ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

          Cittasamsatthasamutthanadukam
              paticcavaro
   [224]  Cittasamsatthasamutthanam  dhammam  paticca cittasamsatthasamutthano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  cittasamsatthasamutthanam  ekam  khandham
paticca  dve  khandha  dve khandhe paticca eko khandho patisandhikkhane
.pe.  cittasamsatthasamutthanam  dhammam  paticca  nocittasamsatthasamutthano
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  cittasamsatthasamutthane  khandhe
paticca  cittam  cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane  cittasamsattha-
samutthane  khandhe  paticca  cittam  katatta ca rupam . cittasamsattha-
samutthanam  dhammam  paticca  cittasamsatthasamutthano  ca  nocittasamsattha-
samutthano  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya: cittasamsatthasamutthanam
Ekam khandham paticca dve khandha  cittanca cittasamutthananca rupam dve
khandhe ... Patisandhi.
   {224.1} Nocittasamsatthasamutthanam  dhammam  paticca  nocittasamsattha-
samutthano dhammo uppajjati hetupaccaya: cittam paticca cittasamutthanam
rupam patisandhikkhane  cittam paticca  katattarupam  cittam paticca vatthu vatthum
paticca cittam ekam mahabhutam ... Mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam
upadarupam  . nocittasamsatthasamutthanam dhammam paticca cittasamsatthasamutthano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  cittam  paticca  sampayuttaka khandha
patisandhikkhane  cittam  paticca  sampayuttaka khandha patisandhikkhane vatthum
paticca cittasamsatthasamutthana khandha.
   {224.2} Nocittasamsatthasamutthanam dhammam paticca cittasamsatthasamutthano
ca nocittasamsatthasamutthano  ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya: cittam
paticca  sampayuttaka  khandha  cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane
cittam paticca sampayuttaka khandha katatta ca rupam patisandhikkhane vatthum
paticca  cittam  sampayuttaka  ca  khandha  .  cittasamsatthasamutthananca
nocittasamsatthasamutthananca  dhammam  paticca  cittasamsatthasamutthano dhammo
uppajjati  hetupaccaya: cittasamsatthasamutthanam  ekam  khandhanca  cittanca
paticca dve khandha  dve khandhe ... Patisandhikkhane cittasamsatthasamutthanam
ekam khandhanca cittanca paticca dve khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane
Cittasamsatthasamutthanam  ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  dve  khandha
dve khandhe ....
   {224.3}   Cittasamsatthasamutthananca   nocittasamsatthasamutthananca
dhammam  paticca  nocittasamsatthasamutthano  dhammo uppajjati hetupaccaya:
cittasamsatthasamutthane  khandhe  ca  cittanca  paticca cittasamutthanam rupam
cittasamsatthasamutthane  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca cittasamutthanam
rupam patisandhikkhane  cittasamsatthasamutthane  khandhe  ca  cittanca paticca
katattarupam  patisandhikkhane  cittasamsatthasamutthane  khandhe  ca mahabhute
ca  paticca katattarupam patisandhikkhane cittasamsatthasamutthane  khandhe  ca
vatthunca paticca cittam.
   {224.4}   Cittasamsatthasamutthananca   nocittasamsatthasamutthananca
dhammam  paticca  cittasamsatthasamutthano  ca  nocittasamsatthasamutthano  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  cittasamsatthasamutthanam  ekam khandhanca
cittanca  paticca  dve khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ...
Patisandhikkhane  cittasamsatthasamutthanam ekam khandhanca cittanca paticca dve
khandha katatta ca rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane cittasamsatthasamutthanam
ekam khandhanca vatthunca paticca dve khandha cittanca dve khandhe ....
Sankhittam.
   [225]  Hetuya  nava  arammane  nava  adhipatiya  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejate  panca asevane
Panca kamme nava vipake nava sabbattha nava avigate nava.
   [226]  Cittasamsatthasamutthanam  dhammam  paticca cittasamsatthasamutthano
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam cittasamsatthasamutthanam ekam
khandham paticca dve khandha dve khandhe ... Ahetukapatisandhikkhane vicikiccha-
sahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato uddhacca-
sahagato  moho . cittasamsatthasamutthanam dhammam paticca  nocittasamsattha-
samutthano  dhammo  uppajjati nahetupaccaya: ahetuke cittasamsattha-
samutthane khandhe paticca cittam cittasamutthananca rupam ahetukapatisandhi.
