ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Anulomapaccaniyadukadukapatthanam
       hetudukasahetukaduke nahetudukanasahetukadukam
   [898] Hetum sahetukam dhammam paticca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati
hetupaccaya: nahetum  sahetukam dhammam paticca nanahetu nasahetuko dhammo
uppajjati hetupaccaya: hetum sahetukanca nahetum sahetukanca dhammam paticca
nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [899] Hetuya tini arammane ekam avigate panca.
   [900] Nahetum sahetukam dhammam paticca nanahetu nasahetuko dhammo
uppajjati nahetupaccaya:.
   [901] Nahetuya ekam naarammane tini novigate tini.
     Sahajatavarampi sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [902] Hetu  sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [903] Hetu  sahetuko dhammo nahetussa  nasahetukassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  nahetu  sahetuko  dhammo  nanahetussa
Nasahetukassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  hetu  sahetuko
dhammo  nahetussa  nasahetukassa  ca  nanahetussa  nasahetukassa  ca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  .  nahetu  sahetuko dhammo
nanahetussa   nasahetukassa   dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
nahetu  sahetuko  dhammo  nahetussa nasahetukassa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo:  nahetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa
ca   nanahetussa  nasahetukassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:.
   [904] Hetuya ekam arammane cha adhipatiya dve avigate panca.
         Panhavaram vittharetabbam.
   [905] Hetum ahetukam  dhammam paticca nahetu naahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .  nahetum  ahetukam dhammam paticca nanahetu
naahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [906] Hetuya cattari.
     Hetudukahetu sampayuttaduke nahetudukanahetusampayuttadukam
   [907] Hetum hetusampayuttam dhammam paticca nahetu nahetusampayutto
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini. Sahetukasadisam.
   [908] Hetum  hetuvippayuttam  dhammam  paticca  nahetu  nahetu-
vippayutto  dhammo  uppajjati hetupaccaya: . nahetum hetuvippayuttam
Dhammam   paticca   nanahetu  nahetuvippayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: tini.
   [909] Hetuya cattari.
     Hetudukahetusahetukaduke nahetudukanahetusahetukadukam
   [910]  Hetum  hetuncevasahetukanca  dhammam  paticca  nahetu
nahetucevanaahetukoca dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [911] Hetuya ekam.
   [912]  Nahetum  sahetukancevanacahetum  dhammam  paticca  nanahetu
naahetukocevananahetuca dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [913] Hetuya ekam.
         Hetudukahetuhetusampayuttaduke
         nahetudukanahetuhetusampayuttadukam
   [914]  Hetum  hetuncevahetusampayuttanca  dhammam paticca nahetu
nahetucevanahetuvippayuttoca dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [915] Hetuya ekam.
   [916]  Nahetum hetusampayuttancevanacahetum dhammam paticca nanahetu
nahetuvippayuttocevananahetuca dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [917] Hetuya ekam.
     Hetudukanahetusahetukaduke nahetudukanahetunasahetukadukam
   [918]  Nahetum  nahetum  sahetukam dhammam paticca nahetu nahetu
Nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [919] Hetuya ekam.
   [920]  Nahetum  nahetum  ahetukam dhammam paticca nahetu nahetu
naahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [921] Hetuya ekam.
      Hetudukasappaccayaduke nahetudukanasappaccayadukam
   [922] Nahetu  appaccayo  dhammo  nanahetussa  naappaccayassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  .pe. nahetussa naappaccayassa
dhammassa  arammana  .pe.  nahetussa  naappaccayassa  ca nanahetussa
naappaccayassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [923] Arammane tini.
         Asankhatam appaccayasadisam .pe.
      Hetudukasanidassanaduke nahetudukanasanidassanadukam
   [924]  Nahetu  sanidassano  dhammo  nanahetussa nasanidassanassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  ...  nahetussa nasanidassanassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  ...  nahetussa nasanidassanassa
ca  nanahetussa  nasanidassanassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:.
   [925] Arammane tini.
   [926]  Hetum  anidassanam  dhammam  paticca  nahetu naanidassano
Dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [927] Hetuya tini.
       Hetudukasappatighaduke nahetudukanasappatighadukam
   [928] Nahetum sappatigham dhammam paticca nahetu nasappatigho dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [929] Hetuya ekam.
   [930] Hetum  appatigham  dhammam paticca nahetu naappatigho dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [931] Hetuya tini.
        Hetudukarupiduke nahetudukanarupidukam
   [932] Nahetum rupim dhammam paticca nanahetu narupi dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [933] Hetuya tini.
   [934] Hetum arupim dhammam paticca nahetu naarupi dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [935] Hetuya tini.
       Hetudukalokiyaduke nahetudukanalokiyadukam
   [936] Nahetum lokiyam dhammam paticca nanahetu nalokiyo dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [937] Hetuya tini.
   [938] Hetum lokuttaram dhammam paticca nahetu nalokuttaro dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [939] Hetuya tini.
    Hetudukakenacivinneyyaduke nahetudukanakenacivinneyyadukam
   [940] Hetum kenacivinneyyam dhammam paticca nahetu nakenacivinneyyo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [941] Hetuya nava.
   [942] Hetum kenacinavinneyyam dhammam paticca nahetu nakenacinavinneyyo
dhammo uppajjati hetupaccaya: .
   [943] Hetuya nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 320-325. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6307&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6307&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=898&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=94              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1388              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com