ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

         Maggārammaṇattikaṃ
           paṭiccavāro
   [1768]  Maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā  maggārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve  khandhe  ... . maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo
uppajjati  hetupaccayā  maggārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca maggādhipatī
tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe ....
Maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo  ca maggādhipati ca dhammā
uppajjanti   hetupaccayā   maggārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
maggārammaṇā ca maggādhipatī ca tayo khandhā dve khandhe ....
   [1769] Maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko dhammo uppajjati
hetupaccayā  maggahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe ... . maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati
hetupaccayā  maggahetukaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggādhipatī tayo khandhā
dve khandhe ... . maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko ca maggādhipati
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  maggahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
maggahetukā ca maggādhipatī ca tayo khandhā dve khandhe ....
   [1770]  Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati
hetupaccayā  maggādhipatiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe ... . maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati
Hetupaccayā  maggādhipatiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  maggārammaṇā  tayo
khandhā  dve  khandhe ... . maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  maggādhipatiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
maggahetukā  tayo  khandhā  dve khandhe ... . maggādhipatiṃ dhammaṃ
paṭicca maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā uppajjanti hetupaccayā
maggādhipatiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  maggārammaṇā  ca  maggādhipatiṃ ca
tayo khandhā dve khandhe ... . maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko
ca  maggādhipati  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  maggādhipatiṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  maggahetukā  ca  maggādhipatī ca tayo khandhā
dve khandhe ....
   [1771]   Maggārammaṇañca   maggādhipatiñca  dhammaṃ  paṭicca
maggārammaṇo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā  maggārammaṇañca
maggādhipatiñca  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca maggārammaṇā tayo khandhā dve
khandhe ... . maggārammaṇañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggādhipati
dhammo   uppajjati   hetupaccayā  maggārammaṇañca  maggādhipatiñca
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca maggādhipatī tayo khandhā dve khandhe ... .
Maggārammaṇañca  maggādhipatiñca  dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo  ca
maggādhipati  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  maggārammaṇañca
maggādhipatiñca  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  maggārammaṇā ca maggādhipatī ca
tayo khandhā dve khandhe ....
   [1772]  Maggahetukañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggahetuko
dhammo   uppajjati   hetupaccayā   maggahetukañca  maggādhipatiñca
ekaṃ  khandhaṃ paṭicca maggahetukā tayo khandhā dve khandhe ... .
Maggahetukañca  maggādhipatiñca  dhammaṃ  paṭicca  maggādhipati  dhammo
uppajjati  hetupaccayā  maggahetukañca  maggādhipatiñca  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  maggādhipatī tayo khandhā dve khandhe ... . maggahetukañca
maggādhipatiñca  dhammaṃ  paṭicca  maggahetuko  ca maggādhipati ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā  maggahetukañca  maggādhipatiñca  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca maggahetukā ca maggādhipatī ca tayo khandhā dve khandhe ....
   [1773]  Maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo  dhammo
uppajjati ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā samanantarapaccayā
sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā
purejātapaccayā   āsevanapaccayā   kammapaccayā   āhārapaccayā
indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā
atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [1774]  Hetuyā  sattarasa  ārammaṇe  adhipatiyā  anantare
samanantare  sahajāte  aññamaññe  nissaye  upanissaye  purejāte
āsevane kamme āhāre indriye jhāne magge sampayutte vippayutte
atthiyā natthiyā vigate avigate sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1775]  Maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo  dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  maggārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ....
   [1776]  Maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā  maggārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  dve  khandhe ... . maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  maggārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca
maggādhipatī  tayo  khandhā  dve khandhe ... . maggārammaṇaṃ dhammaṃ
paṭicca  maggārammaṇo  ca  maggādhipati  ca  dhammā  uppajjanti
naadhipatipaccayā  maggārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  maggārammaṇā
ca maggādhipatī ca tayo khandhā dve khandhe ....
   [1777]  Maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā  maggahetuke  khandhe  paṭicca  maggahetukā adhipati .
Maggahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati naadhipatipaccayā
maggahetuke  khandhe  paṭicca  maggādhipati  adhipati  .  maggahetukaṃ
dhammaṃ  paṭicca  maggahetuko  ca  maggādhipati  ca  dhammā uppajjanti
naadhipatipaccayā  maggahetuke  khandhe  paṭicca  maggahetuko  ca
maggādhipati ca adhipati.
   [1778]  Maggādhipatiṃ  dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā  maggādhipatī  khandhe  paṭicca  maggādhipati  adhipati
Maggādhipatiṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... .
Maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā
maggādhipatiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  maggārammaṇā  tayo  khandhā
dve khandhe ... . maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko dhammo ...
Naadhipatipaccayā  maggādhipatī  khandhe  paṭicca  maggahetuko  adhipati .
Maggādhipatiṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo  ca  maggādhipati ca dhammā
uppajjanti   naadhipatipaccayā  maggādhipatiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
maggārammaṇā ca maggādhipatī ca tayo khandhā dve khandhe .... Maggādhipatiṃ
dhammaṃ  paṭicca  maggahetuko  ca  maggādhipati  ca  dhammā uppajjanti
naadhipatipaccayā   maggādhipatī  khandhe  paṭicca  maggahetuko  ca
maggādhipati ca adhipati.
   [1779]   Maggārammaṇañca   maggādhipatiñca   dhammaṃ  paṭicca
maggārammaṇo  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  maggārammaṇañca
maggādhipatiñca  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca maggārammaṇā tayo khandhā dve
khandhe ... . maggārammaṇañca maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggādhipati
dhammo  ...  naadhipatipaccayā  maggārammaṇañca  maggādhipatiñca  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  maggādhipatī  tayo  khandhā  dve  khandhe  ... .
Maggārammaṇañca  maggādhipatiñca  dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo  ca
maggādhipati  ca  dhammā  uppajjanti  naadhipatipaccayā  maggārammaṇañca
maggādhipatiñca  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  maggārammaṇā ca maggādhipatī ca
Tayo khandhā dve khandhe ....
   [1780]  Maggahetukañca  maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggahetuko
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  maggahetuke  ca  maggādhipatī  ca
khandhe  paṭicca  maggahetuko  adhipati  . maggahetukañca maggādhipatiñca
dhammaṃ  paṭicca maggādhipati dhammo ... maggahetuke ca maggādhipatī ca
khandhe  paṭicca  maggādhipati  adhipati  .  maggahetukañca maggādhipatiñca
dhammaṃ paṭicca maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā ... Naadhipatipaccayā
maggahetuke ca maggādhipatī ca khandhe paṭicca maggahetuko ca maggādhipati
ca adhipati.
   [1781] Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati
napurejātapaccayā napacchājātapaccayā paripuṇṇā dvepi.
   [1782]  Maggārammaṇaṃ  dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo ...
Naāsevanapaccayā  maggārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve  khandhe  ... . maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo
uppajjati  naāsevanapaccayā  maggārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
maggādhipatī tayo khandhā dve khandhe ... . Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca
maggārammaṇo  ca  maggādhipati  ca  dhammā  ...  naāsevanapaccayā
maggārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā ca maggādhipatī ca tayo
khandhā dve khandhe ....
   [1783]  Maggādhipatiṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggādhipati  dhammo ...
Naāsevanapaccayā  maggādhipatiṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve
khandhe  ... . maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo ...
Naāsevanapaccayā  maggādhipatiṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca maggārammaṇā tayo
khandhā dve khandhe ... . maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo ca
maggādhipati  ca dhammā ... naāsevanapaccayā maggādhipatiṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca maggārammaṇā ca maggādhipatī ca tayo khandhā dve khandhe ....
   [1784]   Maggārammaṇañca   maggādhipatiñca   dhammaṃ  paṭicca
maggārammaṇo   dhammo  ...  naāsevanapaccayā  maggārammaṇañca
maggādhipatiñca  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca maggārammaṇā tayo khandhā dve
khandhe  ...  .  maggārammaṇañca  maggādhipatiñca  dhammaṃ  paṭicca
maggādhipati dhammo ... naāsevanapaccayā maggārammaṇañca maggādhipatiñca
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca maggādhipatī tayo khandhā dve khandhe ... .
Maggārammaṇañca  maggādhipatiñca  dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo  ca
maggādhipati  ca  dhammā  ...  naāsevanapaccayā  maggārammaṇañca
maggādhipatiñca  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  maggārammaṇā ca maggādhipatī ca
tayo khandhā dve khandhe ....
   [1785]  Maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo  dhammo
uppajjati  nakammapaccayā  maggārammaṇe  khandhe  paṭicca maggārammaṇā
cetanā  .  maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggādhipati  dhammo
uppajjati   nakammapaccayā   maggārammaṇe   khandhe   paṭicca
Maggādhipati  cetanā  .  maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo ca
maggādhipati ca dhammā ... nakammapaccayā maggārammaṇe khandhe paṭicca
maggārammaṇā ca maggādhipati ca cetanā.
   [1786]  Maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko dhammo uppajjati
nakammapaccayā  maggahetuke  khandhe  paṭicca  maggahetukā cetanā .
Maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati dhammo ... Nakammapaccayā maggahetuke
khandhe  paṭicca  maggādhipati  cetanā  .  maggahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca
maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā ... nakammapaccayā maggahetuke
khandhe paṭicca maggahetuko ca maggādhipati ca cetanā.
   [1787]  Maggādhipatiṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggādhipati  dhammo ...
Nakammapaccayā  maggādhipatī  khandhe  paṭicca  maggādhipati  cetanā
pañca pañhā.
   [1788]   Maggārammaṇañca   maggādhipatiñca   dhammaṃ  paṭicca
maggārammaṇo dhammo ... Nakammapaccayā. Paṭhamaghaṭane tīṇi.
   [1789]  Maggahetukañca  maggādhipatiñca dhammaṃ paṭicca maggahetuko
dhammo uppajjati nakammapaccayā dutiyaghaṭane tīṇi pañhā.
   [1790]  Maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo  dhammo
uppajjati navipākapaccayā paripuṇṇaṃ.
   [1791]  Maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo  dhammo
uppajjati  namaggapaccayā  ahetukaṃ  maggārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca
Tayo khandhā dve khandhe ....
   [1792]  Maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo  dhammo
uppajjati navippayuttapaccayā paripuṇṇaṃ. Arūpanti niyāmetabbaṃ.
   [1793]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  sattarasa  napurejāte
sattarasa  napacchājāte  sattarasa  naāsevane  nava nakamme sattarasa
navipāke  sattarasa  namagge  ekaṃ  navippayutte  sattarasa .
Evaṃ gaṇetabbaṃ.
             Paccanīyaṃ
   [1794] Hetupaccayā naadhipatiyā sattarasa ... Napurejāte sattarasa
napacchājāte sattarasa naāsevane nakamme nava navipāke navippayutte
sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1795]  Nahetupaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare ekaṃ . saṅkhittaṃ . sabbattha ekaṃ . jhāne sampayutte
vippayutte natthiyā vigate avigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
    Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
        sampayuttavāropi paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 506-514. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=9911              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=9911              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1768&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1768              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12749              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12749              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่