ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [902]  Adhikarananti  va  samathati va ime dhamma samsattha
udahu  visamsattha  labbha  ca  imesam  1-  dhammanam  vinibbhujitva
vinibbhujitva  nanakaranam  pannapetum 2- . adhikarananti va samathati
va  ime  dhamma  samsattha  no visamsattha 3- labbha ca imesam
dhammanam  vinibbhujitva  vinibbhujitva  nanakaranam  pannapetunti .
So  ma  hevantissa  vacaniyo  adhikarananti  va  samathati  va
ime  dhamma  samsattha  no  visamsattha  na 4- ca labbha imesam
dhammanam  vinibbhujitva  vinibbhujitva  nanakaranam  pannapetum  .  tam
kissa  hetu  . nanu vuttam bhagavata cattarimani bhikkhave adhikaranani
satta  samatha  adhikarana  samathehi  sammanti  samatha  adhikaranehi
sammanti  evam  ime  dhamma  samsattha  no visamsattha na 4- ca
labbha  imesam  dhammanam  vinibbhujitva  vinibbhujitva  nanakaranam
pannapetunti.
         Samsatthavaram nitthitam solasamam.
   [903]  Vivadadhikaranam  katihi  samathehi  sammati anuvadadhikaranam
katihi  samathehi  sammati  apattadhikaranam  katihi  samathehi  sammati
kiccadhikaranam  katihi  samathehi  sammati  .  vivadadhikaranam  dvihi
samathehi  sammati  sammukhavinayena  ca yebhuyyasikaya ca anuvadadhikaranam
catuhi   samathehi   sammati   sammukhavinayena   ca   sativinayena
ca  amulhavinayena  ca  tassapapiyasikaya  ca  apattadhikaranam  tihi
@Footnote: 1 Ma. Yu. panimesam. 2 Ma. Yu. pannapetunti. 3 Ma. Yu.
@dhamma visamsattha no samsattha. 4 Ma. Yu. no.
Samathehi   sammati   sammukhavinayena   ca  patinnatakaranena  ca
tinavattharakena ca kiccadhikaranam ekena samathena sammati sammukhavinayena.
Vivadadhikarananca  anuvadadhikarananca  katihi  samathehi  sammanti .
Vivadadhikarananca   anuvadadhikarananca   pancahi  samathehi  sammanti
sammukhavinayena  ca  yebhuyyasikaya ca sativinayena ca amulhavinayena ca
tassapapiyasikaya   ca   .   vivadadhikarananca  apattadhikarananca
katihi  samathehi  sammanti  .  vivadadhikarananca  apattadhikarananca
catuhi   samathehi   sammanti  sammukhavinayena  ca  yebhuyyasikaya
ca patinnatakaranena ca tinavattharakena ca.
   {903.1}  Vivadadhikarananca  kiccadhikarananca  katihi  samathehi
sammanti  .  vivadadhikarananca  kiccadhikarananca  dvihi  samathehi
sammanti  sammukhavinayena  ca  yebhuyyasikaya  ca . anuvadadhikarananca
apattadhikarananca  katihi  samathehi  sammanti  .  anuvadadhikarananca
apattadhikarananca  chahi samathehi sammanti sammukhavinayena ca sativinayena
ca  amulhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  tassapapiyasikaya  ca
tinavattharakena  ca  .  anuvadadhikarananca  kiccadhikarananca  katihi
samathehi  sammanti  .  anuvadadhikarananca  kiccadhikarananca  catuhi
samathehi  sammanti  sammukhavinayena ca sativinayena ca amulhavinayena ca
tassapapiyasikaya  ca  .  apattadhikarananca  kiccadhikarananca  katihi
samathehi  sammanti  .  apattadhikarananca kiccadhikarananca tihi samathehi
sammanti sammukhavinayena
Ca patinnatakaranena ca tinavattharakena ca.
   {903.2}  Vivadadhikarananca  anuvadadhikarananca apattadhikarananca
katihi  samathehi  sammanti  .  vivadadhikarananca  anuvadadhikarananca
apattadhikarananca sattahi samathehi sammanti sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya
ca sativinayena ca amulhavinayena ca patinnatakaranena ca tassapapiyasikaya ca
tinavattharakena ca . vivadadhikarananca anuvadadhikarananca kiccadhikarananca
katihi samathehi sammanti.