   {226.1}  Cittasamsatthasamutthanam dhammam paticca cittasamsatthasamutthano
ca  nocittasamsatthasamutthano  ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya:
ahetukam  cittasamsatthasamutthanam ekam khandham paticca dve khandha cittanca
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe ... Ahetukapatisandhi .  nocitta-
samsatthasamutthanam   dhammam  paticca  nocittasamsatthasamutthano  dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  cittam paticca cittasamutthanam rupam
ahetukapatisandhikkhane  cittam  paticca  katattarupam  cittam  paticca vatthu
vatthum paticca cittam ekam mahabhutam yava asannasatta.
   {226.2}  Nocittasamsatthasamutthanam  dhammam  paticca  cittasamsattha-
samutthano  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  cittam
paticca  sampayuttaka   khandha  ahetukapatisandhikkhane  cittam  paticca
sampayuttaka     khandha     ahetukapatisandhikkhane    vatthum
Paticca   cittasamsatthasamutthana   khandha  vicikicchasahagatam  uddhacca-
sahagatam  cittam  paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho .
Nocittasamsatthasamutthanam   dhammam   paticca   cittasamsatthasamutthano  ca
nocittasamsatthasamutthano   ca   dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya:
ahetukam  cittam  paticca  sampayuttaka  khandha  cittasamutthananca  rupam
ahetukapatisandhikkhane  cittam  paticca  sampayuttaka  khandha  katatta
ca  rupam  ahetukapatisandhikkhane  vatthum  paticca cittam sampayuttaka ca
khandha.
   {226.3}   Cittasamsatthasamutthananca   nocittasamsatthasamutthananca
dhammam  paticca  cittasamsatthasamutthano  dhammo  uppajjati nahetupaccaya:
ahetukam  cittasamsatthasamutthanam  ekam  khandhanca  cittanca  paticca dve
khandha  dve  khandhe  ...  ahetukapatisandhikkhane cittasamsatthasamutthanam
ekam  khandhanca  cittanca ... ahetukapatisandhikkhane cittasamsatthasamutthanam
ekam khandhanca vatthunca paticca dve khandha dve khandhe ... Vicikiccha-
sahagate  uddhaccasahagate  khandhe ca cittanca paticca vicikicchasahagato
uddhaccasahagato moho.
   {226.4}   Cittasamsatthasamutthananca   nocittasamsatthasamutthananca
dhammam  paticca  nocittasamsatthasamutthano dhammo uppajjati nahetupaccaya:
ahetuke cittasamsatthasamutthane khandhe ca cittanca paticca cittasamutthanam
rupam  ahetuke  cittasamsatthasamutthane  khandhe ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam   rupam   ahetukapatisandhikkhane   cittasamsatthasamutthane
Khandhe  ca  cittanca  paticca  katattarupam  ahetukapatisandhikkhane
cittasamsatthasamutthane  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  katattarupam
ahetukapatisandhikkhane   cittasamsatthasamutthane  khandhe  ca  vatthunca
paticca cittam.
   {226.5}   Cittasamsatthasamutthananca   nocittasamsatthasamutthananca
dhammam  paticca  cittasamsatthasamutthano  ca  nocittasamsatthasamutthano ca
dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya:  ahetukam cittasamsatthasamutthanam ekam
khandhanca  cittanca  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca rupam dve
khandhe ... Ahetukapatisandhikkhane dvepi katabba.
   [227]  Cittasamsatthasamutthanam  dhammam  paticca  nocittasamsattha-
samutthano   dhammo   uppajjati  naarammanapaccaya:  cittasamsattha-
samutthane  khandhe  paticca cittasamutthanam rupam patisandhi . nocitta-
samsatthasamutthanam   dhammam  paticca  nocittasamsatthasamutthano  dhammo
uppajjati  naarammanapaccaya:  cittam  paticca  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane  cittam  paticca  katattarupam  cittam paticca vatthu ekam
mahabhutam  yava  asannasatta  .  cittasamsatthasamutthananca  nocitta-
samsatthasamutthananca    dhammam   paticca   nocittasamsatthasamutthano
dhammo   uppajjati   naarammanapaccaya:   cittasamsatthasamutthane
khandhe  ca  cittanca  paticca  cittasamutthanam rupam cittasamsatthasamutthane
khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane
dve katabba . sankhittam.
   [228] Nahetuya nava naarammane tini naadhipatiya nava naanantare
tini  nasamanantare tini naannamanne tini naupanissaye tini napurejate
nava napacchajate nava naasevane  nava nakamme cattari navipake nava
naahare ekam naindriye ekam najhane cha namagge nava nasampayutte tini
navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini.
   [229] Hetupaccaya naarammane tini. Sankhittam.
   [230] Nahetupaccaya arammane nava ... Anantare nava. Sankhittam.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 129-135. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=2585&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=2585&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=224&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=26              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=255              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com