ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [266]  Ajjhattikam  dhammam paccaya ajjhattiko dhammo uppajjati
hetupaccaya:   tini  paticcasadisa  .  bahiram  dhammam  paccaya
bahiro  dhammo  uppajjati hetupaccaya: bahiram ekam khandham paccaya
dve  khandha  cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane
dvepi   katabba   yava   ajjhattika   mahabhuta  vatthum
Paccaya  bahira  khandha  .  bahiram  dhammam  paccaya  ajjhattiko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  bahire  khandhe  paccaya  cittam
vatthum  paccaya  cittam  patisandhikkhane  dvepi  katabba  . bahiram
dhammam  paccaya  ajjhattiko  ca  bahiro  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  bahiram  ekam  khandham  paccaya  dve  khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  vatthum  paccaya  cittam
sampayuttaka ca khandha patisandhikkhane dvepi katabba.
   {266.1}  Ajjhattikanca  bahiranca  dhammam  paccaya ajjhattiko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  patisandhikkhane  cittanca sampayuttake
ca  khandhe  paccaya  ajjhattikam katattarupam . ajjhattikanca bahiranca
dhammam  paccaya  bahiro dhammo uppajjati hetupaccaya: bahiram ekam
khandhanca  cittanca  paccaya  dve  khandha  cittasamutthananca rupam
cittanca  mahabhute  ca  paccaya cittasamutthanam rupam cittanca vatthunca
paccaya bahira khandha patisandhikkhane tinipi katabba . ajjhattikanca
bahiranca dhammam paccaya ajjhattiko ca bahiro ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  patisandhikkhane  bahiram  ekam khandhanca cittanca paccaya
dve khandha ajjhattikanca bahiranca katattarupam dve khandhe ....
   [267]  Ajjhattikam  dhammam  paccaya  ajjhattiko  dhammo
uppajjati   arammanapaccaya:  cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam
Kayayatanam ... . ajjhattikam dhammam paccaya bahiro dhammo uppajjati
arammanapaccaya:    cakkhayatananca   cakkhuvinnananca   paccaya
cakkhuvinnanasahagata  khandha  kayayatananca  ...  cittam  paccaya
sampayuttaka  khandha  patisandhikkhane  .pe.  ajjhattikam dhammam paccaya
ajjhattiko  ca  bahiro  ca  dhamma  uppajjanti  arammanapaccaya:
cakkhayatanam   paccaya   cakkhuvinnanam  sampayuttaka  ca  khandha
kayayatanam  ... . bahiram dhammam paccaya bahiro dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  bahiram  ekam  khandham  paccaya dve khandha dve
khandhe ... Patisandhikkhane vatthum paccaya bahira khandha.
   {267.1} Bahiram dhammam  paccaya  ajjhattiko  dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  bahire  khandhe  paccaya  cittam vatthum paccaya cittam
patisandhikkhane  dvepi  katabba . bahiram dhammam paccaya ajjhattiko
ca bahiro ca  dhamma  uppajjanti  arammanapaccaya: vatthum paccaya
cittam  sampayuttaka  ca khandha patisandhikkhane ekam  .  ajjhattikanca
bahiranca dhammam paccaya ajjhattiko dhammo uppajjati arammanapaccaya:
cakkhuvinnanasahagate  khandhe  ca  cakkhayatananca  paccaya  cakkhuvinnanam
kayavinnanasahagate ....
   {267.2}  Ajjhattikanca  bahiranca  dhammam  paccaya  bahiro
dhammo    uppajjati    arammanapaccaya:    cakkhuvinnanasahagatam
ekam    khandhanca   cakkhayatananca   cakkhuvinnananca   paccaya
dve  khandha  dve  khandhe  ...  kayavinnanasahagatam  ...
Bahiram  ekam  khandhanca  cittanca  paccaya  dve  khandha dve
khandhe  ...  cittanca  vatthunca  paccaya  bahira  khandha
patisandhikkhane    dvepi    katabba    .   ajjhattikanca
bahiranca  dhammam  paccaya  ajjhattiko  ca  bahiro  ca  dhamma
uppajjanti    arammanapaccaya:    cakkhuvinnanasahagatam    ekam
khandhanca  cakkhayatananca  paccaya  dve  khandha  cakkhuvinnananca
dve khandhe .... Sankhittam.
   [268]  Hetuya  nava  arammane  nava  adhipatiya  panca
anantare   nava   samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne
nava  nissaye  nava  upanissaye nava purejate nava asevane nava
kamme nava sabbattha nava avigate nava.
   [269]  Ajjhattikam  dhammam paccaya ajjhattiko dhammo uppajjati
nahetupaccaya:   ahetukapatisandhikkhane  cittam  paccaya  ajjhattikam
katattarupam  cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  . sankhittam . evam
navapi  panha  katabba  pancavinnanampi  pavesetabbam  tini  yeva
moho.
   [270]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  naadhipatiya  nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  naannamanne  nava  naupanissaye
nava  napurejate  nava  napacchajate nava naasevane nava nakamme
tini  navipake  panca  naahare  ekam naindriye ekam najhane
nava   namagge  nava  nasampayutte  nava  navippayutte  panca
Nonatthiya     nava     novigate     nava    .
Evam itare dve gananapi nissayavaropi katabba.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 156-160. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=3136&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=3136&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=266&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=33              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=303              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com