ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Vedanāttikahetuduke navedanāttikanahetudukaṃ
   [460]  Sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  hetuṃ  dhammaṃ paṭicca nasukhāya-
vedanāyasampayutto   nahetu   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  hetuṃ   dhammaṃ  paṭicca  nadukkhāyavedanāya-
sampayutto  nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā: sukhāyavedanāya-
sampayuttaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā: satta  .  dukkhāyavedanāya-
sampayuttaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadukkhāyavedanāyasampayutto  nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  satta  . adukkhamasukhāyavedanāya-
sampayuttaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: satta.
   [461] Hetuyā ekavīsa avigate ekavīsa sabbattha ekavīsa.
   [462]  Sukhāyavedanāyasampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya-
vedanāyasampayutto   nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca  naadukkhamasukhāya-
vedanāyasampayutto   nanahetu   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadukkhāyavedanāya-
sampayutto   nanahetu   ca   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi . dukkhāyavedanāya-
sampayuttaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto nanahetu
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  adukkhamasukhāyavedanāya-
sampayuttaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [463] Hetuyā nava.
       Vipākattikahetuduke navipākattikanahetudukaṃ
   [464] Vipākaṃ hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  navipāko  nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  vipākaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca navipākadhamma-
dhammo  nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā: vipākaṃ hetuṃ dhammaṃ
paṭicca   nanevavipākanavipākadhammadhammo  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  vipākaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca navipākadhammadhammo nahetu
ca  nanevavipākanavipākadhammadhammo  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  vipākaṃ hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  navipāko  nahetu  ca
navipākadhammadhammo  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
pañca  .  vipākadhammadhammaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  navipākadhammadhammo
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vipākadhammadhammaṃ  hetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  navipāko  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
vipākadhammadhammaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanevavipākanavipākadhammadhammo
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vipākadhammadhammaṃ  hetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  navipāko  nahetu  ca  nanevavipākanavipākadhammadhammo
nahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  vipākadhammadhammaṃ
Hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  navipāko  nahetu ca navipākadhammadhammo nahetu
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  pañca  .  nevavipāka-
navipākadhammadhammaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  navipāko  nahetu  dhammo
uppajjati    hetupaccayā:    nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   hetuṃ
dhammaṃ   paṭicca   navipākadhammadhammo  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
navipāko  nahetu  ca navipākadhammadhammo nahetu ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: tīṇi.
   [465] Hetuyā terasa.
   [466] Vipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo nanahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: vipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naneva-
vipākanavipākadhammadhammo  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
vipākaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca navipākadhammadhammo nanahetu ca naneva-
vipākanavipākadhammadhammo   nanahetu   ca   dhammā   uppajjanti
hetupaccayā:  tīṇi  .  vipākadhammadhammaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
navipāko  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vipākadhammadhammaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanevavipākanavipākadhammadhammo  nanahetu  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  vipākadhammadhammaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
navipāko  nanahetu  ca  nanevavipākanavipākadhammadhammo  nanahetu  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi  . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
Nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca   nanevavipākanavipākadhammadhammo  nanahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  nahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  navipāko  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
.pe.  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  navipāko
nanahetu  ca  navipākadhammadhammo  nanahetu ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  pañca  .  vipākaṃ  nahetuñca  nevavipākanavipākadhamma-
dhammaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  navipākadhammadhammo  nanahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [467] Hetuyā cuddasa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 255-258. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5019              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5019              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=460&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=77              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=980              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com