ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [715]  Upekkhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  upekkhasahagata hetu sampayuttakanam khandhanam
hetupaccayena  paccayo  patisandhi  .  evam  cattari  panha yatha
savitakkadukassa.
   [716]  Upekkhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  .  ...  adhipatipaccayena paccayo: .
Yatha  sappitikadukam  evam  arammanampi  adhipatipi  vittharetabba
upekkhati nanam.
   [717]  Upekkhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima  upekkhasahagata  khandha
pacchimanam  pacchimanam  upekkhasahagatanam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo  .  upekkhasahagato  dhammo  naupekkhasahagatassa  dhammassa
Anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima  upekkhasahagata  khandha
pacchimaya  pacchimaya  upekkhaya  anantarapaccayena paccayo upekkha-
sahagatam  cuticittam  naupekkhasahagatassa  upapatticittassa  avajjana
naupekkhasahagatanam   khandhanam   vipakamanodhatu  naupekkhasahagataya
vipakamanovinnanadhatuya  upekkhasahagatam  bhavangam  naupekkhasahagatassa
bhavangassa  upekkhasahagatam  kusalakusalam  naupekkhasahagatassa  vutthanassa
kiriyam  vutthanassa  phalam  vutthanassa  nirodha vutthahantassa nevasanna-
nasannayatanam  naupekkhasahagataya  phalasamapattiya  anantarapaccayena
paccayo.
   {717.1} Upekkhasahagato dhammo upekkhasahagatassa ca naupekkha-
sahagatassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purima purima
upekkhasahagata  khandha  pacchimanam  pacchimanam  upekkhasahagatanam
khandhanam  upekkhaya ca anantarapaccayena paccayo . naupekkhasahagato
dhammo  naupekkhasahagatassa  dhammassa anantarapaccayena paccayo: purima
purima upekkha pacchimaya pacchimaya upekkhaya anantarapaccayena paccayo
purima purima naupekkhasahagata khandha pacchimanam pacchimanam naupekkha-
sahagatanam khandhanam anantarapaccayena paccayo naupekkhasahagatam  cuticittam
naupekkhasahagatassa  upapatticittassa  anulomam  gotrabhussa  anulomam
phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo . mulam purima purima upekkha
pacchimanam  pacchimanam  upekkhasahagatanam  khandhanam  anantarapaccayena
Paccayo  naupekkhasahagatam  cuticittam  upekkhasahagatassa  upapatticittassa
naupekkhasahagatam  bhavangam avajjanaya kayavinnanadhatu vipakamanodhatuya
naupekkhasahagata   vipakamanovinnanadhatu   kiriyamanovinnanadhatuya
naupekkhasahagatam  bhavangam  upekkhasahagatassa  bhavangassa naupekkhasahagatam
kusalakusalam upekkhasahagatassa vutthanassa kiriyam vutthanassa phalam vutthanassa
anantarapaccayena paccayo.
   {717.2}  Naupekkhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  ca
naupekkhasahagatassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo: purima purima
upekkha pacchimanam pacchimanam upekkhasahagatanam khandhanam upekkhaya ca
anantarapaccayena  paccayo . upekkhasahagato ca naupekkhasahagato ca
dhamma  upekkhasahagatassa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo: purima
purima upekkhasahagata khandha  ca  upekkha ca pacchimanam pacchimanam
upekkhasahagatanam  khandhanam anantarapaccayena paccayo  .  mulam purima
purima  upekkhasahagata  khandha  ca  upekkha ca pacchimaya pacchimaya
upekkhaya  anantarapaccayena  paccayo  upekkhasahagatam  cuticittanca
upekkha  ca  naupekkhasahagatassa  upapatticittassa  avajjana  ca
upekkha  ca naupekkhasahagatanam khandhanam vipakamanodhatu ca upekkha
ca   naupekkhasahagataya  vipakamanovinnanadhatuya  naupekkhasahagatam
bhavanganca  upekkha  ca  naupekkhasahagatassa  bhavangassa  upekkha-
sahagatam  kusalakusalanca  upekkha  ca  naupekkhasahagatassa vutthanassa
Kiriyam  vutthanassa  phalam  vutthanassa nirodha vatthahantassa nevasanna-
nasannayatanam  naupekkhasahagataya  phalasamapattiya  anantarapaccayena
paccayo .  mulam purima purima upekkhasahagata khandha ca upekkha ca
pacchimanam  pacchimanam  upekkhasahagatanam  khandhanam  upekkhaya ca
anantarapaccayena  paccayo  .  ...  samanantarapaccayena paccayo:
sahajatapaccayena  paccayo:  nava  annamannapaccayena  paccayo:  nava
nissayapaccayena paccayo: nava.
   [718]  Upekkhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  tini  .  naupekkhasahagato  dhammo
naupekkhasahagatassa    dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo:
arammanupanissayo    anantarupanissayo   pakatupanissayo   .pe.
Pakatupanissayo:  naupekkhasahagatam  saddham  upanissaya  naupekkha-
sahagatena cittena danam deti silam ... Uposathakammam ... Naupekkha-
sahagatam jhanam ... vipassanam ... maggam ... Samapattim uppadeti manam
jappeti ditthim ganhati naupekkhasahagatam silam .pe. pannam ... ragam
dosam moham manam ditthim patthanam kayikam sukham kayikam dukkham utum bhojanam ...
Senasanam upekkham upanissaya naupekkhasahagatena cittena danam .pe.
Samapattim uppadeti panam hanati .pe. sangham bhindati naupekkhasahagata
saddha  .pe.  senasanam  upekkha  ca naupekkhasahagataya saddhaya
.pe.  pannaya  ragassa  patthanaya  kayikassa  sukhassa  kayikassa
Dukkhassa  maggassa  phalasamapattiya  upekkhaya  ca  upanissayapaccayena
paccayo.
   {718.1}  Naupekkhasahagato  dhammo upekkhasahagatassa dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  tinipi  upanissaya  naupekkhasahagatam
saddham  upanissaya  upekkhasahagatena  cittena danam .pe. samapattim
uppadeti  manam  jappeti  ditthim  ganhati  naupekkhasahagatam  silam
.pe.  senasanam upekkham upanissaya upekkhasahagatena cittena danam
.pe.  samapattim  uppadeti  upekkhasahagatena  cittena  adinnam
adiyati musa bhanati pisunam ... Pharusam ... Sampham ... Sandhim ... Nillopam ...
Ekagarikam ... paripanthe ... paradaram ... Gamaghatam ... Nigamaghatam ...
Naupekkhasahagata  saddha  .pe. senasanam upekkhasahagataya saddhaya
.pe.   patthanaya   maggassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo.
   {718.2}  Naupekkhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  ca
naupekkhasahagatassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: . tini
upanissaya dutiyagamanasadisa . upekkhasahagato ca naupekkhasahagato ca
dhamma upekkhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: tini.
   [719]  Naupekkhasahagato  dhammo  naupekkhasahagatassa dhammassa
purejatapaccayena paccayo: tini sappitikadukasadisa.
   [720]  Upekkhasahagato  dhammo  naupekkhasahagatassa  dhammassa
pacchajatapaccayena paccayo: tini . ... asevanapaccayena paccayo:
nava  kammapaccayena  paccayo:  cha  cattari  sahajata  nanakhanika
Katabba dve nanakhanika ca . ... vipakapaccayena paccayo: nava
aharapaccayena  paccayo:  cattari  indriyapaccayena  paccayo: nava
jhanapaccayena  paccayo:  nava  maggapaccayena  paccayo:  cattari
sampayuttapaccayena  paccayo:  cha  vippayuttapaccayena  paccayo:  panca
atthipaccayena  paccayo:  nava  natthipaccayena  paccayo: vigatapaccayena
paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
      Ime paccaya sappitikakaranena vibhajitabba.
   [721] Hetuya cattari arammane nava adhipatiya nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajate  nava annamanne nava nissaye nava
upanissaye  nava  purejate  tini  pacchajate tini asevane nava
kamme  cha vipake nava ahare cattari indriye cattari jhane
nava  magge  cattari  sampayutte cha vippayutte panca atthiya nava
natthiya nava vigate nava avigate nava.
       Evam paccaniyavibhangopi itare tini gananapi
         sappitikadukasadisa katabba.
         Upekkhasahagatadukam nitthitam.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 439-444. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=8839&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=8839&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=715&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=101              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=728              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com