ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

         Maggarammanattikam
           paticcavaro
   [1768]  Maggarammanam  dhammam  paticca  maggarammano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya  maggarammanam ekam khandham paticca tayo khandha
dve  khandhe  ... . maggarammanam dhammam paticca maggadhipati dhammo
uppajjati  hetupaccaya  maggarammanam  ekam  khandham paticca maggadhipati
tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve khandhe ....
Maggarammanam  dhammam  paticca  maggarammano  ca maggadhipati ca dhamma
uppajjanti   hetupaccaya   maggarammanam  ekam  khandham  paticca
maggarammana ca maggadhipati ca tayo khandha dve khandhe ....
   [1769] Maggahetukam dhammam paticca maggahetuko dhammo uppajjati
hetupaccaya  maggahetukam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha dve
khandhe ... . maggahetukam dhammam paticca maggadhipati dhammo uppajjati
hetupaccaya  maggahetukam  ekam khandham paticca maggadhipati tayo khandha
dve khandhe ... . maggahetukam dhammam paticca maggahetuko ca maggadhipati
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  maggahetukam ekam khandham paticca
maggahetuka ca maggadhipati ca tayo khandha dve khandhe ....
   [1770]  Maggadhipatim dhammam paticca maggadhipati dhammo uppajjati
hetupaccaya  maggadhipatim  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha dve
khandhe ... . maggadhipatim dhammam paticca maggarammano dhammo uppajjati
Hetupaccaya  maggadhipatim  ekam  khandham  paticca  maggarammana  tayo
khandha  dve  khandhe ... . maggadhipatim dhammam paticca maggahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  maggadhipatim  ekam  khandham  paticca
maggahetuka  tayo  khandha  dve khandhe ... . maggadhipatim dhammam
paticca maggarammano ca maggadhipati ca dhamma uppajjanti hetupaccaya
maggadhipatim  ekam  khandham  paticca  maggarammana  ca  maggadhipatim ca
tayo khandha dve khandhe ... . maggadhipatim dhammam paticca maggahetuko
ca  maggadhipati  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  maggadhipatim
ekam  khandham  paticca  maggahetuka  ca  maggadhipati ca tayo khandha
dve khandhe ....
   [1771]   Maggarammananca   maggadhipatinca  dhammam  paticca
maggarammano   dhammo   uppajjati  hetupaccaya  maggarammananca
maggadhipatinca  ekam  khandham  paticca maggarammana tayo khandha dve
khandhe ... . maggarammananca maggadhipatinca dhammam paticca maggadhipati
dhammo   uppajjati   hetupaccaya  maggarammananca  maggadhipatinca
ekam  khandham  paticca maggadhipati tayo khandha dve khandhe ... .
Maggarammananca  maggadhipatinca  dhammam  paticca  maggarammano  ca
maggadhipati  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  maggarammananca
maggadhipatinca  ekam  khandham  paticca  maggarammana ca maggadhipati ca
tayo khandha dve khandhe ....
   [1772]  Maggahetukanca maggadhipatinca dhammam paticca maggahetuko
dhammo   uppajjati   hetupaccaya   maggahetukanca  maggadhipatinca
ekam  khandham paticca maggahetuka tayo khandha dve khandhe ... .
Maggahetukanca  maggadhipatinca  dhammam  paticca  maggadhipati  dhammo
uppajjati  hetupaccaya  maggahetukanca  maggadhipatinca  ekam  khandham
paticca  maggadhipati tayo khandha dve khandhe ... . maggahetukanca
maggadhipatinca  dhammam  paticca  maggahetuko  ca maggadhipati ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya  maggahetukanca  maggadhipatinca  ekam  khandham
paticca maggahetuka ca maggadhipati ca tayo khandha dve khandhe ....
   [1773]  Maggarammanam  dhammam  paticca  maggarammano  dhammo
uppajjati arammanapaccaya adhipatipaccaya anantarapaccaya samanantarapaccaya
sahajatapaccaya   annamannapaccaya   nissayapaccaya  upanissayapaccaya
purejatapaccaya   asevanapaccaya   kammapaccaya   aharapaccaya
indriyapaccaya jhanapaccaya maggapaccaya sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya
atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [1774]  Hetuya  sattarasa  arammane  adhipatiya  anantare
samanantare  sahajate  annamanne  nissaye  upanissaye  purejate
asevane kamme ahare indriye jhane magge sampayutte vippayutte
atthiya natthiya vigate avigate sattarasa. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1775]  Maggarammanam  dhammam  paticca  maggarammano  dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  maggarammanam  ekam  khandham paticca
tayo khandha dve khandhe ....
