ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

              Cittadukaṃ
             paṭiccavāro
   [40] Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā:
cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhik-
khaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ . nocittaṃ
dhammaṃ  paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā: nocittaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca
eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  khandhe paṭicca
vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca .pe. nocittaṃ dhammaṃ
paṭicca citto dhammo uppajjati hetupaccayā: nocitte khandhe paṭicca
cittaṃ  paṭisandhikkhaṇe  nocitte  khandhe  paṭicca  cittaṃ paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca cittaṃ.
   {40.1} Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca citto  ca nocitto ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  nocittaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā
cittañca  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
nocittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca kaṭattā ca rūpaṃ
dve  khandhe  paṭicca  eko  khandho  cittañca  kaṭattā  ca rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  cittañca  sampayuttakā  ca  khandhā .
Cittañca  nocittañca  dhammaṃ  paṭicca  nocitto  dhammo  uppajjati
Hetupaccayā:  nocittaṃ  ekaṃ  khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe nocittaṃ ekaṃ
khandhañca  cittañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe
... Paṭisandhikkhaṇe cittañca vatthuñca paṭicca nocittā khandhā.
   [41] Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati ārammaṇa-
paccayā:  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā paṭisandhikkhaṇe .pe.
Nocittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nocitto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca khandhā . nocittaṃ dhammaṃ paṭicca citto dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  nocitte  khandhe  paṭicca  cittaṃ  paṭisandhikkhaṇe
nocitte khandhe paṭicca cittaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca cittaṃ.
   {41.1} Nocittaṃ  dhammaṃ  paṭicca citto ca nocitto ca dhammā
uppajjanti ārammaṇapaccayā: nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā
cittañca dve khandhe paṭicca ... paṭisandhikkhaṇe nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca  dve  khandhā  cittañca  dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ
paṭicca  cittañca  sampayuttakā  ca  khandhā .  cittañca  nocittañca
dhammaṃ  paṭicca  nocitto  dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: nocittaṃ
ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
cittañca vatthuñca paṭicca nocittā khandhā. Saṅkhittaṃ.
   [42] Hetuyā pañca ārammaṇe pañca adhipatiyā pañca anantare
pañca  samanantare  pañca  sahajāte  pañca aññamaññe pañca nissaye
pañca upanissaye pañca purejāte pañca āsevane pañca kamme pañca
vipāke pañca āhāre pañca indriye pañca jhāne pañca magge pañca
sampayutte pañca vippayutte pañca atthiyā pañca natthiyā pañca vigate
pañca avigate pañca.
   [43] Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati nahetupaccayā:
ahetukaṃ  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe   cittaṃ   vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ
cittaṃ  paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  . nocittaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nocitto  dhammo uppajjati nahetupaccayā: ahetukaṃ
nocittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve khandhe  ... ahetukapaṭisandhi yāva asaññasattā vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate   khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho.
   {43.1}  Nocittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  citto  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  ahetuke  nocitte  khandhe  paṭicca cittaṃ ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  nocitte  khandhe  paṭicca  cittaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca cittaṃ . nocittaṃ dhammaṃ paṭicca citto ca nocitto ca
dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  nocittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
Paṭicca  dve  khandhā  cittañca  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe
.pe.  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  cittañca sampayuttakā ca
khandhā.
   {43.2}  Cittañca  nocittañca  dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  nocittaṃ  ekaṃ khandhañca cittañca
paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  nocittaṃ  ekaṃ   khandhañca  cittañca paṭicca dve
khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittañca
vatthuñca  paṭicca  nocittā  khandhā  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ
cittañca  sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca vicikicchāsahagato uddhacca-
sahagato moho.
   [44] Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati naārammaṇa-
paccayā: cittaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi . nocittaṃ dhammaṃ
paṭicca  nocitto  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā: nocitte
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhi yāva asaññasattā .
Cittañca  nocittañca  dhammaṃ  paṭicca  nocitto  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā:  cittañca  sampayuttake  ca khandhe paṭicca citta-
samuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  cittañca  mahābhūte  ca  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  cittañca  sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca kaṭattārūpaṃ
cittañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [45]  Nocittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nocitto  dhammo  uppajjati
Naadhipatipaccayā:   pañca   .   naanantarapaccayā:   .pe.
