ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [321]  Noupādā  dhammo  noupādā dhammassa hetupaccayena
paccayo:  noupādā  hetū  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ noupādā ca
cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ   hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
.pe.  noupādā  dhammo  upādā dhammassa hetupaccayena paccayo:
Noupādā  hetū  upādā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  noupādā  dhammo  upādā ca
noupādā  ca  dhammassa  hetupaccayena paccayo:  noupādā  hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  upādā  ca  noupādā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [322]  Upādā  dhammo noupādā dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: cakkhuṃ ... Kāyaṃ rūpe rase ... Vatthuṃ aniccato .pe. Domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ
suṇāti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa  rasāyatanaṃ  jivhāviññāṇassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  upādā  khandhā iddhividhañāṇassa  pubbe-
nivāsānussatiñāṇassa   anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya   ārammaṇa-
paccayena paccayo.
   {322.1}  Noupādā  dhammo  noupādā dhammassa ārammaṇa-
paccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati
assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo uppajjati .pe. domanassaṃ
uppajjati pubbe .pe. jhānā .pe. ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ
paccavekkhanti  phalaṃ  ... nibbānaṃ ... Nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
maggassa phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo  ariyā pahīne
kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese ... Pubbe .pe. Phoṭṭhabbe ...
Noupādā khandhe aniccato .pe. domanassaṃ uppajjati cetopariyañāṇena
Noupādācittasamaṅgissa   cittaṃ   jānāti   ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa    ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   ārammaṇapaccayena   paccayo
noupādā   khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbe-
nivāsānussatiñāṇassa    yathākammupagañāṇassa    anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [323] Upādā  dhammo  noupādā  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati: cakkhuṃ ... Kāyaṃ rūpe rase ... Vatthuṃ garuṃ katvā
assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
Noupādā  dhammo  noupādā  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati sahajātādhipati .  ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ  katvā  taṃ garuṃ  katvā paccavekkhati assādeti abhinandati
taṃ garuṃ katvā  rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati pubbe suciṇṇāni ...
Jhānā  vuṭṭhahitvā jhānaṃ ... Ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā
... phalaṃ ... nibbānaṃ ... nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa
phalassa  adhipatipaccayena  paccayo phoṭṭhabbe ... Noupādā khandhe garuṃ
katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
Sahajātādhipati:  noupādā  adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ noupādā ca
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ  adhipatipaccayena paccayo .  noupādā dhammo
Upādā  dhammassa  adhipatipaccayena paccayo: sahajātādhipati: noupādā
adhipati  upādā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo .
Noupādā  dhammo upādā ca noupādā ca dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  sahajātādhipati:  noupādā  adhipati  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
upādā  ca  noupādā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena
paccayo.
   [324]  Noupādā dhammo noupādā dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  noupādā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
noupādā  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ gotrabhussa
phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo  . ... samanantarapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo: paṭiccasadisaṃ . ... aññamañña-
paccayena paccayo: paṭiccasadisaṃ. ... Nissayapaccayena paccayo: paccayavāre
nissayasadisaṃ.
   [325] Upādā dhammo noupādā  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:
cakkhusampadaṃ  ...  kāyasampadaṃ vaṇṇasampadaṃ gandhasampadaṃ rasasampadaṃ ...
Bhojanaṃ  upanissāya dānaṃ  deti .pe. saṅghaṃ bhindati cakkhusampadā ...
Kāyasampadā  vaṇṇasampadā  gandhasampadā  rasasampadā  ...  bhojanaṃ
saddhāya  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena paccayo  . noupādā
dhammo noupādā dhammassa upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo
Anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.   pakatūpanissayo:  saddhaṃ
upanissāya  dānaṃ deti .pe.  samāpattiṃ uppādeti mānaṃ  jappeti
diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... saddhaṃ .pe.  patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ
utuṃ ... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. saṅghaṃ bhindati saddhā
.pe.  senāsanaṃ  saddhāya  .pe.  phalasamāpattiyā upanissayapaccayena
paccayo.
   [326]  Upādā  dhammo noupādā dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  .pe.  vatthuṃ  aniccato  .pe. domanassaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   rasāyatanaṃ  jivhāviññāṇassa  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ ... vatthu noupādā khandhānaṃ
purejātapaccayena  paccayo  . noupādā dhammo noupādā dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ:  phoṭṭhabbe aniccato
.pe.   domanassaṃ   uppajjati  phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa
purejātapaccayena  paccayo  .  upādā  ca  noupādā ca dhammā
noupādā  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  phoṭṭhabbāyatanañca  vatthu  ca  noupādā khandhānaṃ
purejātapaccayena   paccayo   phoṭṭhabbāyatanañca   kāyāyatanañca
kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo.
   [327] Noupādā dhammo noupādā dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo:  pacchājātā:  noupādā  khandhā  purejātassa  imassa
noupādā  kāyassa  pacchājātapaccayena  paccayo  . mūlaṃ pucchitabbaṃ
pacchājātā:  noupādā  khandhā  purejātassa  imassa  upādā
kāyassa  pacchājātapaccayena  paccayo . mūlaṃ pucchitabbaṃ pacchājātā:
noupādā khandhā purejātassa imassa upādā kāyassa ca noupādā
kāyassa ca pacchājātapaccayena paccayo. ... Āsevanapaccayena paccayo:.
   [328] Noupādā  dhammo  noupādā  dhammassa kammapaccayena
paccayo: sahajātā nānākhaṇikā .  sahajātā:  noupādā  cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  noupādā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... . nānākhaṇikā: noupādā
cetanā  vipākānaṃ khandhānaṃ noupādā ca kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena
paccayo  .  noupādā  dhammo  upādā  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā .  sahajātā: noupādā cetanā
upādā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo paṭisandhik-
khaṇe ... . nānākhaṇikā: noupādā cetanā upādā kaṭattārūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   {328.1}  Noupādā  dhammo  upādā  ca  noupādā  ca
dhammassa   kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .
Sahajātā:   noupādā   cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
Upādā  ca  noupādā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  ...  .  nānākhaṇikā: noupādā cetanā
vipākānaṃ  khandhānaṃ  upādā  ca  noupādā  ca  kaṭattārūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   [329]  Noupādā  dhammo noupādā dhammassa vipākapaccayena
paccayo: vipāko  noupādā  eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ ...
Paṭisandhi tīṇi.
   [330] Upādā dhammo upādā dhammassa āhārapaccayena paccayo:
kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  upādā  kāyassa  āhārapaccayena
paccayo  .  mūlaṃ  pucchitabbaṃ kabaḷiṃkāro āhāro imassa noupādā
kāyassa  āhārapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ pucchitabbaṃ kabaḷiṃkāro
āhāro  imassa  upādā  kāyassa  ca  noupādā  kāyassa  ca
āhārapaccayena  paccayo  .  noupādā dhammo noupādā dhammassa
āhārapaccayena  paccayo:  noupādā  āhārā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  noupādā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  āhārapaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe .pe. Noupādāmūlake tīṇi paṭisandhi.
   [331]  Upādā  dhammo  upādā  dhammassa  indriyapaccayena
paccayo:  rūpajīvitindriyaṃ  upādā  kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena
paccayo . mūlaṃ pucchitabbaṃ cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa kāyindriyaṃ ...
Rūpajīvitindriyaṃ  noupādā  kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena paccayo .
Mūlaṃ pucchitabbaṃ rūpajīvitindriyaṃ upādā ca noupādā  ca kaṭattārūpānaṃ
indriyapaccayena paccayo .  noupādā  dhammo  noupādā dhammassa
indriyapaccayena paccayo: tīṇi paṭisandhi . upādā ca noupādā ca
dhammā  noupādā  dhammassa indriyapaccayena  paccayo: cakkhundriyañca
cakkhuviññāṇañca   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ  indriyapaccayena
paccayo kāyindriyaṃ ....
   [332] Noupādā dhammo noupādā dhammassa jhānapaccayena paccayo:
tīṇi. ... Maggapaccayena paccayo: tīṇi paṭisandhi kātabbā. ... Sampayutta-
paccayena paccayo: ekaṃ.
   [333] Upādā dhammo noupādā dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:
sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu noupādā khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ ... vatthu noupādā khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
Noupādā  dhammo  noupādā  dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo:
sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: noupādā khandhā noupādā citta-
samuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe noupādā
khandhā noupādā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Pacchājātā:
noupādā khandhā purejātassa imassa noupādā kāyassa vippayuttapaccayena
Paccayo.
   {333.1} Noupādā dhammo upādā dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: noupādā khandhā upādā
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
Pacchājātā:  noupādā khandhā purejātassa imassa upādā kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo . noupādā dhammo upādā ca noupādā
ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ. Sahajātā:
noupādā khandhā  upādā  ca  noupādā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... Pacchājātā: noupādā
khandhā purejātassa  imassa  upādā  kāyassa ca noupādā kāyassa ca
vippayuttapaccayena paccayo.
   [334] Upādā dhammo upādā dhammassa atthipaccayena paccayo:
āhāraṃ indriyaṃ .  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa upādā kāyassa
atthipaccayena   paccayo   rūpajīvitindriyaṃ  upādā  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  upādā  dhammo  noupādā  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajātaṃ:  paṭisandhikkhaṇe  vatthu  noupādā  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ aniccato ... . saṅkhittaṃ purejātasadisaṃ
ninnānākaraṇaṃ  .  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa noupādā kāyassa
atthipaccayena  paccayo  rūpajīvitindriyaṃ  noupādā  kaṭattārūpānaṃ
Atthipaccayena paccayo.
