ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [841] Niyato dhammo niyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
cattari niyyanikadukasadisa ninnanakarana.
   [842]  Niyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  ariya  magga  vutthahitva  maggam  paccavekkhanti  niyate
pahine kilese paccavekkhanti pubbe samudacinne ... niyate khandhe
aniccato  ...  vipassati  cetopariyananena  niyatacittasamangissa cittam
janati  niyata  khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa   anagatamsananassa   avajjanaya   arammana-
paccayena paccayo.
   {842.1}  Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam ... Pubbe sucinnani ... Jhana
vutthahitva  jhanam  paccavekkhati  assadeti  abhinandati  tam  arabbha
aniyato rago uppajjati ditthi ... Vicikiccha ... Uddhaccam ... Aniyatam
domanassam    uppajjati    ariya    phalam    paccavekkhanti
Nibbanam  paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa  vodanassa avajjanaya
arammanapaccayena paccayo ariya aniyate pahine kilese paccavekkhanti
vikkhambhite kilese ... Pubbe samudacinne ... Cakkhum ... Vatthum ... Aniyate
khandhe  aniccato  dukkhato  ...  vipassanti assadenti abhinandanti
tam  arabbha  aniyato  rago  .pe.  domanassam uppajjati dibbena
cakkhuna .pe. Avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   {842.2}  Aniyato  dhammo niyatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  nibbanam  maggassa  arammanapaccayena paccayo rupajivitindriyam
matughatakammassa  pitughatakammassa  arahantaghatakammassa   ruhiruppada-
kammassa arammanapaccayena paccayo yam vatthum amasantassa micchattaniyata
khandha uppajjanti tam vatthu micchattaniyatanam khandhanam  arammanapaccayena
paccayo.
   [843] Niyato dhammo niyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
sahajatadhipati:  niyata  adhipati  sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena
paccayo . niyato dhammo aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  ariya  magga
vutthahitva  maggam  garum  katva  paccavekkhanti  .  sahajatadhipati:
niyata  adhipati  cittasamutthananam  rupanam  adhipatipaccayena paccayo .
Niyato  dhammo  niyatassa  ca  aniyatassa  ca dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   sahajatadhipati:   niyata   adhipati   sampayuttakanam
Khandhanam    cittasamutthanananca    rupanam    adhipatipaccayena
paccayo.
   {843.1}  Aniyato  dhammo  aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: danam ...
Silam ... uposathakammam katva tam garum katva paccavekkhati assadeti
abhinandati  tam  garum  katva  aniyato  rago uppajjati ditthi ...
Pubbe  .pe.  jhana .pe. ariya phalam garum katva paccavekkhanti
nibbanam  garum  katva  paccavekkhanti  nibbanam gotrabhussa vodanassa
phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhum ... vatthum ... aniyate khandhe
garum  katva aniyato rago uppajjati ditthi ... . sahajatadhipati:
aniyata  adhipati  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
adhipatipaccayena  paccayo  .  aniyato  dhammo  niyatassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   arammanadhipati:  nibbanam  maggassa
adhipatipaccayena paccayo.
   [844]  Niyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo:  maggo  phalassa  anantarapaccayena  paccayo  niyata khandha
vutthanassa  anantarapaccayena  paccayo  .  aniyato dhammo aniyatassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima aniyata khandha
pacchimanam  pacchimanam  aniyatanam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo
anulomam  gotrabhussa  anulomam  vodanassa  phalam  phalassa  anulomam
phalasamapattiya   nirodha   vutthahantassa   nevasannanasannayatanam
Phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   {844.1}  Aniyato  dhammo  niyatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  aniyatam  domanassam niyatassa domanassassa aniyata micchaditthi
niyatamicchaditthiya  anantarapaccayena  paccayo gotrabhu maggassa vodanam
maggassa  anantarapaccayena paccayo . ... samantarapaccayena paccayo:
sahajatapaccayena  paccayo:  panca  annamannapaccayena  paccayo: dve
nissayapaccayena paccayo: satta.
   [845] Niyato dhammo niyatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
pakatupanissayo:   matughatakammam   matughatakammassa   pitughatakammassa
arahantaghatakammassa     ruhiruppadakammassa     sanghabhedakammassa
niyatamicchaditthiya  upanissayapaccayena  paccayo  .  cakkam  . pathamo
maggo  dutiyassa  maggassa  dutiyo  maggo  tatiyassa maggassa tatiyo
maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   {845.1}  Niyato  dhammo aniyatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo: mataram jivita voropetva .pe. sangham bhinditva tassa
patighatatthaya danam ... Silam ... Uposathakammam ... Ariya maggam upanissaya
anuppannam  samapattim  uppadenti uppannam .pe. thanathanakosallassa
upanissayapaccayena  paccayo  maggo  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo.
