พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


478 ความหมายของอินทรีย์ ๕

ปัญหา อินทรีย์ ๕ แต่ละอย่างหมายถึงอะไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต เรียกว่า สัทธินทรีย์
“อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความสมบูรณ์ด้วยกุศลธรรม มีความบากบั่น มั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่า วิริยินทรีย์.....
“อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติเครื่องแยกแยะ อย่างดีเยี่ยม ระลึกได้ จะได้ซึ่งกิจที่ได้กระทำนานแล้ว และคำพูดที่พูดไว้นานแล้ว นี้เรียกว่าสตินทรีย์....
“อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ กระทำการสละคืนให้เป็นอารมณ์ แล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต นี้ เรียกว่า สมาธินทรีย์....
“อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเครื่องกำหนดความเกิด ความดับอันประเสริฐ ชำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์ โดยชอบ นี้เรียกว่า ปัญญินทรีย์.....”


วิภังคสูตรที่ ๑ มหา. สํ. (๘๕๙-๘๖๓)
ตบ. ๑๙ : ๒๖๐-๒๖๑ ตท. ๑๙ : ๒๔๕-๒๔๖
ตอ. K.S. ๕ : ๑๗๒-๑๗๓

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :