ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [80]  Sahetuko  dhammo  sahetukassa  dhammassa  hetupaccayena
Paccayo: sahetukā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe ... . sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  sahetukā  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo:  paṭisandhikkhaṇe  ...  .  sahetuko  dhammo  sahetukassa
ca  ahetukassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  sahetukā
hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   {80.1} Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  ahetuko  dhammo  sahetukassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo  . ahetuko dhammo
sahetukassa  ca  ahetukassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [81]  Sahetuko  dhammo sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  dānaṃ datvā sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... taṃ paccavekkhati
pubbe   suciṇṇāni   paccavekkhati   jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ
paccavekkhati  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ
paccavekkhanti pahīne kilese ... vikkhambhite kilese ... Pubbe ...
Sahetuke  khandhe  aniccato  ...  domanassaṃ uppajjati kusalākusale
niruddhe  sahetuko  vipāko tadārammaṇatā uppajjati cetopariyañāṇena
sahetukacittasamaṅgissa    cittaṃ    jānanti   ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa    ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
sahetukā    khandhā    iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
ārammaṇapaccayena  paccayo sahetuke khandhe ārabbha sahetukā khandhā
uppajjanti.
   {81.1} Sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahetuke  khandhe  aniccato  ...  domanassaṃ  uppajjati
kusalākusale  niruddhe  ahetuko  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati
sahetuke khandhe ārabbha ahetukā khandhā ca moho ca uppajjanti.
Sahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahetuke  khandhe  ārabbha vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā
khandhā ca moho ca uppajjanti.
   {81.2} Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: nibbānaṃ āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo: cakkhuṃ ...
Vatthuṃ ... ahetuke khandhe ca mohañca aniccato ... Domanassaṃ uppajjati
kusalākusale  niruddhe  ahetuko  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati
rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  ahetuke
khandhe ca mohañca ārabbha ahetukā khandhā ca moho ca uppajjanti.
   {81.3} Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  ariyā  nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa
vodānassa  maggassa  phalassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā
ahetuke pahīne kilese paccavekkhanti pubbe ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Ahetuke  khandhe  ca  mohaṃ ca aniccato ... domanassaṃ uppajjati
kusalākusale  niruddhe  sahetuko  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passanti  dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti
cetopariyañāṇena  ahetukacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti ahetukā khandhā
iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   ārammaṇapaccayena  paccayo
ahetuke khandhe ca mohañca ārabbha sahetukā khandhā uppajjanti.
   {81.4} Ahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: cakkhuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā
khandhā ca moho ca uppajjanti sotaṃ ... Vatthuṃ ... Ahetuke khandhe ca
mohañca ārabbha vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca
uppajjanti  . sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo: vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca
mohañca ārabbha sahetukā khandhā uppajjanti.
   {81.5}  Sahetuko  ca  ahetuko  ca  dhammā  ahetukassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate   khandhe   ca   mohañca   ārabbha  ahetukā
Khandhā ca moho ca uppajjanti . sahetuko ca ahetuko ca dhammā
sahetukassa  ca  ahetukassa  ca  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha vicikicchāsahagatā
uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti.
   [82]  Sahetuko  dhammo  sahetukassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ
datvā sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Taṃ garuṃ katvā paccavekkhati jhānā ...
Ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā ... Phalaṃ ... Sahetuke khandhe
garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  .  sahajātādhipati:  sahetukā adhipati sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahetuko  dhammo ahetukassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati:  sahetukā adhipati
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahetuko
dhammo  sahetukassa  ca  ahetukassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:  sahajātādhipati:  sahetukā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {82.1}  Ahetuko  dhammo sahetukassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: . ārammaṇādhipati: ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti
nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo
cakkhuṃ ... vatthuṃ ... ahetuke khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati
Taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [83]  Sahetuko  dhammo  sahetukassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  sahetukā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
sahetukānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa
anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ  maggassa  maggo
phalassa  phalaṃ  phalassa  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  nirodhā vuṭṭhahantassa
nevasaññānāsaññāyatanaṃ     phalasamāpattiyā     anantarapaccayena
paccayo.
   {83.1}  Sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā  khandhā
pacchimassa  pacchimassa  vicikicchāsahagatassa  uddhaccasahagatassa  mohassa
anantarapaccayena  paccayo  sahetukaṃ cuticittaṃ ahetukassa upapatticittassa
anantarapaccayena   paccayo   sahetukaṃ   bhavaṅgaṃ   āvajjanāya
anantarapaccayena  paccayo  sahetukaṃ  bhavaṅgaṃ  ahetukassa  bhavaṅgassa
anantarapaccayena  paccayo  sahetukā  khandhā  ahetukassa  vuṭṭhānassa
anantarapaccayena paccayo.
