānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nirujjhati  dhammāyatanañca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati
tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ nirujjhatīti: sabbesaṃ uppajjantānaṃ acakkhukānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  sacakkhukānaṃ  cavantānaṃ tesaṃ tattha dhammāyatanañca
nirujjhissati cakkhāyatanañca nirujjhati.
   [628]  Yassa  yattha ghānāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha rūpāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
nirujjhati no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ nirujjhissati itaresaṃ saghānakānaṃ
cavantānaṃ   tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nirujjhati  rūpāyatanañca
Nirujjhissati. Yassa vā pana yattha rūpāyatanaṃ .pe.
   [629]  Yassa  yattha ghānāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha manāyatanaṃ
.pe.  dhammāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  tesaṃ
tattha  ghānāyatanaṃ nirujjhati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati
itaresaṃ  saghānakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca nirujjhati
dhammāyatanañca nirujjhissati. Yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ .pe.
   [630]  Yassa  yattha  rūpāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha manāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pañcavokārā  parinibbantānaṃ  asaññasattā  cavantānaṃ
tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ nirujjhati no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ nirujjhissati
itaresaṃ  pañcavokāre  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha rūpāyatanañca nirujjhati
manāyatanañca nirujjhissati. Yassa vā pana yattha manāyatanaṃ .pe.
   [631]  Yassa  yattha rūpāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ
nirujjhati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati itaresaṃ sarūpakānaṃ
cavantānaṃ   tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  nirujjhati  dhammāyatanañca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana yattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati tassa
tattha  rūpāyatanaṃ  nirujjhatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  arūpakānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
rūpāyatanaṃ  nirujjhati  sarūpakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha dhammāyatanañca
Nirujjhissati rūpāyatanañca nirujjhati.
   [632]  Yassa  yattha manāyatanaṃ nirujjhati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha manāyatanaṃ nirujjhati no ca
tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ  sacittakānaṃ cavantānaṃ
tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nirujjhati  dhammāyatanañca  nirujjhissati .
Yassa  vā  pana  yattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati tassa tattha manāyatanaṃ
nirujjhatīti:  sabbesaṃ  uppajjantānaṃ  acittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ nirujjhati
sacittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca  nirujjhissati
manāyatanañca nirujjhati.
   [633]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhati  tassa sotāyatanaṃ na
nirujjhissatīti:   sabbesaṃ   upapajjantānaṃ   acakkhukānaṃ  cavantānaṃ
tesaṃ cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ sotāyatanaṃ na nirujjhissati
arūpe  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca na nirujjhati sotāyatanañca
na  nirujjhissati  .  yassa vā pana sotāyatanaṃ na nirujjhissati tassa
cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhatīti: pañcavokāre parinibbantānaṃ ye ca arūpaṃ
uppajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ sotāyatanaṃ na
nirujjhissati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ na nirujjhati arūpe pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ sotāyatanañca na nirujjhissati cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [634] Yassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa ghānāyatanaṃ na nirujjhissatīti:
Sabbesaṃ  uppajjantānaṃ  acakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ
nirujjhati  no  ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhissati pacchimabhavikānaṃ
rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca
na  nirujjhati  ghānāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana
ghānāyatanaṃ na nirujjhissati tassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhatīti: pañcavokāre
parinibbantānaṃ   ye   ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  uppajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  na nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhati  pacchimabhavikānaṃ  rūpāvacaraṃ
upapajjantānaṃ   arūpe   pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ   ghānāyatanañca
na nirujjhissati cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [635]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhati  tassa  rūpāyatanaṃ na
nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  acakkhukānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ na nirujjhissati arūpe
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  na  nirujjhati  rūpāyatanañca  na
nirujjhissati . yassa vā pana rūpāyatanaṃ na nirujjhissati tassa cakkhāyatanaṃ
na  nirujjhatīti: pañcavokāre parinibbantānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  na nirujjhati arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ
rūpāyatanañca na nirujjhissati cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [636]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  na nirujjhati tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  acakkhukānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ na
nirujjhissati  arūpe  parinibbantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  na nirujjhati
dhammāyatanañca na nirujjhissati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ
tesaṃ dhammāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ na nirujjhati
arūpe   parinibbantānaṃ   tesaṃ  dhammāyatanañca  na  nirujjhissati
cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [637]  Yassa  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhati  tassa  rūpāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  aghānakānaṃ  cavantānaṃ
tesaṃ  ghānāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ na nirujjhissati
rūpāvacare  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ ghānāyatanañca
na  nirujjhati rūpāyatanañca na nirujjhissati . yassa vā pana rūpāyatanaṃ
na  nirujjhissati  tassa  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhatīti:  kāmāvacare
parinibbantānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  na nirujjhissati no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ
na  nirujjhati  rūpāvacare  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ
rūpāyatanañca na nirujjhissati ghānāyatanañca na nirujjhati.
   [638]  Yassa  ghānāyatanaṃ  na nirujjhati tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  aghānakānaṃ
Cavantānaṃ  tesaṃ ghānāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ na
nirujjhissati  rūpāvacare  arūpāvacare parinibbantānaṃ tesaṃ ghānāyatanañca
na nirujjhati dhammāyatanañca na nirujjhissati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissati  tassa  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhatīti:  kāmāvacare
parinibbantānaṃ tesaṃ dhammāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ
na  nirujjhati rūpāvacare arūpāvacare parinibbantānaṃ tesaṃ dhammāyatanañca
na nirujjhissati ghānāyatanañca na nirujjhati.
   [639]  Yassa  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhati tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  arūpakānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhati  no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissati  arūpe  parinibbantānaṃ tesaṃ rūpāyatanañca na nirujjhati
dhammāyatanañca na nirujjhissati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ
tesaṃ  dhammāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ na nirujjhati
rūpe  parinibbantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanañca na nirujjhissati rūpāyatanañca
na nirujjhati.
   [640]  Yassa  manāyatanaṃ  na  nirujjhati  tassa  dhammāyatanaṃ na
nirujjhissatīti: nirujjhissati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa manāyatanaṃ na nirujjhatīti: nirujjhati.
   [641] Yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati .pe.
   [642] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha sotāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacarā
cavantānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ tattha sotāyatanaṃ
na  nirujjhissati  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca
na nirujjhati sotāyatanañca na nirujjhissati. Yassa vā pana yattha sotāyatanaṃ
na  nirujjhissati  tassa  tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhatīti: pañcavokāre
parinibbantānaṃ tesaṃ tattha sotāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
cakkhāyatanaṃ  nirujjhati  asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha sotāyatanañca
na nirujjhissati cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [643] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha ghānāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  kāmāvacaraṃ  uppajjantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
cavantānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
na  nirujjhissati  rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ
tattha  cakkhāyatanañca  na  nirujjhati  ghānāyatanañca  na nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha ghānāyatanaṃ na nirujjhissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ
na  nirujjhatīti:  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacarā  cavantānaṃ
tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ
na  nirujjhati  rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ tesaṃ
tattha ghānāyatanañca na nirujjhissati cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [644] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha rūpāyatanaṃ
Na  nirujjhissatīti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacarā
cavantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ
tattha  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissati  arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanañca
na nirujjhati rūpāyatanañca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha rūpāyatanaṃ
na  nirujjhissati  tassa  tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhatīti: pañcavokāre
parinibbantānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhati  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca
na nirujjhissati cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [645] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ acakkhukānaṃ kāmāvacarā
cavantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ tattha
manāyatanaṃ  na  nirujjhissati  arūpe  parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ
tattha  cakkhāyatanañca na nirujjhati manāyatanañca na nirujjhissati . yassa
vā  pana  yattha  manāyatanaṃ  na  nirujjhissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ
na  nirujjhatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissati  no  ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati arūpe
parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha manāyatanañca na nirujjhissati
cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [646] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  acakkhukānaṃ  cavantānaṃ
Tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissati  arūpe  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca
na  nirujjhati  dhammāyatanañca  na nirujjhissati . yassa vā pana yattha
dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  na nirujjhati:
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ na nirujjhati arūpe parinibbantānaṃ
tesaṃ tattha dhammāyatanañca na nirujjhissati cakkhāyatanañca na nirujjhati.
