ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Cittasamuṭṭhānadukaṃ
            paṭiccavāro
   [153]  Cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhāno  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā dve khandhe ...
Cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...  mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  upādārūpaṃ  .  cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca nocittasamuṭṭhāno
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cittasamuṭṭhāne khandhe paṭicca cittaṃ
paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhāne  khandhe  paṭicca  cittaṃ  kaṭattā  ca
rūpaṃ.
   {153.1}  Cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhāno  ca
nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  citta-
samuṭṭhānaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
dve  khandhā cittañca kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe .... Nocitta-
samuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nocittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  kaṭattārūpaṃ cittaṃ paṭicca
vatthu vatthuṃ paṭicca cittaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... Mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   {153.2}  Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo
uppajjati hetupaccayā: cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca sampayuttakā khandhā paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca cittasamuṭṭhānā khandhā .  nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca
cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  kaṭattā ca rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ  paṭicca  cittaṃ  sampayuttakā ca khandhā . Citta-
samuṭṭhānañca   nocittasamuṭṭhānañca  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhāno
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca
Cittañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca  paṭicca dve
khandhā dve khandhe ....
   {153.3}  Cittasamuṭṭhānañca  nocittasamuṭṭhānañca  dhammaṃ  paṭicca
nocittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe
cittasamuṭṭhāne khandhe  ca  cittañca  paṭicca kaṭattārūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
cittasamuṭṭhāne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca upādārūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
cittasamuṭṭhāne khandhe  ca vatthuñca paṭicca  cittaṃ . cittasamuṭṭhānañca
nocittasamuṭṭhānañca  dhammaṃ  paṭicca cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno
ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ
khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca paṭicca dve
khandhā cittañca dve khandhe ....
   [154]  Cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhāno  dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve
khandhā  dve  khandhe ... paṭisandhi .  cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ paṭicca
nocittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā: cittasamuṭṭhāne
khandhe  paṭicca  cittaṃ  paṭisandhi  .  cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca
cittasamuṭṭhāno  ca  nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā  uppajjanti
ārammaṇapaccayā:  cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve khandhā
Cittañca dve khandhe ... Paṭisandhi.
   {154.1}  Nocittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nocittasamuṭṭhāno
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca
cittaṃ  .  nocittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhāno  dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā
paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānā  khandhā  .  nocittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ
paṭicca  cittasamuṭṭhāno  ca  nocittasamuṭṭhāno  ca dhammā uppajjanti
ārammaṇapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  cittaṃ  sampayuttakā
ca khandhā.
   {154.2}  Cittasamuṭṭhānañca  nocittasamuṭṭhānañca  dhammaṃ  paṭicca
cittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  cittasamuṭṭhānaṃ
ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca dve
khandhā dve khandhe ....
   {154.3}   Cittasamuṭṭhānañca   nocittasamuṭṭhānañca   dhammaṃ
paṭicca   nocittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:
paṭisandhikkhaṇe   cittasamuṭṭhāne   khandhe  ca  vatthuñca  paṭicca
cittaṃ  .  cittasamuṭṭhānañca  nocittasamuṭṭhānañca  dhammaṃ  paṭicca
cittasamuṭṭhāno  ca  nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā  uppajjanti
ārammaṇapaccayā:   paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca
Vatthuñca paṭicca dve khandhā cittañca dve khandhe ....
   [155]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  pañca
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  pañca āsevane pañca
kamme  nava  vipāke  nava  āhāre  nava  indriye  nava jhāne
nava magge nava sampayutte nava sabbattha nava avigate nava.
   [156]  Cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve khandhā
dve khandhe ... cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ ... Mahābhūte paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  upādārūpaṃ  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate
khandhe   paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .
Cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nocittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  ahetuke  cittasamuṭṭhāne  khandhe  paṭicca  cittaṃ
ahetukapaṭisandhikkhaṇe   cittasamuṭṭhāne   khandhe   paṭicca   cittaṃ
kaṭattā ca rūpaṃ.
   {156.1}  Cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhāno  ca
nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā:  ahetukaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe .pe. nocittasamuṭṭhānaṃ
Dhammaṃ  paṭicca  nocittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  cittaṃ  paṭicca vatthu
vatthuṃ  paṭicca  cittaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ yāva asaññasattā kātabbā .
Nocittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā citta-
samuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  .pe.  ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānā  khandhā  vicikicchā-
sahagato uddhaccasahagato moho.
   {156.2} Nocittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhāno  ca
nocittasamuṭṭhāno  ca  dhammā  uppajjanti nahetupaccayā: ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā khandhā  kaṭattā ca rūpaṃ
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  cittaṃ sampayuttakā ca khandhā .
Cittasamuṭṭhānañca  nocittasamuṭṭhānañca  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhāno
dhammo  uppajjati nahetupaccayā: ahetukaṃ cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca
cittañca  paṭicca  dve  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca  paṭicca
dve khandhā dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ
khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā dve khandhe ... Vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca cittañca paṭicca vicikicchāsahagato uddhacca-
sahagato moho.
   {156.3} Cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno
Dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne
khandhe ca cittañca paṭicca kaṭattārūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne
khandhe ca vatthuñca paṭicca cittaṃ . cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca
dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti
nahetupaccayā:  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca
cittañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ khandhañca  vatthuñca paṭicca dve
khandhā cittañca dve khandhe ....
   [157] Cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:  cittasamuṭṭhāne  khandhe  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ ... mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
upādārūpaṃ .  cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca nocittasamuṭṭhāno dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhāne  khandhe
paṭicca  kaṭattārūpaṃ . nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasamuṭṭhāno
dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca
kaṭattārūpaṃ cittaṃ paṭicca vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ yāva asaññasattā. Nocitta-
samuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:
Cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {157.1}  Cittasamuṭṭhānañca  nocittasamuṭṭhānañca  dhammaṃ  paṭicca
cittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  cittasamuṭṭhāne
khandhe ca cittañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ cittañca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  cittasamuṭṭhānañca  nocittasamuṭṭhānañca  dhammaṃ
paṭicca  nocittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:
paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhāne  khandhe  ca cittañca paṭicca kaṭattārūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe cittasamuṭṭhāne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
            Saṅkhittaṃ.
   [158] Nahetuyā nava naārammaṇe cha naadhipatiyā nava naanantare
cha  nasamanantare cha naaññamaññe cha naupanissaye cha napurejāte nava
napacchājāte  nava naāsevane nava nakamme cattāri navipāke pañca
naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne cha namagge nava nasampayutte
cha navippayutte cha nonatthiyā cha novigate cha.
   [159] Hetupaccayā naārammaṇe cha ... Naadhipatiyā nava nakamme
tīṇi navipāke pañca nasampayutte cha navippayutte pañca nonatthiyā cha
novigate cha.
   [160] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Anantare nava samanantare
nava  purejāte  pañca  āsevane  pañca  jhāne tīṇi magge tīṇi
Avigate nava.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 83-91. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=1670              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1670              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=153&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=175              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]