ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [407]  Upādāno  dhammo upādānassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  upādānā  hetū  sampayuttakānaṃ upādānānaṃ hetupaccayena
paccayo .  mūlaṃ  kātabbaṃ  upādānā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  . mūlaṃ kātabbaṃ
upādānā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  upādānānañca  citta-
samuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   {407.1}  Noupādāno  dhammo  noupādānassa  dhammassa
hetupaccayena   paccayo:   noupādānā   hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   hetupaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe   .pe.   noupādāno   dhammo   upādānassa
Dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   noupādānā   hetū
sampayuttakānaṃ   upādānānaṃ  hetupaccayena  paccayo  .  mūlaṃ
kātabbaṃ   noupādānā   hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
upādānānañca    cittasamuṭṭhānānaṃ    rūpānaṃ    hetupaccayena
paccayo.
   {407.2}  Upādāno ca noupādāno ca dhammā upādānassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  upādānā  ca  noupādānā
ca  hetū  sampayuttakānaṃ  upādānānaṃ  hetupaccayena paccayo .
Mūlaṃ  kātabbaṃ  upādānā  ca  noupādānā ca hetū sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo .
Mūlaṃ  kātabbaṃ  upādānā  ca  noupādānā ca hetū sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  upādānānañca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo.
   [408] Upādāno dhammo upādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: upādāne ārabbha  upādānā uppajjanti . tīṇi ārabbha
kātabbā  .  noupādāno  dhammo  noupādānassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  dānaṃ  datvā  sīlaṃ ...  uposathakammaṃ
katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo ...
Diṭṭhi vicikicchā uddhaccaṃ ... domanassaṃ uppajjati pubbe suciṇṇāni ...
Jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  paccavekkhati  ariyā  maggā vuṭṭhahitvā
maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ ...  nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  maggassa phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena
Paccayo ariyā noupādāne pahīne kilese ... Vikkhambhite kilese
paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Noupādāne
khandhe  aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā
rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti cetopariyañāṇena
noupādānacittasamaṅgissa   cittaṃ   jānāti   ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa   ākiñcaññāyatanaṃ   ...  rūpāyatanaṃ  cakkhu-
viññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ...  noupādānā  khandhā  iddhividha-
ñāṇassa     cetopariyañāṇassa     pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammupagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya   ārammaṇa-
paccayena paccayo.
   {408.1} Noupādāno  dhammo upādānassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti
abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati pubbe suciṇṇāni
... Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Noupādāne khandhe assādeti abhinandati
taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi ....
   {408.2} Noupādāno dhammo upādānassa ca noupādānassa ca
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ...
Pubbe suciṇṇāni ... Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Noupādāne khandhe
assādeti abhinandati taṃ ārabbha upādānā ca sampayuttakā ca khandhā
uppajjanti  .  upādāno ca noupādāno ca dhammā  upādānassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:. Tīṇi ārabbha kātabbā.
   [409]  Upādāno dhammo upādānassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati: upādāne garuṃ katvā upādānā uppajjanti.
Tīṇi  ārammaṇādhipatiyeva  .  noupādāno  dhammo  noupādānassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe ... Jhānā
vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti .pe. Ariyā maggā
vuṭṭhahitvā  maggaṃ garuṃ ... Phalaṃ ... nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti
nibbānaṃ phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Noupādāne
khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi ... .  sahajātādhipati:  noupādānā  adhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {409.1} Noupādāno  dhammo  upādānassa  dhammassa adhipati-
paccayena  paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati:
dānaṃ ...  sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati taṃ garuṃ
katvā rāgo uppajjati diṭṭhi .... Pubbe ... Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ
... noupādāne khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
rāgo uppajjati diṭṭhi ... .  sahajātādhipati: noupādānā adhipati
sampayuttakānaṃ  upādānānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo . noupādāno
dhammo upādānassa ca noupādānassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
Ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ ... Pubbe ... Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Noupādāne
khandhe garuṃ katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ katvā upādānā
ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti . sahajātādhipati: noupādānā
adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  upādānānañca  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {409.2} Upādāno  ca noupādāno ca dhammā upādānassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tīṇi . ārammaṇādhipati tīṇi ārabbha
kātabbā ārammaṇādhipatiyeva.