   [647] Yassa yattha ghānāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha rūpāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  aghānakānaṃ kāmāvacarā
cavantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhati no ca
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissati  rūpāvacare  parinibbantānaṃ
arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  na  nirujjhati  rūpāyatanañca na
nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha rūpāyatanaṃ na nirujjhissati tassa
tattha  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhatīti:  kāmāvacare  parinibbantānaṃ tesaṃ
tattha  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
na  nirujjhati  rūpāvacare  parinibbantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpāyatanañca na nirujjhissati ghānāyatanañca na nirujjhati.
   [648] Yassa yattha ghānāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  aghānakānaṃ kāmāvacarā
cavantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhati
No  ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhissati rūpāvacare arūpāvacare
parinibbantānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   ghānāyatanañca
na  nirujjhati  manāyatanañca  na  nirujjhissati . yassa vā pana yattha
manāyatanaṃ  na  nirujjhissati  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  na nirujjhatīti:
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  na  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhati rūpāvacare arūpāvacare
parinibbantānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   manāyatanañca
na nirujjhissati ghānāyatanañca na nirujjhati.
   [649]  Yassa  yattha  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhati  tassa  tattha
dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  aghānakānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ tattha
dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissati  rūpāvacare  arūpāvacare  parinibbantānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  na  nirujjhati  dhammāyatanañca  na
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhatīti:  kāmāvacare parinibbantānaṃ
tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
na  nirujjhati  rūpāvacare  arūpāvacare  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha
dhammāyatanañca na nirujjhissati ghānāyatanañca na nirujjhati.
   [650] Yassa yattha rūpāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhatīti:  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
Rūpāyatanaṃ  na  nirujjhati no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhissati
arūpe  parinibbantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpāyatanañca  na  nirujjhati  manāyatanañca  na  nirujjhissati  .
Yassa  vā pana yattha manāyatanaṃ na nirujjhissati tassa tattha rūpāyatanaṃ
na  nirujjhatīti:  pañca  vokāre  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  na  nirujjhissati  no  ca tesaṃ
tattha  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhati  arūpe  parinibbantānaṃ  asaññasattaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  na nirujjhissati rūpāyatanañca
na nirujjhati.
   [651] Yassa yattha rūpāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  upapajjantāyanaṃ arūpakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ
tattha rūpāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
arūpe parinibbantānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanañca na nirujjhati dhammāyatanañca
na  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa  tattha  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhatīti:  pañcavokāre parinibbantānaṃ
tesaṃ  tattha dhammāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ
na  nirujjhati  arūpe  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca
na nirujjhissati rūpāyatanañca na nirujjhati.
   [652] Yassa yattha manāyatanaṃ na nirujjhati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ
na nirujjhissati tassa tattha manāyatanaṃ na nirujjhatīti: nirujjhati.
   [653]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nirujjhittha  tassa  sotāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ
cakkhāyatanaṃ  nirujjhittha  no  ca tesaṃ sotāyatanaṃ nirujjhissati itaresaṃ
tesaṃ  cakkhāyatanañca  nirujjhittha  sotāyatanañca  nirujjhissati  .
Yassa  vā  pana  sotāyatanaṃ  nirujjhissati  tassa  cakkhāyatanaṃ
nirujjhitthāti: āmantā.
   [654]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nirujjhittha  tassa  ghānāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  cavantānaṃ tesaṃ cakkhāyatanaṃ nirujjhittha no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ
nirujjhissati  itaresaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  nirujjhittha  ghānāyatanañca
nirujjhissati. Yassa vā pana ghānāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [655] Yassa cakkhāyatanaṃ nirujjhittha tassa rūpāyatanaṃ nirujjhissatīti:
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ  tesaṃ
cakkhāyatanaṃ  nirujjhittha  rūpāyatanañca  nirujjhissati  .  yassa vā pana
rūpāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [656]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nirujjhittha  tassa  manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  parinibbantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ nirujjhittha
No  ca  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati itaresaṃ tesaṃ cakkhāyatanañca
nirujjhittha  dhammāyatanañca  nirujjhissati  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ
.pe. Āmantā.
