ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [442]   Upadanasampayutto   dhammo  upadanasampayuttassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: upadanasampayutta hetu sampayuttakanam
khandhanam  hetupaccayena  paccayo  .  upadanasampayutto dhammo
upadanavippayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  upadana-
sampayutta  hetu  cittasamutthananam  rupanam  hetupaccayena paccayo:
ditthigatavippayuttalobhasahagata   hetu   ditthigatavippayuttassa   lobhassa
cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena  paccayo  . mulam katabbam
upadanasampayutta  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  hetupaccayena  paccayo  ditthigatavippayuttalobhasahagata  hetu
Sampayuttakanam  khandhanam  lobhassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam
hetupaccayena paccayo.
   {442.1}  Upadanavippayutto  dhammo  upadanavippayuttassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   upadanavippayutta  hetu
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena
paccayo   ditthigatavippayutto   lobho   cittasamutthananam  rupanam
hetupaccayena  paccayo  patisandhi  .  mulam katabbam ditthigatavippayutto
lobho  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena  paccayo  .  mulam
katabbam   ditthigatavippayutto   lobho   sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo.
   {442.2}  Upadanasampayutto  ca  upadanavippayutto  ca
dhamma  upadanasampayuttassa   dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
ditthigatavippayuttalobhasahagato  moho  ca  lobho  ca  sampayuttakanam
khandhanam  hetupaccayena  paccayo  .  mulam katabbam ditthigatavippayutta-
lobhasahagato  moho  ca  lobho  ca  cittasamutthananam  rupanam
hetupaccayena  paccayo  .  upadanasampayutto  ca  upadana-
vippayutto  ca  dhamma  upadanasampayuttassa  ca  upadana-
vippayuttassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  ditthigata-
vippayuttalobhasahagato  moho  ca   lobho  ca  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [443]  Upadanasampayutto dhammo upadanasampayuttassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  upadanasampayutte  khandhe  arabbha
Upadanasampayutta  khandha  uppajjanti  .  mulam katabbam upadana-
sampayutte  khandhe  arabbha  upadanavippayutta  khandha ca lobho
ca  uppajjanti  .  mulam katabbam upadanasampayutte khandhe arabbha
ditthigatavippayuttalobhasahagata khandha ca lobho ca uppajjanti.
   {443.1}  Upadanavippayutto  dhammo  upadanavippayuttassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... silam ... Uposathakammam
.pe. pubbe sucinnani ...  jhana  vutthahitva  jhanam paccavekkhati
assadeti  abhinandati  tam  arabbha  ditthigatavippayutto  rago ...
Vicikiccha ... uddhaccam ...  jhane  parihine vippatisarissa domanassam
uppajjati  ariya  magga  vutthahitva maggam paccavekkhanti phalam ...
Nibbanam  paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  maggassa
phalassa  avajjanaya  arammanapaccayena  paccayo  ariya upadana-
vippayutte pahine kilese ... Vikkhambhite kilese ... Pubbe ... Cakkhum ...
Vatthum ... upadanavippayutte khandhe ca lobhanca aniccato ... Vipassanti
assadenti  abhinandanti  tam arabbha  ditthigatavippayutto rago ...
Vicikiccha ... uddhaccam ... Domanassam ... Sabbam paripunnam dibbena cakkhuna
yava   kayavinnanam  upadanavippayutta  khandha  iddhividhananassa
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   {443.2} Upadanavippayutto dhammo upadanasampayuttassa dhammassa
Arammanapaccayena paccayo: danam ... .pe. Jhanam ... Cakkhum ... Vatthum ...
Upadanavippayutte  khandhe  ca  lobhanca  assadeti  abhinandati tam
arabbha  rago  uppajjati  ditthi  .pe. upadanavippayutto dhammo
upadanasampayuttassa   ca   upadanavippayuttassa   ca   dhammassa
arammanapaccayena paccayo:  cakkhum ... vatthum ... Upadanavippayutte
khandhe  ca  lobhanca  arabbha  ditthigatavippayuttalobhasahagata khandha ca
lobho ca uppajjanti.