   [410] Upādāno dhammo upādānassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā upādānā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upādānānaṃ
anantarapaccayena paccayo  .  mūlaṃ kātabbaṃ purimā purimā upādānā
pacchimānaṃ   pacchimānaṃ  noupādānānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  upādānaṃ  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ
kātabbaṃ  purimā  purimā  upādānā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upādānānaṃ
sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {410.1} Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa anantara-
paccayena paccayo: purimā purimā noupādānā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
noupadānānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo anulomaṃ gotrabhussa
phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo  .  noupādāno  dhammo
upādānassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: purimā purimā noupādānā
Khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  upādānānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo āvajjanā upādānānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {410.2} Noupādāno dhammo upādānassa ca noupādānassa ca
dhammassa anantarapaccayena paccayo: purimā purimā noupādānā khandhā
pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   upādānānaṃ   sampayuttakānañca  khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā  upādānānaṃ  sampayuttakānañca
khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {410.3} Upādāno  ca noupādāno ca dhammā upādānassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  upādānā ca
sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upādānānaṃ anantarapaccayena
paccayo .  mūlaṃ kātabbaṃ purimā purimā upādānā ca sampayuttakā ca
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  noupādānānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena
paccayo upādānā ca sampayuttakā ca khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena
paccayo . mūlaṃ kātabbaṃ purimā purimā upādānā ca sampayuttakā ca
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  upādānānaṃ  sampayuttakānañca khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo: . ... samanantarapaccayena paccayo: sahajāta-
paccayena  paccayo: paṭiccasadisaṃ . ... aññamaññapaccayena paccayo:
paṭiccasadisaṃ. ... Nissayapaccayena paccayo: paccayasadisaṃ.
   [411] Upādāno dhammo upādānassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  Pakatūpanissayo:  upādānā  upādānānaṃ  upanissayapaccayena
paccayo  tīṇi  .  noupādāno  dhammo  noupādānassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya dānaṃ deti
.pe.  samāpattiṃ  uppādeti  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti sīlaṃ
.pe. paññaṃ ... rāgaṃ .pe. patthanaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya adinnaṃ
ādiyati musā ... pisuṇaṃ ... Dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti
mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ upanissāya ... Rāgaṃ ... Patthanaṃ ...
Senāsanaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti .pe. saṅghaṃ bhindati saddhā .pe.
Senāsanaṃ saddhāya .pe. Phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {411.1} Noupādāno dhammo upādānassa dhammassa upanissaya-
paccayena paccayo:  .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya mānaṃ
jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  sīlaṃ  .pe. senāsanaṃ upanissāya adinnaṃ
... musā ... Pisuṇaṃ ... Pharusaṃ ... Samphaṃ ... Sandhiṃ ... Nillopaṃ ... Ekāgārikaṃ
... Paripanthe ... paradāraṃ ... Gāmaghātaṃ ... nigamaghātaṃ ... Saddhā .pe.
Senāsanaṃ  upādānānaṃ  upanissayapaccayena paccayo .  mūlaṃ kātabbaṃ
saddhaṃ  upanissāya mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ .pe. senāsanaṃ
upanissāya adinnaṃ ādiyati musā ... pisuṇaṃ ... pharusaṃ ... samphaṃ ...
Sandhiṃ ... Nillopaṃ ... ekāgārikaṃ ... paripanthe ... Paradāraṃ gāmaghātaṃ
... nigamaghātaṃ ... saddhā .pe. Senāsanaṃ upādānānaṃ sampayuttakānañca
khandhānaṃ   upanissayapaccayena   paccayo   .   upādāno  ca
Noupādāno  ca  dhammā  upādānassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe. Pakatūpanissayo: tīṇi.
   [412] Noupādāno  dhammo  noupādānassa dhammassa purejāta-
paccayena paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .  ārammaṇa-
purejātaṃ:  cakkhuṃ ... vatthuṃ  aniccato .pe. domanassaṃ uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  .
Vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ  ...  vatthu
noupādānānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {412.1} Noupādāno dhammo upādānassa dhammassa purejāta-
paccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ . ārammaṇa-
purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo
uppajjati diṭṭhi ... .  vatthupurejātaṃ: vatthu upādānānaṃ purejāta-
paccayena  paccayo  .  noupādāno  dhammo  upādānassa  ca
noupādānassa  ca  dhammassa  purejātapaccayena paccayo: ārammaṇa-
purejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha upādānā  ca  sampayuttakā ca
khandhā uppajjanti . vatthupurejātaṃ: vatthu upādānānaṃ sampayuttakānañca
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [413] Upādāno dhammo noupādānassa dhammassa pacchājātapaccayena
Paccayo: . saṅkhittaṃ . noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa
pacchājātapaccayena paccayo: . saṅkhittaṃ . upādāno ca noupādāno
ca  dhammā noupādānassa  dhammassa  pacchājātapaccayena paccayo: .
Saṅkhittaṃ. ... Āsevanapaccayena paccayo:.
   [414] Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa kammapaccayena
paccayo: sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: noupādānā  cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  noupādānā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ
kaṭattā  ca  rūpānaṃ  kammapaccayena paccayo . noupādāno dhammo
upādānassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo: noupādānā cetanā
sampayuttakānaṃ  upādānānaṃ  kammapaccayena  paccayo  . noupādāno
dhammo  upādānassa  ca  noupādānassa  ca  dhammassa kammapaccayena
paccayo:  noupādānā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upādānānañca
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [415]  Noupādāno  dhammo noupādānassa dhammassa vipāka-
paccayena paccayo: vipāko noupādāno eko khandho .pe. Ekaṃ.
   [416]  Noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa āhāra-
paccayena paccayo: tīṇi ekoyeva kabaḷiṃkāro āhāro. ... Indriya-
paccayena paccayo: tīṇi rūpajīvitindriyaṃ ekaṃ yeva. ... Jhānapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [417]  Upādāno  dhammo upādānassa dhammassa maggapaccayena
paccayo:   upādānāni  maggaṅgāni  sampayuttakānaṃ  upādānānaṃ
maggapaccayena  paccayo . iminā kāraṇena nava pañhā kātabbā .
