ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Saranadukaupadinnupadaniyattike
         nasaranadukanaupadinnupadaniyattikam
   [321]  Aranam  upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  nasarano
Naupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: ekam . aranam
anupadinnaanupadaniyam   dhammam   paticca   nasarano  naanupadinna-
anupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
        Saranadukasankilitthasankilesikattike
        nasaranadukanasankilitthasankilesikattikam
   [322]  Saranam  sankilitthasankilesikam  dhammam  paticca  nasarano
nasankilitthasankilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .
Aranam  asankilitthasankilesikam  dhammam  paticca  nasarano  naasankilittha-
sankilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dve  .  aranam
asankilitthaasankilesikam   dhammam   paticca   nasarano  naasankilittha-
asankilesiko dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
           Saranadukavitakkattike
          nasaranadukanavitakkattikam
   [323]  Saranam savitakkasavicaram dhammam paticca nasarano nasavitakka-
savicaro  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: tini  . aranam savitakka-
savicaram  dhammam  paticca  nasarano nasavitakkasavicaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:  ekam . saranam avitakkavicaramattam dhammam paticca nasarano
naavitakkavicaramatto  dhammo uppajjati hetupaccaya: cattari . aranam
avitakkaavicaram  dhammam  paticca  nasarano  naavitakkaavicaro  dhammo
uppajjati hetupaccaya: ekam.
        Saranadukapitittike nasaranadukanapitittikam
   [324]  Saranam  pitisahagatam  dhammam  paticca nasarano napitisahagato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  aranam pitisahagatam dhammam
paticca  nasarano  napitisahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
ekam  .  saranam  sukhasahagatam  dhammam  paticca  nasarano  nasukhasahagato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini .  aranam  sukhasahagatam dhammam
paticca  nasarano  nasukhasahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
ekam  .  saranam  upekkhasahagatam  dhammam paticca nasarano naupekkha-
sahagato dhammo uppajjati hetupaccaya: cattari.
           Saranadukadassanattike
          nasaranadukanadassanattikam
   [325]  Saranam  dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  nasarano
nadassanenapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam .
Saranam  bhavanayapahatabbam  dhammam  paticca  nasarano  nabhavanaya-
pahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam .  aranam
nevadassanenanabhavanayapahatabbam  dhammam  paticca  naarano  naneva-
dassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:
ekam.
        Saranadukadassanenapahatabbahetukattike
        nasaranadukanadassanenapahatabbahetukattikam
   [326]  Saranam  dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca nasarano
Nadassanenapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini .
Saranam  bhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca  nasarano  nabhavanaya-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: tini .  aranam
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam   dhammam   paticca   naarano
nanevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko     dhammo    uppajjati
hetupaccaya: ekam.
          Saranadukaacayagamittike
          nasaranadukanaacayagamittikam
   [327] Saranam  acayagamim  dhammam  paticca nasarano naacayagami
dhammo uppajjati hetupaccaya: dve . aranam apacayagamim dhammam paticca
nasarano  naapacayagami  dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . aranam
nevacayagaminapacayagamim  dhammam  paticca  naarano  nanevacayagami-
napacayagami dhammo uppajjati hetupaccaya:.
           Saranadukasekkhattike
           nasaranadukanasekkhattikam
   [328] Aranam  sekkham dhammam paticca nasarano nasekkho dhammo
uppajjati hetupaccaya: ekam .  aranam asekkham dhammam paticca nasarano
naasekkho dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . aranam nevasekkha-
nasekkham  dhammam  paticca  nasarano  nanevasekkhanasekkho  dhammo
uppajjati hetupaccaya: ekam.
           Saranadukaparittattike
          nasaranadukanaparittattikam
   [329]  Aranam  parittam dhammam paticca nasarano naparitto dhammo
uppajjati  hetupaccaya: ekam  .  aranam  mahaggatam  dhammam  paticca
nasarano  namahaggato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam .
Aranam  appamanam  dhammam  paticca  nasarano  naappamano  dhammo
uppajjati hetupaccaya: ekam.
         Saranadukaparittarammanattike
         nasaranadukanaparittarammanattikam
   [330] Saranam parittarammanam dhammam paticca nasarano naparittarammano
dhammo uppajjati hetupaccaya: dve . Saranam mahaggatarammanam dhammam paticca
nasarano  namahaggatarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:  dve .
Aranam  appamanarammanam  dhammam  paticca  nasarano  naappamanarammano
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 217-221. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4287&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4287&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=321&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=67              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=841              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com