ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Niddesavāro
   [803]  Cakkhu  cakkhudhātūti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu
na  cakkhudhātu  cakkhudhātu  cakkhu  ceva  cakkhudhātu  ca . cakkhudhātu
cakkhūti:  āmantā  .  sotaṃ  sotadhātūti:  dibbasotaṃ  taṇhāsotaṃ
sotaṃ  na  sotadhātu sotadhātu sotañceva sotadhātu ca . sotadhātu
sotanti:  āmantā  .  ghānaṃ  ghānadhātūti: āmantā . ghānadhātu
ghānanti:  āmantā  .   jivhāpi  ghānadhātusadisā  .  kāyo
kāyadhātūti: kāyadhātuṃ ṭhapetvā avaseso kāyo kāyo na kāyadhātu kāyadhātu
Kāyo  ceva  kāyadhātu  ca  .  kāyadhātu kāyoti: āmantā .
Rūpaṃ  rūpadhātūti:  rūpadhātuṃ  ṭhapetvā  avasesaṃ rūpaṃ rūpaṃ na rūpadhātu
rūpadhātu  rūpañceva  rūpadhātu  ca  . rūpadhātu rūpanti: āmantā .
Saddo  ghānasadiso  .  gandho  gandhadhātūti:  sīlagandho samādhigandho
paññāgandho  gandho  na  gandhadhātu gandhadhātu gandho ceva gandhadhātu
ca  .  gandhadhātu gandhoti: āmantā . raso rasadhātūti: attharaso
dhammaraso  vimuttiraso raso na rasadhātu rasadhātu raso ceva rasadhātu
ca  .  rasadhātu  rasoti:  āmantā  . phoṭṭhabbo ghānasadiso .
Cakkhuviññāṇaṃ  cakkhuviññāṇadhātūti:  āmantā  .  cakkhuviññāṇadhātu
cakkhuviññāṇanti:  āmantā  .  sotaviññāṇaṃ  .pe.  ghānaviññāṇaṃ
jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  .  mano  manodhātūti:  manodhātuṃ
ṭhapetvā  avaseso  mano mano na manodhātu manodhātu mano ceva
manodhātu  ca  .  manodhātu  manoti:  āmantā  .  manoviññāṇaṃ
manoviññāṇadhātūti:  āmantā  .  manoviññāṇadhātu  manoviññāṇanti:
āmantā  .  dhammo  dhammadhātūti:  dhammadhātuṃ  ṭhapetvā  avaseso
dhammo  dhammo na dhammadhātu dhammadhātu dhammo ceva dhammadhātu ca .
Dhammadhātu dhammoti: āmantā.
   [804] Na cakkhu na cakkhudhātūti: āmantā . na cakkhudhātu na
cakkhūti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  na  cakkhudhātu  cakkhu  cakkhuñca
cakkhudhātuñca ṭhapetvā avasesaṃ na ceva cakkhu na ca cakkhudhātu. Na sotaṃ
Na  sotadhātūti:  āmantā  . na sotadhātu na sotanti: dibbasotaṃ
taṇhāsotaṃ  na  sotadhātu  sotaṃ  sotañca  sotadhātuñca  ṭhapetvā
avasesaṃ na ceva sotaṃ na ca sotadhātu . na ghānaṃ na ghānadhātūti:
āmantā  .  na  ghānadhātu  na ghānanti: āmantā . yaṃ saṃkhittaṃ
ubhato  āmantā  .  na jivhā .pe. na kāyo na kāyadhātūti:
āmantā . na kāyadhātu na kāyoti: kāyadhātuṃ ṭhapetvā avaseso
kāyo  na kāyadhātu kāyo kāyañca kāyadhātuñca ṭhapetvā avaseso
na ceva kāyo na ca kāyadhātu . na rūpaṃ na rūpadhātūti: āmantā.
Na  rūpadhātu  narūpanti:  rūpadhātuṃ ṭhapetvā avasesaṃ rūpaṃ na rūpadhātu
rūpaṃ  rūpañca  rūpadhātuñca  ṭhapetvā  avasesaṃ  na ceva rūpaṃ na ca
rūpadhātu  . na saddo .pe. na gandho naganadhadhātūti: āmantā .
Na  gandhadhātu  na  gandhoti:  sīlagandho  samādhigandho  paññāgandho
na  gandhadhātu  gandho  gandhañca  gandhadhātuñca  ṭhapetvā  avasesā
na ceva gandho na ca gandhadhātu . na raso na rasadhātūti: āmantā.
Na rasadhātu na rasoti: attharaso dhammaraso vimuttiraso na rasadhātu raso
rasañca rasadhātuñca ṭhapetvā avasesā na ceva raso na ca rasadhātu.
Na phoṭṭhabbo .pe. na cakkhuviññāṇaṃ na cakkhuviññāṇadhātūti: āmantā.
Na  cakkhuviññāṇadhātu na cakkhuviññāṇanti: āmantā . na sotaviññāṇaṃ
na   ghānaviññāṇaṃ   na  jivhāviññāṇaṃ  na  kāyaviññāṇaṃ  .
Na  manodhātūti:  āmantā  .  na manodhātu na manoti: manodhātuṃ
Ṭhapetvā  avaseso  mano  na  manodhātu mano manañca manodhātuñca
ṭhapetvā avaseso na ceva mano na ca manodhātu . Na manoviññāṇaṃ
na  manoviññāṇadhātūti:  āmantā  .  na manoviññāṇadhātu na mano
viññāṇanti:  āmantā  .  na dhammo na dhammadhātūti: āmantā .