   {903.3}  Vivadadhikarananca  anuvadadhikarananca  kiccadhikarananca
pancahi samathehi sammanti sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca sativinayena
ca  amulhavinayena  ca tassapapiyasikaya ca . [1]- vivadadhikarananca
anuvadadhikarananca  apattadhikarananca  kiccadhikarananca  katihi  samathehi
sammanti  .  vivadadhikarananca  anuvadadhikarananca  apattadhikarananca
kiccadhikarananca sattahi samathehi sammanti sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya
ca sativinayena ca amulhavinayena ca patinnatakaranena ca tassapapiyasikaya ca
tinavattharakena ca.
        Sammantivaram 2- nitthitam sattarasamam.
   [904]  Vivadadhikaranam  katihi  samathehi  sammati katihi samathehi
na  sammati  .  anuvadadhikaranam  .pe.  apattadhikaranam  .pe.
Kiccadhikaranam  katihi  samathehi  sammati  katihi  samathehi na sammati .
Vivadadhikaranam  dvihi  samathehi sammati sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. anuvadadhikarananca apattadhikarananca kiccadhikarananca
@katihi samathehi sammanti. anu...ca a...ca kic...ca chahi samathehi sammanti.
@sammukhavinayenaca sativinayenaca amulhavinayena ca patinnatakaranena
@ca tassapapiyasikaya ca tinavattharakena ca . 2 Ma. Yu. sammativaram.
Ca  pancahi  samathehi  na  sammati  sativinayena  ca  amulhavinayena
ca  patinnatakaranena  ca  tassapapiyasikaya  ca  tinavattharakena
ca  .  anuvadadhikaranam  catuhi  samathehi  sammati  sammukhavinayena
ca  sativinayena  ca  amulhavinayena  ca  tassapapiyasikaya  ca  tihi
samathehi  na  sammati  yebhuyyasikaya  ca  patinnatakaranena  ca
tinavattharakena  ca  .  apattadhikaranam  tihi  samathehi  sammati
sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  tinavattharakena  ca  catuhi
samathehi  na  sammati  yebhuyyasikaya  ca sativinayena ca amulhavinayena
ca tassapapiyasikaya ca.
   {904.1} Kiccadhikaranam ekena samathena sammati  sammukhavinayena
chahi samathehi na sammati yebhuyyasikaya ca sativinayena ca amulhavinayena
ca patinnatakaranena ca tassapapiyasikaya ca tinavattharakena ca.
   {904.2}  Vivadadhikarananca  anuvadadhikarananca  katihi  samathehi
sammanti katihi samathehi na sammanti . Vivadadhikarananca anuvadadhikarananca
pancahi samathehi sammanti sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca sativinayena
ca  amulhavinayena  ca tassapapiyasikaya ca dvihi samathehi na sammanti
patinnatakaranena  ca  tinavattharakena  ca  .  vivadadhikarananca
apattadhikarananca   katihi   samathehi  sammanti  katihi  samathehi
na  sammanti  .  vivadadhikarananca  apattadhikarananca  catuhi samathehi
sammanti  sammukhavinayena  ca  yebhuyyasikaya  ca  patinnatakaranena
Ca  tinavattharakena  ca  tihi  samathehi  na  sammanti  sativinayena
ca amulhavinayena ca tassapapiyasikaya ca.
   {904.3}  Vivadadhikarananca  kiccadhikarananca  katihi  samathehi
sammanti katihi samathehi na sammanti . vivadadhikarananca kiccadhikarananca
dvihi  samathehi  sammanti  sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca pancahi
samathehi  na sammanti sativinayena ca amulhavinayena ca patinnatakaranena
ca  tassapapiyasikaya  ca  tinavattharakena  ca  .  anuvadadhikarananca
apattadhikarananca  katihi  samathehi  sammanti  katihi  samathehi  na
sammanti  .  anuvadadhikarananca  apattadhikarananca  chahi  samathehi
sammanti  sammukhavinayena   ca  sativinayena  ca  amulhavinayena  ca
patinnatakaranena  ca  tassapapiyasikaya  ca  tinavattharakena  ca
ekena samathena na sammanti yebhuyyasikaya.
