ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

          Saññojanasaññojaniyadukaṃ
               paṭiccavāro
   [482]    Saññojanañcevasaññojaniyañca   dhammaṃ   paṭicca
saññojanocevasaññojaniyoca   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
kāmarāgasaññojanaṃ  paṭicca  diṭṭhisaññojanaṃ  avijjāsaññojanaṃ  cakkaṃ
bandhitabbaṃ   .   saññojanañcevasaññojaniyañca   dhammaṃ   paṭicca
saññojaniyocevanocasaññojano   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
saññojane paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {482.1}   Saññojanañcevasaññojaniyañca   dhammaṃ   paṭicca
saññojanocevasaññojaniyoca    saññojaniyocevanocasaññojano    ca
dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:   kāmarāgasaññojanaṃ  paṭicca
diṭṭhisaññojanaṃ   avijjāsaññojanaṃ   sampayuttakā   ca   khandhā
cittasamuṭṭhānañca   rūpaṃ   cakkaṃ  .  saññojaniyañcevanocasaññojanaṃ
dhammaṃ   paṭicca  saññojaniyocevanocasaññojano  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  saññojaniyañcevanocasaññojanaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhi yāva
mahābhūtā.
   {482.2}   Saññojaniyañcevanocasaññojanaṃ   dhammaṃ   paṭicca
saññojanocevasaññojaniyoca   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
saññojaniyecevanocasaññojane   khandhe   paṭicca  saññojanā  .
Saññojaniyañcevanocasaññojanaṃ   dhammaṃ   paṭicca   saññojanoceva-
saññojaniyoca  saññojaniyocevanocasaññojano  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  saññojaniyañcevanocasaññojanaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā saññojanā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   {482.3}   Saññojanañcevasaññojaniyañca   saññojaniyañceva-
nocasaññojanañca   dhammaṃ   paṭicca   saññojanocevasaññojaniyoca
dhammo    uppajjati    hetupaccayā:    kāmarāgasaññojanañca
sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca  diṭṭhisaññojanaṃ  avijjāsaññojanaṃ
cakkaṃ    .    saññojanañcevasaññojaniyañca   saññojaniyañceva-
nocasaññojanañca   dhammaṃ   paṭicca   saññojaniyocevanocasaññojano
Dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   saññojaniyañcevanocasaññojanaṃ
ekaṃ   khandhañca   saññojane   ca   paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   {482.4}   Saññojanañcevasaññojaniyañca   saññojaniyañceva-
nocasaññojanañca   dhammaṃ   paṭicca   saññojanocevasaññojaniyoca
saññojaniyocevanocasaññojano  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
saññojaniyañcevanocasaññojanaṃ   ekaṃ  khandhañca  kāmarāgasaññojanañca
paṭicca  tayo  khandhā  diṭṭhisaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... cakkaṃ bandhitabbaṃ. Saññojanagocchake paṭhamadukasadisaṃ
evaṃ imampi dukaṃ vitthāretabbaṃ ninnānākaraṇaṃ ṭhapetvā lokuttaraṃ.
        Saññojanasaññojaniyadukaṃ niṭṭhitaṃ.
               ---------------
         Saññojanasaññojanasampayuttadukaṃ
                paṭiccavāro
   [483]   Saññojanañcevasaññojanasampayuttañca   dhammaṃ  paṭicca
saññojanocevasaññojanasampayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
kāmarāgasaññojanaṃ   paṭicca   diṭṭhisaññojanaṃ  avijjāsaññojanaṃ  .
Saññojanañcevasaññojanasampayuttañca dhammaṃ paṭicca
saññojanasampayuttocevanocasaññojano     dhammo     uppajjati
hetupaccayā:     saññojane     paṭicca     sampayuttakā
khandhā . saññojanañcevasaññojanasampayuttañca
Dhammaṃ paṭicca saññojanocevasaññojanasampayuttoca
saññojanasampayuttocevanocasaññojano ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  kāmarāgasaññojanaṃ  paṭicca  diṭṭhisaññojanaṃ
avijjāsaññojanaṃ sampayuttakā ca khandhā.
   {483.1}  Saññojanasampayuttañcevanocasaññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca
saññojanasampayuttocevanocasaññojano  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
saññojanasampayuttañcevanocasaññojanaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā
dve khandhe ... . saññojanasampayuttañcevanocasaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca
saññojanocevasaññojanasampayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
saññojanasampayuttecevanocasaññojane khandhe paṭicca saññojanā.
   {483.2}  Saññojanasampayuttañcevanocasaññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca
saññojanocevasaññojanasampayuttoca saññojanasampayuttoceva-
nocasaññojano  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  saññojana-
sampayuttañcevanocasaññojanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā saññojanā
ca  dve  khandhe  ...  .  saññojanañcevasaññojanasampayuttañca
saññojanasampayuttañcevanocasaññojanañca      dhammaṃ     paṭicca
saññojanocevasaññojanasampayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
kāmarāgasaññojanañca  sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca  diṭṭhisaññojanaṃ
avijjāsaññojanaṃ cakkaṃ.
   {483.3}   Saññojanañcevasaññojanasampayuttañca   saññojana-
sampayuttañcevanocasaññojanañca dhammaṃ paṭicca
Saññojanasampayuttocevanocasaññojano  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
saññojanasampayuttañcevanocasaññojanaṃ  ekaṃ  khandhañca  saññojane  ca
paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Saññojanañcevasaññojanasampayuttañca
saññojanasampayuttañcevanocasaññojanañca      dhammaṃ     paṭicca
saññojanocevasaññojanasampayuttoca saññojanasampayuttoceva-
nocasaññojano   ca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:
saññojanasampayuttañcevanocasaññojanaṃ      ekaṃ      khandhañca
kāmarāgasaññojanañca   paṭicca   tayo   khandhā   diṭṭhisaññojanaṃ
avijjāsaññojanaṃ dve khandhe ... Cakkaṃ.
   [484]  Hetuyā  nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha
nava kamme nava āhāre nava avigate nava.
   [485]   Saññojanañcevasaññojanasampayuttañca   dhammaṃ  paṭicca
saññojanocevasaññojanasampayuttoca  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:
vicikicchāsaññojanaṃ  paṭicca  avijjāsaññojanaṃ . saññojanasampayuttañceva-
nocasaññojanaṃ   dhammaṃ   paṭicca  saññojanocevasaññojanasampayuttoca
dhammo    uppajjati    nahetupaccayā:    vicikicchāsahagate
khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  moho  . saññojanañcevasaññojana-
sampayuttañca saññojanasampayuttañcevanocasaññojanañca
dhammaṃ  paṭicca  saññojanocevasaññojanasampayuttoca  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:   vicikicchāsaññojanañca   sampayuttake  ca  khandhe
Paṭicca avijjāsaññojanaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 282-287. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5743              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5743              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=483&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=60              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=483              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com