ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Nasanidassanattikanaupadinnupadaniyattike
        sanidassanattikaupadinnupadaniyattikam
   [1124]   Nasanidassanasappatigho  naupadinnupadaniyo  dhammo
anidassanaappatighassa  upadinnupadaniyassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:.
   [1125] Arammane cha.
   [1126]   Nasanidassanasappatigham   naanupadinnupadaniyam   dhammam
paticca  sanidassanasappatigho  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [1127] Hetuya ekavisa.
   [1128]   Nasanidassanasappatigham  naanupadinnaanupadaniyam  dhammam
paticca    anidassanaappatigho   anupadinnaanupadaniyo   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1129] Hetuya tini.
       Nasanidassanattikanasankilitthasankilesikattike
        sanidassanattikasankilitthasankilesikattikam
   [1130]   Nasanidassanasappatigham   nasankilitthasankilesikam   dhammam
paccaya  anidassanaappatigho  sankilitthasankilesiko  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [1131] Hetuya tini.
   [1132]   Nasanidassanasappatigham   naasankilitthasankilesikam  dhammam
paticca  sanidassanasappatigho  asankilitthasankilesiko  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [1133] Hetuya ekavisa.
   [1134]   Nasanidassanasappatigham  naasankilitthaasankilesikam  dhammam
paccaya   anidassanaappatigho   asankilitthaasankilesiko   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1135] Hetuya tini.
     Nasanidassanattikanavitakkattike sanidassanattikavitakkattikam
   [1136]  Nasanidassanasappatigham  nasavitakkasavicaram  dhammam  paticca
anidassanaappatigho savitakkasavicaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1137] Hetuya tini.
   [1138]  Nasanidassanasappatigham  naavitakkavicaramattam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho    avitakkavicaramatto    dhammo   uppajjati
Hetupaccaya:.
   [1139] Hetuya tini.
   [1140]  Nasanidassanasappatigham  naavitakkaavicaram  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho avitakkaavicaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1141] Hetuya ekavisa.
      Nasanidassanattikanapitittike sanidassanattikapitittikam
   [1142]   Nasanidassanasappatigham   napitisahagatam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho pitisahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1143] Hetuya tini.
   [1144]   Nasanidassanasappatigham   nasukhasahagatam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1145] Hetuya tini.
   [1146]  Nasanidassanasappatigham  naupekkhasahagatam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho upekkhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1147] Hetuya tini.
     Nasanidassanattikanadassanattike sanidassanattikadassanattikam
   [1148]   Nasanidassanasappatigham   nadassanenapahatabbam   dhammam
paccaya  anidassanaappatigho  dassanenapahatabbo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [1149] Hetuya tini.
   [1150]   Nasanidassanasappatigham   nabhavanayapahatabbam   dhammam
paccaya  anidassanaappatigho  bhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [1151] Hetuya tini.
   [1152]   Nasanidassanasappatigham  nanevadassanenanabhavanayapahatabbam
dhammam   paticca  sanidassanasappatigho  nevadassanenanabhavanayapahatabbo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1153] Hetuya ekavisa.
      Nasanidassanattikanadassanenapahatabbahetukattike
       sanidassanattikadassanenapahatabbahetukattikam
   [1154]  Nasanidassanasappatigham  nadassanenapahatabbahetukam  dhammam
paticca   anidassanaappatigho   dassanenapahatabbahetuko   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1155] Hetuya tini.
   [1156]  Nasanidassanasappatigham  nabhavanayapahatabbahetukam  dhammam
paticca   anidassanaappatigho   bhavanayapahatabbahetuko   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1157] Hetuya tini.
   [1158]  Nasanidassanasappatigham nanevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
Dhammam  paticca  sanidassanasappatigho  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1159] Hetuya ekavisa.
         Nasanidassanattikanaacayagamittike
         sanidassanattikaacayagamittikam
   [1160]  Nasanidassanasappatigham  naacayagamim  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho acayagami dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1161] Hetuya tini.
   [1162]  Nasanidassanasappatigham  naapacayagamim  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho apacayagami dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1163] Hetuya tini.
   [1164]  Nasanidassanasappatigham  nanevacayagaminapacayagamim  dhammam
paticca   sanidassanasappatigho   nevacayagaminapacayagami   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1165] Hetuya ekavisa.
     Nasanidassanattikanasekkhattike sanidassanattikasekkhattikam
   [1166]  Nasanidassanasappatigham  nasekkham dhammam paccaya anidassana-
appatigho sekkho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1167] Hetuya tini.
   [1168] Nasanidassanasappatigham naasekkham dhammam paccaya anidassanaappatigho
Asekkho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1169] Hetuya tini.
   [1170]  Nasanidassanasappatigham  nanevasekkhanasekkham dhammam paticca
sanidassanasappatigho   nevasekkhanasekkho   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:.
   [1171] Hetuya ekavisa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 499-504. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9834&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9834&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=1124&items=48              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=133              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2816              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]