   [657] Yassa ghānāyatanaṃ nirujjhittha tassa rūpāyatanaṃ nirujjhissatīti:
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanaṃ
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ  tesaṃ
ghānāyatanañca  nirujjhittha  rūpāyatanañca  nirujjhissati  .  yassa  vā
pana rūpāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [658]  Yassa  ghānāyatanaṃ  nirujjhittha  tassa  manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ   nirujjhissatīti:   parinibbantānaṃ   tesaṃ   ghānāyatanaṃ
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ  tesaṃ
ghānāyatanañca   nirujjhittha   dhammāyatanañca   nirujjhissati  .
Yassa vā pana dhammāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [659]  Yassa  rūpāyatanaṃ  nirujjhittha  tassa  manāyatanaṃ  .pe.
Dhammāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  parinibbantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ tesaṃ rūpāyatanañca
nirujjhittha  dhammāyatanañca  nirujjhissati  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ
.pe. Āmantā.
   [660] Yassa manāyatanaṃ nirujjhittha tassa dhammāyatanaṃ nirujjhissatīti:
Parinibbantānaṃ  tesaṃ  manāyatanaṃ  nirujjhittha  no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  itaresaṃ  tesaṃ  manāyatanañca  nirujjhittha  manāyatanañca
nirujjhissati. Yassa vā pana dhammāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [661] Yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhittha .pe.
   [662] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhittha tassa tattha sotāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  tattha  sotāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nirujjhittha  sotāyatanañca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana yattha sotāyatanaṃ nirujjhissati tassa
tattha  cakkhāyatanaṃ  nirujjhitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha sotāyatanaṃ nirujjhissati no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ nirujjhittha
itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  sotāyatanañca  nirujjhissati
cakkhāyatanañca nirujjhittha.
   [663] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhittha tassa tattha ghānāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhāyatanaṃ  nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  tattha ghānāyatanaṃ nirujjhissati
itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nirujjhittha
ghānāyatanañca  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha  ghānāyatanaṃ
nirujjhissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ nirujjhitthāti: āmantā.
   [664] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhittha tassa tattha rūpāyatanaṃ
Nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nirujjhittha  rūpāyatanañca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha rūpāyatanaṃ nirujjhissati tassa
tattha  cakkhāyatanaṃ nirujjhitthāti: suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nirujjhissati  no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ
nirujjhittha  itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanañca nirujjhissati
cakkhāyatanañca nirujjhittha.
   [665]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhittha tassa tattha manāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nirujjhittha no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ nirujjhissati itaresaṃ pañcavokārānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nirujjhittha  manāyatanañca  nirujjhissati .
Yassa  vā  pana  yattha  manāyatanaṃ  nirujjhissati  tassa  tattha
cakkhāyatanaṃ  nirujjhitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ
tattha  manāyatanaṃ nirujjhissati ca no tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ nirujjhittha
itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nirujjhissati
cakkhāyatanañca nirujjhittha.
   [666] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nirujjhittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ
Pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nirujjhittha  dhammāyatanañca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana yattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati tassa
tattha   cakkhāyatanaṃ   nirujjhitthāti:   suddhāvāsaṃ   upapajjantānaṃ
asaññasattānaṃ   arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ nirujjhittha itaresaṃ pañcavokārānaṃ
tesaṃ tattha dhammāyatanañca nirujjhissati cakkhāyatanañca nirujjhittha.
   [667]  Yassa yattha ghānāyatanaṃ nirujjhittha tassa tattha rūpāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ
kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nirujjhittha  rūpāyatanañca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha rūpāyatanaṃ nirujjhissati tassa
tattha  ghānāyatanaṃ  nirujjhitthāti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ nirujjhittha kāmāvacarānaṃ
tesaṃ tattha rūpāyatanañca nirujjhissati ghānāyatanañca nirujjhittha.
   [668]  Yassa yattha ghānāyatanaṃ nirujjhittha tassa tattha manāyatanaṃ
.pe.  dhammāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  tesaṃ
tattha ghānāyatanaṃ nirujjhittha no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati
itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nirujjhittha
dhammāyatanañca  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  nirujjhitthāti:  rūpāvacarānaṃ
Arūpāvacarānaṃ  tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
ghānāyatanaṃ  nirujjhittha  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca
nirujjhissati ghānāyatanañca nirujjhittha.
   [669]  Yassa  yattha rūpāyatanaṃ nirujjhittha tassa tattha manāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha  rūpāyatanaṃ  nirujjhittha no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ nirujjhissati
itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  nirujjhittha
manāyatanañca  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha  manāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  rūpāyatanaṃ  nirujjhitthāti:  suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ   arūpānaṃ   tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nirujjhittha itaresaṃ pañcavokārānaṃ
tesaṃ tattha manāyatanañca nirujjhissati rūpāyatanañca nirujjhittha.
   [670] Yassa yattha rūpāyatanaṃ nirujjhittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ
pañcavokārānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  nirujjhittha
dhammāyatanañca  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  rūpāyatanaṃ  nirujjhitthāti:  suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ nirujjhissati no ca
tesaṃ  tattha rūpāyatanaṃ nirujjhittha itaresaṃ pañcavokārānaṃ asaññasattānaṃ
Tesaṃ tattha dhammāyatanañca nirujjhissati rūpāyatanañca nirujjhittha.
   [671]  Yassa yattha manāyatanaṃ nirujjhittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nirujjhittha no
ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ  catuvokārānaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nirujjhittha  dhammāyatanañca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana yattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati tassa
tattha   manāyatanaṃ   nirujjhitthāti:   suddhāvāsaṃ   upapajjantānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
manāyatanaṃ  nirujjhittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ
tattha dhammāyatanañca nirujjhissati manāyatanañca nirujjhittha.
   [672]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhittha tassa sotāyatanaṃ na
nirujjhissatīti: natthi . yassa vā pana sotāyatanaṃ na nirujjhissati tassa
cakkhāyatanaṃ na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [673]  Yassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhittha tassa ghānāyatanaṃ .pe.
Rūpāyatanaṃ  manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  natthi . yassa
vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhissati tassa cakkhāyatanaṃ na nirujjhitthāti:
nirujjhittha.
   [674] Yassa ghānāyatanaṃ .pe. rūpāyatanaṃ manāyatanaṃ na nirujjhittha
tassa dhammāyatanaṃ na nirujjhissatīti: natthi . yassa vā pana dhammāyatanaṃ
na nirujjhissati tassa manāyatanaṃ na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [675] Yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhittha .pe.
   [676] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhittha tassa tattha sotāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ
na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha sotāyatanaṃ na nirujjhissati suddhāvāse
parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca
na  nirujjhittha  sotāyatanañca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha
sotāyatanaṃ  na  nirujjhissati  tassa tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhitthāti:
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  sotāyatanaṃ na nirujjhissati
no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhittha suddhāvāse parinibbantānaṃ
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  sotāyatanañca  na  nirujjhissati
cakkhāyatanañca na nirujjhittha.
   [677] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhittha tassa tattha ghānāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha ghānāyatanaṃ
na  nirujjhissati  tassa tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhitthāti: kāmāvacare
parinibbantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  na nirujjhissati
no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhittha suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ
arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  na  nirujjhissati  cakkhāyatanañca
na nirujjhittha.
   [678] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhittha tassa tattha rūpāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
Tattha  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhittha  no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ na
nirujjhissati  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhāyatanañca  na  nirujjhittha  rūpāyatanañca  na  nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha rūpāyatanaṃ na nirujjhissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ
na  nirujjhitthāti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ
na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhittha suddhāvāse
parinibbantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  na  nirujjhissati
cakkhāyatanañca na nirujjhittha.
   [679]  Yattha  cakkhāyatanaṃ  na nirujjhittha tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhāyatanaṃ na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhissati
suddhāvāse  parinibbantānaṃ  arūpe  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha cakkhāyatanañca na nirujjhittha manāyatanañca na nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha manāyatanaṃ na nirujjhissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ
na   nirujjhitthāti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha
manāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ na nirujjhittha
suddhāvāse  parinibbantānaṃ  arūpe  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha manāyatanañca na nirujjhissati cakkhāyatanañca na nirujjhittha.
   [680]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  na  nirujjhittha  tassa tattha
dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattānaṃ
Arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha
dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissati  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  arūpe
parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca na nirujjhittha dhammāyatanañca
na  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ na nirujjhitthāti: pañcavokāre parinibbantānaṃ
tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ
na  nirujjhittha  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  arūpe  parinibbantānaṃ
tesaṃ   tattha   dhammāyatanañca   na  nirujjhissati  cakkhāyatanañca
na nirujjhittha.
   [681]  Yassa  yattha  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhittha  tassa tattha
rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ na nirujjhissati rūpāvacare
parinibbantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  na  nirujjhittha
rūpāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana yattha rūpāyatanaṃ
na  nirujjhissati  tassa tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhitthāti: kāmāvacare
parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  na nirujjhissati no ca tesaṃ
tattha  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhittha  rūpāvacare  parinibbantānaṃ arūpānaṃ
tesaṃ tattha rūpāyatanañca na nirujjhissati ghānāyatanañca na nirujjhittha.
   [682] Yassa yattha ghānāyatanaṃ na nirujjhittha tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
Na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhissati rūpāvacare
arūpāvacare  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha ghānāyatanañca
na  nirujjhittha  manāyatanañca  na nirujjhissati . yassa vā pana yattha
manāyatanaṃ  na  nirujjhissati  tassa  tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhitthāti:
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhissati no
ca  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhittha rūpāvacare arūpāvacare
parinibbantānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   manāyatanañca
na nirujjhissati ghānāyatanañca na nirujjhittha.
   [683]  Yassa  yattha  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhittha  tassa
tattha  dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ
tesaṃ  tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissati  rūpāvacare  arūpāvacare  parinibbantānaṃ  tesaṃ
tattha  ghānāyatanañca  na  nirujjhittha  dhammāyatanañca na nirujjhissati .
Yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissati  tassa  tattha
ghānāyatanaṃ  na  nirujjhitthāti:  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  tesaṃ
tattha  dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissati  no  ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
na  nirujjhittha  rūpāvacare  arūpāvacare  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha
dhammāyatanañca na nirujjhissati ghānāyatanañca na nirujjhittha.
   [684] Yassa yattha rūpāyatanaṃ na nirujjhittha tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
Rūpāyatanaṃ  na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhissati
suddhāvāse  parinibbantānaṃ  arūpe  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpāyatanañca  na  nirujjhittha  manāyatanañca  na  nirujjhissati .
Yassa  vā  pana  yattha  manāyatanaṃ  na  nirujjhissati  tassa  tattha
rūpāyatanaṃ   na   nirujjhitthāti:   pañcavokāre   parinibbantānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  na  nirujjhissati  no  ca
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhittha  suddhāvāse  parinibbantānaṃ
arūpe  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  na  nirujjhissati
rūpāyatanañca na nirujjhittha.
   [685]  Yassa  yattha  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhittha  tassa  tattha
dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissati  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  arūpe  parinibbantānaṃ
tesaṃ tattha rūpāyatanañca na nirujjhittha dhammāyatanañca na nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ na nirujjhissati tassa tattha rūpāyatanaṃ
na  nirujjhitthāti:  pañcavokāre parinibbantānaṃ tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ
na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ na nirujjhittha suddhāvāse
parinibbantānaṃ  arūpe  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca
na nirujjhissati rūpāyatanañca na nirujjhittha.
   [686] Yassa yattha manāyatanaṃ na nirujjhittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
Tattha  manāyatanaṃ  na  nirujjhittha  no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ na
nirujjhissati  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca
na  nirujjhittha  dhammāyatanañca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha
dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissati  tassa  tattha manāyatanaṃ na nirujjhitthāti:
parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ
tattha  manāyatanaṃ  na  nirujjhittha  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ
tattha dhammāyatanañca na nirujjhissati manāyatanañca na nirujjhittha.
          Nirodhavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 173-228. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=3443              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=3443              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=521&items=166              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=521              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]