   [1776]  Maggarammanam  dhammam  paticca  maggarammano  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya  maggarammanam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  dve  khandhe ... . maggarammanam dhammam paticca maggadhipati
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  maggarammanam  ekam  khandham paticca
maggadhipati  tayo  khandha  dve khandhe ... . maggarammanam dhammam
paticca  maggarammano  ca  maggadhipati  ca  dhamma  uppajjanti
naadhipatipaccaya  maggarammanam  ekam  khandham  paticca  maggarammana
ca maggadhipati ca tayo khandha dve khandhe ....
   [1777]  Maggahetukam dhammam paticca maggahetuko dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya  maggahetuke  khandhe  paticca  maggahetuka adhipati .
Maggahetukam  dhammam  paticca maggadhipati dhammo uppajjati naadhipatipaccaya
maggahetuke  khandhe  paticca  maggadhipati  adhipati  .  maggahetukam
dhammam  paticca  maggahetuko  ca  maggadhipati  ca  dhamma uppajjanti
naadhipatipaccaya  maggahetuke  khandhe  paticca  maggahetuko  ca
maggadhipati ca adhipati.
   [1778]  Maggadhipatim  dhammam paticca maggadhipati dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya  maggadhipati  khandhe  paticca  maggadhipati  adhipati
Maggadhipatim  ekam  khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... .
Maggadhipatim dhammam paticca maggarammano dhammo uppajjati naadhipatipaccaya
maggadhipatim  ekam  khandham  paticca  maggarammana  tayo  khandha
dve khandhe ... . maggadhipatim dhammam paticca maggahetuko dhammo ...
Naadhipatipaccaya  maggadhipati  khandhe  paticca  maggahetuko  adhipati .
Maggadhipatim  dhammam  paticca  maggarammano  ca  maggadhipati ca dhamma
uppajjanti   naadhipatipaccaya  maggadhipatim  ekam  khandham  paticca
maggarammana ca maggadhipati ca tayo khandha dve khandhe .... Maggadhipatim
dhammam  paticca  maggahetuko  ca  maggadhipati  ca  dhamma uppajjanti
naadhipatipaccaya   maggadhipati  khandhe  paticca  maggahetuko  ca
maggadhipati ca adhipati.
   [1779]   Maggarammananca   maggadhipatinca   dhammam  paticca
maggarammano  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  maggarammananca
maggadhipatinca  ekam  khandham  paticca maggarammana tayo khandha dve
khandhe ... . maggarammananca maggadhipatinca dhammam paticca maggadhipati
dhammo  ...  naadhipatipaccaya  maggarammananca  maggadhipatinca  ekam
khandham  paticca  maggadhipati  tayo  khandha  dve  khandhe  ... .
Maggarammananca  maggadhipatinca  dhammam  paticca  maggarammano  ca
maggadhipati  ca  dhamma  uppajjanti  naadhipatipaccaya  maggarammananca
maggadhipatinca  ekam  khandham  paticca  maggarammana ca maggadhipati ca
Tayo khandha dve khandhe ....
   [1780]  Maggahetukanca  maggadhipatinca dhammam paticca maggahetuko
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  maggahetuke  ca  maggadhipati  ca
khandhe  paticca  maggahetuko  adhipati  . maggahetukanca maggadhipatinca
dhammam  paticca maggadhipati dhammo ... maggahetuke ca maggadhipati ca
khandhe  paticca  maggadhipati  adhipati  .  maggahetukanca maggadhipatinca
dhammam paticca maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma ... Naadhipatipaccaya
maggahetuke ca maggadhipati ca khandhe paticca maggahetuko ca maggadhipati
ca adhipati.
   [1781] Maggarammanam dhammam paticca maggarammano dhammo uppajjati
napurejatapaccaya napacchajatapaccaya paripunna dvepi.
   [1782]  Maggarammanam  dhammam paticca maggarammano dhammo ...
Naasevanapaccaya  maggarammanam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve  khandhe  ... . maggarammanam dhammam paticca maggadhipati dhammo
uppajjati  naasevanapaccaya  maggarammanam  ekam  khandham  paticca
maggadhipati tayo khandha dve khandhe ... . Maggarammanam dhammam paticca
maggarammano  ca  maggadhipati  ca  dhamma  ...  naasevanapaccaya
maggarammanam ekam khandham paticca maggarammana ca maggadhipati ca tayo
khandha dve khandhe ....