   {334.1} Upādā dhammo upādā  ca noupādā ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  āhāraṃ indriyaṃ  .  kabaḷiṃkāro āhāro
imassa upādā kāyassa  ca  noupādā kāyassa  ca  atthipaccayena
paccayo  rūpajīvitindriyaṃ  upādā  ca  noupādā  ca  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  noupādā  dhammo noupādā dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . sahajāto:
noupādā  eko  khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ noupādā ca citta-
samuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve khandhā ...
Paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .pe.  dve  mahābhūtā  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ atthipaccayena
paccayo  yāva  asaññasattā  .  purejātaṃ:  phoṭṭhabbe  aniccato
.pe.   domanassaṃ   uppajjati   phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa
atthipaccayena paccayo . pacchājātā: noupādā khandhā purejātassa
imassa noupādā kāyassa atthipaccayena paccayo.
   {334.2}   Noupādā   dhammo   upādā   dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:
noupādā   khandhā   upādā   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  ...  .  pacchājātā:
noupādā    khandhā    purejātassa    imassa   upādā
kāyassa    atthipaccayena    paccayo    .    noupādā
dhammo  upādā  ca  noupādā  ca  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajāto:  noupādā  eko
Khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe ....
Pacchājātā:  noupādā khandhā purejātassa imassa upādā kāyassa
ca noupādā kāyassa ca atthipaccayena paccayo.
   {334.3} Upādā  ca  noupādā ca dhammā upādā dhammassa
atthipaccayena  paccayo: pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . pacchājātā:
noupādā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa upādā kāyassa
atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  noupādā  khandhā  ca
rūpajīvitindriyañca upādā kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {334.4} Upādā ca noupādā ca dhammā noupādā dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Sahajāto: cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca cakkhāyatanañca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... Noupādā eko khandho
ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ...
Paṭisandhikkhaṇe noupādā eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca
noupādā   khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  phoṭṭhabbāyatanañca
kāyāyatanañca   kāyaviññāṇassa   atthipaccayena   paccayo  .
Pacchājātā:  noupādā  khandhā  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca
imassa  noupādā  kāyassa  atthipaccayena paccayo . pacchājātā:
Noupādā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca  noupādā  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   {334.5} Upādā ca noupādā ca dhammā upādā ca noupādā
ca  dhammassa  atthipaccayena paccayo: pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ .
Pacchājātā:  noupādā  khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa
upādā kāyassa ca noupādā kāyassa ca atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  noupādā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca  upādā ca
noupādā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [335] Hetuyā tīṇi ārammaṇe dve adhipatiyā cattāri anantare
ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  pañca aññamaññe pañca nissaye
pañca  upanissaye  dve purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane
ekaṃ kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre cha indriye satta jhāne tīṇi
magge tīṇi sampayutte ekaṃ vippayutte cattāri atthiyā nava natthiyā
ekaṃ vigate ekaṃ avigate nava.
   [336]  Upādā  dhammo  upādā  dhammassa  āhārapaccayena
paccayo:  indriyapaccayena  paccayo:  upādā  dhammo noupādā
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  āhāra-
paccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo: . upādā dhammo
upādā  ca  noupādā  ca  dhammassa  āhārapaccayena  paccayo:
Indriyapaccayena  paccayo:  .  noupādā  dhammo  noupādā
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo: pacchājāta-
paccayena paccayo: kammapaccayena paccayo:.
   {336.1}  Noupādā dhammo upādā dhammassa sahajātapaccayena
paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo: kammapaccayena paccayo: .
Noupādā dhammo upādā ca noupādā ca dhammassa sahajātapaccayena
paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo: kammapaccayena paccayo: .
Upādā ca noupādā ca dhammā upādā dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena paccayo: .
Upādā ca noupādā ca dhammā noupādā dhammassa sahajātapaccayena
paccayo:  purejātapaccayena paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena paccayo: . upādā ca
noupādā ca dhammā upādā ca noupādā ca dhammassa pacchājāta-
paccayena  paccayo:  āhārapaccayena  paccayo: indriyapaccayena
paccayo:.
   [337] Nahetuyā nava naārammaṇe nava sabbattha nava nasampayutte
nava navippayutte cha noatthiyā cattāri nonatthiyā nava novigate nava
noavigate cattāri.
   [338]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
Tīṇi  sabbattha  tīṇi  nasampayutte  tīṇi navippayutte ekaṃ nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [339] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Adhipatiyā cattāri.
Saṅkhittaṃ. Anulomamātikā vitthāretabbā. ... Avigate nava.
           Upādādukaṃ niṭṭhitaṃ.
             --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 192-205. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=3867              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=3867              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=321&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=343              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]