   {904.4}  Anuvadadhikarananca  kiccadhikarananca  katihi  samathehi
sammanti katihi samathehi na sammanti . anuvadadhikarananca kiccadhikarananca
catuhi samathehi sammanti sammukhavinayena ca sativinayena ca amulhavinayena
ca  tassapapiyasikaya  ca  tihi samathehi na sammanti yebhuyyasikaya ca
patinnatakaranena  ca  tinavattharakena  ca  .  apattadhikarananca
kiccadhikarananca  katihi samathehi sammanti katihi samathehi na sammanti .
Apattadhikarananca   kiccadhikarananca   tihi   samathehi   sammanti
sammukhavinayena   ca   patinnatakaranena   ca   tinavattharakena
Ca  catuhi  samathehi  na  sammanti  yebhuyyasikaya  ca sativinayena ca
amulhavinayena ca tassapapiyasikaya ca.
   {904.5}  Vivadadhikarananca  anuvadadhikarananca apattadhikarananca
katihi samathehi sammanti katihi samathehi na sammanti . vivadadhikarananca
anuvadadhikarananca   apattadhikarananca  sattahi  samathehi  sammanti
sammukhavinayena  ca  yebhuyyasikaya ca sativinayena ca amulhavinayena ca
patinnatakaranena ca tassapapiyasikaya ca tinavattharakena ca.
   {904.6}  Vivadadhikarananca  anuvadadhikarananca  kiccadhikarananca
katihi samathehi sammanti katihi samathehi na sammanti . vivadadhikarananca
anuvadadhikarananca   kiccadhikarananca   pancahi  samathehi  sammanti
sammukhavinayena  ca  yebhuyyasikaya ca sativinayena ca amulhavinayena ca
tassapapiyasikaya  ca  dvihi  samathehi na sammanti patinnatakaranena ca
tinavattharakena ca.
   {904.7}  Anuvadadhikarananca  apattadhikarananca  kiccadhikarananca
katihi samathehi sammanti katihi samathehi na sammanti . Anuvadadhikarananca
apattadhikarananca  kiccadhikarananca chahi samathehi sammanti sammukhavinayena
ca sativinayena ca amulhavinayena ca patinnatakaranena ca tassapapiyasikaya
ca  tinavattharakena ca ekena samathena na sammanti yebhuyyasikaya .
Vivadadhikarananca  anuvadadhikarananca  apattadhikarananca  kiccadhikarananca
katihi samathehi sammanti katihi samathehi na sammanti . vivadadhikarananca
Anuvadadhikarananca   apattadhikarananca   kiccadhikarananca   sattahi
samathehi  sammanti  sammukhavinayena  ca  yebhuyyasikaya  ca sativinayena
ca  amulhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  tassapapiyasikaya  ca
tinavattharakena ca.
      Sammanti-nasammanti-varam nitthitam attharasamam.
   [905]  Samatha  samathehi  sammanti samatha adhikaranehi sammanti
adhikarana  samathehi  sammanti  adhikarana  adhikaranehi  sammanti .
Siya  samatha  samathehi  sammanti  siya samatha samathehi na sammanti
siya  samatha  adhikaranehi  sammanti  siya  samatha  adhikaranehi  na
sammanti  siya  adhikarana  samathehi  sammanti  siya  adhikarana
samathehi  na  sammanti  siya  adhikarana  adhikaranehi  sammanti
siya adhikarana adhikaranehi na sammanti.
   [906]  Katham siya samatha samathehi sammanti katham siya samatha
samathehi  na  sammanti  .  yebhuyyasika  sammukhavinayena  sammati
sativinayena  na  sammati  amulhavinayena  na  sammati  patinnatakaranena
na   sammati   tassapapiyasikaya   na   sammati  tinavattharakena
na  sammati  .  sativinayo  sammukhavinayena  sammati  amulhavinayena
na  sammati  patinnatakaranena  na  sammati  tassapapiyasikaya  na
sammati  tinavattharakena  na  sammati  yebhuyyasikaya  na  sammati .
Amulhavinayo  sammukhavinayena  sammati  patinnatakaranena  na  sammati
Tassapapiyasikaya   na   sammati   tinavattharakena   na  sammati
yebhuyyasikaya  na  sammati  sativinayena  na  sammati . patinnatakaranam
sammukhavinayena  sammati  tassapapiyasikaya  na  sammati  tinavattharakena
na sammati yebhuyyasikaya na sammati sativinayena na sammati amulhavinayena
na  sammati  . tassapapiyasikaya sammukhavinayena sammati tinavattharakena
na sammati yebhuyyasikaya na sammati sativinayena na sammati amulhavinayena
na sammati patinnatakaranena na sammati . tinavattharako sammukhavinayena
sammati  yebhuyyasikaya  na sammati sativinayena na sammati amulhavinayena
na  sammati patinnatakaranena na sammati tassapapiyasikaya na sammati .
Evam  siya  samatha  samathehi sammanti evam siya samatha samathehi
na sammanti.
   [907]  Katham  siya  samatha  adhikaranehi  sammanti katham siya
samatha  adhikaranehi  na  sammanti  .  sammukhavinayo vivadadhikaranena
na  1-  sammati  anuvadadhikaranena  na  sammati  apattadhikaranena
na  sammati  kiccadhikaranena  sammati  . yebhuyyasika vivadadhikaranena
na  1-  sammati  anuvadadhikaranena  na  sammati  apattadhikaranena
na sammati kiccadhikaranena [2]- sammati . sativinayo vivadadhikaranena
na  sammati  anuvadadhikaranena na sammati apattadhikaranena na sammati
kiccadhikaranena [2]- sammati.
@Footnote: 1 Yu. nasaddo natthi . 2 Yu. na.
Amulhavinayo  vivadadhikaranena  na  sammati  anuvadadhikaranena  na
sammati  apattadhikaranena na sammati kiccadhikaranena [1]- sammati .
Patinnatakaranam  vivadadhikaranena  na  sammati  anuvadadhikaranena  na
sammati apattadhikaranena na 2- sammati kiccadhikaranena [1]- sammati.
Tassapapiyasika  vivadadhikaranena  na  sammati  anuvadadhikaranena  na
sammati  apattadhikaranena na sammati kiccadhikaranena [1]- sammati .
Tinavattharako  vivadadhikaranena  na  sammati  anuvadadhikaranena  na
sammati  apattadhikaranena na sammati kiccadhikaranena [1]- sammati .
Evam  siya  samatha  adhikaranehi  sammanti  evam  siya  samatha
adhikaranehi na sammanti.
   [908]  Katham  siya  adhikarana  samathehi  sammanti katham siya
adhikarana  samathehi  na  sammanti  .  vivadadhikaranam  sammukhavinayena
ca  yebhuyyasikaya  ca  sammati  sativinayena  ca  amulhavinayena  ca
patinnatakaranena  ca  tassapapiyasikaya  ca  tinavattharakena  ca  na
sammati  .  anuvadadhikaranam  sammukhavinayena  ca  sativinayena  ca
amulhavinayena  ca  tassapapiyasikaya  ca  sammati  yebhuyyasikaya  ca
patinnatakaranena  ca  tinavattharakena ca na sammati . apattadhikaranam
sammukhavinayena   ca  patinnatakaranena  ca  tinavattharakena  ca
sammati  yebhuyyasikaya  ca  sativinayena  ca  amulhavinayena  ca
tassapapiyasikaya  ca  na  sammati  .  kiccadhikaranam  sammukhavinayena
@Footnote: 1 Yu. na . 2 Yu. nasaddo natthi.
Sammati  yebhuyyasikaya  ca  sativinayena  ca  amulhavinayena  ca
patinnatakaranena  ca  tassapapiyasikaya  ca  tinavattharakena  ca  na
sammati  .  evam  siya  adhikarana  samathehi  sammanti evam siya
adhikarana samathehi na sammanti.
   [909]  Katham  siya  adhikarana adhikaranehi sammanti katham siya
adhikarana  adhikaranehi  na  sammanti . vivadadhikaranam vivadadhikaranena
na   sammati  anuvadadhikaranena  na  sammati  apattadhikaranena
na   sammati   kiccadhikaranena   sammati   .   anuvadadhikaranam
vivadadhikaranena   na   sammati  anuvadadhikaranena  na  sammati
apattadhikaranena na sammati  kiccadhikaranena sammati . apattadhikaranam
vivadadhikaranena   na   sammati  anuvadadhikaranena  na  sammati
apattadhikaranena  na  sammati  kiccadhikaranena sammati . kiccadhikaranam
vivadadhikaranena   na   sammati  anuvadadhikaranena  na  sammati
apattadhikaranena  na  sammati  kiccadhikaranena  sammati  .  evam
siya  adhikarana  adhikaranehi  sammanti  evam  siya  adhikarana
adhikaranehi na sammanti.
   [910] Chapi samatha cattaropi adhikarana sammukhavinayena sammanti
sammukhavinayo na 1- kenaci sammati.