   [1783]  Maggadhipatim  dhammam  paticca  maggadhipati  dhammo ...
Naasevanapaccaya  maggadhipatim  ekam khandham paticca tayo khandha dve
khandhe  ... . maggadhipatim dhammam paticca maggarammano dhammo ...
Naasevanapaccaya  maggadhipatim  ekam khandham paticca maggarammana tayo
khandha dve khandhe ... . maggadhipatim dhammam paticca maggarammano ca
maggadhipati  ca dhamma ... naasevanapaccaya maggadhipatim ekam khandham
paticca maggarammana ca maggadhipati ca tayo khandha dve khandhe ....
   [1784]   Maggarammananca   maggadhipatinca   dhammam  paticca
maggarammano   dhammo  ...  naasevanapaccaya  maggarammananca
maggadhipatinca  ekam  khandham  paticca maggarammana tayo khandha dve
khandhe  ...  .  maggarammananca  maggadhipatinca  dhammam  paticca
maggadhipati dhammo ... naasevanapaccaya maggarammananca maggadhipatinca
ekam  khandham  paticca maggadhipati tayo khandha dve khandhe ... .
Maggarammananca  maggadhipatinca  dhammam  paticca  maggarammano  ca
maggadhipati  ca  dhamma  ...  naasevanapaccaya  maggarammananca
maggadhipatinca  ekam  khandham  paticca  maggarammana ca maggadhipati ca
tayo khandha dve khandhe ....
   [1785]  Maggarammanam  dhammam  paticca  maggarammano  dhammo
uppajjati  nakammapaccaya  maggarammane  khandhe  paticca maggarammana
cetana  .  maggarammanam  dhammam  paticca  maggadhipati  dhammo
uppajjati   nakammapaccaya   maggarammane   khandhe   paticca
Maggadhipati  cetana  .  maggarammanam dhammam paticca maggarammano ca
maggadhipati ca dhamma ... nakammapaccaya maggarammane khandhe paticca
maggarammana ca maggadhipati ca cetana.
   [1786]  Maggahetukam dhammam paticca maggahetuko dhammo uppajjati
nakammapaccaya  maggahetuke  khandhe  paticca  maggahetuka cetana .
Maggahetukam dhammam paticca maggadhipati dhammo ... Nakammapaccaya maggahetuke
khandhe  paticca  maggadhipati  cetana  .  maggahetukam  dhammam paticca
maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma ... nakammapaccaya maggahetuke
khandhe paticca maggahetuko ca maggadhipati ca cetana.
   [1787]  Maggadhipatim  dhammam  paticca  maggadhipati  dhammo ...
Nakammapaccaya  maggadhipati  khandhe  paticca  maggadhipati  cetana
panca panha.
   [1788]   Maggarammananca   maggadhipatinca   dhammam  paticca
maggarammano dhammo ... Nakammapaccaya. Pathamaghatane tini.
   [1789]  Maggahetukanca  maggadhipatinca dhammam paticca maggahetuko
dhammo uppajjati nakammapaccaya dutiyaghatane tini panha.
   [1790]  Maggarammanam  dhammam  paticca  maggarammano  dhammo
uppajjati navipakapaccaya paripunnam.
   [1791]  Maggarammanam  dhammam  paticca  maggarammano  dhammo
uppajjati  namaggapaccaya  ahetukam  maggarammanam  ekam  khandham paticca
Tayo khandha dve khandhe ....
   [1792]  Maggarammanam  dhammam  paticca  maggarammano  dhammo
uppajjati navippayuttapaccaya paripunnam. Arupanti niyametabbam.
   [1793]  Nahetuya  ekam  naadhipatiya  sattarasa  napurejate
sattarasa  napacchajate  sattarasa  naasevane  nava nakamme sattarasa
navipake  sattarasa  namagge  ekam  navippayutte  sattarasa .
Evam ganetabbam.
             Paccaniyam
   [1794] Hetupaccaya naadhipatiya sattarasa ... Napurejate sattarasa
napacchajate sattarasa naasevane nakamme nava navipake navippayutte
sattarasa. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1795]  Nahetupaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare ekam . sankhittam . sabbattha ekam . jhane sampayutte
vippayutte natthiya vigate avigate ekam. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paticcavaro nitthito.
    Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
        sampayuttavaropi paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 506-514. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=9911&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=9911&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1768&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1768              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12749              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12749              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]