... Sampayuttapaccayena paccayo: nava.
   [418]  Upādāno  dhammo noupādānassa dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajātaṃ pacchājātaṃ .  sahajātā: upādānā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  . pacchājātaṃ:
pacchājātā  upādānā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena
paccayo  .  noupādāno dhammo noupādānassa dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ .
Noupādāno  dhammo upādānassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:
purejātaṃ: vatthu upādānānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   {418.1}  Noupādāno dhammo upādānassa ca noupādānassa
ca  dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: purejātaṃ: vatthu upādānānaṃ
sampayuttakānañca  khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . upādāno ca
noupādāno  ca  dhammā  noupādānassa  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: upādānā ca sampayuttakā
ca  khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo .
Pacchājātā: upādānā ca sampayuttakā ca khandhā purejātassa imassa
kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [419] Upādāno  dhammo  upādānassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: diṭṭhupādānaṃ kāmupādānassa atthipaccayena paccayo . Cakkaṃ.
Upādāno  dhammo  noupādānassa dhammassa atthipaccayena paccayo:
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  . sahajātā: upādānā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  . pacchājātā:
upādānā purejātassa  imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo .
Upādāno  dhammo  upādānassa  ca  noupādānassa  ca  dhammassa
atthipaccayena paccayo:. Saṅkhittaṃ paṭiccasadisaṃ.
   {419.1} Noupādāno  dhammo noupādānassa  dhammassa atthi-
paccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Saṅkhittaṃ  vitthāretabbaṃ  . noupādāno dhammo upādānassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: sahajātasadisaṃ
purejātaṃ:  purejātasadisaṃ  .  noupādāno  dhammo upādānassa ca
noupādānassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ.
Saṅkhittaṃ. Sahajātasadisaṃ sahajātaṃ vibhajitabbaṃ purejātasadisaṃ purejātaṃ.
   {419.2}  Upādāno ca noupādāno ca dhammā upādānassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  . sahajātaṃ:
diṭṭhupādānañca  sampayuttakā  ca  khandhā kāmupādānassa atthipaccayena
paccayo . cakkaṃ . sahajātaṃ: diṭṭhupādānañca vatthu ca kāmupādānassa
atthipaccayena paccayo. Cakkaṃ.
   {419.3} Upādāno ca noupādāno ca dhammā noupādānassa
Dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ
indriyaṃ .  sahajāto:  noupādāno eko khandho ca upādānā ca
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo
dve khandhā .... Sahajātā: upādānā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo . sahajātā: upādānā ca vatthu ca
noupādānānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
upādānā ca  sampayuttakā  ca  khandhā  purejātassa imassa kāyassa
atthipaccayena paccayo . pacchājātā: upādānā ca sampayuttakā ca
khandhā kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
Pacchājātā:  upādānā  ca sampayuttakā ca khandhā rūpajīvitindriyañca
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {419.4} Upādāno ca noupādāno ca dhammā upādānassa ca
noupādānassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ.
Sahajāto:  noupādāno  eko  khandho ca diṭṭhupādānañca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  kāmupādānassa  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo dve khandhā ... . cakkaṃ. Sahajātaṃ: diṭṭhupādānañca vatthu ca
kāmupādānassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo .
Cakkaṃ.
   [420]  Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
Nava  upanissaye nava purejāte  tīṇi  pacchājāte  tīṇi āsevane
nava  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi
jhāne  tīṇi  magge  nava sampayutte nava vippayutte pañca atthiyā
nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [421] Upādāno dhammo upādānassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Upādāno   dhammo  noupādānassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo:  .  upādāno  dhammo upādānassa ca
noupādānassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajāta-
paccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {421.1}  Noupādāno  dhammo  noupādānassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena
paccayo:  kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriya-
paccayena paccayo:.
   {421.2} Noupādāno dhammo upādānassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo: upanissayapaccayena
paccayo: purejātapaccayena paccayo: . Noupādāno dhammo upādānassa
ca  noupādānassa  ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajāta-
paccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena
Paccayo:.
   {421.3}  Upādāno ca noupādāno ca dhammā upādānassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  .  upādāno  ca  noupādāno  ca
dhammā   noupādānassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  pacchājāta-
paccayena  paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena
paccayo: .  upādāno  ca  noupādāno  ca dhammā upādānassa
ca  noupādānassa  ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajāta-
paccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [422] Nahetuyā nava naārammaṇe nava sabbattha nava noavigate
nava.
   [423]  Nahetupaccayā  naārammaṇe nava ... naadhipatiyā nava
naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  nava  sabbattha  nava  nasampayutte
tīṇi navippayutte nava nonatthiyā nava novigate nava.
   [424]  Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā nava .
Anulomamātikā kātabbā. ... Avigate nava.
          Upādānadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 240-253. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=4829              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=4829              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=407&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=47              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=405              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]