พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


477 ธรรมที่อาศัยของอินทรีย์

ปัญหา ทำอินทรีย์ ๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญานั้น จะเห็นได้ในธรรมอะไรบ้าง?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ คือสัทธา พึงเห็นได้ในองค์ ๔ แห่งโสดาบัน (คือเชื่อในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในอริยตักตศีล) อินทรีย์ คือวิริยะ พึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน ๔ อินทรีย์ คือสติ พึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน ๔ อินทรีย์คือสมาธิ พึงเห็นได้ฌาน ๔...”

ทัฏฐัพพสูตร มหา. สํ. (๘๕๓-๘๕๖)
ตบ. ๑๙ : ๒๕๙-๒๖๐ ตท. ๑๙ : ๒๔๕
ตอ. K.S. ๕ : ๑๗๑-๑๗๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :