พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


479 อินทรีย์ ๕ กับการบรรลุมรรคผล

ปัญหา อินทรีย์ ๕ เกี่ยวข้องกับการบรรลุมรรคผลระดับต่าง ๆ อย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นพระอรหันต์ เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระอรหันต์

เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า อินทรีย์ของพระอนาคามีประเภทอันตราปรินิพพายี

เป็นพระอานาคามีประเภทอสังขารปรินิพพายี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระอนาคามีประเภทอุปหัจจปรินิพพายี

เป็นพระอนาคามีประเภท สสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ ของพระอนาคามีประเภทอสังขารปรินิพพายี

เป็นพระอนาคามีประเภทอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระอนาคามีประเภทสสังขารปรินิพพายี

เป็นพระสกทาคามี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระอนาคามีประเภท อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี

เป็นพระโสดาบัน
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระสกทาคามี

เป็นพระโสดาบันประเภทธัมมานุสารี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระโสดาบัน

เป็นพระโสดาบันประเภทสัทธานุสารี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าของพระโสดาบันประเภทธัมมานุสารี....”

วิตถารสูตรที่ ๑ มหา. สํ. (๘๘๓)
ตบ. ๑๙ : ๒๖๖ ตท. ๑๙ : ๒๕๑
ตอ. K.S. ๕ : ๑๗๗

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :