ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Hetudukaparittarammanattikam
            paticcavaro
   [581]  Hetum  parittarammanam dhammam paticca hetu parittarammano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  nahetum  parittarammanam
dhammam  paticca  nahetu  parittarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:
tini  .  hetum  parittarammananca  nahetum  parittarammananca  dhammam
paticca  hetu  parittarammano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
tini.
   [582]  Hetuya  nava arammane nava adhipatiya nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejate  nava  asevane  nava  kamme
nava vipake nava avigate nava.
   [583] Nahetum parittarammanam dhammam paticca nahetu parittarammano
dhammo   uppajjati  nahetupaccaya:  .  nahetum  parittarammanam
dhammam paticca hetu parittarammano dhammo uppajjati nahetupaccaya:.
   [584]   Hetum   parittarammanam   dhammam   paticca  hetu
parittarammano dhammo uppajjati naadhipatipaccaya:.
   [585]  Nahetuya  dve  naadhipatiya  nava  napurejate  nava
napacchajate  nava  naasevane  nava  nakamme  tini  navipake
Nava najhane ekam namagge ekam navippayutte nava.
   [586] Hetupaccaya naadhipatiya nava.
   [587] Nahetupaccaya arammane dve.
  Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
  sampayuttavaropi paticcavarasadisa vittharetabba.
            Panhavaro
   [588]  Hetu  parittarammano  dhammo hetussa parittarammanassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tini.
   [589]  Hetu  parittarammano  dhammo hetussa parittarammanassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo: nava.
   [590]  Hetu  parittarammano  dhammo hetussa parittarammanassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo:.
   [591]  Hetuya  tini arammane nava adhipatiya nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  asevane  nava  kamme  tini vipake nava
ahare  tini  indriye  nava  jhane tini magge nava sampayutte
nava  atthiya  nava  natthiya  nava  vigate  nava  avigate
nava.
   [592]  Hetu  parittarammano  dhammo hetussa parittarammanassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
Upanissayapaccayena paccayo:.
   [593] Nahetuya nava naarammane nava.
   [594] Hetupaccaya naarammane tini.
   [595] Nahetupaccaya arammane nava.
  Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi
  anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
            ---------
            Paticcavaro
   [596]   Hetum   mahaggatarammanam   dhammam  paticca  hetu
mahaggatarammano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  nahetum
mahaggatarammanam  dhammam  paticca  nahetu  mahaggatarammano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  hetum  mahaggatarammananca  nahetum
mahaggatarammananca  dhammam  paticca  hetu  mahaggatarammano  dhammo
uppajjati hetupaccaya: tini.
   [597]  Hetuya  nava  arammane  nava adhipatiya nava kamme
nava vipake nava ahare nava avigate nava.
   [598] Nahetum mahaggatarammanam dhammam paticca nahetu mahaggatarammano
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  .  nahetum  mahaggatarammanam
dhammam paticca hetu mahaggatarammano dhammo uppajjati nahetupaccaya:.
   [599]   Hetum   mahaggatarammanam   dhammam  paticca  hetu
mahaggatarammano dhammo uppajjati naadhipatipaccaya:.
   [600] Nahetuya dve naadhipatiya nava napurejate nava napacchajate
nava   naasevane   nava   nakamme   tini  navipake  nava
namagge ekam navippayutte nava.
   [601] Hetupaccaya naadhipatiya nava.
   [602] Nahetupaccaya arammane dve.
  Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
  sampayuttavaropi paticcavarasadisa vittharetabba.
            Panhavaro
   [603]   Hetu   mahaggatarammano   dhammo   hetussa
mahaggatarammanassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tini.
   [604]   Hetu   mahaggatarammano   dhammo   hetussa
mahaggatarammanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: nava.
   [605]  Hetu mahaggatarammano dhammo hetussa mahaggatarammanassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati
tini   .   nahetu   mahaggatarammano   dhammo   nahetussa
mahaggatarammanassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati
sahajatadhipati  tini  .  hetu  mahaggatarammano  ca  nahetu
mahaggatarammano  ca  dhamma  hetussa  mahaggatarammanassa  dhammassa
Adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati tini.
   [606]  Hetuya  tini  arammane  nava  adhipatiya  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava asevane nava kamme tini vipake
nava ahare tini avigate nava.
   [607]  Hetu mahaggatarammano dhammo hetussa mahaggatarammanassa
dhammassa    arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [608] Nahetuya nava naarammane nava.
   [609] Hetupaccaya naarammane tini.
   [610] Nahetupaccaya arammane nava.
  Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi
  anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
            -------
            Paticcavaro
   [611]   Hetum   appamanarammanam  dhammam  paticca  hetu
appamanarammano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  . nahetum
appamanarammanam  dhammam  paticca  nahetu  appamanarammano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  hetum  appamanarammananca nahetum
appamanarammananca   dhammam   paticca   hetu   appamanarammano
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [612]  Hetuya  nava  arammane  nava  adhipatiya  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne
nava  nissaye  nava  upanissaye nava purejate nava asevane nava
kamme nava vipake nava avigate nava.
   [613]  Nahetum  appamanarammanam  dhammam  paticca  nahetu
appamanarammano dhammo uppajjati nahetupaccaya:.
   [614]  Nahetuya  ekam  naadhipatiya  nava  napurejate  nava
napacchajate  nava  naasevane  nava  nakamme  tini  navipake
nava namagge ekam navippayutte nava.
   [615] Hetupaccaya naadhipatiya nava.
   [616] Nahetupaccaya arammane ekam.
  Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
  sampayuttavaropi paticcavarasadisa vittharetabba.
            Panhavaro
   [617]   Hetu   appamanarammano   dhammo   hetussa
appamanarammanassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tini.
   [618]   Hetu   appamanarammano   dhammo   hetussa
appamanarammanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: nava.
   [619] Hetu appamanarammano dhammo hetussa appamanarammanassa
dhammassa    adhipatipaccayena    paccayo:    arammanadhipati
Sahajatadhipati  tini  .  nahetu  appamanarammano  dhammo nahetussa
appamanarammanassa    dhammassa    adhipatipaccayena    paccayo:
arammanadhipati  sahajatadhipati  tini  .  hetu  appamanarammano ca
nahetu  appamanarammano  ca  dhamma  hetussa  appamanarammanassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati tini.
   [620]  Hetuya  tini  arammane  nava  adhipatiya  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  asevane  nava  kamme
tini  vipake  nava  ahare  tini  indriye  nava  jhane  tini
magge nava sampayutte nava atthiya nava avigate nava.
   [621]   Hetu   appamanarammano   dhammo   hetussa
appamanarammanassa    dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:
sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [622] Nahetuya nava naarammane nava.
   [623] Hetupaccaya naarammane tini.
   [624] Nahetupaccaya arammane nava.
  Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi
  anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
        Hetudukaparittarammanattikam nitthitam.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 99-105. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=1935&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=1935&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=581&items=44              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=13              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=581              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com