   {443.3}  Upadanasampayutto ca upadanavippayutto ca dhamma
upadanasampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  ditthigata-
vippayuttalobhasahagate  khandhe  ca lobhanca arabbha upadanasampayutta
khandha  uppajjanti  .  mulam  katabbam  ditthigatavippayuttalobhasahagate
khandhe ca lobhanca arabbha upadanavippayutta khandha  ca lobho ca
uppajjanti  .  mulam  katabbam  ditthigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca
lobhanca  arabbha  ditthigatavippayuttalobhasahagata  khandha  ca lobho ca
uppajjanti.
   [444]  Upadanasampayutto   dhammo   upadanasampayuttassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  upadanasampayutte  khandhe  garum  katva upadana-
sampayutta  khandha  uppajjanti . sahajatadhipati: upadanasampayutta
adhipati  sampayuttakanam  khandhanam  adhipatipaccayena  paccayo:  .  mulam
katabbam   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
Upadanasampayutte  khandhe  garum  katva  ditthigatavippayutto  lobho
uppajjati  .  sahajatadhipati:  upadanasampayutta  adhipati  citta-
samutthananam  rupanam  adhipatipaccayena  paccayo  ditthigatavippayutta-
lobhasahagata adhipati lobhassa adhipatipaccayena paccayo.
   {444.1}  Mulam  katabbam  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:   upadanasampayutte   khandhe   garu   katva
ditthigatavippayuttalobhasahagata  khandha  ca  lobho  ca  uppajjanti .
Sahajatadhipati:     upadanasampayutta     adhipatisampayuttakanam
khandhanam   cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena  paccayo
ditthigatavippayuttalobhasahagata   adhipati   sampayuttakanam   khandhanam
lobhassa ca cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {444.2}  Upadanavippayutto  dhammo  upadanavippayuttassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati: danam ... silam .pe. jhana vutthahitva jhanam garum
katva  paccavekkhati  assadeti  abhinandati tam garum katva ditthigata-
vippayutto  rago  uppajjati  .pe.  ariya  magga vutthahitva
.pe. phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhum ... Vatthum ... Upadana-
vippayutte  khandhe  ca  lobhanca garum  katva  assadeti abhinandati
tam garum katva ditthigatavippayutto rago uppajjati .pe. Sahajatadhipati:
upadanavippayutta   adhipati   sampayuttakanam   khandhanam   citta-
samutthanananca  rupanam adhipatipaccayena paccayo . upadanavippayutto
Dhammo  upadanasampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
arammanadhipati:  danam  .pe. jhana ... cakkhum ... vatthum ...
Upadanavippayutte khandhe ca lobhanca garum katva assadeti abhinandati
tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati . Upadanavippayutto
dhammo   upadanasampayuttassa   ca   upadanavippayuttassa   ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati:  cakkhum  ...
Vatthum  ...  upadanavippayutte  khandhe  ca  lobhanca  garum katva
ditthigatavippayuttalobhasahagata khandha ca lobho ca uppajjanti.
   {444.3}  Upadanasampayutto  ca  upadanavippayutto  ca
dhamma  upadanasampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
arammanadhipati:  ditthigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  lobhanca
garum  katva  upadanasampayutta  khandha uppajjanti . mulam katabbam
ditthigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca lobhanca garum katva ditthigata-
vippayutto  lobho  uppajjati  .  mulam katabbam  ditthigatavippayutta-
lobhasahagate  khandhe  ca lobhanca garum katva  ditthigatavippayuttalobha-
sahagata khandha ca lobho ca uppajjanti.