   {83.2} Sahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa
anantarapaccayena   paccayo:   purimā   purimā  vicikicchāsahagatā
uddhaccasahagatā   khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vicikicchāsahagatānaṃ
uddhaccasahagatānaṃ   khandhānaṃ   mohassa   ca   anantarapaccayena
paccayo  .  ahetuko  dhammo  ahetukassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimo  purimo  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho
Pacchimassa  pacchimassa  vicikicchāsahagatassa  uddhaccasahagatassa  mohassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā ahetukā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  ahetukānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo āvajjanā
pañcannaṃ viññāṇānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {83.3}  Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimo  purimo  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vicikicchāsahagatānaṃ  uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  ahetukaṃ cuticittaṃ sahetukassa upapatticittassa
anantarapaccayena  paccayo  ahetukaṃ  bhavaṅgaṃ  sahetukassa  bhavaṅgassa
anantarapaccayena  paccayo  ahetukā  khandhā  sahetukassa  vuṭṭhānassa
anantarapaccayena   paccayo   āvajjanā   sahetukānaṃ   khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo.
   {83.4}  Ahetuko  dhammo  sahetukassa  ca  ahetukassa  ca
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimo  purimo vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato   moho  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vicikicchāsahagatānaṃ
uddhaccasahagatānaṃ   khandhānaṃ   mohassa   ca   anantarapaccayena
paccayo  āvajjanā  vicikicchāsahagatānaṃ  uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ
mohassa  ca  anantarapaccayena paccayo . sahetuko ca ahetuko ca
dhammā  sahetukassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā
purimā  vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā  khandhā  ca  moho  ca
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vicikicchāsahagatānaṃ  uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ
Anantarapaccayena paccayo.
   {83.5} Sahetuko ca ahetuko ca dhammā ahetukassa dhammassa
anantarapaccayena   paccayo:   purimā   purimā  vicikicchāsahagatā
uddhaccasahagatā  khandhā  ca  moho  ca  pacchimassa  pacchimassa
vicikicchāsahagatassa   uddhaccasahagatassa   mohassa   anantarapaccayena
paccayo   vicikicchāsahagatā   uddhaccasahagatā   khandhā   ca
moho  ca  ahetukassa  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo .
Sahetuko  ca  ahetuko  ca  dhammā  sahetukassa ca ahetukassa ca
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā vicikicchāsahagatā
uddhaccasahagatā  khandhā  ca  moho  ca  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena
paccayo.
   [84]  Sahetuko  dhammo  sahetukassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo:  paṭiccavāre  sahajātasadisaṃ  iha  ghaṭanā  natthi  . ...
Aññamaññapaccayena  paccayo:  paṭiccavārasadisaṃ  . ... nissayapaccayena
paccayo: paṭiccavāre nissayapaccayasadisaṃ iha ghaṭanā natthi.
   [85]  ...  Upanissayapaccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  sahetukā
khandhā  sahetukānaṃ  khandhānaṃ  upanissayapaccayena paccayo . sahetuko
dhammo ahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .pe.   pakatūpanissayo:   sahetukā   khandhā
Ahetukānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo . Sahetuko
dhammo  sahetukassa  ca  ahetukassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:
sahetukā   khandhā  vicikicchāsahagatānaṃ  uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ
mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {85.1} Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:
kāyikaṃ  sukhaṃ  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  mohassa  ca
upanissayapaccayena paccayo kāyikaṃ dukkhaṃ ... utu ... bhojanaṃ ...
Senāsanaṃ  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  mohassa  ca
upanissayapaccayena  paccayo  moho  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa
dukkhassa  mohassa  ca  upanissayapaccayena paccayo kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ
dukkhaṃ  utu  bhojanaṃ  senāsanaṃ moho ca kāyikassa sukhassa kāyikassa
dukkhassa mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {85.2} Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  kāyikaṃ  sukhaṃ  upanissāya dānaṃ deti .pe.
Saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ dukkhaṃ ... Utuṃ bhojanaṃ senāsanaṃ ... Mohaṃ upanissāya
dānaṃ deti .pe. saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ sukhaṃ .pe. moho ca saddhāya
.pe.  paññāya  rāgassa  .pe.  patthanāya maggassa phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena  paccayo  .  ahetuko  dhammo  sahetukassa  ca
Ahetukassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  kāyikaṃ  sukhaṃ  moho  ca
vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena
paccayo.
   {85.3} Sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.    pakatūpanissayo:    vicikicchāsahagatā   uddhaccasahagatā
khandhā ca moho ca sahetukānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
Sahetuko ca ahetuko ca dhammā ahetukassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:
vicikicchāsahagatā   uddhaccasahagatā   khandhā   ca   moho  ca
ahetukānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca  upanissayapaccayena  paccayo .
Sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca
vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena
paccayo.
