ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Saṅkiliṭṭhattikahetudukaṃ
   [99] Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ
hetuṃ   dhammaṃ   paṭicca   asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  hetu  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  . asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [100] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   [101]  Naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte
tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
   [102]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko hetu dhammo saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
hetussa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  . asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
Hetu  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa  hetussa dhammassa hetupaccayena
paccayo: . asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko hetu dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [103]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko hetu dhammo saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dve. Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
hetu   dhammo   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa   hetussa   dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  dve  .  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko hetu
dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [104]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko hetu dhammo saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena paccayo: . asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko
hetu  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:     asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko     hetu     dhammo
saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa  hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena paccayo: .
Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  hetu  dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa hetussa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: dve.
   [105]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko hetu dhammo saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: cha.
   [106]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko hetu dhammo saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
hetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
Hetu dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo: . saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko hetu dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
hetussa    dhammassa    upanissayapaccayena   paccayo:   .
Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  hetu  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa  hetussa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  tīṇi . asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko
hetu   dhammo   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa   hetussa   dhammassa
upanissayapaccayena paccayo: dve.
   [107]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā  pañca
anantare   cha  samanantare  cha  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  aṭṭha  āsevane  tīṇi  vipāke
dve indriye dve avigate tīṇi.
   [108] Nahetuyā aṭṭha naārammaṇe aṭṭha.
   [109] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [110] Nahetupaccayā ārammaṇe pañca.
   Yathā kusalattike pañhāvāropi evaṃ vitthāretabbo.
   [111] Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
nahetu   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ
nahetuṃ   dhammaṃ  paṭicca  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  nahetu  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ   nahetuṃ   dhammaṃ
paṭiccasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  nahetu  ca asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko nahetu ca
Dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko
nahetu   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   tīṇi  .
Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  nahetuñca  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  nahetuñca  dhammaṃ
paṭicca asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  nahetuñca  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  nahetuñca dhammaṃ
paṭicca asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [112] Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
nahetu    dhammo    uppajjati    ārammaṇapaccayā:   .
Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko nahetu
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  . asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ nahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  nahetu  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:.
   [113]  Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme
nava vipāke pañca āhāre nava avigate nava.
   [114] Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [115]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā cha
novigate pañca.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
   [116] Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko nahetu dhammo saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
nahetussa   dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo:  dve  .
Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  nahetu  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa nahetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: dve . asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko
nahetu   dhammo   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa   nahetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dve.
   [117] Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko nahetu dhammo saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
nahetussa   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:   tīṇi  .
Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  nahetu  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa nahetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  dve  . asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko
nahetu   dhammo   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa   nahetussa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: tīṇi.
   [118]  Ārammaṇe  cha  adhipatiyā  aṭṭha  anantare  satta
samanantare  satta  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
terasa  upanissaye  aṭṭha  āsevane  tīṇi  kamme  satta vipāke
cattāri āhāre nava avigate terasa.
   [119] Nahetuyā cuddasa naārammaṇe cuddasa.
   [120] Ārammaṇapaccayā nahetuyā cha.
   [121] Nahetupaccayā ārammaṇe cha.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Saṅkiliṭṭhattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
              -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 359-364. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=7020              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=7020              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=99&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=134              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2010              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com