   [445]  Upadanasampayutto dhammo upadanasampayuttassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima upadanasampayutta khandha
pacchimanam  pacchimanam  upadanasampayuttanam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo  .  mulam  katabbam purima purima ditthigatavippayuttalobhasahagata
Khandha   pacchimassa   pacchimassa   ditthigatavippayuttassa   lobhassa
anantarapaccayena  paccayo  upadanasampayutta  khandha  vutthanassa
anantarapaccayena  paccayo  .  mulam katabbam purima purima ditthigata-
vippayuttalobhasahagata   khandha   pacchimanam  pacchimanam  ditthigata-
vippayuttalobhasahagatanam   khandhanam  lobhassa  ca  anantarapaccayena
paccayo.
   {445.1}  Upadanavippayutto  dhammo  upadanavippayuttassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimo purimo ditthigatavippayutto
lobho   pacchimassa   pacchimassa   ditthigatavippayuttassa   lobhassa
anantarapaccayena  paccayo  ditthigatavippayutto  lobho  vutthanassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  upadanavippayutta khandha
pacchimanam  pacchimanam  upadanavippayuttanam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo   anulomam  gotrabhussa  phalasamapattiya  anantarapaccayena
paccayo.
   {445.2} Mulam katabbam purimo purimo ditthigatavippayutto lobho
pacchimanam   pacchimanam   ditthigatavippayuttalobhasahagatanam   khandhanam
anantarapaccayena  paccayo  avajjana  upadanasampayuttanam  khandhanam
anantarapaccayena paccayo . mulam katabbam purimo purimo ditthigatavippayutto
lobho  pacchimanam  pacchimanam  ditthigatavippayuttalobhasahagatanam  khandhanam
lobhassa  ca anantarapaccayena paccayo avajjana ditthigatavippayuttalobha-
sahagatanam  khandhanam lobhassa  ca anantarapaccayena paccayo. Upadana-
sampayutto  ca  upadanavippayutto  ca  dhamma upadanasampayuttassa
Dhammassa anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima ditthigatavippayutta-
lobhasahagata khandha ca lobho ca pacchimanam pacchimanam ditthigatavippayutta-
lobhasahagatanam khandhanam anantarapaccayena paccayo . mulam katabbam purima
purima  ditthigatavippayuttalobhasahagata  khandha  ca  lobho  ca pacchimassa
pacchimassa  ditthigatavippayuttassa  lobhassa  anantarapaccayena  paccayo
ditthigatavippayuttalobhasahagata  khandha  ca  lobho  ca  vutthanassa
anantarapaccayena  paccayo  .  mulam  katabbam purima purima ditthigata-
vippayuttalobhasahagata  khandha  ca  lobho  ca  pacchimanam pacchimanam
ditthigatavippayuttalobhasahagatanam  khandhanam  lobhassa  ca  anantarapaccayena
paccayo.
   [446]  Upadanasampayutto dhammo upadanasampayuttassa dhammassa
samanantarapaccayena paccayo: . ... Sahajatapaccayena paccayo: paticcasadisam
nava. ... Annamannapaccayena paccayo: paticcasadisam cha. ... Nissayapaccayena
paccayo: paccayavarasadisam nava.
   [447]  Upadanasampayutto dhammo upadanasampayuttassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  upadanasampayutta  khandha
upadanasampayuttanam  khandhanam  upanissayapaccayena  paccayo  .  mulam
katabbam  upadanasampayutta  khandha  upadanavippayuttanam  khandhanam
lobhassa ca upanissayapaccayena paccayo . Mulam katabbam upadanasampayutta
Khandha   ditthigatavippayuttalobhasahagatanam   khandhanam   lobhassa   ca
upanissayapaccayena paccayo.
   {447.1}  Upadanavippayutto  dhammo  upadanavippayuttassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:   arammanupanissayo
anantarupanissayo    pakatupanissayo    .pe.    pakatupanissayo:
saddham  upanissaya  danam  deti  .pe.  samapattim uppadeti manam
jappeti  silam  .pe.  pannam  ...  upadanavippayuttam  ragam manam
patthanam  ...  senasanam upanissaya danam deti .pe. sangham bhindati
saddha  .pe. senasanam saddhaya .pe. pannaya upadanavippayuttassa
ragassa  manassa  patthanaya  kayikassa  sukhassa  phalasamapattiya
upanissayapaccayena paccayo.
   {447.2}  Upadanavippayutto  dhammo  upadanasampayuttassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo: tini . saddham upanissaya manam
jappeti  ditthim  ganhati  silam  .pe.  pannam ... upadanavippayuttam
ragam manam patthanam ... senasanam  upanissaya adinnam ... musa ...
Pisunam ... sampham ... sandhim ... nillopam ... Ekagarikam ... Paripanthe ...
Paradaram ... Gamaghatam ... Nigamaghatam ... Saddha ... Senasanam upadana-
sampayuttassa  ragassa  mohassa  manassa  ditthiya  patthanaya
upanissayapaccayena paccayo.
   {447.3}  Upadanavippayutto  dhammo  upadanasampayuttassa
ca  upadanavippayuttassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena paccayo:
arammanupanissayo    anantarupanissayo   pakatupanissayo   .pe.
Pakatupanissayo: saddham upanissaya  manam  jappeti  silam ... Pannam ...
Upadanavippayuttam  ragam .pe. senasanam upanissaya gamaghatam karoti
nigamaghatam  karoti  saddha ... senasanam ditthigatavippayuttalobhasahagatanam
khandhanam lobhassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {447.4}  Upadanasampayutto ca upadanavippayutto ca dhamma
upadanasampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo:
ditthigatavippayuttalobhasahagata  khandha  ca lobho ca upadanasampayuttanam
khandhanam  upanissayapaccayena paccayo . mulam katabbam ditthigatavippayutta-
lobhasahagata  khandha  ca  lobho  ca  upadanavippayuttanam khandhanam
lobhassa ca upanissayapaccayena paccayo . mulam katabbam ditthigatavippayutta-
lobhasahagata  khandha  ca  lobho  ca  ditthigatavippayuttalobhasahagatanam
khandhanam lobhassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [448]  Upadanavippayutto dhammo upadanavippayuttassa dhammassa
purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam .
Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum aniccato .pe. Domanassam uppajjati
dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya  saddam sunati
rupayatanam  cakkhuvinnanassa  photthabbayatanam ... .  vatthupurejatam:
cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa kayayatanam ... vatthu upadanavippayuttanam
khandhanam lobhassa ca purejatapaccayena paccayo.
   {448.1} Upadanavippayutto dhammo upadanasampayuttassa dhammassa
purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam . arammanapurejatam:
Cakkhum ... vatthum  assadeti  abhinandati tam arabbha rago uppajjati
ditthi  uppajjati  .  vatthupurejatam:  vatthu  upadanasampayuttanam
khandhanam  purejatapaccayena  paccayo  .  upadanavippayutto  dhammo
upadanasampayuttassa   ca   upadanavippayuttassa   ca   dhammassa
purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .
Arammanapurejatam:  cakkhum  ...  vatthum arabbha ditthigatavippayuttalobha-
sahagata  khandha  ca  lobho  ca  uppajjanti. Vatthupurejatam: vatthu
ditthigatavippayuttalobhasahagatanam   khandhanam  lobhassa  ca  purejata-
paccayena paccayo.
   [449]  Upadanasampayutto dhammo upadanavippayuttassa dhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo:  .  sankhittam  .  upadanavippayutto
dhammo  upadanavippayuttassa  dhammassa pacchajatapaccayena paccayo: .
Sankhittam .  upadanasampayutto  ca  upadanavippayutto  ca  dhamma
upadanavippayuttassa  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo:  .
Sankhittam. ... Asevanapaccayena paccayo:.