   [86]  Ahetuko  dhammo ahetukassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  aniccato ... domanassaṃ uppajjati kusalākusale
niruddhe  ahetuko  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati  rūpāyatanaṃ
Cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  purejātapaccayena
paccayo  .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   purejātapaccayena   paccayo  vatthu  ahetukānaṃ
khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo.
   {86.1} Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Domanassaṃ uppajjati kusalākusale niruddhe
sahetuko  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati  dibbena  cakkhunā rūpaṃ
passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ suṇāti . vatthupurejātaṃ: vatthu
sahetukānaṃ  khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo . ahetuko dhammo
sahetukassa  ca  ahetukassa  ca  dhammassa purejātapaccayena paccayo:
ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ
ārabbha vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti.
Vatthupurejātaṃ:  vatthu  vicikicchāsahagatānaṃ  uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ
mohassa ca purejātapaccayena paccayo.
   [87]  Sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo:  pacchājātā  sahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena  paccayo . ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo:  pacchājātā  ahetukā  khandhā  ca
moho ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo .
Sahetuko ca ahetuko ca dhammā ahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo:    pacchājātā    vicikicchāsahagatā   uddhaccasahagatā
khandhā  ca moho ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena
paccayo.
   [88]  Sahetuko  dhammo sahetukassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo: anantarasadisaṃ . āvajjanampi bhavaṅgampi natthi āsevanapaccaye
vajjetabbā navapi.
   [89]  Sahetuko  dhammo  sahetukassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: sahetukā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
sahetukā  cetanā  vipākānaṃ  sahetukānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  sahetuko  dhammo  ahetukassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: sahetukā cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
sahetukā  cetanā  vipākānaṃ ahetukānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   {89.1} Sahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
sahetukā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  . nānākhaṇikā: sahetukā cetanā vipākānaṃ
sahetukānaṃ     khandhānaṃ    kaṭattā    ca    rūpānaṃ
Kammapaccayena  paccayo  .  ahetuko  dhammo  ahetukassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  ahetukā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [90]  Sahetuko  dhammo  sahetukassa  dhammassa vipākapaccayena
paccayo:  vipāko  sahetuko  eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ ...
Dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe ... . sahetuko dhammo ahetukassa
dhammassa  vipākapaccayena  paccayo:  vipākā  sahetukā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... .
Sahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa vipākapaccayena
paccayo:  vipāko  sahetuko  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ ... dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ....
Ahetuko  dhammo  ahetukassa  dhammassa  vipākapaccayena  paccayo:
vipāko  ahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  ...  dve  khandhā  ...  paṭisandhikkhaṇe  khandhā vatthussa
vipākapaccayena paccayo.
   [91]  Sahetuko  dhammo  sahetukassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo: tīṇi . ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo: ahetukā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe kabaḷiṃkāro āhāro
imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [92]  Sahetuko  dhammo  sahetukassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo: tīṇi . ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo: ahetukā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  ...  cakkhundriyaṃ
cakkhuviññāṇassa   kāyindriyaṃ   kāyaviññāṇassa   indriyapaccayena
paccayo rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [93]  Sahetuko  dhammo  sahetukassa  dhammassa  jhānapaccayena
paccayo:  tīṇi . ahetko dhammo ahetukassa dhammassa jhānapaccayena
paccayo: ahetukāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [94]  Sahetuko  dhammo  sahetukassa  dhammassa  maggapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [95]  Sahetuko  dhammo sahetukassa dhammassa sampayuttapaccayena
paccayo: paṭiccavāre sampayuttasadisā cha pañhā.
   [96]  Sahetuko  dhammo ahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  sahetukā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
sahetukā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Pacchājātā:
sahetukā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa  vippayuttapaccayena
Paccayo.
   {96.1} Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:   sahajātaṃ   purejātaṃ   pacchājātaṃ  .  sahajātā:
ahetukā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe  ahetukā  khandhā  kaṭattārūpānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo   khandhā  vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu
khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa  vatthu  ahetukānaṃ
khandhānaṃ  mohassa  ca  vippayuttapaccayena  paccayo  . pacchājātā:
ahetukā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena
paccayo.
   {96.2} Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:   sahajātaṃ   purejātaṃ  .  sahajātaṃ:  paṭisandhikkhaṇe
vatthu  sahetukānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ:
vatthu  sahetukānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo . ahetuko
dhammo  sahetukassa  ca  ahetukassa  ca  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo:  purejātaṃ:  vatthu  vicikicchāsahagatānaṃ  uddhaccasahagatānaṃ
khandhānaṃ mohassa ca vippayuttapacacyena paccayo.
