ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [99]  Cetasiko  dhammo  cetasikassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  cetasikā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo  paṭisandhi  .  cetasiko  dhammo  acetasikassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  cetasikā  hetū cittassa cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi . cetasiko dhammo cetasikassa
ca  acetasikassa  ca dhammassa hetupaccayena paccayo: cetasikā hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   [100]  Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  cetasike  khandhe  ārabbha  cetasikā khandhā uppajjanti
mūlaṃ  pucchitabbaṃ  cetasike  khandhe  ārabbha cittaṃ uppajjati . mūlaṃ
pucchitabbaṃ  cetasike  khandhe  ārabbha  cetasikā khandhā ca cittañca
Uppajjanti.
   {100.1}  Acetasiko  dhammo acetasikassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo: ariyā phalaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ paccavekkhanti
nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ acetasike khandhe aniccato
vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha cittaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā  rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  ceto-
pariyañāṇena  acetasikacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  ākāsānañ-
cāyatanaṃ  .pe.  ākiñcaññāyatanaṃ  .pe.  acetasikā  khandhā
iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammupagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya   ārammaṇa-
paccayena paccayo.
   {100.2}  Acetasiko  dhammo  cetasikassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti paṭhamagamanasadisaṃ .
Cakkhuṃ ... vatthuṃ  ... Acetasike khandhe aniccato .pe. domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ passati  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ suṇāti cetopariyañāṇena acetasike khandhe jānāti ākāsānañ-
cāyatanaṃ   ...   ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ...
Acetasikā   khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbe-
nivāsānussatiñāṇassa    yathākammupagañāṇassa    anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo  .  acetasiko  dhammo
Cetasikassa  ca  acetasikassa  ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti paṭhamagamanasadisaṃ . cakkhuṃ ... vatthuṃ ...
Acetasike  khandhe  aniccato  vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ
ārabbha  cittañca  sampayuttakā  ca khandhā uppajjanti dibbena ...
Saṅkhittaṃ  .  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ
ārammaṇapaccayena  paccayo phoṭṭhabbāyatanaṃ  ...  acetasikā  khandhā
iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammupagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya   ārammaṇa-
paccayena paccayo.
   {100.3} Cetasiko ca acetasiko ca dhammā cetasikassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  cetasike khandhe ca cittañca ārabbha
cetasikā  khandhā  uppajjanti . mūlaṃ pucchitabbaṃ cetasike khandhe ca
cittañca  ārabbha  cittaṃ  uppajjati .  mūlaṃ  pucchitabbaṃ cetasike
khandhe ca cittañca ārabbha cetasikā khandhā ca cittañca uppajjanti.
   [101] Cetasiko  dhammo  cetasikassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: cetasike
khandhe  garuṃ  katvā  cetasikā khandhā uppajjanti . sahajātādhipati:
cetasikā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo .
Mūlaṃ  pucchitabbaṃ  ārammaṇādhipati:  cetasike  khandhe  garuṃ  katvā
cittaṃ   uppajjati  sahajātādhipati:  cetasikā  adhipati  cittassa
cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  .  mūlaṃ
Pucchitabbaṃ  ārammaṇādhipati:  cetasike  khandhe  garuṃ katvā cetasikā
khandhā  ca  cittañca  uppajjanti  sahajātādhipati:  cetasikā  adhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   {101.1} Acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .  ārammaṇādhipati:  ariyā
nibbānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Acetasike
khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā cittaṃ uppajjati.
Sahajātādhipati:  acetasikā  adhipati  cittassa  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {101.2} Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati: ariyā
nibbānaṃ garuṃ katvā ... Paṭhamagamanasadisaṃ. Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Acetasike
khandhe garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ  katvā rāgo
uppajjati   diṭṭhi  uppajjati  .pe.  sahajātādhipati:  acetasikā
adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {101.3} Acetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati:
ariyā nibbānaṃ ... Paṭhamagamanaṃ . acetasike khandhe garuṃ katvā assādeti
abhinandati  taṃ garuṃ katvā cetasikā khandhā ca cittañca uppajjanti.
Sahajātādhipati:  acetasikā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  citta-
samuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  .  cetasiko ca
acetasiko  ca  dhammā  cetasikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
ārammaṇādhipati. Tīṇi. Ārammaṇādhipatiyeva.