   {845.2}   Aniyato   dhammo   aniyatassa   dhammassa
Upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  aniyatam  saddham  upanissaya
danam  ...  silam uposathakammam jhanam vipassanam abhinnam ... samapattim
uppadeti  manam  jappeti  ditthim ganhati aniyatam silam .pe. pannam
ragam  patthanam  kayikam sukham kayikam dukkham .pe. senasanam upanissaya
danam .pe. samapattim uppadeti panam hanati .pe. nigamaghatam ...
Aniyata  saddha .pe. senasanam aniyataya saddhaya .pe. patthanaya
kayikassa  sukhassa  kayikassa dukkhassa phalasamapattiya upanissayapaccayena
paccayo.
   {845.3}  Aniyato  dhammo niyatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo
.pe.  pakatupanissayo:  aniyatam  ragam  upanissaya  mataram  jivita
voropeti  .pe.  sangham  bhindati aniyatam domanassam .pe. senasanam
upanissaya mataram jivita voropeti .pe. sangham bhindati aniyato rago
domanassam  .pe.  senasanam  matughatakammassa .pe. sanghabhedakammassa
upanissayapaccayena  paccayo  pathamassa  maggassa  parikammam  pathamassa
maggassa  .pe.  catutthassa  maggassa  parikammam  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [846]  Aniyato  dhammo  aniyatassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  sankhittam . aniyato
dhammo  niyatassa dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam
Vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:  rupajivitindriyam  matughatakammassa
pitughatakammassa     arahantaghatakammassa     ruhiruppadakammassa
purejatapaccayena  paccayo  . vatthupurejatam: vatthu niyatanam khandhanam
purejatapaccayena paccayo dve . ... pacchajatapaccayena paccayo:
dve asevanapaccayena paccayo: dve.
   [847] Niyato dhammo niyatassa dhammassa kammapaccayena paccayo:
niyata  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena  paccayo .
Niyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajata
nanakhanika  .  sahajata:  niyata cetana cittasamutthananam rupanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  niyata cetana vipakanam
khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo. Mulam niyata cetana
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo.
   {847.1}  Aniyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajata nanakhanika . sankhittam . ... vipakapaccayena
paccayo:  ekam  aharapaccayena  paccayo: cattari indriyapaccayena
paccayo:  cattari  jhanapaccayena  paccayo:  cattari  maggapaccayena
paccayo:  cattari  sampayuttapaccayena  paccayo:  dve  vippayutta-
paccayena  paccayo:  tini  arupadukasadisam  .  ...  atthipaccayena
paccayo:  satta  arupavacaradukasadisam  . ... natthipaccayena paccayo:
vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo: satta.
   [848]  Hetuya  cattari  arammane  tini  adhipatiya panca
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  panca  annamanne
dve  nissaye  satta  upanissaye  cattari  purejate  dve
pacchajate  dve  asevane  dve  kamme  cattari  vipake
ekam  ahare  cattari  indriye  cattari  jhane  cattari
magge  cattari  sampayutte  dve  vippayutte  tini  atthiya
satta natthiya tini vigate tini avigate satta.
   [849]  Niyato  dhammo  niyatassa  dhammassa  sahajatapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  .  niyato dhammo aniyatassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   pacchajatapaccayena   paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  . niyato dhammo niyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa sahajatapaccayena paccayo:.
   {849.1}  Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa aramamanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejatapaccayena  paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:. Aniyato
dhammo  niyatassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo: purejatapaccayena paccayo:. Niyato ca aniyato ca dhamma niyatassa
dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo:  purejatapaccayena  paccayo: .
Niyato  ca  aniyato  ca  dhamma aniyatassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:  aharapaccayena  paccayo:
indriyapaccayena paccayo:.
   [850]  Nahetuya  satta  naarammane satta naadhipatiya satta
naanantare  nasamanantare  satta  nasahajate  panca  naannamanne
panca   nanissaye   panca   naupanissaye   satta  napurejate
cha   napacchajate   satta   nasampayutte  panca  navippayutte
cattari   noatthiya   cattari  nonatthiya  satta  novigate
satta noavigate cattari.
   [851] Hetupaccaya naarammane cattari ... Naadhipatiya cattari
naanantare  nasamanantare  cattari  naannamanne  dve  naupanissaye
cattari  nasampayutte  dve  navippayutte  dve nonatthiya cattari
novigate cattari.
   [852] Nahetupaccaya arammane tini ... adhipatiya panca .
Anulomamatika vittharetabba. ... Avigate satta.
           Niyatadukam nitthitam.
            ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 512-519. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=10313&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=10313&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=841&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=117              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com