   {96.3}  Sahetuko  ca  ahetuko  ca  dhammā  ahetukassa
dhammassa     vippayuttapaccayena     paccayo:     sahajātaṃ
pacchājātaṃ   .   sahajātā:   vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā
khandhā  ca  moho  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchājātā: vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca
Moho ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [97]  Sahetuko  dhammo  sahetukassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:  sahetuko  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ ... dve
khandhā ... paṭisandhikkhaṇe ... . sahetuko dhammo ahetukassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: sahetukā
khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo vicikicchāsahagatā
uddhaccasahagatā   khandhā   mohassa   ca   cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe ... . pacchājātā:
sahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   {97.1} Sahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahetuko  eko  khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā
... Paṭisandhikkhaṇe ....
   {97.2}  Ahetuko  dhammo  ahetukassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Sahajāto:
ahetuko  eko  khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo dve khandhā ... Vicikicchāsahagato uddhaccasahagato
moho   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   atthipaccayena   paccayo
paṭisandhi  .  yāva  asaññasattā kātabbaṃ . purejātaṃ: cakkhuṃ ...
Vatthuṃ aniccato ... domanassaṃ uppajjati kusalākusale niruddhe ahetuko
vipāko   tadārammaṇatā   uppajjati   rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  atthipaccayena  paccayo  vatthu ahetukānaṃ
khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo . pacchājātā: ahetukā
khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo
kabaḷiṃkāro āhāro imassa kāyassa atthipaccayena paccayo rūpajīvitindriyaṃ
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {97.3} Ahetuko dhammo sahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo:
sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vatthu
sahetukānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . Purejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ
aniccato  ...  domanassaṃ  uppajjati kusalākusale niruddhe sahetuko
vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati
dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  vatthu  sahetukānaṃ  khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   {97.4}  Ahetuko  dhammo  sahetukassa  ca  ahetukassa  ca
dhammassa   atthipaccayena   paccayo:   sahajātaṃ  purejātaṃ  .
Sahajāto:   vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo .
Purejātaṃ:  cakkhuṃ ... vatthuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā
Khandhā ca moho ca uppajjanti vatthu vicikicchāsahagatānaṃ uddhaccasahagatānaṃ
khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo.
   {97.5} Sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa dhammassa
atthipaccayena   paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto:
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato eko khandho ca moho ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  ... paṭisandhikkhaṇe
sahetuko  eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo dve khandhā ... . Sahajāto: sahetuko eko khandho ca vatthu
ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
   {97.6} Sahetuko ca ahetuko ca dhammā ahetukassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Sahajātā:  sahetukā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā  khandhā  ca
moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe
sahetukā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
Sahajātā: vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca vatthu ca mohassa
atthipaccayena paccayo . pacchājātā: vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā
khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo
pacchājātā: sahetukā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa
atthipaccayena paccayo pacchājātā:
Sahetukā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo.
   {97.7} Sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa ca ahetukassa
ca  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto:
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato eko khandho ca moho ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayana  paccayo .
Sahajāto: vicikicchāsahagato uddhaccasahagato eko khandho ca vatthu ca
tiṇṇannaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
   [98] Hetuyā cha ārammaṇe nava adhipatiyā cattāri anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe cha nissaye nava
upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte tīṇi āsevane nava
kamma  cattāri  vipāke  cattāri  āhāre  cattāri  indriye
cattāri  jhāne  cattāri  magge  tīṇi  sampayutte  cha vippayutte
pañca atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
           Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [99]  Sahetuko  dhammo sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  .  sahetuko  dhammo  ahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
Paccayo:    pacchājātapaccayena    paccayo:    kammapaccayena
paccayo:  .  sahetuko  dhammo  sahetukassa  ca  ahetukassa  ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo:.
   {99.1} Ahetuko dhammo ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: āhārapaccayena
paccayo:  indriyapaccayena  paccayo: . ahetuko dhammo sahetukassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:.
   {99.2} Ahetuko dhammo sahetukassa ca ahetukassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena paccayo: . sahetuko
ca ahetuko ca dhammā sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . sahetuko ca
ahetuko  ca  dhammā ahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo: . sahetuko ca ahetuko ca dhammā sahetukassa ca ahetukassa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [100] Nahetuyā nava . saṅkhittaṃ . sabbattha nava noavigate
nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [101] Hetupaccayā naārammaṇe cha ... Naadhipatiyā cha naanantare
cha nasamanantare cha naaññamaññe dve naupanissaye cha . saṅkhittaṃ .
... Namagge cha nasampayutte dve navippayutte dve nonatthiyā cha
novigate cha. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [102]  Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā cattāri
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  cha
nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte tīṇi
āsevane  nava  kamme cattāri vipāke cattāri āhāre cattāri
indriye  cattāri  jhāne  cattāri  magge  tīṇi  sampayutte  cha
vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā nava vigate nava avigate
nava evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Sahetukadukaṃ niṭṭhitaṃ.
           ----------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 45-65. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=912              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=912              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=80&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=80              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]