      Samathadhikaranavaram nitthitam ekunavisatimam 2-.
@Footnote: 1 Yu. nasaddo natthi . 2 Yu. unavisatimam.
   [911]  Vivadadhikaranam  catunnam  adhikarananam  katamam  adhikaranam
samutthapeti  .  vivadadhikaranam  catunnam  adhikarananam  na  katamam
adhikaranam  samutthapeti  apica  vivadadhikaranapaccaya  cattaropi  1-
adhikarana  jayanti  .  yathakatham  viya  .  idha  bhikkhu  vivadanti
dhammoti  va  adhammoti  va  vinayoti  va avinayoti va bhasitam
lapitam   tathagatenati   va   abhasitam  alapitam  tathagatenati
va  acinnam  tathagatenati  va  anacinnam  tathagatenati  va
pannattam   tathagatenati  va  appannattam  tathagatenati  va
apattiti  va  anapattiti  va  lahuka  apattiti  va  garuka
apattiti  va  savasesa  apattiti  va  anavasesa  apattiti
va  dutthulla  apattiti  va  adutthulla  apattiti  va  yam
tattha  bhandanam  kalaho  viggaho  vivado  nanavado annathavado
vipaccataya  voharo  medhakam  2-  idam  vuccati  vivadadhikaranam .
Vivadadhikarane  sangho  vivadati  vivadadhikaranam  .  vivadamano
anuvadati  anuvadadhikaranam  .  anuvadamano  apattim  apajjati
apattadhikaranam . taya apattiya sangho kammam karoti kiccadhikaranam.
Evam vivadadhikaranapaccaya cattaropi adhikarana jayanti.
   [912]  Anuvadadhikaranam  catunnam  adhikarananam  katamam  adhikaranam
samutthapeti  .  anuvadadhikaranam  catunnam  adhikarananam  na  katamam
adhikaranam   samutthapeti  apica  anuvadadhikaranapaccaya  cattaropi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pisaddo natthi. sabbattha idisameva 2 cullavagge medhaganti pakato.
Adhikarana  jayanti  .  yathakatham viya . idha bhikkhu bhikkhum anuvadanti
silavipattiya   va  acaravipattiya  va  ditthivipattiya  va
ajivavipattiya va yo tattha anuvado anuvadana anullapana anubhanana
anusampavankata   abbhussahanata   anubalappadanam   idam   vuccati
anuvadadhikaranam  .  anuvadadhikarane  sangho vivadati vivadadhikaranam .
Vivadamano  anuvadati  anuvadadhikaranam  .  anuvadamano  apattim
apajjati  apattadhikaranam  .  taya  apattiya  sangho  kammam
karoti  kiccadhikaranam  .  evam  anuvadadhikaranapaccaya  cattaropi
adhikarana jayanti.
   [913]  Apattadhikaranam  catunnam  adhikarananam  katamam  adhikaranam
samutthapeti  .  apattadhikaranam  catunnam  adhikarananam  na  katamam
adhikaranam   samutthapeti  apica  apattadhikaranapaccaya  cattaropi
adhikarana  jayanti  .  yathakatham  viya  .  pancapi  apattikkhandha
apattadhikaranam   sattapi   apattikkhandha   apattadhikaranam  idam
vuccati   apattadhikaranam  .  apattadhikarane  sangho  vivadati
vivadadhikaranam  .  vivadamano anuvadati anuvadadhikaranam . anuvadamano
apattim  apajjati  apattadhikaranam  .  taya  apattiya  sangho
kammam   karoti  kiccadhikaranam  .  evam  apattadhikaranapaccaya
cattaropi adhikarana jayanti.
   [914]  Kiccadhikaranam  catunnam  adhikarananam  katamam  adhikaranam
Samutthapeti  .  kiccadhikaranam  catunnam  adhikarananam na katamam adhikaranam
samutthapeti   apica   kiccadhikaranapaccaya  cattaropi  adhikarana
jayanti  .  yathakatham  viya  .  ya  sanghassa kiccayata karaniyata
apalokanakammam   nattikammam   nattidutiyakammam   natticatutthakammam  idam
vuccati  kiccadhikaranam . kiccadhikarane sangho vivadati vivadadhikaranam .
