ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [594]  Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  bhāvanāyapahātabbā  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo: tīṇi . nabhāvanāyapahātabbo dhammo
nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo:. Saṅkhittaṃ.
   [595]  Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  bhāvanāyapahātabbaṃ  rāgaṃ  assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  bhāvanāyapahātabbo rāgo ... Uddhaccaṃ ...
Bhāvanāyapahātabbaṃ  domanassaṃ  ...  uddhaccaṃ  ārabbha  uddhaccaṃ
uppajjati  bhāvanāyapahātabbaṃ  domanassaṃ  uppajjati  bhāvanāyapahātabbaṃ
domanassaṃ  ārabbha  bhāvanāyapahātabbaṃ  domanassaṃ  ...  uddhaccaṃ
uppajjati.
   {595.1}  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  nabhāvanāyapahātabbassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ariyā  bhāvanāyapahātabbe
pahīne kilese ... vikkhambhite kilese ... pubbe samudāciṇṇe ...
Bhāvanāyapahātabbe  khandhe  aniccato  ...  vipassanti  assādenti
abhinandanti  taṃ  ārabbha  nabhāvanāyapahātabbo  rāgo uppajjati
diṭṭhi ... vicikicchā  ...  nabhāvanāyapahātabbaṃ  domanassaṃ uppajjati
Cetopariyañāṇena   bhāvanāyapahātabbacittasamaṅgissa   cittaṃ  jānanti
bhāvanāyapahātabbā  khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussati-
ñāṇassa  .pe.  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo.
   {595.2}  Nabhāvanāyapahātabbo  dhammo  nabhāvanāyapahātabbassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ katvā
taṃ  paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ ārabbha nabhāvanāyapahātabbo
rāgo uppajjati diṭṭhi ... vicikicchā ... Nabhāvanāyapahātabbaṃ domanassaṃ
uppajjati pubbe .pe. jhānā .pe. ariyā maggā vuṭṭhahitvā .pe.
Phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo ariyā nabhāvanāyapahātabbe
pahīne kilese .pe. Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nabhāvanāyapahātabbe khandhe aniccato
... vipassanti assādenti abhinandanti taṃ ārabbha nabhāvanāyapahātabbo
rāgo uppajjati diṭṭhi ... vicikicchā ... Nabhāvanāyapahātabbaṃ domanassaṃ
uppajjati  dibbena cakkhunā .pe. yathākammupagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {595.3}  Nabhāvanāyapahātabbo  dhammo  bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... .pe. Jhānaṃ ...
Cakkhuṃ ... vatthuṃ ... nabhāvanāyapahātabbe khandhe assādeti abhinandati
taṃ  ārabbha  bhāvanāyapahātabbo  rāgo uppajjati ... Uddhaccaṃ ...
Bhāvanāyapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati.
   [596]  Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa
Adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  bhāvanāyapahātabbaṃ  rāgaṃ  garuṃ  katvā  assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  bhāvanāyapahātabbo rāgo uppajjati .
Sahajātādhipati:    bhāvanāyapahātabbā   adhipati   sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {596.1}  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  nabhāvanāyapahātabbassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  bhāvanāyapahātabbaṃ  rāgaṃ  garuṃ  katvā  assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  nabhāvanāyapahātabbo  rāgo  uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  .  sahajātādhipati:  bhāvanāyapahātabbā  adhipati
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {596.2}  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  bhāvanāyapahātabbassa
ca  nabhāvanāyapahātabbassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
sahajātādhipati:  bhāvanāyapahātabbā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  . nabhāvanāya-
pahātabbo  dhammo  nabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ
datvā sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā nabhāvanāyapahātabbo
rāgo uppajjati. Sahajātādhipati:.
   {596.3}  Nabhāvanāyapahātabbā  adhipati  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   adhipatipaccayena   paccayo  .
Nabhāvanāyapahātabbo      dhammo      bhāvanāyapahātabbassa
Dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati:  dānaṃ  .pe.
Jhānaṃ ... cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Nabhāvanāyapahātabbe khandhe garuṃ katvā
assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  bhāvanāyapahātabbo  rāgo
uppajjati.
   [597]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  cattāri  .  dassanadukasadisā
bhāvanā  ninnānākaraṇā  .  ...  sahajātapaccayena paccayo: pañca
aññamaññapaccayena   paccayo:   dve  nissayapaccayena  paccayo:
satta.
   [598]  Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo: bhāvanāyapahātabbo rāgo ...
Doso moho māno ... patthanā bhāvanāyapahātabbassa rāgassa dosassa
mohassa mānassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   {598.1}  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  nabhāvanāyapahātabbassa
dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .pe.  pakatūpanissayo:  bhāvanāyapahātabbaṃ  rāgaṃ
upanissāya dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ hanati .pe.
Saṅghaṃ bhindati bhāvanāyapahātabbaṃ dosaṃ ... mohaṃ ... Mānaṃ ... Patthanaṃ
upanissāya dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ hanati .pe.
Saṅghaṃ bhindati bhāvanāyapahātabbo rāgo .pe. patthanā saddhāya .pe.
Paññāya  nabhāvanāyapahātabbassa  rāgassa  dosassa  mohassa  diṭṭhiyā
patthanāya  kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa maggassa phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   {598.2}  Nabhāvanāyapahātabbo  dhammo  nabhāvanāyapahātabbassa
dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Samāpattiṃ uppādeti diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... paññaṃ nabhāvanāyapahātabbaṃ
rāgaṃ dosaṃ mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ ... Senāsanaṃ
upanissāya pāṇaṃ hanati  .pe.  saṅghaṃ  bhindati saddhā .pe. Senāsanaṃ
saddhāya  .pe.  paññāya  nabhāvanāyapahātabbassa  rāgassa  dosassa
mohassa  diṭṭhiyā  patthanāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {598.3}  Nabhāvanāyapahātabbo  dhammo  bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:   ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ
upanissāya  mānaṃ  jappeti  sīlaṃ  .pe. paññaṃ rāgaṃ .pe. patthanaṃ
kāyikaṃ  sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ .pe. senāsanaṃ upanissāya mānaṃ jappeti
saddhā  .pe.  senāsanaṃ  bhāvanāyapahātabbassa  rāgassa  dosassa
mohassa mānassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [599]  Nabhāvanāyapahātabbo  dhammo  nabhāvanāyapahātabbassa
Dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Vipassati assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  nabhāvanāyapahātabbo  rāgo  uppajjati
diṭṭhi   uppajjati   vicikicchā   uppajjati   nabhāvanāyapahātabbaṃ
domanassaṃ   uppajjati  dibbena  cakkhunā  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ    kāyaviññāṇassa    vatthu   nabhāvanāyapahātabbānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {599.1}  Nabhāvanāyapahātabbo  dhammo  bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa  purajātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha
bhāvanāyapahātabbo   rāgo   uppajjati   uddhaccaṃ   uppajjati
bhāvanāyapahātabbaṃ  domanassaṃ  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu
bhāvanāyapahātabbānaṃ  khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  .  ...
Pacchājātapaccayena paccayo: dve āsevanapaccayena paccayo: dve.
   [600] ... Kammapaccayena paccayo: bhāvanāyapahātabbā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo .  mūlaṃ  bhāvanāya-
pahātabbā  cetanā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo .
Mūlaṃ  bhāvanāyapahātabbā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  citta-
samuṭṭhānānañca  rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nabhāvanāyapahātabbo
Dhammo  nabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
sahajātā   nānākhaṇikā   .   sahajātā:  nabhāvanāyapahātabbā
cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:   nabhāvanāyapahātabbā
cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. ...
Vipākapaccayena paccayo: ekaṃ saṅkhittaṃ. ... Avigatapaccayena paccayo:.
Sabbapaccayā dassanadukasadisā bhāvanā ninnānākaraṇā.
   [601]  Hetuyā  cattāri ārammaṇe cattāri adhipatiyā pañca
anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte pañca aññamaññe
dve nissaye satta upanissaye cattāri purejāte dve pacchājāte
dve āsevane dve kamme cattāri vipāke ekaṃ āhāre cattāri
indriye  cattāri jhāne cattāri  magge cattāri sampayutte dve
vippayutte  tīṇi  atthiyā  satta  natthiyā  cattāri vigate cattāri
avigate satta.
       Paccanīyavibhaṅgo dassanadukasadiso vibhajitabbo
        evaṃ tīṇi gaṇanāpi gaṇetabbā.
          Bhāvanādukaṃ niṭṭhitaṃ.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 349-355. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=7018              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=7018              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=594&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=79              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=590              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]