ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Samsatthavaro
   [857]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  samsattho  dassanena-
pahatabbahetuko   dhammo   uppajjati  hetupaccaya  dassanena-
pahatabbahetukam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha dve khandhe
samsattha dve khandha.
   [858]  Bhavanayapahatabbahetukam  dhammam  samsattho  bhavanaya-
pahatabbahetuko  dhammo  ...  bhavanayapahatabbahetukam  ekam khandham
samsattha tayo khandha dve khandhe samsattha dve khandha.
   [859]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  samsattho
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo ... Nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukam ekam khandham samsattha tayo khandha patisandhikkhane ....
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam      dhammam     samsattho
dassanenapahatabbahetuko  dhammo  ...  vicikicchasahagatam moham samsattha
sampayuttaka  khandha  .  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam
samsattho  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo  ...  uddhaccasahagatam moham
samsattha sampayuttaka khandha.
   [860]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca dhammam samsattho dassanenapahatabbahetuko dhammo ...
Vicikicchasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  samsattha  tayo  khandha
... Dve khandha.
   [861]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca dhammam samsattho bhavanayapahatabbahetuko dhammo ...
Uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  samsattha tayo khandha dve
khandhe ....
   [862]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  samsattho nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati   arammanapaccaya
dassanenapahatabbahetukam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  dve
khandhe  ... . dassanenapahatabbahetukam dhammam samsattho nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  ...  vicikicchasahagate  khandhe
samsattho  vicikicchasahagato  moho  .  dassanenapahatabbahetukam  dhammam
samsattho   dassanenapahatabbahetuko   ca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko ca dhamma ... vicikicchasahagatam ekam khandham samsattha
tayo khandha moho ca dve khandhe ... . bhavanayapahatabbahetukam
dhammam samsattho ... Tini.
   [863]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  samsattho
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko      dhammo     ...
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  ekam  khandham  samsattha  tayo
khandha  dve  khandhe  samsattha dve khandha patisandhikkhane ... .
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  samsattho  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko  dhammo ... vicikicchasahagatam moham samsattha
sampayuttaka  khandha  .  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam
samsattho  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo  ...  uddhaccasahagatam moham
samsattha sampayuttaka khandha.
   [864]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca dhammam samsattho dassanenapahatabbahetuko dhammo ...
Vicikicchasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca samsattha tayo khandha dve
khandhe ca mohanca samsattha.
   [865]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  samsattho  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati  arammanapaccaya  uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca
samsattha tayo khandha dve khandhe ....
   [866] Dassanenapahatabbahetukam dhammam samsattho dassanenapahatabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  dassanenapahatabbahetukam
ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe .... Bhavanayapahatabbahetukam
dhammam  samsattho  ...  ekam  . nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
dhammam     samsattho     nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
Dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
ekam  khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ... anantarapaccaya
samanantarapaccaya.
   [867]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  samsattho  dassanena-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya  annamannapaccaya
nissayapaccaya   upanissayapaccaya  purejatapaccaya  asevanapaccaya
kammapaccaya   vipakapaccaya   aharapaccaya   indriyapaccaya
jhanapaccaya   maggapaccaya   sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya
atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [868]  Hetuya  satta  arammane  ekadasa adhipatiya tini
anantare  ekadasa  samanantare  ekadasa  sahajate  ekadasa
annamanne  ekadasa  nissaye  ekadasa  upanissaye  ekadasa
purejate  ekadasa  asevane ekadasa kamme ekadasa vipake
ekam  ahare  ekadasa  indriye  ekadasa  jhane  ekadasa
magge  ekadasa  sampayutte  ekadasa  vippayutte  ekadasa
atthiya  ekadasa  natthiya  ekadasa  vigate  ekadasa  avigate
ekadasa. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [869] Dassanenapahatabbahetukam dhammam samsattho nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  vicikicchasahagate
Khandhe samsattho vicikicchasahagato moho.
   [870]  Bhavanayapahatabbahetukam  dhammam  samsattho nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati   nahetupaccaya
uddhaccasahagate khandhe samsattho uddhaccasahagato moho.
   [871]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  samsattho
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya
ahetukam  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  ekam  khandham  samsattha
tayo khandha dve khandhe samsattha dve khandha ahetukapatisandhikkhane ....
   [872]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam ... naadhipatipaccaya .
Sahajatasadisam  . napurejatapaccaya napacchajatapaccaya naasevanapaccaya
nakammapaccaya  satta  .  navipakapaccaya  najhanapaccaya namaggapaccaya
navippayuttapaccaya.
   [873]  Nahetuya  tini  naadhipatiya  ekadasa  napurejate
ekadasa  napacchajate  ekadasa  naasevane  ekadasa  nakamme
satta  navipake  ekadasa najhane ekam namagge ekam navippayutte
ekadasa. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [874]  Hetupaccaya naadhipatiya satta ... napurejate satta
napacchajate  satta  naasevane  satta  nakamme  satta  navipake
Satta navippayutte satta. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [875] Nahetupaccaya arammane tini ... Anantare tini samanantare
tini  sahajate  tini  annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye
tini  purejate  tini  asevane  tini  kamme tini vipake ekam
ahare  tini  indriye  tini jhane tini magge dve sampayutte
tini  vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya  tini  vigate  tini
avigate tini. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
        Sampayuttavaro samsatthavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 280-285. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=5494&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=5494&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=857&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=857              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]