Vivadamano  anuvadati  anuvadadhikaranam  .  anuvadamano  apattim
apajjati  apattadhikaranam  .  taya apattiya sangho kammam karoti
kiccadhikaranam  .  evam  kiccadhikaranapaccaya  cattaropi  adhikarana
jayanti.
       Samutthapetivaram 1- nitthitam visatimam.
   [915]  Vivadadhikaranam  catunnam  adhikarananam katamam adhikaranam bhajati
katamam  adhikaranam  upanissitam  katamam  adhikaranam  pariyapannam  katamena
adhikaranena  sangahitam  .  anuvadadhikaranam  catunnam  adhikarananam  katamam
adhikaranam   bhajati  katamam  adhikaranam  upanissitam  katamam  adhikaranam
pariyapannam  katamena  adhikaranena  sangahitam  .  apattadhikaranam
catunnam   adhikarananam  katamam  adhikaranam  bhajati  katamam  adhikaranam
upanissitam   katamam   adhikaranam  pariyapannam  katamena  adhikaranena
sangahitam  .  kiccadhikaranam  catunnam  adhikarananam  katamam adhikaranam bhajati
katamam  adhikaranam  upanissitam  katamam  adhikaranam  pariyapannam  katamena
@Footnote: 1 Ma. Yu. samutthapanavaram.
Adhikaranena  sangahitam . vivadadhikaranam catunnam adhikarananam vivadadhikaranam
bhajati   vivadadhikaranam   upanissitam   vivadadhikaranam   pariyapannam
vivadadhikaranena  sangahitam  .  anuvadadhikaranam  catunnam  adhikarananam
anuvadadhikaranam  bhajati  anuvadadhikaranam  upanissitam  anuvadadhikaranam
pariyapannam  anuvadadhikaranena  sangahitam  .  apattadhikaranam  catunnam
adhikarananam   apattadhikaranam   bhajati   apattadhikaranam  upanissitam
apattadhikaranam   pariyapannam   apattadhikaranena   sangahitam  .
Kiccadhikaranam  catunnam  adhikarananam  kiccadhikaranam  bhajati  kiccadhikaranam
upanissitam kiccadhikaranam pariyapannam kiccadhikaranena sangahitam.
   [916]  Vivadadhikaranam  sattannam  samathanam  kati  samathe  bhajati
kati  samathe upanissitam kati samathe pariyapannam katihi samathehi sangahitam
katihi samathehi sammati . anuvadadhikaranam .pe. apattadhikaranam .pe.
Kiccadhikaranam  sattannam  samathanam  kati  samathe  bhajati  kati  samathe
upanissitam  kati  samathe  pariyapannam  katihi  samathehi  sangahitam katihi
samathehi sammati . vivadadhikaranam sattannam samathanam dve samathe bhajati
dve  samathe  upanissitam  dve  samathe  pariyapannam  dvihi samathehi
sangahitam  dvihi  samathehi  sammati  sammukhavinayena  ca  yebhuyyasikaya
ca  .  anuvadadhikaranam  sattannam  samathanam  cattaro  samathe bhajati
cattaro  samathe  upanissitam  cattaro  samathe  pariyapannam  catuhi
samathehi  sangahitam  catuhi  samathehi  sammati  sammukhavinayena  ca
Sativinayena ca amulhavinayena ca tassapapiyasikaya ca . apattadhikaranam
sattannam  samathanam  tayo  samathe  bhajati  tayo  samathe  upanissitam
tayo  samathe  pariyapannam  tihi  samathehi  sangahitam  tihi  samathehi
sammati  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  tinavattharakena
ca  .  kiccadhikaranam  sattannam  samathanam  ekam  samatham  bhajati ekam
samatham  upanissitam  ekam  samatham  pariyapannam  ekena  samathena
sangahitam ekena samathena sammati sammukhavinayenati.
          Samathabhedam nitthitam 1-.
           Tassuddanam
   [917] Adhikaranam pariyapannam 2-  sadharana ca bhagiya
    samatha sadharanika       samathassa tabbhagiya
    samatha sammukha ceva       vinaye 3- kusalena ca
    yatthasamayasamsattha 4-      sammanti na sammanti ca
    samathadhikarananceva       samutthanam bhajanti cati.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. bhajativaro nitthito ekavisatimo samathabhedo nitthito . 2 Ma. pariyayam.
@3 Ma. Yu. vinayena .  4 Ma. yatthasamathasamsattha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 274-288. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5563&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5563&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=902&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=74              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=902              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]