Naupanissayapaccayā: tīṇi.
   [46] Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati napurejāta-
paccayā:  arūpe  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā khandhā cittaṃ paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca sampayuttakā khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ .  nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati
napurejātapaccayā: arūpe nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve
khandhe .pe. nocitte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi yāva
asaññasattā  .  nocittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  citto  dhammo uppajjati
napurejātapaccayā: arūpe nocitte khandhe paṭicca cittaṃ paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca cittaṃ.
   {46.1} Nocittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  citto ca nocitto ca dhammā
uppajjanti  napurejātapaccayā:  arūpe  nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
dve  khandhā  cittañca  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  cittañca
sampayuttakā ca khandhā . cittañca nocittañca dhammaṃ paṭicca nocitto
dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:  arūpe nocittaṃ ekaṃ khandhañca
cittañca paṭicca dve khandhā dve khandhe ... Nocitte khandhe ca cittañca
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ cittañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  cittañca  vatthuñca  paṭicca  nocittā khandhā
paṭisandhikkhaṇe  cittañca  sampayuttake  khandhe  ca  paṭicca kaṭattārūpaṃ
Cittañca  mahābhūte  ca  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  . napacchājātapaccayā:
naāsevanapaccayā:.
   [47] Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati nakammapaccayā:
cittaṃ paṭicca sampayuttakā cetanā . nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto
dhammo  uppajjati nakammapaccayā: nocitte khandhe paṭicca sampayuttakā
cetanā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... . Cittañca
nocittañca  dhammaṃ  paṭicca  nocitto dhammo uppajjati nakammapaccayā:
nocitte khandhe ca cittañca paṭicca sampayuttakā cetanā. Saṅkhittaṃ.
   [48] Nahetuyā pañca naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā pañca naanantare
tīṇi  nasamantare  tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte
pañca  napacchājāte  pañca naāsevane  pañca nakamme tīṇi navipāke
pañca  naāhāre  ekaṃ naindriye  ekaṃ najhāne pañca namagge pañca
nasampayutte tīṇi navippayutte pañca nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [49] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā pañca.
            Saṅkhittaṃ.
   [50]  Nahetupaccayā  ārammaṇe pañca ... anantare pañca
sabbattha pañca magge tīṇi avigate pañca.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.
            Paccayavāro
   [51] Cittaṃ dhammaṃ paccayā nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā:
cittaṃ  paccayā  sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhi .
Nocittaṃ  dhammaṃ  paccayā  nocitto  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve
khandhe  .pe.  paṭisandhi  yāva  mahābhūtā vatthuṃ  paccayā nocittā
khandhā . nocittaṃ  dhammaṃ  paccayā  citto  dhammo uppajjati hetu-
paccayā:  nocitte  khandhe  paccayā  cittaṃ vatthuṃ  paccayā cittaṃ
paṭisandhikkhaṇe  nocitte  khandhe  paccayā  cittaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ
paccayā cittaṃ.
   {51.1} Nocittaṃ  dhammaṃ  paccayā citto ca nocitto ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā: nocittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā dve khandhā
cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... vatthuṃ paccayā cittañca
sampayuttakā  ca  khandhā paṭisandhikkhaṇe nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā
dve  khandhā  cittañca kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paccayā cittañca sampayuttakā ca khandhā . cittañca nocittañca
dhammaṃ  paccayā  nocitto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nocittaṃ
ekaṃ  khandhañca  cittañca  paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve khandhe ... cittañca vatthuñca paccayā nocittā khandhā paṭisandhik-
khaṇe  nocittaṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca  paccayā  dve  khandhā
Kaṭattā  ca  rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe cittañca vatthuñca
paccayā nocittā khandhā.
   [52]  Cittaṃ  dhammaṃ  paccayā  nocitto  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:  ekaṃ  paṭiccasadisaṃ  .  nocittaṃ  dhammaṃ  paccayā
nocitto  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  nocittaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  dve  khandhā  dve  khandhe  .pe. paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ  paccayā  nocittā  khandhā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhu-
viññāṇasahagatā   khandhā   kāyāyatanaṃ   paccayā  kāyaviññāṇa-
sahagatā khandhā vatthuṃ paccayā nocittā khandhā.
