ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Saṃsaṭṭhavāro
   [857]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  dassanena-
pahātabbahetuko   dhammo   uppajjati  hetupaccayā  dassanena-
pahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā dve khandhe
saṃsaṭṭhā dve khandhā.
   [858]  Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  bhāvanāya-
pahātabbahetuko  dhammo  ...  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  ekaṃ khandhaṃ
saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā.
   [859]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo ... Nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā paṭisandhikkhaṇe ....
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ      dhammaṃ     saṃsaṭṭho
dassanenapahātabbahetuko  dhammo  ...  vicikicchāsahagataṃ mohaṃ saṃsaṭṭhā
sampayuttakā  khandhā  .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
saṃsaṭṭho  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  ...  uddhaccasahagataṃ mohaṃ
saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā.
   [860]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanenapahātabbahetuko dhammo ...
Vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā
... Dve khandhā.
   [861]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca dhammaṃ saṃsaṭṭho bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo ...
Uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve
khandhe ....
   [862]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā
dassanenapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  dve
khandhe  ... . dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  ...  vicikicchāsahagate  khandhe
saṃsaṭṭho  vicikicchāsahagato  moho  .  dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
saṃsaṭṭho   dassanenapahātabbahetuko   ca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko ca dhammā ... vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā
tayo khandhā moho ca dve khandhe ... . bhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ saṃsaṭṭho ... Tīṇi.
   [863]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko      dhammo     ...
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo
khandhā  dve  khandhe  saṃsaṭṭhā dve khandhā paṭisandhikkhaṇe ... .
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo ... vicikicchāsahagataṃ mohaṃ saṃsaṭṭhā
sampayuttakā  khandhā  .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
saṃsaṭṭho  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  ...  uddhaccasahagataṃ mohaṃ
saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā.
   [864]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanenapahātabbahetuko dhammo ...
Vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve
khandhe ca mohañca saṃsaṭṭhā.
   [865]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca
saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ....
   [866] Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanenapahātabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  dassanenapahātabbahetukaṃ
ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe .... Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ  saṃsaṭṭho  ...  ekaṃ  . nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ     saṃsaṭṭho     nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
Dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
ekaṃ  khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ... anantarapaccayā
samanantarapaccayā.
   [867]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  dassanena-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā  aññamaññapaccayā
nissayapaccayā   upanissayapaccayā  purejātapaccayā  āsevanapaccayā
kammapaccayā   vipākapaccayā   āhārapaccayā   indriyapaccayā
jhānapaccayā   maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā
atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [868]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  ekādasa adhipatiyā tīṇi
anantare  ekādasa  samanantare  ekādasa  sahajāte  ekādasa
aññamaññe  ekādasa  nissaye  ekādasa  upanissaye  ekādasa
purejāte  ekādasa  āsevane ekādasa kamme ekādasa vipāke
ekaṃ  āhāre  ekādasa  indriye  ekādasa  jhāne  ekādasa
magge  ekādasa  sampayutte  ekādasa  vippayutte  ekādasa
atthiyā  ekādasa  natthiyā  ekādasa  vigate  ekādasa  avigate
ekādasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [869] Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  vicikicchāsahagate
Khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato moho.
   [870]  Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati   nahetupaccayā
uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho uddhaccasahagato moho.
   [871]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā
ahetukaṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā
tayo khandhā dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā ahetukapaṭisandhikkhaṇe ....
   [872]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ ... naadhipatipaccayā .
Sahajātasadisaṃ  . napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā
nakammapaccayā  satta  .  navipākapaccayā  najhānapaccayā namaggapaccayā
navippayuttapaccayā.
   [873]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā  ekādasa  napurejāte
ekādasa  napacchājāte  ekādasa  naāsevane  ekādasa  nakamme
satta  navipāke  ekādasa najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte
ekādasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [874]  Hetupaccayā naadhipatiyā satta ... napurejāte satta
napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke
Satta navippayutte satta. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [875] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Anantare tīṇi samanantare
tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye
tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme tīṇi vipāke ekaṃ
āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi jhāne tīṇi magge dve sampayutte
tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi  vigate  tīṇi
avigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
        Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 280-285. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=5494              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=5494              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=857&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=857              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]