ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [573] Tena kho pana samayena upasampannāyo dissanti animittāpi
nimittamattāpi  alohitāpi  dhuvalohitāpi dhuvacoḷāpi paggharantīpi sikhariṇīpi
itthīpaṇḍakāpi  2-  vepurisikāpi  sambhinnāpi  ubhatobyañjanakāpi  3-
.pe.  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave
upasampādentiyā  catuvīsati  antarāyike  dhamme  pucchituṃ . evañca
@Footnote: 1 Yu. nipphaṭati. 2 Ma. Yu. itthipaṇḍikāpi. 3 Ma. Yu. ubhatobyañjanāpi.
Pana  bhikkhave  pucchitabbā  nasi  animittā  nasi  nimittamattā
nasi  alohitā  nasi  dhuvalohitā  nasi  dhuvacoḷā  nasi  paggharantī
nasi  sikhariṇī  nasi  itthīpaṇḍakā  nasi  vepurisikā  nasi  sambhinnā
nasi  ubhatobyañjanakā  santi  te  evarūpā ābādhā kuṭṭhaṃ gaṇḍo
kilāso  soso  apamāro  manussāsi  itthīsi  bhujissāsi  anaṇāsi
nasi  rājabhaṭī  anuññātāsi  mātāpitūhi  sāmikena  paripuṇṇavīsati-
vassāsi  paripuṇṇante  pattacīvaraṃ  kinnāmāsi  kānāmā  te
pavattinīti.
   [574]  Tena  kho  pana samayena bhikkhū bhikkhunīnaṃ antarāyike
dhamme  pucchanti  .  upasampadāpekkhāyo  vitthāyanti  maṅkū honti
na  sakkonti  vissajjetuṃ  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  ekatoupasampannāya  bhikkhunīsaṅghe  visuddhāya
bhikkhusaṅghe upasampādetunti 1-.
   [575]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhuniyo  ananusiṭṭhāyo
upasampadāpekkhāyo antarāyike dhamme pucchanti . Upasampadāpekkhāyo
vitthāyanti  maṅkū  honti  na  sakkonti  vissajjetuṃ  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  paṭhamaṃ  anusāsitvā
pacchā  antarāyike  dhamme  pucchitunti  .  tattheva  saṅghamajjhe
anusāsanti  .  upasampadāpekkhāyo  tatheva  vitthāyanti  maṅkū
@Footnote: 1 Yu. upasampadanti.
Honti  na sakkonti vissajjetuṃ . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  ekamantaṃ  anusāsitvā  saṅghamajjhe antarāyike
dhamme  pucchituṃ  .  evañca  pana  bhikkhave anusāsitabbā . paṭhamaṃ
upajjhaṃ  gāhāpetabbā  upajjhaṃ  gāhāpetvā  pattacīvaraṃ ācikkhitabbaṃ
ayante  patto  ayaṃ  saṅghāṭi ayaṃ uttarāsaṅgo ayaṃ antaravāsako
idaṃ  saṅkacchikaṃ ayaṃ udakasāṭikā gaccha amumhi okāse tiṭṭhāhīti .
Bālā  abyattā  anusāsanti . duranusiṭṭhā 1- upasampadāpekkhāyo
vitthāyanti maṅkū honti na sakkonti vissajjetuṃ . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ.
   {575.1}  Na  bhikkhave bālāya abyattāya anusāsitabbā yā
anusāseyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  byattāya
bhikkhuniyā  paṭibalāya  anusāsitunti  .  asammatā  anusāsanti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave asammatāya anusāsitabbā
yā  anusāseyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi bhikkhave sammatāya
anusāsituṃ  .  evañca  pana  bhikkhave sammannitabbā . attanā va
attānaṃ sammannitabbaṃ parāya vā parā sammannitabbā.
   [576] Kathañca attanā va 2- attānaṃ sammannitabbaṃ. Byattāya
bhikkhuniyā  paṭibalāya  saṅgho  ñāpetabbo  suṇātu  me  ayye
saṅgho  itthannāmā  itthannāmāya  ayyāya  upasampadāpekkhā .
Yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  ahaṃ  itthannāmaṃ  anusāseyyanti . evaṃ
@Footnote: 1 Yu. anusiṭṭhā. 2 Yu. vā.
Attanā va 1- attānaṃ sammannitabbaṃ.
   [577]  Kathañca  parāya parā 2- sammannitabbā . byattāya
bhikkhuniyā  paṭibalāya  saṅgho  ñāpetabbo  suṇātu  me  ayye
saṅgho  itthannāmā  itthannāmāya  ayyāya  upasampadāpekkhā .
Yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  itthannāmā  itthannāmaṃ anusāseyyāti .
Evaṃ parāya parā sammannitabbā.
   [578] Tāya sammatāya bhikkhuniyā upasampadāpekkhā 3- upasaṅkamitvā
evamassa  vacanīyā  suṇasi  itthannāme ayante saccakālo bhūtakālo
yaṃ jātaṃ taṃ saṅghamajjhe pucchante santaṃ atthīti vattabbaṃ asantaṃ natthīti
vattabbaṃ mā kho vitthāsi mā kho maṅku ahosi evantaṃ pucchissanti
nasi  animittā  nasi nimittamattā nasi alohitā nasi dhuvalohitā nasi
dhuvacoḷā nasi paggharantī nasi sikhariṇī nasi itthīpaṇḍakā nasi vepurisikā
nasi  sambhinnā  nasi  ubhatobyañjanakā santi te evarūpā ābādhā
kuṭṭhaṃ  gaṇḍo  kilāso  soso apamāro manussāsi itthīsi bhujissāsi
anaṇāsi   nasi   rājabhaṭī  anuññātāsi  mātāpitūhi  sāmikena
paripuṇṇavīsativassāsi    paripuṇṇante    pattacīvaraṃ    kinnāmāsi
kānāmā te pavattinīti.
   {578.1} Ekato āgacchanti .pe. na ekato āgantabbaṃ.
Anusāsikāya   paṭhamataraṃ   āgantvā   saṅgho   ñāpetabbo
suṇātu     me    ayye    saṅgho    itthannāmā
@Footnote: 1 Yu. vā. 2 Yu. parāya vā parā. 3 Ma. upasampadāpekkhaṃ.
Itthannāmāya   ayyāya   upasampadāpekkhā   anusiṭṭhā   sā
mayā  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  itthannāmā āgaccheyyāti .
Āgacchāhīti vattabbā.
   {578.2}  Ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  kārāpetvā bhikkhunīnaṃ pāde
vandāpetvā   ukkuṭikaṃ  nisīdāpetvā  añjaliṃ  paggaṇhāpetvā
upasampadaṃ yācāpetabbā saṅghaṃ ayye upasampadaṃ yācāmi ullumpatu maṃ
ayye  saṅgho  anukampaṃ  upādāya  dutiyampi ayye saṅghaṃ upasampadaṃ
yācāmi  ullumpatu  maṃ  ayye  saṅgho  anukampaṃ upādāya tatiyampi
ayye  saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācāmi  ullumpatu  maṃ  ayye  saṅgho
anukampaṃ   upādāyāti   .   byattāya  bhikkhuniyā  paṭibalāya
saṅgho ñāpetabbo
   {578.3} suṇātu me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā itthannāmāya
ayyāya  upasampadāpekkhā  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ ahaṃ itthannāmaṃ
antarāyike dhamme puccheyyanti . suṇasi itthannāme ayante saccakālo
bhūtakālo  yaṃ jātaṃ taṃ pucchāmi santaṃ atthīti vattabbaṃ asantaṃ natthīti
vattabbaṃ  nasi animittā nasi nimittamattā .pe. kinnāmāsi kānāmā
te pavattinīti. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo
   {578.4} suṇātu me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā itthannāmāya
ayyāya upasampadāpekkhā parisuddhā antarāyikehi dhammehi. Paripuṇṇassā
pattacīvaraṃ  .  itthannāmā  saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācati  itthannāmāya
ayyāya  pavattiniyā  .  yadi  saṅghassa pattakallaṃ saṅgho itthannāmaṃ
Upasampādeyya itthannāmāya ayyāya pavattiniyā. Esā ñatti.