   [450]  Upadanasampayutto dhammo upadanasampayuttassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  upadanasampayutta  cetana  sampayuttakanam
khandhanam  kammapaccayena  paccayo  .  upadanasampayutto  dhammo
upadanavippayuttassa  dhammassa   kammapaccayena  paccayo:  sahajata
nanakhanika   .   sahajata:   upadanasampayutta   cetana
Cittasamutthananam  rupanam  kammapaccayena  paccayo  ditthigatavippayutta-
lobhasahagata   cetana   lobhassa   cittasamutthanananca  rupanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika: upadanasampayutta cetana
vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   {450.1}  Upadanasampayutto  dhammo  upadanasampayuttassa
ca  upadanavippayuttassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
upadanasampayutta   cetana   sampayuttakanam   khandhanam  citta-
samutthanananca   rupanam  kammapaccayena   paccayo   ditthigata-
vippayuttalobhasahagata  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  lobhassa
ca  cittasamutthanananca  rupanam kammapaccayena  paccayo . upadana-
vippayutto  dhammo  upadanavippayuttassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  sahajata  nanakhanika  .  sahajata: upadanavippayutta
cetana   sampayuttakanam   khandhanam   cittasamutthanananca  rupanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika: upadanavippayutta cetana
vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [451]  Upadanavippayutto dhammo upadanavippayuttassa dhammassa
vipakapaccayena  paccayo:  vipako  upadanavippayutto eko .pe.
Ekam.
   [452]  Upadanasampayutto dhammo upadanasampayuttassa dhammassa
aharapaccayena  paccayo:  .  ...  indriyapaccayena  paccayo:
Jhanapaccayena paccayo: maggapaccayena paccayo: . imesu catusupi yatha
kammapaccaye  ditthigatavippayutto  lobho  dassito  evam  dassetabbo
cattari cattari panha. ... Sampayuttapaccayena paccayo: cha.
   [453]  Upadanasampayutto dhammo upadanavippayuttassa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajatam  pacchajatam  .  sankhittam .
Upadanavippayutto    dhammo   upadanavippayuttassa   dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam .
Sankhittam   .   upadanavippayutto  dhammo  upadanasampayuttassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  purejatam  vatthu  upadana-
sampayuttanam  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  .  upadana-
vippayutto  dhammo  upadanasampayuttassa  ca  upadanavippayuttassa
ca  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo: purejatam: vatthu ditthigata-
vippayuttalobhasahagatanam  khandhanam  lobhassa  ca  vippayuttapaccayena
paccayo  .  upadanasampayutto  ca  upadanavippayutto  ca dhamma
upadanavippayuttassa   dhammassa   vippayuttapaccayena   paccayo:
sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  ditthigatavippayuttalobhasahagata
khandha  ca  lobho  ca  cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena
paccayo. Pacchajata: .pe.
   [454]  Upadanasampayutto dhammo upadanasampayuttassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  ekam  paticcasadisam  .  upadanasampayutto
dhammo   upadanavippayuttassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
Sahajatam  pacchajatam  .  sankhittam  .  upadanasampayutto  dhammo
upadanasampayuttassa   ca   upadanavippayuttassa   ca   dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  paticcasadisam  .  upadanavippayutto  dhammo
upadanavippayuttassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam
purejatam pacchajatam aharam indriyam. Sankhittam.
   {454.1}  Upadanavippayutto  dhammo  upadanasampayuttassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam purejatam . sankhittam .
Upadanavippayutto  dhammo  upadanasampayuttassa  ca  upadana-
vippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam.
Imesu sahajatam: sahajatasadisam purejatam: purejatasadisam .  upadana-
sampayutto  ca  upadanavippayutto  ca dhamma  upadanasampayuttassa
dhammassa atthipaccayena paccayo:  sahajatam  purejatam  .  sahajato:
upadanasampayutto  eko  khandho  ca  vatthu ca tinnannam khandhanam
atthipaccayena  paccayo  dve  khandha ... .  Sahajato: ditthigata-
vippayuttalobhasahagato  eko  khandho ca lobho ca tinnannam khandhanam
atthipaccayena paccayo dve khandha ....