   [102]  Cetasiko  dhammo cetasikassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  cetasikā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
cetasikānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  pucchitabbaṃ
purimā  purimā  cetasikā  khandhā  pacchimassa pacchimassa cittassa
anantarapaccayena  paccayo  . mūlaṃ pucchitabbaṃ purimā purimā cetasikā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  cetasikānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca
anantarapaccayena  paccayo  . acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimaṃ  purimaṃ  cittaṃ  pacchimassa pacchimassa
cittassa   anantarapaccayena   paccayo   anulomaṃ   gotrabhussa
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   {102.1} Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  evaṃ  tīṇi  kātabbāni  paṭhamagamanasadisaṃ  pūretvā kātabbaṃ
ninnānākaraṇaṃ . cetasiko ca acetasiko ca dhammā cetasikassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  tīṇi  āvajjanāpi vuṭṭhānampi natthi .
Samanantarapaccayena  paccayo:  nava  sahajātapaccayena  paccayo: nava
paṭiccavārasadisaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo:  nava  paṭiccavārasadisaṃ
Nissayapaccayena paccayo: nava paccayavārasadisaṃ.
   [103]  Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  cetasikā khandhā cetasikānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena
paccayo  . mūlaṃ pucchitabbaṃ tīṇi upanissayā cetasikā khandhā cittassa
upanissayapaccayena paccayo . mūlaṃ pucchitabbaṃ tīṇi upanissayā cetasikā
khandhā  cetasikānaṃ khandhānaṃ cittassa ca upanissayapaccayena paccayo .
Acetasiko  dhammo  acetasikassa  dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo    pakatūpanissayo   .pe.
Pakatūpanissayo: utuṃ ...  bhojanaṃ ... senāsanaṃ ... Cittaṃ upanissāya
dānaṃ deti .pe. saṅghaṃ bhindati utu ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ ... Cittaṃ
saddhāya  .pe.  paññāya rāgassa .pe. patthanāya kāyikassa sukhassa
kāyikassa   dukkhassa  maggassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo  .  acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe. pakatūpanissayo: utuṃ ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ ... Cittaṃ upanissāya
dānaṃ  deti  tīṇi  paṭhamagamanasadisaṃ  ninnānākaraṇaṃ .  cetasiko ca
acetasiko  ca dhammā cetasikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
tīṇi.
   [104] Acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa purejātapaccayena
Paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha
cittaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā
saddaṃ   suṇāti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vatthu  cittassa  purejātapaccayena
paccayo.
   {104.1} Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ ... vatthuṃ  aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇa-
sahagatānaṃ  khandhānaṃ  .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇa-
sahagatānaṃ  khandhānaṃ  kāyāyatanaṃ  ...  vatthu  cetasikānaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   {104.2} Acetasiko  dhammo  cetasikassa  ca  acetasikassa ca
dhammassa   purejātapaccayena   paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthu-
purejātaṃ .  ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato vipassati
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  cittañca sampayuttakā ca khandhā
uppajjanti  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ   suṇāti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa  sampayuttakānañca
khandhānaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ...  .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ
Cakkhuviññāṇassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  kāyāyatanaṃ  ...  vatthu
cittassa sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [105] Cetasiko dhammo acetasikassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo:  saṅkhittaṃ  .  acetasiko  dhammo  acetasikassa  dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo: saṅkhittaṃ . cetasiko ca acetasiko ca
dhammā acetasikassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo: saṅkhittaṃ.
   [106]  Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo:.
   [107]  Cetasiko  dhammo  cetasikassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: cetasikā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
cetasikā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena paccayo .
Cetasiko  dhammo  acetasikassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  cetasikā  cetanā cittassa
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  . nānākhaṇikā:
cetasikā cetanā vipākassa cittassa kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo.
   {107.1} Cetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa
kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: cetasikā
cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca
Rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā: cetasikā cetanā
vipākānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca  kaṭattā  ca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo.
   [108]  Cetasiko  dhammo  cetasikassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo:  nava  āhārapaccayena  paccayo:  nava  indriyapaccayena
paccayo:  nava  jhānapaccayena  paccayo: tīṇi maggapaccayena paccayo:
tīṇi sampayuttapaccayena paccayo: pañca.
   [109] Cetasiko dhammo acetasikassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ  . acetasiko dhammo
acetasikassa   dhammassa   vippayuttapaccayena   paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātaṃ:  cittaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
vippayuttapaccayena   paccayo  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  kaṭattārūpānaṃ
vippayuttapaccayena   paccayo   cittaṃ  vatthussa  vippayuttapaccayena
paccayo  vatthu  cittassa  vippayuttapaccayena paccayo  .  purejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  vippayuttapaccayena  paccayo  kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  vatthu  cittassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .
Pacchājātaṃ  cittaṃ  purejātassa  imassa  kāyassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   {109.1}  Acetasiko  dhammo  cetasikassa dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe
vatthu  cetasikānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ:
Cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇasahagatānaṃ  khandhānaṃ  kāyāyatanaṃ ...  vatthu
cetasikānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena paccayo . acetasiko dhammo
cetasikassa  ca  acetasikassa  ca  dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:
sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu cetasikānaṃ khandhānaṃ
cittassa  ca  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  kāyāyatanaṃ  ...  vatthu
cittassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo .
Cetasiko  ca  acetasiko ca dhammā acetasikassa dhammassa vippayutta-
paccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [110] Cetasiko  dhammo  cetasikassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:  ekaṃ paṭiccasadisaṃ . cetasiko dhammo acetasikassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ . cetasiko
dhammo  cetasikassa  ca  acetasikassa  ca  dhammassa  atthipaccayena
paccayo: ekaṃ paṭiccasadisaṃ . acetasiko dhammo acetasikassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ. Saṅkhittaṃ.
   {110.1}  Acetasiko dhammo cetasikassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  .  purejātaṃ  .  sahajātaṃ:  cittaṃ cetasikānaṃ
khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  .pe.
Paṭisandhikkhaṇe  vatthu  cetasikānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena paccayo .
Purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... purejātasadisaṃ ninnānaṃ.
Acetasiko  dhammo  cetasikassa  ca  acetasikassa  ca  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  . sahajātaṃ: cittaṃ
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthi-
paccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  .pe.  paṭisandhik-
khaṇe  vatthu  cetasikānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca  atthipaccayena
paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Purejātasadisaṃ
ninnānaṃ.
   {110.2} Cetasiko ca acetasiko ca dhammā cetasikassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: cakkhuviññāṇa-
sahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca dvinnaṃ khandhānaṃ kāyaviññāṇa-
sahagato ... cetasiko eko khandho ca vatthu ca cittañca dvinnaṃ khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo dve khandhā .... Sahajāto: cetasiko eko khandho
ca vatthu ca cittañca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā
... Paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā.
   {110.3} Cetasiko ca acetasiko ca dhammā acetasikassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Sahajātā:  cakkhuviññāṇasahagatā  khandhā  ca  cakkhāyatanañca  cakkhu-
viññāṇassa  kāyaviññāṇasahagatā  ...  cetasikā khandhā ca cittañca
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo cetasikā khandhā ca cittañca
mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Sahajātā:
cetasikā khandhā ca vatthu ca cittassa atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe
Tīṇipi  kātabbā  .  pacchājātā:  cetasikā  khandhā  ca cittañca
purejātassa  imassa  kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā:
cetasikā khandhā ca cittañca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa
atthipaccayena  paccayo . pacchājātā: cetasikā khandhā ca cittañca
rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {110.4} Cetasiko  ca  acetasiko ca dhammā cetasikassa ca
acetasikassa  ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ.
Sahajāto:  cakkhuviññāṇasahagato  eko  khandho  ca  cakkhāyatanañca
dvinnaṃ   khandhānaṃ  cakkhuviññāṇassa  ca  atthipaccayena  paccayo
kāyaviññāṇasahagato  eko  khandho  ca  kāyāyatanañca  dvinnaṃ
khandhānaṃ  kāyaviññāṇassa  ca  atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā
... . sahajāto: cetasiko eko  khandho ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ
cittassa ca atthipaccayena paccayo dve khandhā ... paṭisandhiyā dve
kātabbā.
   [111]  Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava aññamaññe nava nissaye nava
upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane nava
kamme  tīṇi  vipāke  nava āhāre nava indriye  nava jhāne tīṇi
magge  tīṇi sampayutte pañca vippayutte pañca atthiyā nava natthiyā
nava vigate nava avigate nava.
   [112]  Cetasiko dhammo cetasikassa dhammassa ārammaṇapaccayena
Paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  .  cetasiko  dhammo acetasikassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena
paccayo: . cetasiko dhammo cetasikassa ca acetasikassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena paccayo: kammapaccayena paccayo:.
   {112.1}  Acetasiko  dhammo acetasikassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo: . acetasiko
dhammo  cetasikassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajāta-
paccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena
paccayo:.
   {112.2}  Acetasiko  dhammo  cetasikassa  ca  acetasikassa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   purejātapaccayena  paccayo:  .
Cetasiko  ca  acetasiko  ca dhammā cetasikassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena   paccayo:   sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena paccayo: . cetasiko ca acetasiko ca dhammā acetasikassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:   purejātapaccayena
Paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: . cetasiko ca acetasiko ca
dhammā  cetasikassa  ca  acetasikassa  ca  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [113]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [114]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  ekaṃ naupanissaye
tīṇi  sabbattha  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ navippayutte
ekaṃ nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [115]  Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā nava .
Anulomamātikā kātabbā. ... Avigate nava.
          Cetasikadukaṃ niṭṭhitaṃ.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 53-66. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=1055              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1055              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=99&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=130              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]