Na  dhammadhātu  na  dhammoti:  dhammadhātuṃ  ṭhapetvā avaseso dhammo
na  dhammadhātu  dhammo  dhammañca  dhammadhātuñca  ṭhapetvā  avaseso
na ceva dhammo na ca dhammadhātu.
            --------
   [805]  Cakkhu  cakkhudhātūti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu  na
cakkhudhātu  cakkhudhātu  cakkhu ceva cakkhudhātu ca . dhātū sotadhātūti:
sotadhātu dhātu ceva sotadhātu ca avasesā dhātū dhātū na sotadhātu.
Cakkhu  cakkhudhātūti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu  na  cakkhudhātu
cakkhudhātu  cakkhu ceva cakkhudhātu ca . dhātū ghānadhātu .pe. dhātū
dhammadhātūti:  dhammadhātu  ceva  dhammadhātu  ca  avasesā dhātū dhātū
na  dhammadhātu  .  yathā  āyatanayamake  paṇṇatti evaṃ dhātuyamakepi
paṇṇatti. Cakkaṃ bandhitabbaṃ.
   [806]  Na  cakkhu  na cakkhudhātūti: āmantā . na dhātū na
sotadhātūti: āmantā . na cakkhu na cakkhudhātūti: āmantā. Na dhātū
na  ghānadhātu  .pe.  na dhātū na dhammadhātūti: āmantā . cakkaṃ
bandhitabbaṃ. Sabbe āmantā ubhatopi sesepi.
   [807] Cakkhu dhātūti: āmantā . dhātū cakkhudhātūti: cakkhudhātu
dhātu ceva cakkhudhātu ca avasesā dhātū dhātū na cakkhudhātu . Sotaṃ
dhātūti:  āmantā  .pe.  ghānaṃ jivhā kāyo rūpaṃ saddo gandho
raso  phoṭṭhabbo  .  cakkhuviññāṇaṃ  dhātūti:  āmantā  .  dhātū
cakkhuviññāṇadhātūti:  cakkhuviññāṇadhātu  dhātu  ceva  cakkhuviññāṇadhātu
ca  avasesā  dhātū  na  cakkhuviññāṇadhātu  .  sotaviññāṇaṃ
ghānaviññāṇaṃ   jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  .  mano  dhātūti:
āmantā  .  dhātū manodhātūti: manodhātu dhātu ceva manodhātu ca
avasesā dhātū dhātū na manodhātu . Manoviññāṇaṃ dhātūti: āmantā.
Dhātū   manoviññāṇadhātūti:   manoviññāṇadhātu   dhātu   ceva
manoviññāṇadhātu  ca  avasesā  dhātū  dhātū na manoviññāṇadhātu .
Dhammo dhātūti: āmantā . dhātū dhammadhātūti: dhammadhātu dhātu ceva
dhammadhātu ca avasesā dhātū dhātū na dhammadhātu.
   [808]  Na  cakkhu na dhātūti: cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā dhātū
na  cakkhu dhātu cakkhuñca dhātuñca ṭhapetvā avasesā na ceva cakkhu
na ca dhātu . na dhātū na cakkhudhātūti: āmantā. Na sotaṃ na dhātūti:
sotaṃ ṭhapetvā .pe. ghānaṃ ṭhapetvā jivhaṃ ṭhapetvā .pe. Na kāyo
na dhātūti: āmantā . na dhātū na kāyadhātūti: āmantā. Na rūpaṃ
na dhātūti: rūpaṃ ṭhapetvā .pe. saddaṃ gandhaṃ rasaṃ phoṭṭhabbaṃ cakkhuviññāṇaṃ
sotaviññāṇaṃ    ghānaviññāṇaṃ    jivhāviññāṇaṃ    kāyaviññāṇaṃ
Manaṃ  manoviññāṇaṃ  ṭhapetvā  .pe.  na  dhammo  na  dhātūti:
āmantā. Na dhātū na dhammadhātūti: āmantā.
            --------
   [809] Cakkhu dhātūti: āmantā . dhātū sotadhātūti: sotadhātu
dhātu ceva sotadhātu ca avasesā dhātū dhātū na sotadhātu . Cakkhu
dhātūti:  āmantā  .  dhātū  ghānadhātu  .pe. dhātū dhammadhātūti:
dhammadhātu dhātu ceva dhammadhātu ca avasesā dhātū dhātū na dhammadhātu.
Cakkaṃ bandhitabbaṃ.
   [810] Na cakkhu na dhātūti: cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā dhātū na cakkhu
dhātu  cakkhuñca  dhātuñca  ṭhapetvā avasesā na ceva cakkhu na ca
dhātu . na dhātū na sotadhātūti: āmantā . na cakkhu na dhātūti:
cakkhuṃ  ṭhapetvā avasesā na cakkhu dhātu cakkhuñca dhātuñca ṭhapetvā
avasesā na ceva cakkhu na ca dhātu . na dhātu na ghānadhātu .pe.
Na  dhātū  na  dhammadhātūti: āmantā .pe. na dhammo na dhātūti:
āmantā . na dhātū na cakkhudhātūti: āmantā. Na dhammo na dhātūti:
āmantā . na dhātū na sotadhātu .pe. Na dhātū na manoviññāṇadhātūti:
āmantā  .  cakkaṃ  bandhitabbaṃ  .  yathā  āyatanayamakassa paṇṇatti
evaṃ dhātuyamakassa paṇṇatti vitthāretabbā.
           Paṇṇattivāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 266-271. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=5309              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5309              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=803&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=803              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]