   {454.2}  Upadanasampayutto ca upadanavippayutto ca dhamma
upadanavippayuttassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam
purejatam pacchajatam aharam indriyam . sahajata: upadanasampayutta
khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena
paccayo    .    sahajata:    ditthigatavippayuttalobhasahagata
Khandha ca lobho ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo.
Sahajata:  ditthigatavippayuttalobhasahagata  khandha  ca vatthu ca lobhassa
atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:  ditthigatavippayuttalobhasahagata
khandha ca lobho ca purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo.
Pacchajata:  ditthigatavippayuttalobhasahagata  khandha  ca  lobho  ca
kabalimkaro  aharo  ca  imassa  kayassa atthipaccayena paccayo.
Pacchajata:  ditthigatavippayuttalobhasahagata  khandha  ca  lobho  ca
rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {454.3}  Upadanasampayutto ca upadanavippayutto ca dhamma
upadanasampayuttassa  ca  upadanavippayuttassa  ca  dhammassa  atthi-
paccayena paccayo: sahajatam purejatam . sahajato: ditthigatavippayutta-
lobhasahagato  eko  khandho  ca  lobho  ca  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha ....
Sahajato:  ditthigatavippayuttalobhasahagato  eko  khandho  ca vatthu ca
tinnannam khandhanam lobhassa ca atthipaccayena paccayo dve khandha ....
...  Natthipaccayena  paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena
paccayo:.
   [455]  Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  cha  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejate  tini pacchajate tini asevane
Nava  kamme  cattari  vipake  ekam  ahare cattari indriye
cattari  jhane  cattari  magge  cattari  sampayutte  cha
vippayutte  panca  atthiya  nava  natthiya  nava  vigate nava
avigate nava.
   [456]   Upadanasampayutto   dhammo  upadanasampayuttassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   .   upadanasampayutto  dhammo
upadanavippayuttassa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:
sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  pacchajata-
paccayena  paccayo:  kammapaccayena  paccayo: . upadanasampayutto
dhammo  upadanasampayuttassa  ca  upadanavippayuttassa  ca  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena paccayo:.
   {456.1}  Upadanavippayutto  dhammo  upadanavippayuttassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejatapaccayena  paccayo: pacchajata-
paccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo:
indriyapaccayena  paccayo:  .  upadanavippayutto dhammo upadana-
sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: purejatapaccayena paccayo: .
Upadanavippayutto    dhammo    upadanasampayuttassa    ca
Upadanavippayuttassa   ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejata-
paccayena  paccayo:  .  upadanasampayutto  ca upadanavippayutto
ca  dhamma  upadanasampayuttassa  dhammassa arammanapaccayena paccayo:
sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {456.2}  Upadanasampayutto ca upadanavippayutto ca dhamma
upadanavippayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajata-
paccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: pacchajatapaccayena
paccayo:  aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo: .
Upadanasampayutto  ca  upadanavippayutto  ca  dhamma  upadana-
sampayuttassa  ca  upadanavippayuttassa  ca  dhammassa  arammana-
paccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:.
   [457] Nahetuya nava naarammane nava naadhipatiya nava sabbattha
nava noavigate nava.
   [458] Hetupaccaya naarammane nava ... Naadhipatiya nava naanantare
nava  nasamanantare  nava  naannamanne  tini naupanissaye nava sabbattha
nava nasampayutte tini navippayutte cha nonatthiya nava novigate nava.
   [459]  Nahetupaccaya arammane nava ... adhipatiya nava .
Anulomamatika. ... Avigate nava.
         Upadanasampayuttadukam nitthitam.
              ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 263-279. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=5296&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=5296&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=442&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=52              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=427              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com