   {52.1}  Nocittaṃ  dhammaṃ  paccayā  citto  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  nocitte  khandhe  paccayā  cittaṃ vatthuṃ  paccayā
cittaṃ  paṭisandhikkhaṇe  nocitte  khandhe  paccayā cittaṃ paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ  paccayā  cittaṃ  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ kāyāyatanaṃ
paccayā  kāyaviññāṇaṃ . nocittaṃ dhammaṃ paccayā citto ca nocitto
ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā: nocittaṃ  ekaṃ khandhaṃ paccayā
dve khandhā cittañca dve khandhe ... Vatthuṃ paccayā cittañca sampayuttakā
ca  khandhā  paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ  paccayā  cittañca sampayuttakā  ca
khandhā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ sampayuttakā  ca  khandhā
kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ sampayuttakā ca khandhā . cittañca
nocittañca dhammaṃ paccayā nocitto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
Nocittaṃ  ekaṃ  khandhañca cittañca paccayā dve khandhā dve khandhe ...
Cittañca  vatthuñca  paccayā  nocittā khandhā paṭisandhikkhaṇe cittañca
vatthuñca  paccayā  nocittā  khandhā  cakkhāyatanañca  cakkhuviññāṇañca
paccayā cakkhuviññāṇasahagatā khandhā kāyāyatanañca ... Saṅkhittaṃ.
   [53] Hetuyā  pañca  ārammaṇe pañca adhipatiyā pañca sabbattha
pañca avigate pañca.
   [54] Cittaṃ dhammaṃ paccayā nocitto dhammo uppajjati nahetupaccayā:
ahetukaṃ  cittaṃ  paccayā  sampayuttakā  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  cittaṃ  paccayā
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .  nocittaṃ dhammaṃ paccayā
nocitto dhammo uppajjati nahetupaccayā: ahetukaṃ nocittaṃ ekaṃ khandhaṃ
paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Ahetukapaṭisandhi
yāva  asaññasattā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇasahagatā  khandhā
kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇasahagatā khandhā vatthuṃ paccayā ahetukā
nocittā  khandhā  vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca
paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   {54.1} Nocittaṃ  dhammaṃ  paccayā  citto  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  ahetuke  nocitte  khandhe  paccayā  cittaṃ vatthuṃ
paccayā  cittaṃ  ahetukapaṭisandhi  .pe.  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ
Paccayā   cittaṃ   cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ
paccayā  .pe. nocittaṃ dhammaṃ paccayā  citto  ca  nocitto  ca
dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  nocittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā  dve  khandhā  cittañca  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
.pe.  vatthuṃ paccayā cittañca sampayuttakā ca khandhā ahetukapaṭisandhi
.pe.  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paccayā  cittañca  sampayuttakā
ca  khandhā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  .pe. kāyāyatanaṃ .pe. cittañca
nocittañca  dhammaṃ  paccayā  nocitto  dhammo  uppajjati  nahetu-
paccayā:  ahetukaṃ  nocittaṃ  ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe .pe. cittañca vatthuñca
paccayā  nocittā  khandhā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cittañca  vatthuñca
paccayā  nocittā  khandhā  cakkhāyatanañca  cakkhuviññāṇañca  paccayā
cakkhuviññāṇasahagatā  khandhā  kāyāyatanañca  .pe.  vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe ca cittañca paccayā vicikicchāsahagato uddhacca-
sahagato moho. Saṅkhittaṃ.
   [55]  Nahetuyā  pañca  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā pañca
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye   tīṇi  napurejāte  pañca  napacchājāte  pañca
naāsevane  pañca  nakamme  tīṇi  navipāke pañca naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  pañca  namagge  pañca nasampayutte tīṇi
Navippayutte pañca nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [56] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā pañca.
            Saṅkhittaṃ.
   [57]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  pañca ... anantare pañca
sabbattha pañca magge tīṇi avigate pañca.
        Nissayavāro paccayavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 19-29. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=363              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=363              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=40&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=70              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]