ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

   [48] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati
nahetupaccayā ahetukaṃ savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve khandhe paṭicca  dve  khandhā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vicikicchā-
sahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato uddhacca-
sahagato  moho  . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page25.

Dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetuke savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko ahetukapaṭisandhikkhaṇe ... . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetuke savitakkasavicāre khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetuka- paṭisandhikkhaṇe .... [49] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka- avicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukaṃ savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe .... Savitakka- savicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetuke savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe ... . Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukaṃ savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca ahetukapaṭisandhikkhaṇe .... [50] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka- vicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukaṃ savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page26.

Vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe .... [51] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ vitakkaṃ paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakka- avicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ vitakkaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ. [52] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka- avicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukaṃ vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. [53] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... āhāra- samuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ... Mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page27.

Vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko. [54] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. [55] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakka- avicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca. [56] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāra- matto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetuka- paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. [57] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakka- savicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā . savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page28.

Dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko . savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetuke savitakka- savicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetuka- paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [58] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ . savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakka- avicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ . savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakka- savicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page29.

[59] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [60] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakka- savicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā . avitakkavicāra- mattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [61] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakka- savicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetuka- paṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [62] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page30.

Khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vitakkañca paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho . savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetuke savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe .... [63] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukaṃ savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe .... [64] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vitakkañca vatthuñca paṭicca dve khandhā . savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetuke savitakkasavicāre khandhe ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page31.

Vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetuka- paṭisandhikkhaṇe .... [65] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakka- avicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vitakkañca vatthuñca paṭicca dve khandhā savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [66] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā savitakkasavicāre khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. [67] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā avitakkavicāramatte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vitakkaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ. [68] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā avitakkaavicāre khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicāraṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page32.

Avitakkaavicāre khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ vicāraṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhe paṭicca vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca. [69] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakka- avicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [70] Avitakkaavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā avitakka- vicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ avitakka- vicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca .pe. Kaṭattārūpaṃ. [71] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe .... [72] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page33.

Savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe kaṭattārūpaṃ. [73] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā .pe. Satta. [74] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā avitakkavicāramatte khandhe paṭicca avitakka- vicāramattādhipati vipākaṃ avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakka- savicāro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā vitakkaṃ paṭicca savitakka- savicārā khandhā paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā vipāke avitakka- vicāramatte khandhe paṭicca vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. {74.1} Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka- avicāro ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā vitakkaṃ paṭicca savitakka- savicārā khandhā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā vipākaṃ avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [75] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page34.

Uppajjati naadhipatipaccayā avitakkaavicāre khandhe paṭicca avitakkaavicārādhipati vipākaṃ avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakka- vicāramatto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā adhipati vipākaṃ vicāraṃ paṭicca avitakkavicāra- mattā khandhā. Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca satta. [76] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca . Saṅkhittaṃ . avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ... avitakkavicāramatto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca avitakkavicāramattā adhipati vipākaṃ avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca. Saṅkhittaṃ. [77] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā ... Naārammaṇasadisaṃ. [78] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati napurejātapaccayā satta. [79] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page35.

Uppajjati napurejātapaccayā arūpe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati napurejātapaccayā arūpe vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakka- avicāro dhammo uppajjati napurejātapaccayā arūpe avitakkavicāra- matte khandhe paṭicca vicāro avitakkavicāramatte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vitakkaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe .... {79.1} Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka- avicāro ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā arūpe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca paṭisandhikkhaṇe .... [80] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati napurejātapaccayā arūpe avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā .pe. avitakkaavicāre khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicāraṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati napurejātapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā. Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page36.

Napurejātapaccayā arūpe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā paṭisandhikkhaṇe .... Saṅkhittaṃ. [81] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca satta. Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati napurejātapaccayā arūpe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā paṭisandhikkhaṇe .... Saṅkhittaṃ. Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāra- matto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti . Saṅkhittaṃ . Paṭisandhikkhaṇe napurejātamūlake yathā suddhikaṃ arūpaṃ tathā arūpā kātabbā. Napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā. [82] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati naāsevanapaccayā vipākaṃ avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca. Saṅkhittaṃ. [83] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati naāsevanapaccayā vipākaṃ avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca. Saṅkhittaṃ. [84] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nakammapaccayā savitakkasavicāre khandhe paṭicca savitakka- savicārā cetanā. [85] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page37.

Uppajjati nakammapaccayā avitakkavicāramatte khandhe paṭicca avitakka- vicāramattā cetanā . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakka- savicāro dhammo uppajjati nakammapaccayā vitakkaṃ paṭicca savitakka- savicārā cetanā. [86] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nakammapaccayā avitakkaavicāre khandhe paṭicca avitakkaavicārā cetanā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati nakammapaccayā vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā cetanā. [87] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati nakammapaccayā avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca avitakkavicāramattā cetanā. [88] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati nakammapaccayā savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca paṭicca savitakkasavicārā cetanā. [89] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati navipākapaccayā . saṅkhittaṃ . naāhārapaccayā bāhiraṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ .pe. naindriyapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ . Najhānapaccayā pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ .pe. bāhiraṃ ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page38.

Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .... (naāsevana- mūlake avitakkavicāramattaṃ vipākena saha gacchantena napurejātasadisaṃ kātabbaṃ . avitakkavicāramattañca avitakkavicāramattagacchantena vipāko dassetabbo) ... Namaggapaccayā nasampayuttapaccayā .... [90] ... Navippayuttapaccayā arūpe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati navippayuttapaccayā arūpe savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti navippayuttapaccayā arūpe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca. [91] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati navippayuttapaccayā arūpe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati navippayuttapaccayā arūpe vitakkaṃ paṭicca savitakka- savicārā khandhā . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakka- avicāro dhammo uppajjati navippayuttapaccayā arūpe avitakkavicāramatte khandhe paṭicca vicāro . avitakkavicāra- mattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti navippayuttapaccayā arūpe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page39.

Avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca dve khandhe paṭicca dve khandhā vicāro ca. [92] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati navippayuttapaccayā arūpe avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati navippayuttapaccayā arūpe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā. [93] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati navippayuttapaccayā arūpe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā. [94] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati navippayuttapaccayā arūpe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā. [95] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati nonatthipaccayā novigatapaccayā. [96] Nahetuyā tettiṃsa naārammaṇe satta naadhipatiyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page40.

Sattattiṃsa naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe satta naupanissaye satta napurejāte sattattiṃsa napacchājāte sattattiṃsa naāsevane sattattiṃsa nakamme satta navipāke vīsa naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge tettiṃsa nasampayutte satta navippayutte ekādasa nonatthiyā satta novigate satta. Yathā kusalattike paccanīyagaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ. [97] Hetupaccayā naārammaṇe satta . saṅkhittaṃ . yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ. [98] Nahetupaccayā ārammaṇe cuddasa . saṅkhittaṃ . yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ. Paṭiccavāro niṭṭhito. Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso kātabbo.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 24-40. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=467&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=467&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=48&items=51              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=48              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]