   {578.5} Suṇātu me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā itthannāmāya
ayyāya upasampadāpekkhā parisuddhā antarāyikehi dhammehi. Paripuṇṇassā
pattacīvaraṃ  .  itthannāmā  saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācati  itthannāmāya
ayyāya  pavattiniyā . saṅgho itthannāmaṃ upasampādeti itthannāmāya
ayyāya pavattiniyā . yassā ayyāya khamati itthannāmāya upasampadā
itthannāmāya  ayyāya  pavattiniyā sā tuṇhassa yassā nakkhamati sā
bhāseyya.
   {578.6}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  . suṇātu me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā itthannāmāya
ayyāya  upasampadāpekkhā  parisuddhā  antarāyikehi  dhammehi .
Paripuṇṇassā  pattacīvaraṃ  .  itthannāmā  saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācati
itthannāmāya  ayyāya pavattiniyā . saṅgho itthannāmaṃ upasampādeti
itthannāmāya ayyāya pavattiniyā . yassā ayyāya khamati itthannāmāya
upasampadā  itthannāmāya  ayyāya  pavattiniyā  sā tuṇhassa yassā
nakkhamati sā bhāseyya.
   {578.7}  Upasampannā  saṅghena  itthannāmā  itthannāmāya
ayyāya  pavattiniyā  .  khamati  saṅghassa tasmā tuṇhī . evametaṃ
dhārayāmīti.
   [579] Tāvadeva taṃ 1- ādāya bhikkhusaṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  kārāpetvā  bhikkhūnaṃ  pāde  vandāpetvā  ukkuṭikaṃ
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ saddo natthi.
Nisīdāpetvā  añjaliṃ  paggaṇhāpetvā  upasampadaṃ  yācāpetabbā
ahaṃ  ayyā  itthannāmā  itthannāmāya  ayyāya  upasampadāpekkhā
ekatoupasampannā  bhikkhunīsaṅghe  visuddhā  saṅghaṃ  ayyā  upasampadaṃ
yācāmi  ullumpatu  maṃ  ayyā  saṅgho  anukampaṃ  upādāya .
Ahaṃ  ayyā  itthannāmā  itthannāmāya  ayyāya  upasampadāpekkhā
ekatoupasampannā  bhikkhunīsaṅghe  visuddhā  dutiyampi  ayyā  saṅghaṃ
upasampadaṃ  yācāmi  ullumpatu  maṃ  ayyā  saṅgho  anukampaṃ
upādāya  .  ahaṃ  ayyā  itthannāmā  itthannāmāya  ayyāya
upasampadāpekkhā   ekatoupasampannā   bhikkhunīsaṅghe   visuddhā
tatiyampi  ayyā  saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācāmi  ullumpatu  maṃ  ayyā
saṅgho anukampaṃ upādāyāti.
   [580] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {580.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmā itthannāmāya
upasampadāpekkhā  ekatoupasampannā bhikkhunīsaṅghe visuddhā itthannāmā
saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācati  itthannāmāya  pavattiniyā . yadi saṅghassa
pattakallaṃ saṅgho itthannāmaṃ upasampādeyya itthannāmāya pavattiniyā.
Esā ñatti.
   {580.2}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  ayaṃ  itthannāmā
itthannāmāya      upasampadāpekkhā     ekatoupasampannā
bhikkhunīsaṅghe   visuddhā  itthannāmā  saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācati
itthannāmāya  pavattiniyā  .  saṅgho  itthannāmaṃ  upasampādeti
Itthannāmāya  pavattiniyā  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmāya
upasampadā   itthannāmāya   pavattiniyā  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {580.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  . suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmā itthannāmāya
upasampadāpekkhā   ekatoupasampannā   bhikkhunīsaṅghe   visuddhā
itthannāmā  saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācati  itthannāmāya  pavattiniyā .
Saṅgho  itthannāmaṃ  upasampādeti  itthannāmāya  pavattiniyā .
Yassāyasmato   khamati   itthannāmāya  upasampadā  itthannāmāya
pavattiniyā so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {580.4}  Upasampannā  saṅghena  itthannāmā  itthannāmāya
pavattiniyā. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 353-360. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=7104              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7104              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=573&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=90              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=573              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com